Мельник Леонід Васильович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
Мельник Леонід Васильович

Біографія


Народився 2 січня 1965 року. В 1982 році вступив на інженерно-економічний факультет Українського інституту інженерів водного господарства. З 1983 до 1985 року проходив військову службу в збройних силах. В 1989 році закінчив Український інститут інженерів водного господарства, отримав кваліфікацію «гірничий інженер». В 1999 році закінчив Рівненський державний технічний університет та отримав кваліфікацію «економіст». В 1998 році захистив дисертацію на тему: «Мале підприємництво в господарському розвитку регіону» за спеціальністю «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» в Раді по вивченню продуктивних сил України НАН України, (м. Київ). З 1990 по 1998 рік працював асистентом, старшим викладачем кафедри розробки торфових родовищ; з 1998 по 2002 рік - доцентом кафедри обліку і аудиту, заступником декана факультету економіки РДТУ; з 2002 по 2008 рік - деканом факультету економіки Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука. На кафедрі фінансів і економіки природокористування працює з 2008 року, з 2010 по 2013 рік – декан факультету економіки і підприємництва НУВГП. В червні 2016 року обраний за конкурсом на посаду завідувача кафедри фінансів і економіки природокористування НУВГП. Відмінник освіти України.


Науковий ступінь та вчене звання


Кандидат економічних наук, спеціальність 08.10.01 - розміщення продуктивних сил і регіональна економіка (1998р). Доцент кафедри фінансів і економіки природокористування (2008р)


Підготовка наукових кадрів

Під науковим керівництвом захищено дві кандидатські дисертації.


Дисципліни які викладає


«Гроші і кредит», «Фінансовий менеджмент», «Фінанси, гроші і кредит», «Банківська система».


Методичні праці


• Павлов В.І., Кравців В.С., Мельник Л.М., Мельник Л.В. Фінанси і кредит: бакалавр, спеціаліст, магістр. Навчально-методичні матеріали до підготовки фахівців за напрямом «Фінанси і кредит». Рівне:НУВГП, 2010. 357 с.

• Мельник Л.В., Мельник Л.М. Гроші та кредит. Навчальний посібник. Рівне: НУВГП, 2008. 102 с.

• Мельник Л.В. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності «Фінанси і кредит». Рівне:НУВГП, 2011.40 с.

• Мельник Л.В, Мельник Л.М. Конспект лекцій з дисципліни «Економічні ризики та фінансова санація підприємства» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 073 «Менеджмент» («Управління фінансово-економічною безпекою») заочної форми навчання. Рівне: НУВГП, 2018. 45 с.

• Мельник Л.В., Мельник Л.М. Конспект лекцій з дисципліни «Гроші і кредит» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 07 «Управління і адміністрування» денної та заочної форм навчання. Рівне: НУВГП, 2019. 36 с.

• Мельник Л.В. Конспект лекцій з дисципліни «Банківська система» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання. Рівне: НУВГП, 2019. 40 с.


Напрямок наукових досліджень


Дослідження проблем формування та використання ресурсного потенціалу іпотечного кредитування підприємств аграрної сфери


Наукові праці


Автор понад 100 наукових та методичних праць, більшість з яких присвячена проблемам організації фінансів підприємств аграрної сфери.

• Мельник Л.В. Методологічні основи оцінки ресурсного потенціалу іпотечного кредитування в аграрній сфері . Вісник НУВГП. 2018. № 1. С.167-177.

• Мельник Л.В. Потенціал іпотечного кредитування в аграрній сфері:сутність, структура, специфіка формування. Наукові записки Національного університету "Острозька академія" . 2018. № 10(38). С.93-98. (Index Copernicus)

• Мельник Л.В. Методологічні основи оцінки об'єктів нерухомості при іпотечному кредитуванні аграрної сфери. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2018. Випуск 5 (17). С.188-192 (Index Copernicus)

• Мельник Л.В. Державне регулювання та підтримка використання ресурсного потенціалу іпотечного кредитування в аграрній сфері. Економіка та суспільство. Електронне наукове фахове видання Мукачівського державного університету. 2017, № 13, С.1165-1172. (Index Copernicus)

• Мельник Л.В. Еволюція системи іпотечного кредитування. Причорноморські економічні студії. 2018. Випуск 32. С. 153-158. (Index Copernicus)

• Melnyk L. External experience of organization of mortgage lending agricultural sphereExternal experience of organization of mortgage lending agricultural sphere International journal of new economics. Public administration and Land. 2018. № 2(2) Р.155-163 (Index Copernicus)


Монографії


• Мельник Л.В Міжнародний досвід управління кредитними ризиками / Фінансова та еколого-економічна політика в умовах децентралізації влади в Україні. Колективна монографія. Частина 1. Рівне: НУВГП, 2016. 170 с.( особистий внесок автора П.1.3., С.23-33). Рекомендовано вченою радою НУВГП (протокол № 11 від 13 грудня 2016 року)

• Мельник Л.В. Стратегічні напрямки залучення інвестиційних вкладень в аграрну сферу. /Фінансова та еколого-економічна політика в умовах децентралізації влади в Україні. Колективна монографія. Частина 2. Рівне: НУВГП, 2017. 218с. (особистий внесок автора П.4.2., С.130-137). Рекомендовано вченою радою НУВГП (протокол № 8 від 16 травня 2017 року)

• Мельник Л.М., Мельник Л.В., Дума В.Л. Особливості формування бюджетних ресурсів регіонів України. / Украина - Беларусь: ресурсы предпринимательства. Коллективная монография. – Пинск: Полесский ГУ, 2017. 220с. (Особистий внесок автора п.2.2. С.31-35) Утверждена Советом УО «Полесский государственный университет»(протокол № 10 от 29.06.2017)

• Мельник Л.В. Оцінка заставного майна та її вплив на інвестиційний потенціал іпотечного кредитування /Фінансова та еколого-економічна політика в умовах децентралізації влади в Україні : монографія /за заг. ред. Л.В.Мельника. Частина 3. Рівне : НУВГП, 2018. 137 с. (особистий внесок автора – п. 4.2., С.79-92). Рекомендовано вченою радою НУВГП (протокол № 4 від 22 червня 2018 року)


Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю


Член Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України.