Нікитенко Дмитро Валерійович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Нікитенко Дмитро Валерійович

У 2000 році закінчив Рівненський державний технічний університет, отримав диплом спеціаліста (з відзнакою) за спеціальністю “Облік і аудит” та здобув кваліфікацію економіста.

З 2000 р. за направленням Міністерства освіти і науки розпочав науково-педагогічну діяльність на посаді асистента кафедри економічної теорії Рівненського державного технічного університету.

У 2002-2005 рр. навчався у цільовій аспірантурі на кафедрі економічної теорії Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка і в 2005 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.01.01 “економічна теорія” на тему “Фіскальна політика розвитку підприємництва в трансформаційній економіці”.

Після захисту кандидатської дисертації продовжив трудову діяльність на кафедрі економічної теорії Національного університету водного господарства та природокористування, де працював на посадах старшого викладача та доцента.

У 2008 році присвоєне вчене звання “доцента кафедри економічної теорії”.

Протягом 2015-2016 рр. був завідувачем кафедри економічної теорії.

У 2016-2018 рр. навчався у цільовій докторантурі Національного університету водного господарства та природокористування.

У 2019 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 - економіка та управління національним господарством на тему "Інституціоналізація інвестиційної безпеки України".

2019 рік - доктор економічних наук.

2020 рік - професор

Автор понад 100 наукових і методичних праць.

Посада

Професор кафедри економіки підприємства і міжнародного бізнесу

Начальник відділу організації міжнародної освіти та міграційних питань Центру міжнародного співробітництва та освіти (за сумісництвом).

Основні обов'язки:

 • систематизація та планування роботи відділу організації міжнародної освіти;
 • організація підготовки матеріалів із ліцензування та акредитації з надання освітніх послуг щодо підготовки іноземних громадян за базовими акредитованими освітніми програмами (спеціальностями) в межах ліцензійного обсягу та контроль;
 • контроль строків дії ліцензії на право підготовки іноземних громадян за акредитованими освітніми програмами в Університеті за ступенями освіти «бакалавр» та «магістр»;
 • контроль за розробкою навчальних планів на предмет відповідності вимогам МОН України в частині навчання іноземних студентів;
 • контроль за розробкою графіка навчального процесу, складанням розкладу занять та підсумкового контролю іноземних студентів;
 • організація процесу проведення підсумкового контролю (державна атестація, захист випускних кваліфікаційних магістерських (дипломних) робіт) іноземними студентами;
 • безпосередній зв’язок із навчально-науковими інститутами, на освітніх програмах (спеціальностях) яких навчаються іноземні студенти;
 • забезпечення підготовки та перевірки документів про вищу освіту студентам випускникам-іноземцям.

Сертифікати

Навчальні посібники

Економічна безпека суб’єктів підприємництва : підручник / З.С. Варналій, Т.Г. Васильців, О.І. Іляш та ін.; за ред. З.С Варналія. Чернівці: Технодрук, 2020. 458 с. (особистий внесок – т. 6 с. 231-271, т. 8 с. 312-345). Рекомендовано до друку Вченою радою економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 9 від 25 лютого 2020 р.).

Економічна безпека: навчальний посібник / за ред. З.С. Варналія. - К.: Знання, 2009. – 647 с. (Нікитенко Д.В.: тема 5, 22). Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-8882 від 3 листопада 2009 р.)

Податкова політика України: навчальний посібник / П.В.Мельник, З.С. Варналій, Л.Л. Тарангул [та ін.]; за ред. П.В.Мельника. – К.: Знання України, 2010. – 505 с. (Нікитенко Д.В.: тема 1, 5). Рекомендовано Вченою Радою Національного університету державної податкової служби України (протокол №2 від 22.10.2009 р.)

Монографії

1. Варналій З.С., Нікитенко Д.В. Сутність та складові механізму забезпечення інвестиційної безпеки регіону. Механізми управління соціоекологоекономічною безпекою регіону: колективна монографія / Л. М. Черчик, Н. В. Коленда та ін.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. М. Черчик. Луцьк: Терен, 2019. 252 с. С.153-170;

2. Варналій З.С., Нікитенко Д.В. Механізм забезпечення інвестиційної безпеки держави. Механізми управління соціоекологоекономічною безпекою держави: колективна монографія / Л. М. Черчик, Н. В. Коленда та ін.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. М. Черчик. Луцьк: Терен, 2019. 280 с. С.151-168.

3. Varnalii, Z., Nikytenko, D., Bilyk, R. 2019. Preconditions of the investment security of balanced development of national economy. The balanced development of national economy under the conditions of modern world transformations. Daugavpils : Daugava Print. P. 24-37. (In English)

4. Варналій З.С., Нікитенко Д.В. 2019. Тіньова економіка в системі загроз інвестиційної безпеки. Обліково-аналітичне забезпечення суб’єктів господарювання в умовах євроінтеграції. Рівне : НУВГП, С. 73-83.

5. Нікитенко Д. В. Інвестиційна безпека України: сутність та інституціональне забезпечення : монографія. Рівне : НУВГП, 2018. 376 с. (21,9 друк. арк.).

6. Варналій З. С., Нікитенко Д. В. Зростання рівня інвестиційної безпеки України як чинник реалізації євроінтеграційної макроекономічної політики. Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя : монографія / за ред. член кор. НАН України, д.е.н., проф. В.Д. Базилевича, д.е.н., проф. Осецького В.Л. К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка ; НДС «Центр економічних досліджень»; ЗАТ «Нічлава», 2018. С. 274–297 (0,9 друк. арк. Особистий внесок – 0,6 друк. арк.; проаналізовано основні індикатори інвестиційної безпеки для виявлення причинно-наслідкових зв’язків в реалізації євроінтеграційної макроекономічної політики).

