Наукова робота

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Напрями наукової роботи кафедри

Наукова тематика кафедри:

Наукова тема кафедри – "Суспільні дисципліни як засіб формування цивілізаційної компетентності студентів". Матеріали дослідження мають концептуальне значення для поглибленого аналізу змісту та комплексної оцінки розвитку ціннісно-смислової сфери особистості студента, її впливу на формування основних складових компетентнісного розвитку. Напрями наукових досліджень: «Жан Моне» в рамках програми ЄС «Еразмус+ 2014-2020»; політична психологія, психологія гандикапізму (доктор психол.н., професор Ставицький О.О.); сімейна, дитяча психотерапія (канд. психол. н., доцент Шпак С.Г.); психологія здоров'я, медична психологія (доцент, канд. пед.н. Примачок Л.Л.); інноваційні педагогічні технології, психологічні проблеми управління (канд. пед. наук, доцент С.С. Якубовська); технології неперервної професійної освіти в умовах євроінтеграції (д. пед.н., доц. Т.Є. Кристопчук) гуманітаризація навчального процесу в технічних ВНЗ, етнокультурні технології навчання (канд. пед. наук, доцент А.В. Кочубей, ст.в. Т.Є. Шевчук); аксіопсихологія (канд. псих. наук, доц. Н.В. Оксентюк); політична культура (канд. політ. наук, доцент І.А. Штука); британський колоніалізм кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. (канд. іст. наук, доцент Г.В. Сталовєрова).

Науковці кафедри – учасники численних всеукраїнських та міжнародних наукових форумів, щороку проводять наукові конференції та олімпіади. Викладачі кафедри залучають до наукової роботи студентів. Студенти університету роках були переможцями і призерами Всеукраїнських конкурсів та олімпіад. Під керівництвом викладачів кафедри студенти опублікували понад близько 300 наукових робіт. Також викладачі здійснюють керівництво докторантами, аспірантами, опонування на захистах докторських та кандидатських дисертацій, участь у наукових комісіях, конкурсах, рецензування монографій, підручників, статей, членство в наукових та науково-технічних радах.

З кафедральної наукової тематики викладачі кафедри опублікували понад 800 наукових праць в Україні і за кордоном, зокрема монографій і наукових статей у таких виданнях, як «Нова педагогічна думка», «Педагогіка вищої школи», «Педагогічний процес: теорія і практика», «Science and Education. А New Dimension. Pedagogy and Psychology», Збірниках наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України, «Kultura - Przemiany - Wychowanie. – Rzeszow», «Вища освіта України: теоретичні та науково-методичний часопис», «Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова», «Вектор науки Тольяттинского госуниверситета. Серия «Педагогика, психология», «Україна у світовій історії. Науковий журнал», «Сторінки історії», «Short Presentations», «Régiók szerepe, versenykepessege az Európai Unióban», «Codzienność, nauka, edukacja» та ін., захистили 7 кандидатських дисертацій, продовжують працювати над 2 докторськими дисертаціями.

Кафедра виступала організатором наукових конференцій: Науково-практичного семінару "Соціально психологічний супровід осіб із залежностями різного генезу" (Рівне, 2020), Всеукраїнської конференції "Суспільні дисципліни як засіб формування цивілізаційної компетентності здобувачів освіти" (Рівне, 2018, 2019 рр.); Міжнародної науково-практичної конференції «Європейська стратегія створення освітнього середовища у вищих технічних і професійних навчальних закладах» (Рівне, 18 - 20 травня 2017 року); Відкритої сесії наукової школи з проблем творчості і технологій у неперервній професійній освіті НАПН України «Компетентнісний підхід у сучасній університетській освіті» (Рівне, 2011); Наукової конференції за участю молодих учених «Актуальні проблеми українознавства, педагогіки і психології» (Рівне, 2010); Міжнародної науково-практичної конференції «Роль вищих навчальних закладів України і Польщі в процесі інтеграції України в європейську спільноту» (Рівне, 26-27 травня 2009)


Колектив кафедри співпрацює з провідними науковими і навчальними закладами України, зокрема, такими як: Інститут педагогіки і психології професійної освіти Академії педагогічних наук України, Київський національний університет імені Т.Шевченка, Львівський національний університет імені І.Франка, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Національний університет «Острозька академія», Національний університет «Львівська політехніка», Національна бібліотека імені В.І. Вернадського, Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Рівненський державний гуманітарний університет, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені акад. С. Дем’янчука, КЗ "Житомирський ОІППО" Житомирської обласної ради , Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Рівненський інститут ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" Державна архівна служба України, Рівненська державна обласна бібліотека.

