Мазур Наталія Олексіївна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Mazur Nataliia

Біографія

Мазур Наталія Олексіївна

1976 року народження, м. Рівне. Закінчила з відзнакою Рівненський державний технічний університет за спеціальністю «Економіка підприємства» у 1999 році. Рік працювала на посаді стажиста-дослідника кафедри менеджменту. У 2003 році закінчила аспірантуру в Українському державному університеті водного господарства та природокористування. У 2004 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему "Формування системи мотивації продуктивності персоналу підприємства" за спеціальністю 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами. З вересня 2005 року працює на посаді доцента кафедри трудових ресурсів і підприємництва Національного університету водного господарства та природокористування.

ОСНОВНІ ПРОФЕСІЙНІ ДАНІ

 • Посада: доцент кафедри трудових ресурсів і підприємництва.
 • Вища освіта: Рівненський державний технічний університет, 1999 рік, спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація – економіст.
 • Науковий ступінь: кандидат економічних наук, спеціальність 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами 08.06.01 (трансформована у 08.00.04), 2005 р., Україна.
 • Вчене звання: доцент кафедри трудових ресурсів і підприємництва, 2008 р., Україна.
 • Заступник директора навчально-наукового інституту економіки та менеджменту з методичної діяльності – з жовтня 2019 року.
 • Член науково-методичної ради Національного університету водного господарства та природокористування.
 • Заступник голови науково-методичної ради з якості Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту.
 • Член вченої ради Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту.
 • Керівник ОПП «Управління персоналом та економіка праці» другого (магістерського) рівня спеціальності 051 Економіка.

Контакт

 • e-mail: n.o.mazur@nuwm.edu.ua

Викладає дисципліни

 • Економіка праці.
 • Конкурентоспроможність бізнесу.
 • Мотивування персоналу.
 • Організація оплати праці
 • Статистичний аналіз та обґрунтування економічних рішень

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • Автор понад 80 наукових праць.
 • Член спеціалізованої вченої ради К 47.104.07 (Національний університет водного господарства та природокористування, 2014-2018 рр.).

Наукові профілі

Наукові інтереси

Конкурентоспроможність бізнесу, соціально-трудові відносини, мотивування персоналу, гнучкі форми зайнятості, якість життя населення, волонтерство.

Наукові публікації

2021 рік

 • Tvaronavičienė, M., Mazur, N., Mishchuk, H., & Bilan, Y. (2021). Quality of life of the youth: assessment methodology development and empirical study in human capital management. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 1-18. DOI: 10.1080/1331677X.2021.1956361 (Scopus, WoS)
 • Kovshun N., Mazur N., & Tsetsyk J. (2021). Особливості соціально-економічного становища Волинської губернії під час Першої світової війни. Емінак: науковий щоквартальник, 2(34), 105-116. DOI: 10.33782/eminak2021.2(34).519
 • Мазур Н.О., Целюх Я.О. Зарахування волонтерської діяльності до робочого часу працівника як стимул розвитку корпоративного волонтерства // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції: Збірник тез IX Міжнародної науково-практичної конференції 15 квітня 2021 року. Рівне: НУВГП, 2021. – С.108-109.

2020 рік

 • Мазур Н.О., Целюх Я.О. Тенденції та мотиви розвитку волонтерства в Україні / Н.О.Мазур, Я.О.Целюх // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економіка. – Рівне: НУВГП. – 2020. – Вип. 4(92). – C.177-185.
 • Ковшун Н.Е., Мазур Н.О. Урахування молодіжної міграції при формуванні пріоритетів регулювання ринку праці України / Н.Е.Ковшун, Н.О.Мазур // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економіка. – Рівне: НУВГП. – 2020. – Вип. 4(92). – C.73-84.
 • Мазур Н.О., Формування системи показників руху працівників як індикаторів оцінювання ефективності управління персоналом // Інноваційні засади управління людськими ресурсами: можливості, виклики, пріоритети досягнення соціально-економічної безпеки : колективна монографія / за наук. редакцією д.е.н., професора Міщук Г. Ю. – Рівне : НУВГП, 2020. – C.365-376.
 • Мазур Н.О. Освітня (студентська) міграція як передумова трудової міграції / Н.О.Мазур // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы: сборник трудов XIV Международной научно–практической конференции, УО «Полесский государственный университет», г. Пинск, 24 апреля 2020 г. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск: ПолесГУ, 2020. – С. 182-184.
 • Мазур Н.О., Гнатюк І.М. Особливості реалізації соціально-трудових відносин на основі державного регулювання тривалості відпочинку найманих працівників в Україні та за кордоном / Н.О.Мазур, І.М.Гнатюк // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції: Збірник тез IX Міжнародної науково-практичної конференції 14 травня 2020 року. Рівне: НУВГП, 2020. – C.255-257.
 • Мазур Н.О., Марчук Б.С. Професійний профіль працівника сфери громадського харчування (на прикладі бармена) / Н.О.Мазур, Б.С.Марчук // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції: Збірник тез IX Міжнародної науково-практичної конференції 14 травня 2020 року. Рівне: НУВГП, 2020. – C.258-260.
 • Мазур Н.О., Савчук Н.В. Купівельна спроможність заробітної плати в Україні та в країнах ЄС / Н.О.Мазур, Н.В.Савчук // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції: Збірник тез IX Міжнародної науково-практичної конференції 14 травня 2020 року. Рівне: НУВГП, 2020. – C.261-263.