7. Варналій З. С., Нікитенко Д. В., Микитюк О. П. Вплив прямих іноземних інвестицій на національне економічне зростання. International economic relation and prospects for national development: contemporary challenges and solutions : monograph / editorial board: under the editorship of Prof. M. I. Fleychuk, Dr. U. A. Ganski, Prof. V. U. Kazlouski [and other]. Daugavpils : Daugava Print, 2018. P. 256–269 (1,15 друк. арк. Особистий внесок – 0,5 друк. арк.; здійснена характеристика України у світових рейтингах інвестиційної привабливості та зв’язок позиції в рейтингу із величиною залучених прямих іноземних інвестицій).

8. Varnalii Z., Romanyuk D., Nikytenko D. Tax incentives and leverage of small and midsize business development: the EU and Ukraine. Development of small and medium enterprises: the EU and East-partnership countries experience: monograph / [Britchenko I., Polishchuk Ye. and all] / Edited by Igor Britchenko and Yevheniia Polishchuk : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, 2018. P. 73–90 (1,07 друк. арк. Особистий внесок – 0,3 друк. арк.; проаналізовано відмінності застосування податкових стимулів та важелів для зростання активності суб’єктів господарювання в Європейському Союзі та Україні).

9. Нікитенко Д. В. Стан інвестиційного забезпечення інноваційної безпеки України. Управління інноваційною складовою економічної безпеки : монографія у 4-х томах / за ред. д.е.н., професора Прокопенко О. В. (гол. ред.), к.е.н., доцента Школи В. Ю., к.е.н. Щербаченко В. О. Суми : ТОВ «Триторія», 2017. Т. ІIІ. Управління інноваційним базисом фінансової та інвестиційної складової економічної безпеки. С. 204–217 (0,54 друк. арк.; автору належить підрозділ 6.1. Стан інвестиційного забезпечення інноваційної безпеки України).

10. Нікитенко Д. В. Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи : монографія / П. В.Мельник, Л. Л. Тарангул, З. С. Варналій [та ін.]; за ред. З.С. Варналій. К.: Знання України, 2008. 675 с. (Нікитенко Д.В.: теми 1, 3 14) (1 д.а.).

Наукові публікації у періодичних виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus та/або Web of Science Core Collection

Профіль автора в Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216900563

Профіль автора в WoS https://publons.com/researcher/1521931/dmytro-nikytenko/

Voronenko M., Nikytenko, D. et al. (2021) Dynamic Bayesian Network Model of a Country’s Economic Extension. In: Shakhovska N., Medykovskyy M.O. (eds) Advances in Intelligent Systems and Computing V. CSIT 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1293. Springer, Cham. Online ISBN 978-3-030-63270-0 https://doi.org/10.1007/978-3-030-63270-0_10

Voronenko M., Nikytenko, D. et al. (2021) Dynamic Bayesian Networks Application for Economy Competitiveness Situational Modelling. In: Shakhovska N., Medykovskyy M.O. (eds) Advances in Intelligent Systems and Computing V. CSIT 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1293. Springer, Cham. Online ISBN 978-3-030-63270-0 https://doi.org/10.1007/978-3-030-63270-0_14

Lytvynenko V., Nikytenko, D. et al. (2021) Dynamic Bayesian Networks Application for Evaluating the Investment Projects Effectiveness. In: Babichev S., Lytvynenko V., Wójcik W., Vyshemyrskaya S. (eds) Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making. ISDMCI 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1246. Springer, Cham. Online ISBN 978-3-030-54215-3 https://doi.org/10.1007/978-3-030-54215-3_20

Stavytskyy, A., Kharlamova, G., Giedraitis, V., Cheberyako, O., & Nikytenko, D. (2020). Gender question: Econometric answer. Economics and Sociology, 13(4), 241- 255. ISSN 2071-789X doi:10.14254/2071-789X.2020/13-4/15 Keywords: panel regression, Global Gender Gap index, Europe, African countries, income, shadow economy, gender equality (Scopus, WoS)

Mykytiuk,О.,  Varnalii, Z.,  Nikytenko, D.,  Gędek, S., Pashnyuk, L. Investment determinants of economic growth: world experience and Ukraine. Intellectual economics. 2020, No. 15 (1),p. 106–123. ISSN 1822-8038 (online) DOI: 10.13165/IE-20-14-2-07 Keywords: Economic growth, foreign direct investment, gross domestic product, investment determinants, investment climate. (in English) (Scopus)

VARNALII, Z., Nikytenko D. et al. STRATEGIC PRIORITIES OF BUDGET POLICY OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF THE COVID-19 PANDEMIC. Financial and credit activity: problems of theory and practice, [S.l.], v. 4, n. 35, p. 170-179, dec. 2020. ISSN 2310-8770. Available at: <http://fkd.org.ua/article/view/221964/222728>. Date accessed: 25 Jan. 2021. ISSN (on-line) 2310-8770 doi:http://dx.doi.org/10.18371/fcaptp.v4i35.221964. Keywords: budget policy, budget strategy, macro indicators, budget deficit, COVID-19 pandemic (WoS)

