Ногас Анжела Олександрівна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Ногас Анжела Олександрівна

Бібліометричний профіль в Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=GlIH8kAAAAAJ&hl=uk

Закінчила Рівненський базовий медичний коледж та здобула базову вищу освіту бакалавра за спеціальністю «Сестринська справа».

У 2005 році закінчила з відзнакою Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука за спеціальністю «Фізична реабілітація». З вересня 2005 року працювала викладачем кафедри біологічних та педагогічних основ фізичного виховання і спорту Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені акад. С. Дем'янчука.

В 2007 році переведена на посаду старшого викладача кафедри фізичної реабілітації. У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту на тему «Фізична реабілітація пацієнтів з туберкульозом легенів» за спеціальністю 24.00.03 – фізична реабілітація у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури.

В 2010 році отримала вчене звання доцента.

З травня 2013 року доцент кафедри здоров'я людини і фізичної реабілітації Національного університету водного господарства та природокористування.

Автор понад тридцяти наукових та навчально-методичних праць, у тому числі п'яти навчальних посібників, наукових статей, що опубліковані в журналі Index Copernicus.

Наукові інтереси зосереджені в напрямку фізичної реабілітації хворих на ревматоїдний артрит.

За досягнення у науковій та навчально-методичній роботі, впровадження їх результатів у навчальний процес, нагороджена в 2015 році Почесною грамотою НУВГП.

Список наукових праць

2006-2008 роки

1. Ногас А.О. Сучасний стан проблеми туберкульозу / А.О. Ногас // Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні: Зб. наук. пр. – Рівне: Редакційно-видавничий центр Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука, 2006. – Вип. ІV. – С. 379–382.

2. Ногас А.О. Профілактика туберкульозу / А.О. Ногас, І.М. Григус, О.В. Климюк // Молода спортивна наука України: Збірник наукових праць з галузі фізичної культури і спорту: Вип. 10: У 4-х т. – Львів: НВФ “Українські технології”, 2006. – Т. 4. Кн.2. – С. 338–343.

3. Ногас А.О. Методика лікувальної фізичної культури при туберкульозі легень / А.О. Ногас // Молода спортивна наука України: Збірник наукових праць з галузі фізичної культури і спорту: Вип. 11: У 5-и т. – Львів: НВФ “Українські технології”, 2007. – Т. 2. – С. 106–116.

4. Ногас А.О. Зміни показників функції зовнішнього дихання у хворих на первинний туберкульоз легень під час застосування лікувального масажу / А.О. Ногас // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві: Зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки: У 3 т. / Уклад. А.В. Цьось, С.П. Козіброцький. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – Т. 3. – 101-104 с.

5. Ногас А.О. Біохімія і біохімічні основи фізичної культури: навчально-методичний посібник / А.О. Ногас. – Рівне, 2008. – 112 с.

6. Ногас А.О. Застосування УВЧ-терапії при реабілітації хворих на туберкульоз легенів / А.О. Ногас // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. – 2008. – Вип. VI. – С. 35–38.

2009 рік

7. Ногас А.О. Фізична реабілітація хворих на туберкульоз легенів в умовах стаціонару: навчально-методичний посібник / А.О. Ногас. – Рівне, 2009. – 128 с.

8. Ногас А.О. Поліпшення загальної якості життя хворих на туберкульоз легенів за допомогою фізичної реабілітації в умовах стаціонару / А.О. Ногас // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту [за ред. С.С. Єрмакова]. – Харків, 2009. – № 9. – С. 103–106.

9. Ногас А.О. Вплив комплексної програми фізичної реабілітації хворих на туберкульоз легенів на показники функціонального стану кардіореспіраторної системи / А.О. Ногас // Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні: Зб. наук. пр. – Рівне: Редакційно-видавничий центр Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука, 2009. – Вип. VІ. – С. 230–234.

2010 рік

10. Ногас А.О. Комплексна програма фізичної реабілітації хворих на туберкульоз легенів // А.О. Ногас // Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні: Зб. наук. пр. – Рівне: Редакційно-видавничий центр Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука, 2010. – Вип. VІІ. – С. 253–264.

2011 рік

11. Ногас А.О. Фізична реабілітація хворих на туберкульоз легенів в умовах стаціонару // А.О. Ногас // Спортивна наука України, 2011. – № 4. – С. 95–107.

12. Ногас А.О. Вплив реабілітаційних заходів на загальну якість життя хворих на туберкульоз легенів / А.О. Ногас // Спортивна наука України, 2011. – № 7. – С. 43–53.

13. Ногас А.О. Фізична реабілітація хворих на туберкульоз легенів /А. О. Ногас // Актуальні проблеми медичної та фізичної реабілітації : європейський контекст : українсько-бельгійська наукова монографія за редакцією проф. І. М. Григуса та проф. S. Truijen. – Рівне, 2011. – №1. – С. 54–65.

14. Ногас А. О. Вплив комплексної методики фізичної реабілітації на величину індексу Скібінського та показники функції зовнішнього дихання / А. О. Ногас // Спортивна наука України, 2011. – № 8. – С. 50–58.