Монографії викладачів кафедри:

• Примачок, Л.Л. (2020). Теоретико-методологічні основи професійного становлення фахівця з фізичної реабілітації. (Монографія) Рівне; Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя. 513 с. • Суспільні дисципліни як засіб формування цивілізаційної компетентності здобувачів освіти (Випуск II): Монографія / Давидович С.Н, Колодич О.Б., Кочубей А.В., Кристопчук Т.Є., Оксентюк Н.В., Олексін Ю.П., Сокаль В.А., Ставицький О.О., Сталоверова Г.В., Шевчук Т.Є., Якубовська С.С. – Рівне : ФОП Зламан М.М., 2019. – С. 124–180. • Кочубей А.В. Кристопчук Т.Є. Оксентюк Н.В. Олексін Ю.П. Сокаль В.А. Сталовєрова Г.В. Чернюк І.А. Шевчук Т.Є.Якубовська С.С. Суспільні дисципліни як засіб формування цивілізаційної компетентності здобувачів освіти: Монографія – Рівне: ФОП Зламан М.М., 2018. – 249 с. • Олексин Ю.П., Якубовская С.С. Формирование дидактической компетентности преподавателей технического ВУЗа. // Актуальные проблемы организации обучения в высшей и средней школе: монография / общая редакция проф. Михайличенко О.В. – Саарбрюккен / Германия: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018. – 263 с. - C.67-80 • Ставицький О.О., Цимбалюк В.І. Соціальна девіація та віктимність: психолого-юридичний аспект. – Львів: «Новий Світ-2000», 2019. – 214 с. • Розділи в колективних монографіях: Примачок, Л.Л. (2019). Професійна автентичність як детермінанта професійного становлення фахівця з фізичної реабілітації. Р.В.Павелків; Н.В.Корчакова (Наук. ред.). Особистість у контексті морального та професійного зростання. (Колективна монографія), (с. 89–104). Київ : «Центр учбової літ-ри». Примачок, Л., Сімко, А. & Чала, Ю. (2020). Професійне становлення майбутніх фізичних реабілітологів у аспекті набуття ними професійно значущого досвіду. Ед.Івашкевич & Л.Онуфрієва (Наук. ред.). Соціально-психологічні проблеми психології становлення особистості майбутнього фахівця. (Колективна монографія), (с. 265–347). Кам’янець-Подільський:ТОВ «Друкарня Рута». (доробок здобувача полягає в розробці парадигми функціонального аспекту професійного становлення фахівця з огляду на його професійно значущий досвід). • Примачок, Л.Л. (2014). Виховання у студентів медичного коледжу розради як духовної цінності. (Монографія). Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя. 180 с. • Ставицький О.О, Назаревич В.В., Ставицька О.Г., Борейчук І.О. Психокорекція проявів гандикапізму та ксенофобій. – Рівне: Принт Хаус, 2013 • Ставицький О.О. Гандикапізм: психологічний аналіз. – Рівне: Принт Хаус, 2013. – 424 с. Монографія. • Олексін Ю.П. у співавторстві «Інноваційні підходи до розвитку освіти та виховання» (2015) • Олексін Ю.П. у співавторстві «Перспективні тренди розвитку науки: філософія, література, лінгвістика, культура і мистецтво, архітектура і будівництво, історія» (2016) • Инновационные подходы к развитию образования и воспитания. В 2 книгах. К 2.: монография/ [авт.