2019 рік

 • Мазур Н.О. Скорочений робочий час як державна гарантія розвитку людського капіталу молодих працівників / Н.О.Мазур // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економіка. – Рівне: НУВГП. – 2019. – Вип. 4(88). – C.92-98.
 • Мазур Н.О., Целюх Я.О. Тенденції розвитку волонтерства як індикатор нагальних потреб суспільства / Н.О.Мазур, Я.О.Целюх // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економіка. – Рівне: НУВГП. – 2019. – Вип. 4(88). – C.99-109.
 • Мазур Н.О. Альтернативні форми організації робочого часу: вигоди для роботодавців / Н.О.Мазур // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні соціально-економічні проблеми держави і регіонів»: зб. матеріалів, присвяч. 50-річчю факультету економіки та менеджменту ДонНТУ. Секція 1 «Стратегічні пріоритети розвитку економічних відносин на макро- та мікрорівнях» (13-14 трав. 2019 р., м. Покровськ) / уклад. О.О. Фоміна. – Покровськ: ДонНТУ, 2019. – С. 107-110.
 • Мазур Н.О. Роль гнучких режимів робочого часу в мотивуванні найманих працівників (на прикладі ієрархії потреб А.Маслоу) / Н.О.Мазур // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції: Збірник тез VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції 16 травня 2019 року. Рівне: НУВГП, 2019 – С. 170-172.
 • Корецька Л.В., Мазур Н.О. Передумови та напрями потенційної міграції студентів Національного університету водного господарства та природокористування. / Л.В.Корецька, Н.О.Мазур // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції: Збірник тез VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції 16 травня 2019 року. Рівне: НУВГП, 2019. – С. 167-169.
 • Мазур Н.О., Целюх Я.О. Теоретичні основи мотивування волонтерства в Україні. / Н.О.Мазур, Я.О.Целюх // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції: Збірник тез VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції 16 травня 2019 року. Рівне: НУВГП, 2019. – С. 173-175.
 • Мазур Н.О., Целюх Я.О. Розвиток корпоративного волонтерства в Україні: досвід вітчизняних банків. / Н.О.Мазур, Я.О.Целюх // Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки: [матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (28 листопада 2018 р.)]/ відп. ред. О. М. Полінкевич, Л. В. Шостак. – Луцьк, 2018. – С.492-495.

2018 рік

 • Мазур Н.О. Гармонізація інтересів суб’єктів соціально-трудових відносин на основі запровадження гнучких режимів робочого часу / Н.О.Мазур // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економіка. – 2018. – Випуск 4(84). – С.96-105.
 • Мазур Н.О. Рівненська область у загальнонаціональному вимірі якості життя / Н.О.Мазур, А.В.Ткачук // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економіка. – 2018. – Випуск 1. – С. 178-187.
 • Мазур Н.О., Вербицька Н.В. Систематизація показників і джерел інформації кількісного руху персоналу організації / Н.О.Мазур, Н.В. Вербицька // Соціально-трудові відносини: теорія та практика: зб. наук. пр. – 2017. – №1(13). – С. 166–174. (UlrichsWeb: Global Serials Directory; Google Scholar)
 • Мазур Н.О., Невірковець А.П. Розділ 13. Менеджмент персоналу водогосподарських організацій // Водний менеджмент в Україні: проблеми та інновації розвитку: [колективна монографія] / за ред. д.т.н., професора Л.Ф. Кожушка, д.т.н., професора, член-кор. НААН В.А. Сташука, д.е.н., професора, академіка НААН М.А. Хвесика, д.т.н., професора А.М. Рокочинського. – Рівне, 2018. – C.579-601.
 • Мазур Н.О., Хильчук Е.В. Керівник підприємства і головний бухгалтер: розподіл управлінських функцій / Н.О.Мазур, Е.В.Хильчук // Реалізація компетентнісного підходу у підготовці фахівців з обліку і оподаткування: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 30-річчю кафедри обліку і аудиту, 22 листопада 2018 року. – Рівне: НУВГП, 2018. – С. 337-339.

