Польовий Володимир Мефодійович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Польовий Володимир Мефодійович

Польовий Володимир Мефодійович – доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України, заслужений діяч науки і техніки України, учений в галузі агрохімії. Народився 22 червня 1957 року в с. Травлин Хмельницької області. У 1980 році закінчив Кубанський сільськогосподарський інститут, отримавши кваліфікацію вчений агроном. Після закінчення інституту , працював головним агрономом у колгоспі імені Леніна Шепетівського району Хмельницької області, звідки був запрошений на роботу в Рівненську державну сільськогосподарську дослідну станцію, де пропрацював з 1981 до 1986 року, спочатку молодшим, а потім старшим науковим співробітником. В цей же час з 1984 до 1986 року, без відриву від виробництва, навчався в аспірантурі при Інституті землеробства і тваринництва західного регіону України. З 1986 до 1998 року Польовий В.М. працював директором Рівненської обласної проектно-пошукової станції хімізації сільського господарства, а з 1998 року і до теперішнього часу - директором Рівненської державної сільськогосподарської дослідної станції, на сьогодні Інституту сільського господарства Західного Полісся України. Польовий В.М. успішно поєднує наукову діяльність з викладацькою, працюючи з 2002 року за сумісництвом спочатку доцентом, а на даний час професором кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства Національного університету водного господарства та природокористування. У 1990 році в Кам’янець-Подільському сільськогосподарському інституті захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук на тему «Продуктивность люцерны в чистом виде и в смеси со злаками при создании краткосрочных сенокосов многоукосного использования в условиях Западной Лесостепи УССР» за спеціальністю «рослинництво». Докторську дисертацію на тему «Агроекологічний моніторинг та відтворення родючості ґрунтів північно-західного регіону України» захистив у Національному університеті біоресурсів та природокористування у 2006 році за спеціальністю «агрохімія». Доктор сільськогосподарських наук з 2007 року. У 2007 році Польового В.М. обрано член-кореспондентом НААН, а у 2020 році – академіком НААН за напрямком «Наукове забезпечення інноваційного розвитку агропромислового виробництва». У 2008 році йому присвоєно вчене звання професора кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства.

Науковий доробок

До наукового доробку Польового В.М. належить:

 • участь у розробленні і впровадженні вдосконаленої методики агрохімічного моніторингу грунтів, яке передбачає створення автоматизованих баз даних, нових підходів порівняльної оцінки зміни стану грунтів у часі, створення цифрових агрохімічних картограм, координатну прив’язку точок відбору грунтових зразків, адаптацію результатів до вимог точного землеробства;
 • науково-організаційне забезпечення системи моніторингу сільськогосподарських угідь Рівненської області та рослинницької продукції на вміст радіонуклідів, нітратів, залишків пестицидів та важких металів;
 • дослідження взаємозв’язку між внесенням добрив, зміною агрохімічних показників та динамікою продуктивності грунтів північно-західного регіону;
 • агроекологічна оцінка деградаційних змін грунтів та розроблення ефективних заходів з відновлення їх родючості;
 • дослідження еволюційних змін агроекологічного стану грунтів та їх продуктивності за тривалого удобрення і вапнування та наукове обгрунтування напрямків оптимізації систем удобрення;
 • встановлення особливостей тривалої трансформації агрохімічних, фізико-хімічних показників і гумусового стану дерново-підзолистих грунтів та варіювання продуктивності сівозмін в часі залежно від норм вапна та вдосконалення науково-виробничих рекомендацій з вапнування кислих грунтів;
 • подальший розвиток наукових основ підвищення ефективності використання низькородючих дерново-підзолистих грунтів Полісся;
 • розроблення науково обґрунтованих систем удобрення сільськогосподарських культур, адаптованих до різних ринково-трансформованих господарсько-економічних умов ведення землеробства та кон’юнктури ринку.

Польовий В.М. приймає активну участь в розробленні і реалізації галузевих програм розвитку агропромислового комплексу Рівненської області, є керівником Центру наукового забезпечення агропромислового виробництва Рівненської області, членом колегії департаменту агропромислового розвитку Рівненської облдержадміністрації. Польовим В.М. опубліковано 165 наукових праць, в т.ч. 10 книг і монографій, є співавтором дев'яти винаходів. Під керівництвом Польового В.М. захищено 2 кандидатських дисертації, він є членом двох спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій за спеціальністю «агрохімія» при Національному університеті біоресурсів та природокористування та спеціальністю «агрогрунтознавство і агрофізика» при Національному університеті водного господарства та природокористування.