кол. : Олексин Ю.П., Логвиненко В.Г., Капустина Д.М. и др.]. – Одесса: Куприенко СВ, 2015 – 155 с. : • Кочубей А.В., Якимчук М.Ю. Навчально-методичний посібник до самостійного вивчення дисципліни "Українська мова" для лінгвістично обдарованих абітурієнтів, слухачів вечірніх курсів Центру довузівської підготовки НУВГП. - Рівне: НУВГП, 2014. - 153 - С.187–191. • Давидович С.Н., Сталовєрова А.В., Ткаченко Г.І., Цецик Я.П., Циганчук А.С., Шевчук Т.Є. Політологія: Навч. пос. - Рівне: НУВГП, 2014. - 218 с. • Сисоєва С. О., Кристопчук Т. Є. Методологія науково-педагогічних досліджень : підручник / С. О. Сисоєва, Т. Є. Кристопчук. – Рівне : Волинські обереги, 2013. – 360 с. з грифом МОН України • Сисоєва С. О., Кристопчук Т. Є. Освітні системи країн Європейського Союзу: загальна характеристика : навчальний посібник / С. О. Сисоєва, Т. Є. Кристопчук. – Рівне : Овід, 2012. – 352 с. з грифом МОН України • Якубовська С.С. Психологія і педагогіка. Навч. посібник / С.С. Якубовська. – Рівне: НУВГП, 2012. – 324 с. (З грифом університету) • Ткаченко Г.І., Сталовєрова Г.В., Циганчук А.С., Цецик Я.П., Шевчук Т. Є. Контрольно-тестові завдання та методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу «Політологія» для студентів всіх спеціальностей НУВГП заочної форми навчання. – Рівне: НУВГП, 2012. • Якубовська С.С. Психологія управління. Навч. посібн. з грифом МОНМС. – Рівне: НУВГП, 2011. – 360 • Компетентнісний підхід у сучасній університетській освіті: Збірник наукових праць. – Рівне: НУВГП, 2011. • Кочубей А.В. Психологія: навч. посіб.: для студ. усіх напрямів підготов. НУВГП / А.В. Кочубей, Б.І. Прохоров ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2011. - 221 с. : табл. - (Європейська кредитно-трансферна система) • Сисоєва С. О., Кристопчук Т. Є. Педагогічний експеримент у наукових дослідженнях неперервної професійної освіти : навчально-методичний посібник / С. О. Сисоєва, Т. Є. Кристопчук ; Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2009. – 460 с. • Кочубей А.В. Гуманітаризація фахової підготовки студентів технічних ВНЗ засобами народознавства: Монографія. – Рівне: НУВГП, 2009. – 179 с. • Кочубей А.В. Народознавство: Навчально-методичний посібник. – Рівне: НУВГП, 2009. – 144 с. • Кристопчук Т.Є. Організація діловодства та етика професійного спілкування землевпорядників: Навч. посіб. / За наук. ред. С.О. Сисоєвої. – Рівне: Овід, 2007. – 327 с. – 21,16 авт. арк. з грифом МОН України • Ткаченко Г.І., Новіков Г.В., Циганчук А.С., Когут О.В., Шевчук Т.Є., Давидович С.Н., Сталовєрова Г.В. Політологія. Навчальний посібник в 2-ох частинах: І – частина – 181с, ІІ – частина – 125 с. – Рівне НУВГП, 2008. • Методичні вказівки до курсів, що проводяться викладачами кафедри