2017 рік

 • Мазур Н.О. Регіональні особливості забезпечення якості життя населення України / Н.О.Мазур, А.В.Ткачук // Стратегія економічного розвитку України. – Київ : КНЕУ, 2017. – Випуск 41. – С.81-89. (UlrichsWeb TM Global Serials Directory, Google Scholar, Scientific Indexing Services, Directory of Research Journals Indexing, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського)
 • Мазур Н. О., Вербицька Н.В. Систематизація показників і джерел інформації кількісного руху персоналу організації / Н.О.Мазур, Н.В. Вербицька // Соціально-трудові відносини: теорія та практика: зб. наук. пр. – 2017. – №1(13). – С. 166–174. (UlrichsWeb: Global Serials Directory; Google Scholar)
 • Украина и Беларусь: ресурсы предпринимательства : монография / П.Ю. Храпко [и др.] ; под науч. ред. Л.Е. Совик. – Пинск : ПолесГУ, 2017. – с. 194. (Мазур Н.А., Шишкина Е.А. Концепция достойного труда в контексте воспроизводства человеческого капитала Украины и Республики Беларусь – С. 140-148)
 • Мазур Н.О. Скорочений робочий час в контексті інвестування людського капіталу молодих працівників / Н.О.Мазур // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції: Збірник тез VІ Міжнародної науково-практичної конференції 27 квітня 2017 року. – Рівне: НУВГП, 2017.

2016 рік

 • Мазур Н.О. Мотивація розвитку трудового потенціалу на основі гнучкого режиму робочого часу / Н.О.Мазур // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №3, Т.2. – С.209-213. (НБ України ім. В.І. Вернадського; Index Copernicus; Google Scholar; РИНЦ)
 • Мазур Н. О. Прожитковий мінімум у системі соціальних стандартів життя: вітчизняний і зарубіжний досвід / Н.О.Мазур, А.В.Ткачук // Соціально-трудові відносини: теорія і практика: зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана»; Ін-т соц.-труд. відносин; редкол.: А.М. Колот (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2016. – Вип. 2. – С. 219–227. (Google Scholar)
 • Управлінська, фінансова та маркетингова діяльність підприємств в умовах нестійкої економіки: монографія / за заг. ред. К.Ф.Ковальчука – Дніпропетровськ: Пороги, 2016. – 516 с. (Мазур Н.О. Формування критеріїв оцінювання персоналу на основі експертних суджень – С. 413-421)
 • Мазур Н.О. Телеробота: адаптація понять / Н.О.Мазур // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції: Збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції 14 квітня 2016 року. – Рівне: НУВГП, 2016. – С. 201-203.
 • Мазур Н.О. Заробітна плата за відпрацьований час: розмежування понять / Н.О.Мазур // Наукова термінологія нового століття: теоретичні і прикладні виміри: матеріали Міжнародної наукової конференції (Рівне, 15-16 вересня 2016 року) / [відп. ред. Л.Малевич]. – Рівне : НУВГП, 2016. – С. 338-339.
 • Мазур Н.О. Плинність працівників як індикатор якості трудового життя / Н.О.Мазур // Маркетинг і менеджмент в системі національних і світових економічних інтересів: матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (21 січня 2016 року). – Кривий Ріг: ДонНУЕТ ім. М.Туган-Барановського, 2016. – С. 144-147.
 • Мазур Н.О. Ідентифікація основних видів руху персоналу / Н.О.Мазур, Н.В.Вербицька // Стратегічні вектори соціально-економічного розвитку на мікро- та макрорівні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 17-18 листопада 2016 р. - Полтава, 2016. - С.31-33.
 • Мазур Н.О., Вітчизняний та зарубіжний досвід встановлення мінімальної заробітної плати / Н.О.Мазур, А.В.Ткачук // Стратегічні вектори соціально-економічного розвитку на мікро- та макрорівні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 17-18 листопада 2016 р. - Полтава, 2016. - С.253-255.