Основні наукові праці

 • Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Полісся і західному регіоні України (редкол.: М.В.Зубець та ін.). – К.: Аграрна наука, 2010. 944 с.;
 • Веремеєнко С.І., Польовий В.М., Деркач Н.А., Ефективність заходів з відтворення вмісту гумусу в деградованому темно-сірому опідзоленому грунті// Вісник НУВГП. – 2010. – Вип.2(37);
 • Польовий В.М., Голуб С.М., Голуб В.О., Вовк Л.В. Агрохімічна характеристика ґрунтів радіоактивно забруднених територій Рівненської області // Науковий вісник Волинського національного університету ім.Лесі Українки. – 2010. – №12. – С.127–131;
 • Польовий В.М. Відтворення родючості агрохімічно деградованих ґрунтів // Вісник аграрної науки. – 2011. – №2. – С.37–40.
 • Польовий В.М. Вплив вапнування і удобрення на врожайність сільськогосподарських культур в Західному Поліссі / В.М. Польовий, Л.Я. Лукащук // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – 2012. – Випуск 2(58). – С. 77-83
 • Польовий В.М. Ефективність удобрення ячменю ярого залежно від кислотності дерново-підзолистого ґрунту [ Електронний ресурс] / В.М. Польовий, Л.Я. Лукащук // Наукові доповіді НУБіП. – 2012. – Випуск 4(33). – Режим доступу до журн. : http: // www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2012_4
 • Заришняк А.С. Вплив калію на продуктивність буряків цукрових в умовах Західного Лісостепу / А.С.Заришняк, В.М.Польовий, Л.Я.Лукащук // Вісник аграрної науки. – 2012.– №10. – С. 12-15
 • Польовий В.М. Реакція пшениці озимої на удобрення залежно від кислотності дерново-підзолистого ґрунту / В.М.Польовий, Л.Я.Лукащук, М.М.Лаврук // Вісник аграрної науки. – 2012.– №12. – С. 18-21
 • Польовий В. М., Кулик С.М. Формування фотосинтетичного апарату сої залежно від удобрення та післядії вапнування. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2016. Вип. 88(1). С. 60–67.
 • Польовий В.М., Лаврук М.М., Кулик С.М. Диференціація фізико-хімічних показників і продуктивності дерново-підзолистого ґрунту внаслідок тривалого застосування різних систем удобрення і доз вапна. Вісник аграрної науки. 2018. Вип. 5. С. 12–17.
 • Польовий В. М., Кулик С.М. Тривала динаміка кислотності і продуктивності дерново-підзолистого зв'язно-піщаного ґрунту залежно від доз внесеного вапна в умовах Західного Полісся України [Електронний ресурс]. Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2017. № 3.
 • Польовий В. М., Кулик С.М. Вплив застосування добрив та вапнякових меліорантів на поживний режим дерново-підзолистого ґрунту за вирощування сої в умовах Західного Полісся. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2017. № 269. С. 185–193.
 • Польовий В.М., Деркач Н.А., Кулик С.М. Ефективність застосування добрив і вапнякових меліорантів при вирощуванні кукурудзи в умовах Західного Полісся. Збірник наукових праць уманського національного університету садівництва. 2018.
 • Польовий В. М., Лукащук Л. Я., Ровна Г. Ф., Гук Б. В. Продуктивність ріпаку озимого залежно від удобрення та вапнування в умовах Західного Полісся Зернові культури. - 2020.- № 1. -Том 4. – С.108-115 .
 • Польовий В. М., Ткач Є.Д., Лукащук Л. Я., Ровна Г. Ф., Гук Б. В., Курач О.В. Продуктивність ячменю ярого залежно від удобрення та вапнування в умовах Західного Полісся. Агроекологічний журнал . - 2020 . - № 1. - С.83-90.
 • Polovyi V.M., Yashchenko L.A. Optimization of growing conditions for winter wheat on sod-podzolis soil by the fertilization and melioration in Western Polissia of Ukraine/Achievements of Ukraine and the EU in ecology, biology, chemistry, geography and agricultural sciences. Riga, Latvia: "Baltija Publishing" 2021. P. 90-108 .