Lytvynenko,V., Nikytenko, D., Voronenko, M., Savina, N. Comparative Study of Noisy-MAX Nodes and General Nodes in Bayesian Network Models. Computational Linguistics and Intelligent Systems. Proc. 4th Int. Conf. COLINS 2020. Volume I: Workshop. Lviv, Ukraine, April 23-24, 2020, CEUR-WS.org, online. Available at http://ceur-ws.org/Vol-2604/paper5.pdf (in English) (indexed in Scopus). ISSN 1613-0073 Keywords: Gross Domestic Product (GDP); General nodes; Noisy-MAX nodes; Bayesian networks; Structural learning; Sensitivity analysis; Validation. (0,8 д.а. Особистий внесок – 0,2 д.а. обґрунтування концептуальної моделі оцінки рівня економічного зростання через зв’язок з чинниками, які впливають на активність внутрішнього та зовнішнього інвестування). (Scopus)

Voronenko, M., Nikytenko, D., Krejci J., Savina, N., Lytvynenko,V. Assessing the Possibility of a Country's Economic Growth Using Static Bayesian Network Models. Subbotin S., (Ed.): The Third International Workshop on Computer Modeling and Intelligent Systems (CMIS-2020). Zaporizhzhia, Ukraine, April 27 - May 1, 2020, CEUR-WS.org, online. Available at http://ceur-ws.org/Vol-2608/paper35.pdf (in English) (indexed in Scopus). ISSN 1613-0073 Keywords: Economic growth; Innovative development; General nodes; Noisymax nodes; Bayesian networks; Structural learning; Sensitivity analysis; Validation (Scopus)

Публікації у фахових наукових виданнях України, що включені до міжнародних наукометричних баз

Varnalii Z., Nikytenko D., Khmelevskyi M. Ukraine investment security mechanism: state and ways of improvement. Економіка і регіон. ПолтНТУ. 2019. № 3 (74) С. 6–12. DOI 10.26906/ЕІR.2019.3(74).1753 (Міжнародні наукометричні бази даних: Index Copernicus, Google Scholar та ін.) (0,8 друк. арк. Особистий внесок – 0,4 друк. арк.; виявлено проблеми та недоліки державної політики інституціоналізації інвестиційної безпеки України на сучасному етапі розвитку). Keywords: institutionalization, security mechanism, deviant behavior, shadow economy, investment security, economic security.

Varnalii Z., Nikytenko D., Mykytiuk O. Methodological bases of research of the system of investment security of the nation Науковий вісник Полісся. 2018. № 1 (13). Ч. 1. С. 8–14. DOI: 10.25140/2410-9576-2018-1-1(13)-8-14 (Міжнародні наукометричні бази даних: Web of Science (Thomson Reuters), Ulrichsweb Global Serials Directory, Google Scholar, Index Copernicus, РІНЦ та ін.) (0,71 друк. арк. Особистий внесок – 0,4 друк. арк.; сформовано цілісний концептуальний підхід до визначення інвестиційної безпеки як системи та визначення методологічних засад її інституціоналізації).

Нікитенко Д. В. Детінізація економіки як чинник зростання реальних інвестицій. Науковий економічний журнал «Інтелект ХХІ». 2018. № 5. С. 108–112. (Міжнародні наукометричні бази даних: Index Copernicus) (0,59 друк. арк.). http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2018/2018_5/22.pdf

Нікитенко Д. В. Теоретичні засади інституалізації інвестиційної безпеки. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2018. 4 (199). С. 28–34. DOI: 10.17721/1728-2667.2018/199-4/4 (Міжнародні наукометричні бази даних: РИНЦ (E-Library), Science Index, Ulrich's Periodicals Directory, Google Scholar, RepEc, Index Copernicus, Scopus (under evaluation) та ін.) (0,94 друк. арк.).

Varnalii Z., Nikytenko D. The state of corruption in Ukraine: general trends and peculiarities of dynamics. Економіка і регіон. ПолтНТУ. 2018. № 1 (68) С. 86–90. DOI 10.26906/eir.2018.68.1018 (Міжнародні наукометричні бази даних: Index Copernicus, Google Scholar та ін.) (0,65 друк. арк. Особистий внесок – 0,4 друк. арк.; виявлено залежність між рівнем адаптованості національних господарюючих суб’єктів до корупції та темпами зростання іноземних інвестицій в країну) Keywords: corruption, net foreign direct investment, economic growth, institutes, investment security..

Варналій З. С., Нікитенко Д. В. Детермінанти забезпечення інвестиційної безпеки на нанорівні національної економіки. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука», Серія: Економічні науки. 2018. № 6 (14). С. 72–78. DOI: 10.25313/2520-2294-2018-6-3956 (Міжнародні наукометричні бази даних: Polish Scholarly Bibliography, Ulrichsweb Global Serials Directory та ін.) (0,72 друк. арк. Особистий внесок – 0,4 друк. арк.; здійснено аналіз інвестиційного потенціалу з позиції нанорівня та запропоновано в науковий оборот поняття його широти та глибини).

Варналій З. С., Нікитенко Д. В. Вплив динаміки рівня корупції на динаміку економічного зростання: загальні тенденції та особливості для України. Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова. 2018. Т. 23. Вип. 1(66). С. 21–28. (Міжнародні наукометричні бази даних: Index Copernicus) (0,71 друк. арк. Особистий внесок – 0,4 друк. арк.; здійснено кореляційний аналіз між змінами індексу сприйняття корупції та основними макроекономічними показниками по країнах, що дозволило зробити висновок, що боротьба з корупцією для країн з низьким рівнем доходів в більшій мірі впливає на позитивні зміни, ніж для країн з високим рівнем доходів).

Нікитенко Д. В. Стан інвестиційної безпеки держави на регіональному рівні. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука», Серія: Економічні науки. 2018. № 11 (19). С. 49–55. DOI: 10.25313/2520-2294-2018-11-4300 (Міжнародні наукометричні бази даних: Polish Scholarly Bibliography, ResearchBib, Ulrichsweb Global Serials Directory та ін.) (0,62 друк. арк.).

