Права

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
Інститут права
Nni-p.png
Логотип ННІ
Цифрові ресурси
Репозиторій
Форма навчання
денна
заочна
заочно-дистанційна
Довідники
Довідник абітурієнта 2015
Довідник абітурієнта 2016

Кафедри

Спеціальності та спеціалізації

Загальна інформація

001.JPG

Навчально-науковий інститут права утворений в лютому 2015 року. До його складу входить 5 кафедр. Інститут права здійснює підготовку за двома напрямами підготовки: “Правознавство”, “Документознавство та інформаційна діяльність” а також чотирма спеціальностями: «Педагогіка вищої школи», «Державна служба», «Управління навчальним закладом» та «Правознавство». Діють 2 аспірантури - «Механізми державного управління» та «Теорія і методика професійної освіти».

Навчально-науковий інститут права має цілком достатнє матеріально-технічне забезпечення для проведення навчального процесу та підготовки конкурентоспроможних на ринку праці фахівців. Зокрема, в інституті права обладнано 2 комп’ютерних класи на 43 посадочних місця, які оснащені сучасними комп’ютерами у кількості 46 шт. Усі комп’ютери об’єднані однією локальною мережею і мають вихід в Internet та спеціалізовану програму «Ліга-закон».

Створено спеціалізовані кабінети з теорії держави і права, українського конституціоналізму з можливістю використання мультимедійного супроводу. Створена криміналістична лабораторія, яка укомплектована необхідним навчальним приладдям: 4 комп’ютери, 5 мікроскопів, проектор, слідча валіза тощо. При криміналістичній лабораторії функціонують 2 навчальні класи-полігони. Для придбання практичних навиків студентами використовуються навчальні комп’ютерні програми «Фоторобот», «Зброя», «Дактилоскопія», «Угон» тощо.

Для набуття навиків по підготовці позовів, скарг та інших процесуальних документів організована і функціонує юридична клініка та діють тренінг-лабораторія «Зал судових засідань» і прес-центр.

Організований та функціонує кабінет правової інформатики, який одночасно виконує функції електронної бібліотеки, комп’ютерного класу та класу самостійної підготовки студентів, в якому використовується 25 посадочних місць обладнаних комп’ютерами, проектором, інтерактивною дошкою та іншим обладнанням. В даному кабінеті наявна експозиція як сучасної криміналістичної техніки так і техніки, яка використовувалася в минулому.

При кафедрі міжнародного права та юридичної журналістики створений та функціонує прес-центр. В рамках прес-центру організовуються прес-конференції, зустрічі із видатними особистостями та інші заходи.

Для проведення аудиторних занять студентів наочним приладдям обладнанні наступні спецаудиторії: українського конституціоналізму, теорії та історії держави і права, документознавства, адміністративного права і процесу, цивільного та господарського права і процесу, державного управління.

При кафедрі державного управління, документознавства та інформаційної діяльності за підтримки органів державної влади та місцевого самоврядування Рівненської області функціонує спеціалізована потокова аудиторія з сучасним мультимедійним забезпеченням (сенсорною дошкою та проектором) на 100 посадочних місць.

Велику роль адміністрація ННІП приділяє науковій роботі як викладачів так і студентів. В інституті функціонують: науково-дослідний центр українського конституціоналізму В.І. Кафарського, науково-дослідний сектор правової інформатики В.І. Цимбалюка, наукова школа професора Цимбалюка В.І. з відновного правосуддя. Викладачі інституту права щорічно видають навчальні посібники, підручники, монографії та захищають дисертації. Кафедри інституту працюють над виконанням кафедральних наукових тем.

Разом з тим, Інститут права славиться потужним професорсько-викладацьким складом який налічує 62 викладачі та 10 технічних працівників. На п’яти кафедрах інституту працює 5 докторів наук, професорів та 32 кандидати наук. Навчання студентів проводять висококваліфіковані фахівці, які працюють над актуальними науковими дослідженнями із проблем Конституційного, кримінального, адміністративного, земельного, цивільного, медичного права а також правової інформатики, філософії права та відновного правосуддя.