 • Польовий В.М, Ященко Л. А., Ювчик Н. О. Винос елементів живлення пшеницею озимою залежно від удобрення і вапнування в умовах Західного Полісся. 2021. №4 (817). С. 5-12 DOI:10.31073/agrovisnyk202104-01
 • Польовий В. М., Лукащук Л. Я., Ященко Л. А., Ровна Г. Ф., Гук Б. В. Вплив удобрення та вапнування на продуктивність кукурудзи на зерно в короткоротаційній сівозміні на дерново-підзолистому грунті. Зернові культури. Том 5. № 1. 2021. С. 84–91.
 • Польовий В.М., Ювчик Н.О., Гнатів П.С., Іванюк В.Я., Лагуш Н.І. Вплив калійних добрив на ефективність вапнування дерново-підзолистого ґрунту в умовах Західного Полісся. Вісник Уманського національного університету садівництва, №1, 2021. С.14-20
 • Польовий В.М., Ященко Л.А., Ровна Г.Ф., Ювчик Н.О. Еколого-економічні аспекти вирощування пшениці озимої на дерново-підзолистих ґрунтах залежно від удобрення і вапнування. Агроекологічний журнал. 2021. № 2. С. 64–70
 • Польовий В. М., Ященко Л. А., Ровна Г. Ф., Гук Б. В., Ювчик Н.О. Вплив вапнякових меліорантів, удобрення на продуктивність пшениці озимої в сівозміні. Зб. наук. праць Уманського Національного університету садівництва. м. Умань – 2021. – Вип. 98. С. 58-67
 • Польовий В. М., Ященко Л. А., Ровна Г. Ф., Гук Б. В. Винесення та повернення основних елементів живлення з продукцією ячменю (HORDIUM VULGARE L.) на провапнованому дерновопідзолистому ґрунті Західного Полісся. Вісник Полтавської державної аграрної академії. Серія: Сільське господарство. Рослинництво. 2021. № 2. С. 13–19
 • Польовий В. М., Ященко Л. А., Курач О.В., Ровна Г. Ф., Гук Б. В. Винос біогенних елементів продукцією ріпаку озимого залежно від застосування добрив і вапнякових меліорантів. ВісникаСумського національного агарногоуніверситету. Серія «Агрономія і біологія». № 1. 2021.
 • Polovyy* V., Hnativ P., Balkovskyy V., Ivaniuk V., Lahush N., Shestak V., Szulc W., Rutkowska B., Lukashchuk* L., Lukyanik* M., Lopotych N. The influence of climate changes on crop yields in Western Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology,2021, 11(1),384-390
 • Polovyy V.*, Snitynskyy V., Hnativ P., Szulc W., Lahush N., Ivaniuk V., Furmanets M., Kulyk* S., Balkovskyy V., Poliukhovych M., Rutkowska B. Agro-ecological efficiency of a crop fertilization system with the use of phytomass residues in the western forest steppe of Ukraine. Journal of Elementology 2021, 26(2),433-444.

Нагороди

За плідну наукову роботу, вагомий внесок у розвиток агропомислового виробництва Польовий В.М. нагороджений:

 • Почесною грамотою Рівненської обласної ради (2002 р.);
 • Почесною грамотою УААН (2006 р.);
 • «Знаком Пошани» Міністерства аграрної політики України (2006 р.);
 • Почесною грамотою Рівненської облдержадміністрації (2006,2007рр.);
 • Почесною відзнакою УААН (2007 р.);
 • Почесною грамотою Кабінету міністрів України (2007 р.).

В 2009 році Польовому В.М. присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України». У 2016р. нагороджено відзнакою Президента України: Ювілейна медаль «25 років Незалежності України». У 2017 році – Подякою Прем'єр-міністра України. У 2018р. – Подякою Національної академії педагогічних наук України. у 2018 р. - присвоєно звання члена-кореспондента Національної академії аграрних наук України. У 2020 році присвоєно звання академіка Національної академії аграрних наук України.


E-mail

v.m.poloviy@nuwm.edu.ua