Varnalii Z., Nikytenko D. Investment security of Ukraine within a framework of regional level. Економіка і регіон. ПолтНТУ. 2018. № 4 (71) С. 5–11. DOI 10.26906/еір.2018.4(71).1348 (0,57 друк. арк. Особистий внесок – 0,4 друк. арк., розраховано індекс інвестиційної безпеки України на регіональному рівні на підставі запропонованої формули). (Міжнародні наукометричні бази даних: Index Copernicus, Google Scholar та ін.).

Нікитенко Д. В. Загрози інвестиційній безпеці держави: сутність та класифікація. Ефективна економіка. 2018. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6769. DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.98 (Міжнародні наукометричні бази даних: Index Copernicus, Google Scholar) (0,58 друк. арк.).

Нікитенко Д. В. Мотивація приватних суб’єктів інвестування в механізмі забезпечення інвестиційної безпеки держави. Економіка і фінанси. 2017. № 10. С. 81–94. (Міжнародні наукометричні бази даних: РИНЦ (E-Library), Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory, Google Scholar) (0,88 друк. арк.).

Нікитенко Д. В. Інвестиційна сприятливість бізнес-середовища як чинник інвестиційної безпеки. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. № 18. С. 114–120. URL: http://global-national.in.ua/issue-18-2017 (Міжнародні наукометричні бази даних: Index Copernicus) (0,51 друк. арк.).

Нікитенко Д. В. Стан інвестиційної безпеки України. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент: збірник наукових праць. 2017. № 25. Частина 1. С. 96–102. URL: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2017/25-1-2017/23.pdf (Міжнародні наукометричні бази даних: Index Copernicus) (0,75 друк. арк.).

Публікації у фахових наукових виданнях України

Нікитенко Д. В. Еволюція поняття інвестиції як об’єкта інвестиційної безпеки держави. Вісник НУВГП. Економічні науки: збірник наукових праць. Рівне : НУВГП, 2018. Вип. 2(82). С. 150–159 (0,5 друк. арк.).

Варналій З. С., Нікитенко Д. В., Хмелевський М. О. Стан інвестиційної безпеки транспортної галузі України. Економіка та управління на транспорті. Науковий журнал. 2018. Вип. 7. С. 3–12 (0,81 друк. арк. Особистий внесок – 0,4 друк. арк.; здійснено аналіз інвестиційної безпеки транспортної галузі України).

Нікитенко Д. В. Моделі опортуністичної поведінки суб’єктів інвестиційного процесу. Modern Economics. 2018. № 8. C. 126–133 (0,61 друк. арк.).

Нікитенко Д. В. Сутність та змістовні ознаки поняття «інвестиційна політика». Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. 2017. № 4 (32). С. 14–18 (0,62 друк. арк.).

Нікитенко Д. В. Проблеми визначення сутності інвестиційної безпеки. Приазовський економічний вісник. 2017. № 2 (02). С. 19–23. URL: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-2 (0,69 друк. арк.).

Нікитенко Д. В. Теоретичні аспекти визначення поняття «інвестиційна політика». Інфраструктура ринку. Електронний науково-практичний журнал. 2017. № 5. С. 60–64. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/5-2017 (0,53 друк. арк.).

Варналій З. С., Нікитенко Д. В. Особливості інституціоналізації конкурентного середовища в Україні. Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць. Випуск 1 (34) (за заг. ред. проф. Єханурова Ю.І., проф. Филюк Г.М.). 2017. С. 33–43 (0,86 друк. арк. Особистий внесок – 0,6 друк. арк.; узагальнено негативні наслідки недостатньо ефективного регулювання конкурентного середовища в Україні та їх впливу на розвиток національної економіки).

Нікитенко Д. В. Оцінка інвестиційної привабливості України в глобальному індексі конкурентоспроможності. Вісник НУВГП. Збірник наукових праць. Економічні науки. 2016. Випуск 3(75). С. 128–139 (0,52 друк. арк.).

Нікитенко Д. В., Мулярчук О. В. Проблеми ефективності та безпеки грошово-кредитної політики в Україні. Економіка та держава. 2014. № 3. С. 65–71 (0,71 друк. арк. Особистий внесок – 0,5 друк. арк.; розроблено рекомендації підвищення ефективності та рівня безпеки грошово-кредитної політики, що дозволятимуть успішно вирішувати завдання активізації інвестиційної діяльності економічних суб’єктів).

Нікитенко Д. В., Зезюліна Т.В. Екологізація промисловості як передумова реалізації інноваційної моделі сталого розвитку національної економіки. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: Фінансова політика та інвестиції. Збірник наукових праць. 2010. Випуск XVІ, № 4. Київ, СЕУ / Рівне, НУВГП, 2010. С. 85-94 (0,4 друк. арк.).

Нікитенко Д. В. Механізм державного фінансування у водному господарстві. Вісник НУВГП: Збірник наукових праць, Економіка, 2009. Ч. 2, вип. 4(48). Рівне: НУВГП. С. 223-230 (0,4 друк. арк.).

Нікитенко Д. В. Податкова політика України, її становлення та розвиток. Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). 2008, № 2(41). С. 135-140 (0,4 друк. арк.).

Нікитенко Д. В. Роль небанківських фінансових інститутів в стимулюванні інноваційних процесів. Вісник НУВГП. Економіка : зб. наук. праць. 2008. Ч. 4, вип. 4 (44). С. 100–107 (0,46 друк. арк.).

Нікитенко Д. В. Проблеми реалізації інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки України. Вісник НУВГП. Економіка : зб. наук. праць. 2006. Ч. 1, вип. 4 (36). С. 121–125 (0,34 друк. арк.).