2015 рік

 • Мазур Н.О. Неповна зайнятість в системі мотивації персоналу до продуктивної праці / Н.О.Мазур // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №3, Т.2. – С. 62-65 (НБ України ім. В.І. Вернадського; Index Copernicus; Google Scholar; РИНЦ).
 • Мазур Н.О. Демографічна безпека: формування системи оцінювання / Н.О.Мазур, О.О.Кобилочна // Україна: аспекти праці. – 2015. – №7. – С.18-27.
 • Мазур Н.О. Порівняльне оцінювання демографічної безпеки регіонів України / Н.О.Мазур, О.О.Кобилочна // Соціально-трудові відносини: теорія та практика: зб. наук. пр. – 2015. – №1(9). – С.115-125. (Google Scholar).
 • Мазур Н. Посилення соціальної безпеки працездатного населення на основі дистанційної зайнятості / Н.О.Мазур // Антикризове управління економікою України: нові виклики: Матеріали III Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – К.: КНЕУ, 2015.– С. 202-205. ( // Матеріали III Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Антикризове управління економікою України: нові виклики» (15-17 грудня 2015 року, ДВНЗ «КНЕУ ім.Вадима Гетьмана»). – [Ел. ресурс]. – Режим доступу: http: //ir.kneu.edu.ua/.)
 • Мазур Н.О. Особливості реалізації вимушеної неповної зайнятості суб’єктами соціально-трудових відносин / Н.О.Мазур // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Трансформація соціально-трудової сфери: сучасні виклики, тенденції, домінанти інноваційного розвитку» (2-6 листопада 2015 року, ДВНЗ «КНЕУ ім.Вадима Гетьмана»). – [Ел. ресурс]. – Режим доступу: http://10.1.1.100:8080/handle/2010/11426.
 • Мазур Н.О. Міграція населення та плинність працівників: взаємозв’язок явищ / Н.О.Мазур // Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Сучасний стан розвитку економіки, управління та рекламної діяльності України» (02 квітня 2015 р.). Збірник. – Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2015 р. – С.256-259.

2014 рік

 • Мазур Н.О. Інноваційні форми організації робочого часу в системі чинників підвищення продуктивності праці / Н.О.Мазур // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ: сб. науч тр. – Винница: ДонНУ, 2014. – С. 283-288.
 • Мазур Н.О. Підвищення продуктивності праці робітників на основі диверсифікації систем заробітної плати / Н.О.Мазур // Інноваційна економіка. – 2014. – № 6(55). – С. 193-198. (входить до наукометричних та бібліографічних баз: INDEX COPERNICUS, РИНЦ)
 • Мазур Н.О. Демографічна безпека: теоретичні аспекти / Н.О.Мазур, О.О.Кобилочна // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. Збірник наукових праць: Випуск XХ, №4. (частина 1) – Київ, СЕУ / Рівне, НУВГП, 2014. – С. 125-133.
 • Мазур Н.О. Стимулювання економічної активності населення на основі гнучких форм зайнятості / Н.О.Мазур // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економіка. – 2014. – Випуск 4 (68). – С. 194-202.
 • Мазур Н.О. Регіональні особливості старіння населення в контексті демографічної та соціальної безпеки держави / Н.О.Мазур, О.О.Кобилочна // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економіка. – 2014. – Випуск 2 (66). – С. 255-263.
 • Мазур Н.О. Стимулювання продуктивності праці персоналу підприємства на основі експертного оцінювання / Н.О.Мазур // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. Збірник наукових праць: Випуск XХ, №2. Ювілейний – Київ, СЕУ / Рівне, НУВГП, 2014. – С. 173-181.