Наукові видання кафедри:

Компетентнісний підхід у сучасній університетській освіті: Збірник наукових праць. – Рівне: НУВГП, 2011.

Науковці кафедри – учасники численних всеукраїнських та міжнародних наукових форумів, зокрема, в останні роки таких як: VІ науково-практичної конференції та форуму УТВ (з міжнародною участю): Міжнародної науково-практичної конференції «Практична психологія сучасності: ресурси та перспективи». Луцьк, 26-27 вересня 2019. The Third International scientific congress of scientists of Europe‖. Proceedings of the III International Scientific Forum of Scientists "East–West" (January 11, 2019). Premier Publishing s.r.o. Vienna. 2019. Міжнародної науково-практичної конференції «Фетальний алкогольний синдром (ФАС): діагностика, нейроповедінкові аспекти, корекційні програми». Львів, 11 квітня 2017 року. Міжнародного науково-практичного форуму (пройдений навчальний курс професійної практичної підготовки) «Соціальна адаптація людей літнього віку в сучасному суспільстві, ортобіоз та паліативна допомога. 19-21 грудня 2018 року, м. Луцьк. Міжнародної науково-практичної конференціх за пройдений навчальний курс професійної практичної підготовки фахівців до роботи з дітьми з порушенням розвитку: організація інклюзивного навчання дітей з нейрофізіологічними порушеннями. 19-20.09.2017, 19-20.10.2017 р. м. Рвне, м. Луцьк (54 год.). VIII міжнародної науково-практичної конференції «Психологічні основи здоров’я, освіти, науки та самореалізації особистості». 25–26 березня 2016 року Луцьк з доповіддю «Прояви булінгу щодо інвалідизованих школярів» IV Міжнародних Челпанівських психолого-педагогічних читань. 18-21 травня 2015 року. Київ. Х Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» (листопад 2015 р. м. Київ) Двенадцатая международная научная конференция теоретических и прикладных разработок (г. Москва, апрель 2018 г.) Міжнародний науково-практичний семінар «Введение в схема-терапию» 15-16 вересня 2018 р.м. Брест (Білорусія) «Інституалізація процесів євроінтеграції: Суспільство, економіка, адміністрування» (Рівне, 2016). 1 Міжнародної науково-практичної конференції у НУВГП, 2016. Міжнародної конференції «Весняні наукові читання» 31 травня 2016 р.,Київ, Studia Humanitatis. Міжнародної наукової конференції, Москва, 2016. Міжнародної наукової конференції «Наукова термінологія нового століття: теоретичні і прикладні виміри». – Рівне: НУВГП. – 15-16 вересня 2016 р. ІІ Всеукраїнської наукової конференції "Політика пам’яті в теоретичному та практичному вимірах". – РДГУ (Рівне, 12 березня 2015 року). International conference "Modern problems of education and science - 2015. - Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe". (Budapest , 31st of January 2015). «Дидактика Яна Амоса Коменського: від минулого до сьогодення» (Умань, 2015); «Актуальні дослідження в соціальній сфері» (Одеса, 2015); «Развитие стран Азии, Африки и Европы: прошлое, современное и будущее» (Южная Корея Сеул, 2015); «Педагогика и психология в эпоху глобализации – 2015» (Будапешт, 2015, 2016), Міжнародної науково-практичної конференції "Тенденції розвитку України в контексті сучасних євроінтеграційних процесів" (Київ, 2014) VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології" (Київ-Кіровоград, 2-4 листопада 2014 р.) Міжнародному науковому симпозиумі "Соціально-економічній розвиток колишніх територій Російської імперії в ХІХ - на початку ХХ ст. (Ольвійський форум - 2014) (інтернет-конференція Миколаїв-Ялта, 3-6 квітня 2014 р.). VІІІ Міжнародної науково-практичної конференція з питань патріотичного виховання молоді "Формування патріотизму в умовах співробітництва та конференції в сфері трансграничних взаємовідносин країн" (м. Запоріжжя, 28 листопада 2014 р.). ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Державне управління і місцеве самоврядування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення" (Рівне: НУВГП, 2014) Наукової конференції за участю студентів, аспірантів і викладачів НУВГП "Проблеми українського державотворення" (Рівне, НУВГП, 23-25 ІІ Національного форуму "Бізнес та університети: трансформація освіти" (м. Київ, 24 жовтня 2014 р.). ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Освітня галузь "Технологія": реалії, перспективи" (м. Київ, 28 лютого 2014 р.) ІV Всеукраїнської наукової конференції "Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії" (Рівне, 11 грудня 2014).

НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Викладачі кафедри залучають до наукової роботи студентів Також при НУВГП діє Сектор наукової роботи студентів. Щороку викладавчі кафедри проводять наукові конференції на теми: «Актуальні проблеми українського державотворення» та «Актуальні проблеми педагогіки і психології». Діють студентські наукові гуртки кафедри суспільних дисциплін:


При кафедрі діє Студентська психологічна лабораторія. Мета її діяльності – формування загальних (соціальних) компетенцій студентів НУВГП у сфері практичної, науково-дослідної, педагогічної, управлінської діяльності та фахових компетенцій студентів-психологів. Учасники проекту – студенти спеціальності «Психологія» та «Педагогіка вищої школи», студенти інших спеціальностей, викладачі НУВГП

При кафедрі діє Навчально-наукова лабораторія гуманітарної освіти. Мета її діяльності – формування та розвиток наукової школи дослідження проблем гуманітарної освіти у ВНЗ технічного спрямування. Завдання навчально-наукової лабораторії гуманітарної освіти: - розробка теоретичних і практичних основ трансформування науки, освіти, педагогіки та культури в світлі завдань і перспектив розвитку України; - наукове забезпечення концептуальних парадигм, змісту й методики гуманітарної освітньої діяльності в Україні; - науково-аналітичне сприяння розвитку та удосконаленню основ гуманітарної політики держави; - розробка та реалізація програм дослідження педагогічних проблем гуманітарної підготовки в технічних ВНЗ у співпраці з науковими установами України та спеціалізованим науково-дослідними організаціями; - організація роботи наукової школи гуманітарної освіти для учнівської молоді; - розробка інноваційних педагогічних проектів у сфері діяльності лабораторії.

Студенти університету роках були переможцями і призерами: І етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018-2019 н.р. Переможець І туру та учасник ІІ етапу Гаврилюк Ю.А. «Особливості супервізорської діяльності викладача вищої школи», науковий керівник доц. Якубовська С.С. Всеукраїнського конкурсу «Новітній інтелект України» (науковий керівник – доц. Якубовська С.С.), Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з краєзнавства (науковий керівник – доц. Кочубей А.В.), Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Політологія» (наукові керівники – доц. Сталовєрова Г.В., старші викладачі Давидович С.Н., Шевчук Т.Є.); Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни «Політологія» науковий керівник – доц. Сталовєрова Г.В.) ; Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з юридичних наук(науковий керівник – доц. Сталовєрова Г.В.);

Викладачі кафедри успішно керують науковою роботою студентів. Під керівництвом викладачів кафедри студенти опублікували понад 290 наукових робіт. Також викладачі здійснюють керівництво докторантами, аспірантами , опонування на захисті докторських та кандидатських дисертацій, участь у наукових комісіях,конкурсах, рецензування монографій, підручників, статей, членство в наукових та науково-технічних радах.


  • У рамках студентської проблемної групи «Актуальні питання педагогіки і психології вищої школи» проведено:

- семінар «Особливості організації науково-дослідної роботи та вимоги до оформлення результатів наукових досліджень»; - науково-літературні читання, присвячені 100-річчю від дня народження Василя Сухомлинського; - творчо-наукові звіти членів проблемної групи про власний педагогічний досвід роботи (Кочубей А.В., Якубовська С.С.).

  • У рамках студентського гуртка «Україна і ЄС»:

- проведено семінар «Украіна-ЄС» (Сталовєрова Г.В.); - проведено засідання студентського наукового гуртка «Україна та ЄС» (семінар №1) Європейська політика сусідства (Сталовєрова Г.В.). - відвідано марафон «Роль громадян у політичних реформах», який організувала і провела ГО Республіка (Сталовєрова Г.В.).

  • Науково-педагогічні працівники кафедри керували написанням магістерських робіт груп ПВШ і УНЗ і надавали рецензії на роботи (Олексін Ю.П., Ставицький О.О., Кристопчук Т.Є., Якубовька С.С., Кочубей А.В., Сокаль В.А., Шевчук Т.Є., Оксентюк Н.В.).
  • Проводиться 1-ий тур Всеукраїнської студентської олімпіади з політології, психології, педагогіки і методики викладання у вищій школі.
  • З метою апробації магістерських досліджень усі магістри груп ПВШ і УНЗ одноосібно та у співавторстві з науковими керівниками підготували і подали статті у фаховий журнал «Нова педагогічна думка» (№4 2018 року та №1 2019 року).
  • Діє студентська проблемна група «Актуальні проблеми педагогіки і психології вищої школи» кафедри суспільних дисциплін (план і звіт роботи додається) – Кочубей А.В., Якубовська С.С.


Вікіситет Це незавершена стаття.
Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її.