Нікитенко Д. В. Про актуальні проблеми фіскальної політики України у сфері підприємництва. Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. 2005. Вип. 4 (47) / Наук. ред. І.К. Бондар – К. С. 38-41 (0,5 друк. арк.).

Нікитенко Д. В. Податкове стимулювання малого та середнього підприємництва. Фінанси України. 2005. № 3. С. 48 – 55 (0,5 друк. арк.).

Нікитенко Д. В. Вплив розвитку малого підприємництво на становлення та розвиток середнього класу в Україні. Актуальні проблеми економіки. 2003. №10. С. 119-126.

Нікитенко Д. В. Вплив системи державних замовлень як інструмента фіскальної політики на розвиток малого підприємництва. Збірник наукових праць. Теоретичні та прикладні питання економіки. Випуск 2. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 2004. С. 227 – 233.

Нікитенко Д. В. Податкові пільги як інструмент фіскальної політики держави. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2004. Випуск 71. С. 41 – 43.

Нікитенко Д. В. Сутність фіскальної політики як інструмента державного регулювання економіки. Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. 2004. Вип. 6 (37). С. 35-40.

Нікитенко Д. В. Історичний розвиток поняття «підприємництво». Збірник наукових праць. Економіка. 2004. Випуск 2 (26). Частина 1. Український державний університет водного господарства та природокористування. Рівне. С. 140 – 146.

Нікитенко Д. В. Проблеми інституційно-правового забезпечення малого підприємництва. Збірник наукових праць. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Серія Економіка. 2004. Частина 1. Випуск 4 (28). С. 81-87.

Нікитенко Д. В. Державна фінансово-кредитна підтримка суб’єктів малого підприємництва: світовий досвід та Україна. Збірник наукових праць. Теоретичні та прикладні питання економіки. Випуск 2. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 2003. С. 246-251.

Публікації в іноземних виданнях

Cheberyako, O., Nikytenko, D., Varnalii, Z., Kolesnyk, V., Borysenko, O., (2021). Innovative Blockchain Technology as a Factor of Economic Development. Globalization and Business, 11:11-15. https://doi.org/10.35945/gb.2021.11.001

Varnalii Z., Cheberyako O., Nikytenko D., Bilyk R. Blockchain Technology as a Security Tool and a Factor of Trust to Information in the Digital Economy. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), Volume-8, Issue 3C, November 2019. P. 207-212. DOI:10.35940/ijrte.C1035.1183C19 (0,8 друк. арк. Особистий внесок – 0,3 друк. арк.; обґрунтування переваг та недоліків блокчейн технології в контексті підвищення рівня довіри як фактору зростання економіки).

Varnalii Z., Nikytenko D. Competition in the system of ensuring investment security. International journal of new economics and social sciences. IJONESS 2 (6) 2017. Warszawa: MII, 2017. P. 145–154. DOI: 10.5604/01.3001.0010.7622 (Міжнародні наукометричні бази даних: Index Copernicus) (0,92 друк. арк. Особистий внесок – 0,6 друк. арк.; здійснено аналіз впливу рівня конкурентності на товарних ринках на рівень інвестиційної безпеки).

Нікитенко Д. Проблема розвитку сектора малого підприємництва як формоутворюючого елемента середнього класу. Wezly gordyjskie rozwoju Polski Wschodniej : Zeszyty naukowe WSEI. Seria Ekonomia. 2011. 3 (1). S. 237–261. (1,3 друк. арк.).

Публікації в інших виданнях

Нікитенко Д. В. Інституціональні основи державного регулювання інвестиційної діяльності. Стратегія і тактика державного управління. Збірник наукових праць. 2015, Випуск 1-2. С. 62–67. (0,44 друк. арк.).

Нікитенко Д. В. Вплив інституціональних чинників на поведінку господарюючих суб’єктів. Etyczne aspekty zarzadzania w warunkach novej gospodarki. Lublin, 2010. P. 85–90. (0,34 друк. арк.).

Nikytenko D. Condition and prospects of labor potential of the Rivne region. Czynniki endogeniczne rozwoju Polski Wschodniej / Monografie Wydzialu Ekonomii Wyzszej Szkoly Ekonomii I Innowacji w Lublinie, 2010, P. 163 – 171.

Нікитенко Д. В. Проблема розвитку сектора малого підприємництва як формоутворюючого елемента середнього класу. Zeszyty Naukowe WSEI/ Seria: Ekonomia. Lublin. №3 (1). 2011. P 237-260.

Публікації за матеріалами конференцій

Varnalii, Z., Nikytenko, D., Kaletnyk O. Innovative aspects of the natural resource ensuring of economic development. 3-nd International Scientific and Technical Internet Conference “Innovative development of resource-saving technologies and sustainable use of natural resources”. Book of Abstracts. - Petroșani, Romania: UNIVERSITAS Publishing, 2020. Р. 250-253. (in English)

Варналій З., Нікитенко Д. В., Калетник О. Роль альтернативних інвестиційних механізмів у забезпеченні інноваційного розвитку суб’єктів господарювання. Impatto dell'innovazione sulla scienza: aspetti fondamentali e applicati : Raccolta di articoli scientifici «ΛΌГOΣ» con gli atti della Conferenza scientifica e pratica internazionale (T. 1), 26 giugno 2020. Verona , Italia: Piattaforma scientifica europea. 2020. Р. 37-39. DOI 10.36074/26.06.2020.v1.13

Савіна Н. Б., Нікитенко Д. В. Макроекономічні показники України в контексті стратегії Індустрії 4.0. Актуальні проблеми обліково-аналітичного забезпечення в умовах переходу до Індустрії 4.0 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 26-27 березня 2020 року. Рівне : НУВГП, 2020. 416 с. С. 331-334. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/17949/

Варналій З. С., Савіна Н. Б., Нікитенко Д. В. Інвестиційна позиція України в системі глобального інвестиційного простору. New Economics: матеріали Міжнародного наукового форуму "New Economics-2019" (м. Київ, 14-15 листопада 2019 р.): в 2-х томах. Т. 1; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2019. 368 с. С. 272-277.