2012 рік

 • Мазур Н.О., Невірковець А.П. Мотиваційні пріоритети працівників водогосподарської галузі // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економіка. – 2012. – Випуск 2 (58). – С. 107-114.
 • Мазур Н.О., Зозулевич А.Р. Можливості мотивування населення м. Рівне до волонтерської діяльності // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. Збірник наукових праць. – Київ, СЕУ / Рівне, НУВГП. – 2012. – Випуск XVІІI. №1. – С. 213-221.
 • Мазур Н. Підвищення конкурентоспроможності випускників вищих навчальних закладів на основі мотивації до успіху //Нова педагогічна думка. Науково-методичний журнал. – 2012. – №1. – С. 224-227.

2011 рік

 • Мазур Н. Формування системи оцінювання та рейтингування педагогічного персоналу вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації на основі експертних оцінок // Вища школа. – 2011. – №1. – С.67-74.
 • Мазур Н.О. Використання методу «360 градусів» для оцінювання робітників виробничих підприємств // Соціально-трудові відносини: теорія та практика: зб.наук.праць. – Київ. – 2011. - №1. – С. 85-89.
 • Мазур Н.О. Можливості застосування гнучких форм зайнятості в малому бізнесі // Якість економічного розвитку: глобальні та локальні аспекти: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 28-29 черв. 2011 р.: У 2 т. – Т. 1. – Дніпропетровськ: Біла К.О., 2011. – С.92-94.

2010 рік

 • Реалізація трудового потенціалу населення України на основі гнучких форм зайнятості // Управління розвитком трудового потенціалу України: Монографія / за заг. ред. д.е.н. Г.Г.Савіної. – Херсон, ХНТУ МОН України, Вид-во ПП Вишемирський В.С., 2010. – С. 180-190.
 • Застосування гнучких режимів робочого часу для стимулювання фахівців та професіоналів // Формування ринкової економіки: зб.наук.праць. – Спец.вип.: у 3 т. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. Т.2 – К.: КНЕУ, 2010 – С. 118-125.
 • Надомна праця: переваги для малого бізнесу. // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. Том 3. – 2010. - №4 (157) – С. 78-81.
 • Нестандартні форми зайнятості на промислових підприємствах малих міст // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. Збірник наукових праць. – Київ, СЕУ / Рівне, НУВГП. – 2010. – Випуск XVI. №2. – С.293-304.
 • Благодійництво в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. Збірник наукових праць. – Київ, СЕУ / Рівне, НУВГП. – 2010. – Випуск XVI. №3. – С. 331-341. (Співавтор: Зозулевич А.Р.)
 • Можливості застосування висновків двофакторної теорії Ф.Герцберга на вітчизняних підприємствах // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки: Збірник тез ІІІ Всеукраїнської міжвузівської науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року. Рівне: НУВГП, 2010. – С. 147-148. (Співавтор: Троянчук Я.О.)
 • Мотивація благодійності: вітчизняний і зарубіжний досвід // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки: Збірник тез ІІІ Всеукраїнської міжвузівської науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року. Рівне: НУВГП, 2010. – С. 41-42. (Співавтор: Зозулевич А.Р.)
 • Управління конфліктами в загальноосвітніх навчальних закладах на основі тріади „хочу-можу-потрібно” // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки: Збірник тез ІІІ Всеукраїнської міжвузівської науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року. Рівне: НУВГП, 2010. – С. 243-244. (Співавтор: Рудюк М.Ю.)

2008 рік

 • Евристичний метод оцінювання діяльності персоналу служб маркетингу хлібопекарних підприємств // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економіка. Частина 5. – 2008. – Випуск 4 (44). – С. 67-73. (Співавтор: Фурман М.В.)

2006 рік

 • Чинники трудової міграції населення України // Соціально-економічні аспекти промислової політики. Управління людськими ресурсами: держава, регіон, підприємство: Зб.наук.пр. В 3 т. – Т. 2. / НАН України. Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2006. – С. 37-44.
 • Можливості практичного застосування теорії Маслоу // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економіка. Частина 1. Механізми відтворення людських і матеріальних ресурсів. – 2006. – Випуск 4 (36). – С. 314-322.