15. Ногас А. О. Підвищення показників функції зовнішнього дихання і рівня фізичного здоров'я хворих на туберкульоз легенів засобами фізичної реабілітації / А. О. Ногас // Фізична культура, спорт та здоров'я нації / збірник наукових праць. – Випуск 12. – Том 3. – Вінниця, 2011. – С. 98-103.

2012 рік

16. Ногас А. О. ЛФК в комплексній фізичній реабілітації хворих на туберкульоз легенів / А. О. Ногас // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту // науковий журнал. – Харків : ХОВНОКУ-ХДАДМ, 2012. – № 1. – С. 76 –79.

17. Ногас А. О. Зміни якості життя хворих на туберкульоз легенів в процесі проведення фізичної реабілітації / А. О. Ногас // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун–ту ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 1. – С. 67–71.

2013 рік

18. Ногас А.О. Ревматоїдний артрит – сучасний стан проблеми // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. пр. Східноєвропейського нац. ун–ту ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – № 1 (21). – С. 298–302.

19. Grygus I., Nohas A. Improvement of Life Quality of the Patients with Rheumatoid Arthritis with Help of Physical Activity. Journal of Health Sciences (J of H Ss) 2013; 3(1), 97-104.

Закордонні

Indexed in Index Copernicus Journals Master List. Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (Polska Bibliografia Naukowa)is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education

20. Grygus I., Nohas A. Improvement of Life Quality of the Patients with Rheumatoid Arthritis with Help of Physical Activity. Journal of Health Sciences (J of H Ss) 2013; 3(1), 97-104.

2014 рік

21. Grygus I., Nohas A. Modern aspects of physical rehabilitation of patients with rheumatoid arthritis. Pop T. (red.). t. 1. Wartość rehabilitacji w świadomości współczesnego człowieka. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2014; 18-26.

2016 рік

22. Nogas Angela, Grygus Igor, Prymachok Liudmyla. Application physiotherapy in rehabilitation rheumatoid arthritis. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(11):184-194. Розміщено в журналі Index Copernicus.

23. Нагорна О.Б. Формування рухових функцій у сліпих дітей дошкільного віку засобами фізичної реабілітації / О.Б. Нагорна, А.О. Ногас // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. − Вип. 22. – С. 110-114.

24. Нагорна О.Б. Кінезіотейпінг у фізичній реабілітації травматологічних хворих / О.Б. Нагорна, А.О. Ногас // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, А.І. Альошина. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. − Вип. 22. – С. 134-140.

25. Ногас А.О. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Біохімія фізичного виховання і спорту» для студентів напряму підготовки 6.010203 «Здоровʼя людини» денної форми навчання / А. О. Ногас. – Рівне: НУВГП, 2016. – 36 с.

26. Ногас А.О. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів» для студентів напряму підготовки 6.010203 «Здоровʼя людини» денної форми навчання / А. О. Ногас. – Рівне: НУВГП, 2016. – 42 с.

27. Ногас А.О. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Фізична реабілітація при множинних захворюваннях» для студентів напряму підготовки 6.010203 «Здоровʼя людини» денної форми навчання / А.О. Ногас. – Рівне: НУВГП, 2016. – 34 с.

28. Ногас А.О. Фізична реабілітація хворих на туберкульоз легенів (монографія) / А. О. Ногас. − Рівне, 2016. − 204 с.

2017 рік

29. Брега Л.Б., Ногас А.О., Нагорная О.Б., м. Рівне, Україна Григус И.М., Kраків, Польща Симптоматичні особливості хромосомно-спадкових патологій і принципи їх профілактики. Симптоматичские особенности хромосомно-наследственной патологии и принципы их профилактики // Состояние здоровья: медицинские, социальные и психолого-педагогические аспекты: VIII Междунар. науч.-практ. интернет-конференция / МНУМН; отв. ред. Сугармаа Мягмаржав. – Улан-Батор: МНУМН, 2017. – С. 103–114.

30. Анжела Ногас. Рухова активність у фізичній реабілітації хворих на ревматоїдний артрит / А.О. Ногас, А.Ю. Карпінський // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад. А.В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017. − Вип. № 1 (37). – С. 130-135.

31. Ногас А.О. Застосування лікувального масажу в комплексній фізичній терапії хворих на ревматоїдний артрит / А.О. Ногас, А.Ю. Карпінський // Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура. − Івано-Франківськ, 2017. − № 27. – С. 140-149.

32. Ногас А.О. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Діагностика і програми фізичної реабілітації в геронтології» для студентів спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» денної та заочної форм навчання / А.О. Ногас. – Рівне: НУВГП, 2017. – 32 с.

33. Брега Л.Б. Фізіотерапія : навчальний посібник / Л.Б. Брега, А.О. Ногас. − Рівне, 2017. − 150 с. Рекомендовано Вченою радою НУВГП, протокол № 5 від 29 червня 2017 р.

E-mail

a.o.nohas@nuwm.edu.ua