Наукова бібліотека

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
м. Рівне, вул. О.Новака (Приходька),75

Наукову бібліотеку очолює директор – Алла Василівна Крива.
Тел.: (0362) 63-44-10; 6-56 (внутрішній); 7-90 (внутрішній).
E-mail: a.v.kriva@nuwm.edu.ua


Наукова бібліотека складається з шести відділів :

 1. Відділ обслуговування навчальною літературою.
 2. Відділ обслуговування науковою літературою.
 3. Інформаційно-бібліографічний відділ.
 4. Відділ комплектування документів та зберігання фондів.
 5. Відділ наукової обробки документів та організації каталогів.
 6. Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення.


Відділ обслуговування навчальною літературою

Завідувач відділу - Богуцька Алла Ростиславівна
Тел.: 6-10, 8-62 (внутрішні)


Здійснює оперативне обслуговування користувачів всіх категорій навчальною, науковою, довідковою, художньою та іншою літературою, а також диференційне обслуговування з профілю факультетів. Працівники відділу організовують запис читачів до бібліотеки, знайомлять з правилами користування та функціональними можливостями Наукової бібліотеки. Завдання відділу – вести єдиний реєстраційний облік користувачів; вивчати та аналізувати відмови на літературу, знаходити шляхи повного інформаційного задоволення потреб читачів. Тут обслуговують користувачів бібліотеки через МБА в разі відсутності необхідної літератури; контролюють строки повернення документів, ведуть роботу по поверненню літератури в обумовлені правилами терміни; пропагують досягнення науки та техніки, загальносвітові та вітчизняні культурні цінності бібліотечними формами роботи. Працівники відділу здійснюють диференційне обслуговування студентів усіх форм навчання, професорсько-викладацького складу, працівників структурних підрозділів університету згідно з їх запитами на основі широкого доступу до бібліотечних та інформаційних ресурсів в традиційному та автоматизованому режимі; виконують запити користувачів, працюють у фондах, формують тематичні виставки, постійно працюють над удосконаленням обслуговування.

Структура відділу:

 • абонемент старших курсів та професорсько-викладацького складу;
 • абонемент студентів молодших курсів;
 • абонемент художньої літератури ;
 • абонемент навчально-методичної літератури ;
 • міжбібліотечний абонемент.

Відділ обслуговування науковою літературою

Завідувач відділу - Мельник Галина Максимівна
Тел.: 8-65 (внутрішній)


Здійснює обслуговування користувачів всіх категорій науковою та навчальною літературою. Вивчає використання бібліотечного фонду користувачами. Проводить інвентаризацію місць збереження літератури, організовує та проводить тематичні виставки. Забезпечує: якісне і оперативне обслуговування користувачів з числа співробітників, професорсько-викладацького складу, аспірантів на допомогу науковому і навчальному процесу; формування та зберігання фонду науково-технічної літератури; обслуговування користувачів у читальних залах; проведення тематичних виставок та виставок нових надходжень; фонду десертацій і авторефератів; фонду цінної та рідкісної літератури.

До основного читального залу входять сектор рідкісної та цінної літератури; сектор іноземної літератури; сектор періодики; читальний зал гуртожитку № 1.

Інформаційно-бібліографічний відділ

Завідувач відділу - Гипчинська Світлана Йосипівна
Тел.: 7-59 (внутрішній). E-mail: s.i.hypchynska@nuwm.edu.ua


Забезпечує довідкове та інформаційне обслуговування всіх категорій користувачів відповідно до наукових програм вузу та новітніх навчальних технологій. Використовуючи в своїй роботі ліцензовану програму «УФД/Бібліотека» відділ наповнює довідково-пошуковий апарат бібліотеки аналітичними описами збірників наукових праць, газетно-журнальної періодики, формує інформаційно-пошуковий апарат електронного каталогу. Відділ готує «Бюлетень нових надходжень». Готує відкриті перегляди та бібліографічні огляди літератури, здійснює індивідуальне інформаційне обслуговування. На допомогу науково-дослідній та навчально-виховній роботі вузу складає і видає інформаційні та рекомендаційні списки літератури, бібліографічні покажчики. Здійснює предметизацію та систематизацію наукових статей вчених вузу по Універсальній десятковій класифікації (УДК) та Бібліотечно-бібліографічній класифікації (ББК).

