Осіпчук Наталія Василівна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Осіпчук Наталія Василівна

Освіта

 • У 2003 році закінчила з відзнакою факультет іноземної філології Рівненського державного гуманітарного університету, отримала повну вищу освіту зі спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (німецька, англійська)» і здобула кваліфікацію вчителя мови (німецька, англійська) та зарубіжної літератури.
 • У 2004 році закінчила з відзнакою магістратуру на факультеті іноземної філології Рівненського державного гуманітарного університету, отримала повну вищу освіту зі спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (німецька)» і здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача мови (німецька) та літератури у вищих навчальних закладах.

Професійний шлях

 • З 2003 року – асистент кафедри іноземних мов Національного університету водного господарства та природокористування.
 • В 2015 році закінчила аспірантуру кафедри педагогіки Рівненського державного гуманітарного університету зі спеціальності 13.00.01 − загальна педагогіка та історія педагогіки.
 • 15 – 19.05.2006 – участь у семінарі Гете-інституту з підвищення кваліфікації «Computer und Internet im Deutschunterricht», м. Київ;
 • 13 – 15.10.2010 – участь у семінарі Гете-інституту з підвищення кваліфікації «Filme im Deutschunterricht», м. Київ.
 • У 2018 захистила дисертацію на отримання ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Навчання іноземних мов у вищих технічних навчальних закладах України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)».

Основні дисципліни

Іноземна мова, іноземна мова за професійним спрямуванням (німецька, англійська).

Сфера наукових інтересів

Іншомовна освіта у вищих технічних закладах освіти, лінгводидактика.

Наукові праці 2018 року

 • Браценюк М. О., Осіпчук Н. В. Metaphern in der Fachsprache der Wirtschaft. Сучасні тенденції розвитку лінгвістики та лінгводидактики: Збірник матеріалів І Міжвузівської науково-практичної конференції (23 травня 2018 р.). Рівне: НУВГП, 2018. С. 17 – 20. URL: https://drive.google.com/file/d/1E3qAbov1Cmbda59ZIUvgqbozsPfsCCZz/view?usp=sharing
 • Осіпчук Н. В. Technisches Deutsch an den Hochschulen. Сучасні тенденції розвитку лінгвістики та лінгводидактики: Збірник матеріалів І Міжвузівської науково-практичної конференції (23 травня 2018 р.). Рівне: НУВГП, 2018. С. 204 – 207. URL: https://drive.google.com/file/d/1E3qAbov1Cmbda59ZIUvgqbozsPfsCCZz/view?usp=sharing

Наукові праці 2017 року

 • Осіпчук Н. В. Сучасний стан навчання іноземних мов у вітчизняних та зарубіжних вищих технічних навчальних закладах. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Рівне: РДГУ, 2017. Випуск 16 (59). С. 271 – 274.
 • Осіпчук Н. В. Періоди розвитку іншомовної освіти у вищих технічних навчальних закладах України (кінця ХХ – початку ХХІ століття). Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. Budapest. 2017. Vol. V (59). P. 34 – 37.

Наукові праці 2016 року

 • Осіпчук Н. В. Європейський контекст вивчення іноземної мови у вищій школі Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук. пр. Рівне: РДГУ, 2016. Випуск 13 (1). С. 155 – 158.
 • Osiptschuk N. Fremdsprachenunterricht an den Technischen Hochschulen der Ukraine. Інституціоналізація процесів євроінтеграції: суспільство, економіка, адміністрування: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне, 21 – 22 квітня 2016). Рівне: НУВГП, 2016. С. 241 – 242.

Наукові праці 2015 року

 • Осіпчук Н. В. Навчання іноземним мовам у ВТНЗ України та Європи. Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії: матеріали V Всеукраїнської наукової конференції (м. Рівне, 10 грудня 2015). Рівне, 2015. С. 285 – 287.

Наукові праці 2014 року

 • Осіпчук Н. В. Розвиток мовної підготовки студентів ВТНЗ у радянський час. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук. пр. Рівне: РДГУ, 2014. Випуск 9 (52). С. 122 – 125.

Наукові праці 2012 року

 • Осіпчук Н. В. Сучасні технології навчання іноземних мов у ВТНЗ України як засіб інтеграції до європейського освітнього простору. Гуманітарний вісник ДВНЗ Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Григорія Сковороди. Додаток 1 до Вип. 27. Том І (34): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». К: Гнозис, 2012. С. 295 – 301.
 • Осіпчук Н. В. Методи навчання іноземних мов у ВТНЗ України другої половини ХХ – початку ХХІ ст.. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Рівне: РДГУ, 2012. Випуск 5 (48). С. 11 – 15.

Наукові праці 2011 року

 • Осіпчук Н. В. Проблематика навчання іноземній мові у технічних вищих навчальних закладах. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка: зб. наук. пр. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. №4. С. 204 – 209 (Серія: «Педагогіка»).

Наукові праці 2005 року

 • Осіпчук Н. В. Ситуативно-тематична організація матеріалу усного мовлення як засіб стимуляції вивчення іноземної мови. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: зб. наук. пр. Рівне: НУВГП, 2005. Випуск 1 (29). С. 135 – 140.