Нікитенко Д. В. Економічна освіта молоді як протидія політичного популізму. Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції "Університет і школа: перспективи співпраці" (11-12 квітня 2019 р., м. Рівне) С. 79-80.

Чеберяко О. В., Нікитенко Д. В. Вплив інформаційних технологій на розвиток публічних фінансів та фінансового ринку. Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління, матеріали І Міжнародного економічного форуму / За заг. ред. проф. А.І. Ігнатюк: – К., 2019. – Вип. І. Частина ІІ – 145 с. С. 115;

Нікитенко Д.В. Проблеми забезпечення інвестиційної безпеки України. Інструменти регулювання національної економіки та національної безпеки в умовах сучасних глобальних викликів : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 18-20 жовтня 2018 р.). Хмельницький : ХНУ, 2018 С. 23–26. (0,11 друк. арк.).

Нікитенко Д. В. Стан і завдання інституціонально-організаційної складової забезпечення інвестиційної безпеки України. Конкурентоспроможність національної економіки : Матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 4-5 жовтня 2018 р. К., 2018. С. 345–350. (0,23 друк. арк.).

Нікитенко Д. В. Стратегічні пріоритети інвестиційної політики України. Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України : зб. матер. наук.-практ. конференції, 25-26 вересня 2018 р. / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2018. С. 191–195. (0,2 друк. арк.).

Нікитенко Д. В. Детермінанти формування інвестиційного потенціалу на нанорівні економічної системи. Сучасні тенденції в економіці та управлінні : збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 9 червня 2018 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. Запоріжжя : ГО «СІЕУ», 2018. С. 86–89. (0,22 друк. арк.).

Нікитенко Д.В. Ухилення від сплати податків суб’єктами господарювання : причини та заходи протидії. Протидія мінімізації сплати податків: світовий досвід та практика України: збірник матеріалів науково-практичного круглого столу (м. Ірпінь, 17–18 травня 2018 р.). Ірпінь : НДІ фіскальної політики, 2018. С. 87–89. (0,14 друк. арк.).

Нікитенко Д. В. Роль громадянського суспільства в інституалізації моделі розвитку ESTEEM». Актуальні питання розвитку економічної науки та її вплив на становлення громадянського суспільства : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Рівне, 20 квітня 2018 р.). Рівне : видавець О. Зень, 2018. С. 56–58. (0,2 друк. арк.).

Нікитенко Д. В. Обмежений раціоналізм як передумова опортуністичної поведінки. Людина і суспільство: Економічний та соціокультурний розвиток : матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Рівне, 19 квітня 2018 р.). Рівне : Рівненський інститут Університету «Україна», 2018. С. 21–24. (0,13 друк. арк.).

Нікитенко Д. В. Діалектика економічного та соціального ефектів від здійснення інвестиційної діяльності. Залучення соціально відповідальних інвестицій: проблеми і перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 23 березня 2018 р.). Київ : Національний університет харчових технологій, 2018. С. 38–41. (0,15 друк. арк.).

Nikytenko D. Theoretical view on the problem of economic development of Ukraine. Science and education: trends and prospects : Collection of scientific articles. – Ascona Publishing, New York, United States of America, 2018. Р. 57–64. (0,43 друк. арк.).

Нікитенко Д. В. Роль поведінки приватних суб’єктів інвестування в забезпеченні інвестиційної безпеки держави. Актуальные научные исследования в современном мире : ХХХІ Междунар. научн. конф., 26-27 ноября 2017 г., Переяслав-Хмельницкий. // Сб. научных трудов – Переяслав-Хмельницкий, 2017. Вып. 11(31), ч. 5. С. 109–115. (0,34 друк. арк.).

Нікитенко Д. В. Мотивація інвесторів як чинник інвестиційної безпеки. International Scientific Conference Anti-Crisis Management: State, region, Enterprise : Conference proceedings, Part 1, November 17th, 2017. Le Mans, France : Baltija Publishing. РР. 104–107. (0,24 друк. арк.).

Нікитенко Д. В. Внутрішні джерела інвестування в національну економіку. Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу : зб. матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 10 листопада 2017 року, Київ. Київ : КНЕУ, 2017. С. 287–291. (0,17 друк. арк.).

Нікитенко Д. В. Проблеми інституціоналізації захисту конкуренції в Україні. Конкурентоспроможність національної економіки : Матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 жовтня 2017 р. К., 2017. C. 88–89. (0,2 друк. арк.).

Нікитенко Д. В. Зростання рівня конкурентності товарних ринків як інструмент залучення інвестицій в Україну. Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України : зб. матер. наук.-практ. конференції, 28-29 вересня 2017 р., Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2017. C. 270–275. (0,26 друк. арк.).

Нікитенко Д. В., Оленицький А. В. Проблеми інституціоналізації системи адвокатування конкуренції. Економіка, фінанси та управління: оцінка та перспективи розвитку : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 8 вересня 2017 р.). Полтава : ЦФЕНД, 2017. С. 24–26. (0,16 друк. арк. Особистий внесок – 0,1 друк. арк., визначено проблеми становлення державних органів влади в сфері захисту конкурентного середовища).