Основні напрямки діяльності:

 • забезпечує повне, якісне й оперативне довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування студентів, аспірантів, професорсько-викладацького складу, наукових працівників, співробітників та інших категорій користувачів згідно з їх інформаційними запитами;
 • розширює номенклатуру інформаційно-бібліографічних послуг з використанням новітніх технологій;
 • надає доступ до використання власних електронних ресурсів та ресурсів Інтернету користувачам бібліотеки;
 • надає всі види бібліографічних довідок, в тому числі в автоматизованому режимі – за допомогою ЕК;
 • організовує та веде ДБА з використанням як традиційних так і сучасних носіїв інформації;
 • складає рекомендаційні бібліографічні покажчики літератури з проблем вищої школи та найбільш актуальної тематики;
 • надає бібліографічні консультації з правил користування ДБА бібліотеки та методики складання списків літератури;
 • проводить Дні бібліографії, Дні інформації, Дні спеціаліста;
 • організовує тематичні виставки, перегляди та бібліографічні огляди літератури;
 • основи бібліотечно-бібліографічних знань.

Відділ наукової обробки документів і організації каталогів

Завідувач відділу - Макаренко Ірина Ярославівна
Тел.: 7-63 (внутрішній). E-mail: i.ia.makarenko@nuwm.edu.ua


Основні напрями діяльності відділу - забезпечення різнобічного розкриття фонду в системі каталогів з використанням як традиційних, так і новітніх інформаційних технологій з метою науково обгрунтованого, повного і оперативного задоволення запитів користувачів; створення і ведення системи бібліотечних каталогів та БД на традиційних і електронних носіях інформації з метою багатоаспектного розкриття бібліотечно-інформаційних ресурсів; здійснює каталогізацію нових надходжень; технічне опрацювання видань, що надійшли; науково методичну роботу за профілем відділу.

Працівники відділу також здійснюють каталогізацію видань і неопублікованих матеріалів, що надійшли в бібліотеку; здійснюють наукове опрацювання нових надходжень; складають бібліографічний опис в електронному каталозі згідно з діючим стандартом; систематизують нові надходження по прийнятим в бібліотеці таблицям ББК і УДК; редагують всі елементи бібліографічних записів, бібліографічні описи, класифікаційні індекси, предметні рубрики, ключові слова для алфавітно-предметного покажчика і каталогів; а також організують і ведуть електронний каталог; традиційні (карткові) каталоги; алфавітний службовий каталог; алфавітний читацький каталог; систематичний каталог.

До завдань відділу входять також оформлення каталогів: планове і поточне редагування каталогів, тиражування карток для каталогів, розміщення в каталоги карток нових надходжень, вилучення описів (основні, допоміжні, додаткові) на літературу, яка вибула.

Відділ комплектування документів та зберігання фондів

Завідувач відділу - Колтунова Олена Володимирівна
Тел.: (0362) 63-44-10; 7-90 (внутрішній). E-mail: o.v.koltunova@nuwm.edu.ua


Головне завдання відділу - забезпечення науково обґрунтованого, повного та оперативного комплектування документами; організація, зберігання та використання фонду бібліотеки. Формування бібліотечного фонду відповідно до профілю університету та інформаційних потреб усіх категорій користувачів. Облік основних і підсобних бібліотечних фондів, їх організація, зберігання та реставрація. Підготовка інструктивно-методичних і організаційних матеріалів з питань комплектування, обліку основних і підсобних бібліотечних фондів, їх організації та зберігання. Відділ формує бібліотечні фонди згідно з навчальними планами, програмами та тематикою наукових досліджень вищого навчального закладу шляхом придбання наукової, навчальної, довідкової, художньої літератури, періодичних, аудіо-, відео- видань, СD-, DVD- дисків та електронних баз даних, вироблених як в Україні, так і за кордоном; оформляє попереднє замовлення на документи на основі заявок кафедр, підрозділів університету та відділів Наукової бібліотеки; здійснює придбання документів згідно з чинним законодавством України; виконує весь комплекс робіт із замовлення, придбання, оформлення літератури, періодичних та електронних видань, списання загубленої, зношеної та застарілої літератури; здійснює передплату періодичних та інформаційних видань; контролює повноту виконання замовлень та оперативність їх надходжень.

Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення

Завідувач відділу - Перелигіна Валентина Євгенівна
Тел.: 7-63 (внутрішній). Ауд. А-206. E-mail: v.e.pereligina@nuwm.edu.ua


Призначення та основні напрями діяльності відділу - розробка, впровадження та супроводження комп'ютерних технологій формування бібліотечних фондів і обслуговування читачів та абонентів, координація робіт у галузі інформатизації бібліотек вищих навчальних закладів області, України та бібліотек інших відомств. Це також створення й розвиток електронної бібліотеки НУВГП; підготовка інструктивно-методичних і організаційних матеріалів з питань інформатизації бібліотеки; реалізація комплексу заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації бібліотекарів у галузі формування та використання електронних інформаційних ресурсів.