2005 рік

 • Механізми ринкового господарювання: галузеві особливості. Монографія / За ред. д.е.н., проф. Гуменюка В.Я. – Рівне: НУВГП, 2005. – 281 с. (Співавтори: Гуменюк В.Я., Король Б.О., Костюкевич Р.М., Міщук Г.Ю., Орлов М.В., Рощик І.А.)
 • Роль стимулів у системі мотивації персоналу. // Формування ринкової економіки: Зб. наук. Праць. Спецвип. До 100-річчя Київського національного економічного університету та 40-річчя кафедри управління персоналом. Управління людськими ресурсами: проблеми теорії і практики. Т. 2. Управління персоналом в організаціях. – К.: КНЕУ, 2005. – С.173-182.
 • Безтарифні системи стимулювання персоналу підприємства // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економіка. – 2005. – Випуск 4 (32). – С. 94-99.
 • Моделювання раціональних систем матеріального стимулювання робітників // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління. Матеріали ІV * Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (24-26 березня 2005 р., м. Київ). – К.: Пошуково-видавниче агентство "Книга пам'яті України", 2005. – С. 34-35.

2004 рік

 • Соціально-психологічна мотивація продуктивності персоналу // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економіка. Ч. 3.– 2004. – Випуск 4 (28). – С. 274-281. (Співавтор: Гуменюк В.Я.)
 • Евристичні методи оцінювання діяльності невиробничих підрозділів в системі мотивації персоналу підприємства // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління. Матеріали ІІІ Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (24-27 березня 2004 р., м. Київ). – К.: Пошуково-видавниче агентство "Книга пам'яті України", 2004. – С. 87-88.

2003 рік

 • Вартість робочої сили в системі мотивації та стимулювання // Вісник Українського державного університету водного господарства та природокористування. Економіка. – 2003. – Випуск 6(19). – С. 44-51.
 • Застосування зарубіжного досвіду мотивації персоналу на підприємствах України // Вісник технологічного університету Поділля. – 2003. – №2, Т. 2 (50). Економічні науки. – С. 58-62.
 • Метод економічного оцінювання комфорту праці // Соціально-економічні аспекти промислової політики. Економіка і соціологія праці, менеджмент персоналу. / НАН України. Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2003. – С. 112-119. (Співавтор: Гуменюк В.Я.).
 • Методологічні засади формування системи мотивації персоналу // Вісник Українського державного університету водного господарства та природокористування. Економіка. – 2003. – Випуск 2(21). – С. 31-39.
 • Мотивація та стимулювання персоналу в концепції логістики // Вісник НУ "Львівська політехніка". Логістика. – 2003. – №469 – С. 381-386. (Співавтор: Гуменюк В.Я.).
 • Роль комфорту праці в системі мотивації персоналу // Науково-технічний розвиток: економіка, технології управління: Матеріали ІІ Міжнародної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (9-12 квітня 2003 р., м. Київ). – К.: Пошуково-видавниче агентство "Книга пам'яті України", 2003. – С. 107-108.
 • Мотивація продуктивності праці персоналу на основі моделювання систем оплати праці // Збірка тез доповідей учасників ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Крок у майбутнє" (25-27 червня 2003 р., м. Київ) / Уклад.: Кухарєв С.О. – К.: ІВЦ "Видавництво "Політехніка", 2003. – С. 156.
 • Регулювання комфорту праці в системі мотивації продуктивності персоналу // Праці Четвертої міжнародної конференції студентів і молодих учених "Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання". Частина 4. – Донецьк: ДонНУ, 2003. – С. 73-76.

2002 рік

 • Мотивація і стимулювання персоналу: теоретичні аспекти // Вісник Рівненського державного технічного університету. Економіка. – 2002. – Випуск 1(14). – С. 37-46.
 • Гармонізація потреб і стимулів в системі мотивації персоналу // Вісник Українського державного університету водного господарства та природокористування. Економіка. – 2002. – Випуск 5(18). – С. 126-133.
 • Мотивація і стимулювання персоналу в контексті логістики // Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції "Маркетинг та логістика в системі менеджменту". – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002. – С. 224-226.
 • Особливості інвестування людського капіталу // Фінансовий і банківський менеджмент: досвід та проблеми: Тези доповідей і виступів IV Міжнародної наукової конференції студентів і молодих вчених. – Донецьк: ООО "Юго-Восток", 2002. – С. 174-175.

2000 рік

 • Застосування комбінованих систем оплати праці в малому і середньому бізнесі // Вісник Рівненського державного технічного університету. – 2000. – Випуск 2(4) – С. 230-236.
 • Управління трудовою мотивацією та оплатою праці персоналу у водогосподарському будівництві // Вісник Рівненського державного технічного університету. – 2000. – Випуск 4(6). – С. 243-249. (Співавтор: Кузнецова Т.О.).