Нікитенко Д. В. Конкурентне середовище як чинник зростання інвестицій. Сучасні тенденції в економіці та управлінні : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. – У 2-х частинах. (м. Запоріжжя, 30 червня 2017 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. Запоріжжя : ГО «СІЕУ», 2017. Ч. 1. С. 19–24. (0,2 друк. арк.).

Нікитенко Д. В. Основні проблеми інвестиційної безпеки та шляхи їх подолання. Актуальні проблеми економічної безпеки держави, регіону, підприємства : тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (26 травня 2017 р.) / упоряд. Л. М. Томаневич. Львів : ЛьвДУВС, 2017. С. 171–173. (0,12 друк. арк.).

Нікитенко Д. В. Проблеми реалізації ефективної економічної політики. Стійкий розвиток національної економіки: актуальні проблеми та механізми забезпечення : матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (27 квітня 2017 року) / Відп. ред. О. Б. Чернега. Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2017. С. 49–52. (0,22 друк. арк.).

Нікитенко Д. В. Роль банківської системи у розвитку інвестиційного потенціалу. Фінансове регулювання зрушень в економіці України: збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, Мукачево, 21-22 березня 2017 р. Мукачево : Мукачівський державний університет, 2017. С. 72–75. (0,13 друк. арк.).

Нікитенко Д. В. Формування інвестиційної політики в контексті забезпечення національної безпеки. Європейська інтеграція: історичний досвід та економічні перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 3-4 березня 2017 р.) / відп. за випуск д.е.н., проф. С.О. Якубовський. Одеса : ОНУ імені І.І. Мечнікова, 2017. С. 90–91. (0,1 друк. арк.).

Нікитенко Д. В. Етимологія та дихотомність поняття «безпека». International Scientific Conference Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies : Conference Proceedings, Part I, January 27, 2017. Kielce, Poland : Baltija Publishing. P. 106–108. (0,22 друк. арк.).

Нікитенко Д. В. Вплив інституціональних деформацій на розвиток малого та середнього підприємництва. Мале та середнє підприємництво: проблеми і перспективи розвитку в Україні: зб. матер. міжнар. наук.–практ. конференції, 17–18 листопада 2016 р. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2016. С. 69–72. (0,18 друк. арк.).

Нікитенко Д. В. Інвестиційна безпека в контексті забезпечення безпеки фінансового ринку. Розвиток фінансового ринку в Україні : проблеми та перспективи : Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 10 листопада 2016 р. Полтава : ПолтНТУ, 2016. С. 134–136. (0,12 друк. арк.).

Нікитенко Д. В., Бінницька К. Особливості сучасного стану системи економічної освіти в Україні. Педагогічний дискурс; зб. наук. праць / гол. ред. І.М. Шоробура. – Хмельницький: ХГПА, 2014. – Вип. 17. - 255 с. – С. 25-29.

Нікитенко Д. В., Мулярчук О.В. Боргова безпека України: стан, проблеми та перспективи. World economy, finance and investments: modern view on the actual problems : materials of the I International research and practice conference, 20-21 November 2012. Scientific journal «Aspect» Donetsk : «Tsyfovaya tipografia» Ltd, 2012. P. 69–78. (0,62 друк. арк. Особистий внесок – 0,4 друк. арк.; охарактеризовано перспективи стану боргової безпеки та її взаємозв’язок з інвестиційною безпекою).

Нікитенко Д. В. Інвестиційний механізм розвитку середнього класу: світовий досвід та вітчизняна практика. Збірник тез виступів учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті» присвяченої 20-річчю Міжнародного економіка-гуманітарного університету ім. ак. Степана Де’мянчука (3-4 жовтня 2013 р.). Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Де’мянчука, 2013. С. 407–411. (0,22 друк. арк.).

Нікитенко Д.В. Проблема мобільності студентів та викладачів в умовах ЄКТС. Нова педагогічна думка. Науково-методичний журнал. Матеріали Х міжнародної науково-методичної конференції «Європейський простір вищої освіти як основа розвитку суспільства знань». 2012. №1. С. 284-287.

Нікитенко Д. В. Демократизація суспільства як фактор економічного зростання. Проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу України в контексті євроінтеграції, 18-19 жовтня 2012 р., м. Рівне. С. 15-18.

Нікитенко Д. В., Мулярчук О. В. Аналіз індикаторів боргової безпеки України. Соціально-економічні аспекти реструктуризації регіональної економіки : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Вінниця, 6-7 грудня 2012 р.). Вінниця: ТОВ "Нілан-ЛТД", 2012. Т. 1. С. 232–234. (0,15 друк. арк. Особистий внесок – 0,1 друк. арк.; проаналізовано динаміку індикатора «Дохідність ОВДП» в контексті розвитку інвестиційної активності в боргові інструменти та узагальнено висновки).

Нікитенко Д. В. До питання стратегії реформування податкової політики. Реформування податкової служби України відповідно до європейських стандартів: зб. матер. наук.-практ. конф., 22 жовтня 2010 р.: в 2 ч. / Держ. подат. адмін. України, Нац. унів. ДПС України, Наук.-досл. центр проблем оподатк. - Ірпінь, 2010. – 448 с. – С. 59 – 63.

Нікитенко Д. В., Аврамук Ю. А. Обґрунтування конкурентних переваг Рівненської області в інвестиційній сфері. Економічний і соціальний розвиток посткомуністичних держав в умовах глобалізації : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф., Рівне, 21-22.04.10 р. Рівне: РІ ВМУРоЛ «Україна», 2010. С. 139–144. (0,3 друк. арк. Особистий внесок – 0,2 друк. арк.; узагальнено конкурентні переваги Рівненської області в інвестиційній сфері).