Студенти які навчаються на напрямі підготовки «Правознавство» вивчають такі навчальні дисципліни: філософія, політологія, історія держави і права України, історія держави і права зарубіжних країн, теорія держави і права, юридична деонтологія, Конституційне право, кримінальне право, цивільне право, адміністративне право, трудове право, земельне право, фінансове право, сімейне право, господарське право, податкове право, аграрне право, криміналістика, кримінологія, судова медицина та психіатрія, організація судових та правоохоронних органів України, нотаріат України, адвокатура України.

Студенти які навчаються на напрямі підготовки «Документознавство та інформаційна діяльність» вивчають такі навчальні дисципліни: документознавство, лінгвістичні основи документознавства (в т.ч. стилістика і редагування), архівознавство, комп'ютерні технології документознавства, комп'ютерні мережі та телекомунікації, організація та управління базами даних, електронний документообіг, математичні основи інформаційної діяльності, аналітико-синтетична переробка документної інформації, теорія і практика референтської діяльності, маркетинг інформаційних продуктів і послуг, інформаційний менеджмент, системний аналіз інформаційних процесів, організація діяльності інформаційних установ, управлінське документознавство, державне управління, документаційне забезпечення діяльності установ.

Студенти-магістри спеціальності «Правознавство» навчаються за однією із трьох спеціалізацій – цивільно-правовою, кримінально-правовою та юридичною журналістикою. Вони займаються науковими дослідженнями з проблем функціонування вітчизняного матеріального та процесуального законодавства, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації та іншими. Випускники спеціальності «Правознавство» можуть працювати в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях незалежно від видів і форм власності.

Випускник спеціальності «Педагогіка вищої школи» підготовлений до роботи за такими видами професійної діяльності: освітня (педагог у сфері освіти, підготовки і перепідготовки педагогічних кадрів); науково-дослідницька (у різних типах науково-дослідних і освітніх установ); організаційно-управлінська (менеджер системи педагогічної освіти). Сферою працевлаштування магістра педагогіки вищої школи є установи та заклади, підпорядковані Міністерству освіти і науки України: вищі навчальні заклади різних рівнів акредитації та форм власності, науково-педагогічні установи, заклади підвищення кваліфікації та післядипломної освіти в галузі освіти.

Випускник спеціальності «Управління навчальним закладом» підготовлений до роботи за такими видами професійної діяльності: науково-дослідна; адміністративно-організаційна; контрольно-регулююча; консультативна; освітня; методична; виховна. Сферою працевлаштування магістра є установи та заклади, підпорядковані Міністерству освіти і науки України: дошкільні навчально-виховні заклади, загальноосвітні та позашкільні установи, навчальні центри та інститути, вищі навчальні заклади (університети, академії інститути, коледжі, училища); науково-дослідні інститути, центри, лабораторії; органи управління.

Студенти спеціальності «Державна служба» досліджують специфіку утворення та особливості функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування України. Випускники цієї спеціальності можуть працювати за такими видами професійної діяльності: виконання державного бюджету, управління державними фондами і державним боргом; управління та діяльність статистичних і соціологічних служб на різних рівнях державного управління; державне управління та регулювання у різних галузях економіки; управління кадровими службами, розроблення і реалізація кадрової політики; діяльність служб загального призначення, пов’язаних із виконанням конкретних функцій у сфері управління.

Переддипломну практику студенти Інституту права проходять в провідних науково-дослідних та виробничих підприємствах різних форм власності, обласній адміністрації та обласній раді, а також в державних органах, в тому числі і правоохоронних.

Цікавим та неординарним є студентське життя в навчально-науковому інституті права. Адміністрація інституту ставить акцент на практичну підготовку студентів, тому вони систематично відвідують судові засідання, слідчі дії, а вже з 3-го курсу спільно із викладачами надають юридичні послуги. Щодо виховної та спортивно-масової роботи, то викладачами постійно організовуються екскурсійні поїздки, конкурси, брейн-ринги, спортивні змагання і т.д.

За нетривалий період функціонування інституту налагоджена тісна співпраця із Обласним управлінням внутрішніх справ та його підрозділами в місті і районах, територіальною державною судовою адміністрацією та місцевими судами, прокуратурою області та її підрозділами на місцях а також з обласною радою, адміністрацією, телерадіокомпанією та низкою навчальних і наукових закладів різних рівнів акредитації. Така співпраця уможливлює як ефективне проходження студентами практики, так і потенційну можливість їх майбутнього працевлаштування.

Проекти

Галерея


Вікіситет Це незавершена стаття.
Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її.