Керівництво студентською наукою

 • Керівник студентського наукового гуртка «Соціально-трудові відносини і добробут населення» (Національний університет водного господарства та природокористування, 2017-2021 н. рр.»).
 • Керівництво студентами, які зайняли призові місця:
 • • на II етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році:
 • - Целюх Я.О. Диплом переможця ІІ ступеня. Галузь: Гендерні дослідження;
 • • на II етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 навчальному році (Наказ МОН України від 05.10.2020 № 1220):
 • - Целюх Я.О. Диплом переможця ІІ ступеня. Спеціальність: Соціальна робота;
 • - Целюх Я.О. Диплом переможця ІІІ ступеня. Спеціальність: Соціологія;
 • • на II етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2013/2014 навчальному році (Наказ МОН України від 07.07.2014 № 800):
 • - Кобилочна О.О., Диплом переможця ІІІ ступеня. Група спеціальностей: Маркетинг, управління персоналом і економіка праці.
 • • Стипендіальної програми «Завтра.UA» ВБО «Фонд Віктора Пінчука – соціальна ініціатива»:
 • - Ткачук А.В. (2016 р.);
 • - Зозулевич А.Р. (2011 р.).
 • Член журі І Всеукраїнського студентського економічного турніру (Національний університет водного господарства та природокористування, 2019 рік).
 • Керівництво підготовкою одноосібних студентських наукових публікацій та доповідей на конференціях.


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ

Методичні рекомендації

 • Методичні рекомендації для підготовки до кваліфікаційного екзамену для здобувачів першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Управління персоналом і економіка праці» спеціальності 051 «Економіка» денної і заочної форм навчання (06-05-80) // Міщук, Г. Ю., Юрчик, Г. М., Мазур, Н. О. , Самолюк Н. М. – Рівне: НУВГП, 2020.
 • Методичні рекомендації до виконання і захисту курсової роботи з дисципліни «Економіка праці» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 051 Економіка за освітньою програмою «Управління персоналом і економіка праці» денної та заочної форм навчання (06-05-73) / Н.О.Мазур – Рівне: НУВГП, 2019. – 22 с.
 • Методичні рекомендації до самостійного вивчення та виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Економіка праці» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 051 Економіка за освітньою програмою «Бізнес-аналітика» денної та заочної форм навчання (06-05-72) / Н.О.Мазур – Рівне: НУВГП, 2019. – 38 с.
 • Методичні рекомендації до самостійного вивчення та виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Економіка праці» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями: 051 Економіка, 056 Міжнародні економічні відносини, 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність денної та заочної форм навчання (06-05-63) / Н.О.Мазур – Рівне: НУВГП, 2019. – 29 с.
 • Методичні рекомендації до самостійного вивчення та виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Мотивування персоналу» студентами напряму підготовки 6.030505 “Управління персоналом і економіка праці” (06-05-40) / Н.О.Мазур – Рівне: НУВГП, 2015. – 19 с.
 • Методичні рекомендації до виконання і захисту курсової роботи з дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові відносини» студентами напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці» (06-05-23) / Н.О.Мазур – Рівне: НУВГП, 2015. – 19 с.
 • Методичні рекомендації до самостійного вивчення та виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові відносини» студентами економічних напрямів підготовки НУВГП (06-05-19) / Н.О.Мазур – Рівне: НУВГП, 2014. – 27 с.
 • Методичні рекомендації до самостійного вивчення та виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Мотивування персоналу» студентами напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці» (06-05-40) / Н.О.Мазур – Рівне: НУВГП, 2015. – 19 с.
 • Методичні рекомендації до виконання і захисту курсової роботи з дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові відносини» студентами напряму підготовки 6.030505 2Управління персоналом і економіка праці» (06-05-23) / Н.О.Мазур – Рівне: НУВГП, 2015. – 19 с.
 • Методичні рекомендації до самостійного вивчення та виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові відносини» студентами економічних напрямів підготовки НУВГП (06-05-19) / Н.О.Мазур – Рівне: НУВГП, 2014. – 27 с.
 • Методичні рекомендації до виконання і захисту дипломної роботи студентами напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці» на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» (102-111) / В.Я.Гуменюк, Н.О.Мазур – Рівне: НУВГП, 2011. – 26 с.