Нікитенко Д. В., Дивульська Т. Особливості державного регулювання банківської діяльності в Україні в період кризи 2008-2009 років. Економічний і соціальний розвиток посткомуністичних держав в умовах глобалізації: Зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ.конф., Рівне, 21-22 квітня 2010 р. Рівне: РІ ВМУРоЛ «Україна», 2010. С. 135-139.

Нікитенко Д. В., Шумило Н. Проблеми ідентифікації середнього класу в Україні. Економічний і соціальний розвиток посткомуністичних держав в умовах глобалізації: Зб. наук. праць Міжн. наук.-практ. конф., Рівне, 21-22 квітня 2010 р. Рівне: РІ ВМУРоЛ «Україна», 2010. С. 131-135.

Nikytenko D. Notions «entrepreneurship» and «business» in historic retrospective. Zaklad Ekonomiki і Zarzadzania Wiedza Wydzial Ekonomiczny Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie pl. M. Curie-Sklodowskiej 5. P. 27-35

Нікитенко Д. В. Європейський досвід застосування спрощеної системи оподаткування. Міжнародне співробітництво України в сфері оподаткування. Реформування податкової служби України відповідно до європейських стандартів: збірник матеріалів наук.-практ конф., 23.10.2009 / Держ. подат. адмін. України, Нац. унів. ДПС України, Наук.-досл. Центр з пробл. оподат. - Ірпінь: Нац. унів. ДПС України, 2009. – С. 218-221.

Nikytenko D. V. Theoretic and methodological aspect of intellectual capital. Materialy z konferencji naukowoej, Lublin, 22 V 2009. S. 87–90. (0,2 друк. арк.).

Нікитенко Д. В. Узгодження фіскальної та монетарної політики при формуванні єдиної економічної політики держави. Фінансово-економічні проблеми розвитку України в умовах ринку. Матеріали доповідей другої Всеукраїнської науково-практичної конференції студ., аспір. та науковців 26-27 лютого 2009 року. Рівне: РІ ВМУРоЛ «Україна», 2009. С. 211-215.

Національна доповідь "Про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні", яка підготовлена на виконання Указу Президента України від 09.08.2008 року №698/2008 "Про невідкладні заходи щодо вдосконалення державного регулювання господарської діяльності". З.С.Варналій, К.О.Ващенко, Г.М. Білоус та інші (експерт – Нікитенко Д.В.).

Нікитенко Д. В. Ретроспективний аналіз податкових надходжень та їх взаємозв’язок з темпами приросту ВВП. Тенденції та перспективи розвитку податкової системи України: матеріали науково-практичної конференції. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2008. – С. 145 – 147.

Нікитенко Д. В. Роль єдиного податку у розвитку малого підприємництва. Хмельницький, Збірник наукових праць другої Міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2004 року у Хмельницькому інституті бізнесу „Стан і проблеми трансформації фінансів та економіки регіонів у перехідний період” С. 355 – 358.

Нікитенко Д. В. Системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва України: стан та перспективи. Львів, Матеріали Міжнародної студентсько-аспірантської конференції “Економіка пострадянських країн: стан та перспективи розвитку”, 07 – 08.05.2003. – С. 211-212.

Сфера наукових інтересів

Проблеми інвестиційної безпеки та економічного зростання в умовах глобалізації та міжнародної інтеграції; розвиток підприємництва як основного фактору формування та розвитку середнього класу; соціально-економічні та інституційні чинники розвитку національної економіки; економічна та фінансова грамотність.

Основні дисципліни які викладає

 • Мікроекономіка (укр./англ.)
 • Макроекономіка (англ.)
 • Інвестиційна безпека
 • Теорія організації та управління безпекою соціальних систем

Проекти

Грантовий проєкт INTERADIS «Інтеграція та адаптація іноземних студентів» INTERADIS International Students Adaptation and Integration, реєстраційний номер: 619451-EPP-1-2020-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP.(2020-2023)

Відзнаки

Почесна грамота Рівненської обласної ради (04 травня 2020 року)

Почесна грамота Рівненської міської ради та виконавчого комітету (20 квітня 2018 р.);

Подяка Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації за результативну участь у підготовці та проведенні заходів Ради молодих економістів (2012 р.);

Грамота Факультету економіки і підприємництва переможцю конкурсу «Людина року» у номінації «Кращий навчальний посібник» (2012 р.);

Почесна грамота Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва за вагомий внесок у реформування національної економіки, розвиток підприємництва та реформування ринкової інфраструктури України (2009 р.);

Дипломом (ІІ премія) Всеукраїнського конкурсу молодих вчених ім. М. Тугана-Барановського у номінації «Наукові статті, опубліковані у фахових виданнях» (2009 р.).

Фіналіст IV та V Всеукраїнського бізнес-турніру «Стратегія фірми-2018» (2017, 2018 рр.)

Громадська робота

Заступник завідувача кафедри з навчальної роботи (2005-2015).

Голова Ради молодих економістів при постійній комісії з питань науки, освіти, культури і духовності Рівненській обласної ради (2011-2016);

Член журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки в Рівненському економіко-правовому ліцеї;

Член журі фінального етапу ХІ Всеукраїнського учнівського турніру юних економістів в Рівненському обласному ліцеї-інтернаті;

Член конкурсної комісії ІІ етапу обласного конкурсу науково-практичних робіт студентів за галуззю 0305 «Економіка і підприємництво»;

Координатор проекту «Фінансова грамотність для студентів неекономічних спеціальностей 1-2 курсу».