Подлевська Оксана Мирославівна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Подлевська Оксана Мирославівна

Народилася у м. Калінінград, Росія. У 1993 році закінчила СШ № 11 м.Рівне

У 1993 році поступила у Український інститут інженерів водного господарства на факультет землеустрою, в 1994 році перевелась на факультет економіки, який закінчила у 1998 році.

Отримала диплом з відзнакою за спеціальністю ”інженер економіст”.

Професійні та наукові здобутки

З 1998 р. по 1999 р. працювала стажистом дослідником на кафедрі економіки підприємства.

У 2000 році поступила в аспірантуру при кафедрі економіки підприємства, яку закінчила у 2002 році.

З 2002 – 2009 рр. працювала на посаді асистента кафедри економіки підприємства національного університету водного господарства та природокористування.

У 2008 році представила дисертаційне дослідження на тему: «Економіко-екологічна оцінка ефективності використання земельних ресурсів в умовах реформування сільського господарства (за матеріалами Рівненської області)»

Рішенням спеціалізованої вченої ради Національного університету водного господарства та природокористування МОН України від 12 листопада 2008 року присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. У 2009 році переведена на посаду старшого викладача кафедри економіки підприємства.

З 2013 року на посаді доцента кафедри економіки підприємства Національного університету водного господарства та природокористування.

З 2014 року - доцент кафедри економіки підприємства НУВГП (Рішення Атестаційної колегії від 23 вересня 2014 р., протокол № 6/02-Д).

Наукова діяльність. Напрями наукових інтересів:

Потенціал та розвиток підприємства

Антикризова діяльність підприємства

Ціноутворення

Креативна економіка

Циркулярна економіка.

Науковий доробок понад 30 опублікованих праць. Найновішими серед них є наступні:

Монографії:

1. Європейська інтеграція: досвід Польщі та України/ Кол. моногр. / за заг. Ред. Н.В.Павліхи. – Луцьк: Східноєвроп. Нац. Ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – 700 с. – (Внесок автора Подлевської О.М. – С.483-489. або 0,3 д.а.).

2. Навчальний посібник «Управління потенціалом підприємства» авторів Кузнєцової Т.В., Красовської Ю.В., Подлевської О.М. для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (спеціалізація “Економіка підприємства”), 2017. – 196 с. (Рекомендовано вченою радою НУВГП, протокол №9 від 9 вересня 2016 року).

3. Подлевская О.М. Оптимизационное моделирование эколого-экономических рисков использования сельскохозяйственных земель в условиях трансграничного сотрудничества /Ю.В. Красовская, А.Ю. Лесняк, Подлевская О.М. // Украина и Беларусь: ресурсы предпринимательства : монография / П.Ю. Храпко [и др.] ; под науч. ред. Л.Е. Совик. – Пинск : ПолесГУ, 2017. – с. 194. – С. 104-113. – (Внесок автора Подлевської О.М. – 0,15 д.а.). Публікації у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних та публікації у наукових періодичних виданнях інших держав: 1. O. Podlevska. Essence and forms of government regulation of industrial cooperation / O. Podlevska, A. Podlevskyi //International Journal of New Economics and Social Sciences. – № 1 (3). – Świnoujście – 2016. – 344 p. – P. 248-258. /(0,6 д.а., особисто автора – 0,3 д.а.). / Index Copernicus. Url: http://docplayer.pl/ 55666566-International-journal-of-new-economics-and-social-sciences-1-3-2016.html.

2. Подлевська О.М. Пріоритети національної стратегії збалансованого розвитку України /О.М. Подлевська, Ю.В. Красовська //Економіка та суспільство. Електронне наукове фахове видання. Випуск 8. Мукачево. 2017. – С. 477-481. / Index Copernicus (ICV 2015: 35.93). Url: http:// www.economyandsociety.in.ua/journal/8_ukr/8_2017.pdf.

3. Подлевська О.М. Cталий еколого-економічний розвиток сільського господарства транскордонних територій на прикладі України та Білорусі / Ю.В. Красовська, А.Ю. Лесняк, О.М. Подлевська //Науково-практичний журнал Збалансоване природокористування. – 2017 –№1. – С. 24-29. / RePEc, Research Bible, РИНЦ, Advanced Science Index, Polska Bibliographia Naukowa Url:http://www.cgntb. dp.ua/menu_2498.html

Публікації у провідних наукових виданнях:

1. Подлевська О.М. Роль інтелектуального потенціалу в розвитку України/ Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна - 2014.- №5.- С.:108-112.

2. Подлевська О.М. Порівняльний аналіз методик діагностики банкрутства підприємства/ Вісник Національного університету водного господарства та природокористування, серія Економічні науки, Випуск 1 (65), НУВГП, Рівне, 2014 р. – С.:259-267.

3. Подлевська О.М. Принципи ціноутворення в електронній комерції/ Вісник Національного університету водного господарства та природокористування, серія Економічні науки, Випуск 1 (65), НУВГП, Рівне, 2014 р. – С.: 267-273.

4. Подлевська О.М. Прикладні аспекти еколого безпечного землекористування на землях Українського Полісся/О.М. Подлевська // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. Збірник наукових праць: Випуск 21. – №3 – Київ, СЕУ, Рівне: НУВГП, 2015.– С. 160-168.

5. Подлевська О.М. Пріоритети національної стратегії збалансованого розвитку України /О.М. Подлевська, Ю.В. Красовська //Економіка та суспільство. Електронне наукове фахове видання. Випуск 8. Мукачево. 2017. – С. 477-481. / Index Copernicus (ICV 2015: 35.93). Url: http:// www.economyandsociety.in.ua/journal/8_ukr/8_2017.pdf.

Конференції:

1. Подлевська О. М. Управління конкурентоспроможністю потенціалу підприємства шляхом її ефективної оцінки // О. М. Подлевська О. А. Величко // Збірник тез матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції «Інституціоналізація процесів євроінтеграції: суспільство, економіка, адміністрування» (21-22 квітня 2016 року). – Рівне: НУВГП, 2016. – 274 с.. – C. 78-79.

2. Подлевська О.М. Особливості визначення ризиків ціноутворення в електронній комерції // О.М. Подлевська, Ю.В. Красовська // Збірник тез матеріалів ІХ Міжнародної науково–практичної конференції «Проблеми сучасної економіки» 11-12 грудня 2015 року, Запоріжжя. Частина III.

3. Подлевська О.М. Екозбалансований розвиток регіонів: можливості використання зарубіжного досвіду // О.М. Подлевська, Ю.В. Красовська // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Стратегічні вектори соціально-економічного розвитку на мікро- та макрорівні», 17-18 листопада 2016 року, м. Полтава.

4. Подлевська О.М. Порівняння логістичних процесів в України та в розвинених країнах / О.М. Подлевська , А.А. Подлевська //Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки. МАТЕРІАЛИ ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів 30 листопада – 1 грудня 2017. - С. 40-42.

Нагороди

Призер конкурсу «Кращий молодий науковець року 2008» (напрям «Економічні науки», НУВГП)

Викладацька діяльність

Проводжу практичні та лекційні заняття, приймала участь в розробці навчально-методичних матеріалів з таких дисциплін, як:

"Потенціал та розвиток підприємства", "Управлінні потенціалом підприємства", "Економіка підприємства", "Організація зовнішньої торгівлі", "Ціноутворення", "Управління антикризовою діяльністю підприємства".

Контакти

вул. О. Новака (Приходка),75, Рівне, 33000; 2-й корпус, ауд. 254 Тел: +38 (0685) 632-529 E-mail: о.m.podlevska@nuwm.edu.ua