Мазур Наталія Олексіївна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Мазур Наталія Олексіївна

Закінчила з відзнакою Рівненський державний технічний університет за спеціальністю "Економіка підприємства" у 1999 році. Рік працювала на посаді стажиста-дослідника кафедри менеджменту. У 2003 році закінчила аспірантуру в Українському державному університеті водного господарства та природокористування. У 2004 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему "Формування системи мотивації продуктивності персоналу підприємства" за спеціальністю 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами. З вересня 2005 року працює на посаді доцента кафедри трудових ресурсів і підприємництва Національного університету водного господарства та природокористування. Автор понад сімдесяти наукових та навчально-методичних праць, у тому числі співавтор колективних монографій і автор дистанційних навчальних курсів з дисциплін «Економіка праці і соціально-трудові відносини», “Мотивування персоналу” та «Університетська освіта». Керівник студентського наукового гуртка «Соціально-трудові відносини і добробут населення». Член спеціалізованої вченої ради К 47.104.07

Викладає дисципліни

“Економіка праці”, “Економіка праці і соціально-трудові відносини”, “Мотивування персоналу”.

Наукові інтереси

Мотивація персоналу, соціально-трудові відносини, гнучкі форми зайнятості населення.

Контакт

 • e-mail: n.o.mazur@nuwm.edu.ua

СПИСОК ПРАЦЬ

2017 рік

 • Мазур Н.О. Регіональні особливості забезпечення якості життя населення України / Н.О.Мазур, А.В.Ткачук // Стратегія економічного розвитку України. – Київ : КНЕУ, 2017. – Випуск 41. – С.81-89. (UlrichsWeb TM Global Serials Directory, Google Scholar, Scientific Indexing Services, Directory of Research Journals Indexing, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського)
 • Мазур Н. О., Вербицька Н.В. Систематизація показників і джерел інформації кількісного руху персоналу організації / Н.О.Мазур, Н.В. Вербицька // Соціально-трудові відносини: теорія та практика: зб. наук. пр. – 2017. – №1(13). – С. 166–174. (UlrichsWeb: Global Serials Directory; Google Scholar)
 • Украина и Беларусь: ресурсы предпринимательства : монография / П.Ю. Храпко [и др.] ; под науч. ред. Л.Е. Совик. – Пинск : ПолесГУ, 2017. – с. 194. (Мазур Н.А., Шишкина Е.А. Концепция достойного труда в контексте воспроизводства человеческого капитала Украины и Республики Беларусь – С. 140-148)
 • Мазур Н.О. Скорочений робочий час в контексті інвестування людського капіталу молодих працівників / Н.О.Мазур // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції: Збірник тез VІ Міжнародної науково-практичної конференції 27 квітня 2017 року. – Рівне: НУВГП, 2017.

2016 рік

 • Мазур Н.О. Мотивація розвитку трудового потенціалу на основі гнучкого режиму робочого часу / Н.О.Мазур // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №3, Т.2. – С.209-213. (НБ України ім. В.І. Вернадського; Index Copernicus; Google Scholar; РИНЦ)
 • Мазур Н. О. Прожитковий мінімум у системі соціальних стандартів життя: вітчизняний і зарубіжний досвід / Н.О.Мазур, А.В.Ткачук // Соціально-трудові відносини: теорія і практика: зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана»; Ін-т соц.-труд. відносин; редкол.: А.М. Колот (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2016. – Вип. 2. – С. 219–227. (Google Scholar)
 • Управлінська, фінансова та маркетингова діяльність підприємств в умовах нестійкої економіки: монографія / за заг. ред. К.Ф.Ковальчука – Дніпропетровськ: Пороги, 2016. – 516 с. (Мазур Н.О. Формування критеріїв оцінювання персоналу на основі експертних суджень – С. 413-421)
 • Мазур Н.О. Телеробота: адаптація понять / Н.О.Мазур // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції: Збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції 14 квітня 2016 року. – Рівне: НУВГП, 2016. – С. 201-203.
 • Мазур Н.О. Заробітна плата за відпрацьований час: розмежування понять / Н.О.Мазур // Наукова термінологія нового століття: теоретичні і прикладні виміри: матеріали Міжнародної наукової конференції (Рівне, 15-16 вересня 2016 року) / [відп. ред. Л.Малевич]. – Рівне : НУВГП, 2016. – С. 338-339.
 • Мазур Н.О. Плинність працівників як індикатор якості трудового життя / Н.О.Мазур // Маркетинг і менеджмент в системі національних і світових економічних інтересів: матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (21 січня 2016 року). – Кривий Ріг: ДонНУЕТ ім. М.Туган-Барановського, 2016. – С. 144-147.
 • Мазур Н.О. Ідентифікація основних видів руху персоналу / Н.О.Мазур, Н.В.Вербицька // Стратегічні вектори соціально-економічного розвитку на мікро- та макрорівні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 17-18 листопада 2016 р. - Полтава, 2016. - С.31-33.
 • Мазур Н.О., Вітчизняний та зарубіжний досвід встановлення мінімальної заробітної плати / Н.О.Мазур, А.В.Ткачук // Стратегічні вектори соціально-економічного розвитку на мікро- та макрорівні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 17-18 листопада 2016 р. - Полтава, 2016. - С.253-255.

2015 рік

 • Мазур Н.О. Неповна зайнятість в системі мотивації персоналу до продуктивної праці / Н.О.Мазур // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №3, Т.2. – С. 62-65 (НБ України ім. В.І. Вернадського; Index Copernicus; Google Scholar; РИНЦ).
 • Мазур Н.О. Демографічна безпека: формування системи оцінювання / Н.О.Мазур, О.О.Кобилочна // Україна: аспекти праці. – 2015. – №7. – С.18-27.
 • Мазур Н.О. Порівняльне оцінювання демографічної безпеки регіонів України / Н.О.Мазур, О.О.Кобилочна // Соціально-трудові відносини: теорія та практика: зб. наук. пр. – 2015. – №1(9). – С.115-125. (Google Scholar).
 • Мазур Н. Посилення соціальної безпеки працездатного населення на основі дистанційної зайнятості / Н.О.Мазур // Антикризове управління економікою України: нові виклики: Матеріали III Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – К.: КНЕУ, 2015.– С. 202-205. ( // Матеріали III Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Антикризове управління економікою України: нові виклики» (15-17 грудня 2015 року, ДВНЗ «КНЕУ ім.Вадима Гетьмана»). – [Ел. ресурс]. – Режим доступу: http: //ir.kneu.edu.ua/.)
 • Мазур Н.О. Особливості реалізації вимушеної неповної зайнятості суб’єктами соціально-трудових відносин / Н.О.Мазур // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Трансформація соціально-трудової сфери: сучасні виклики, тенденції, домінанти інноваційного розвитку» (2-6 листопада 2015 року, ДВНЗ «КНЕУ ім.Вадима Гетьмана»). – [Ел. ресурс]. – Режим доступу: http://10.1.1.100:8080/handle/2010/11426.
 • Мазур Н.О. Міграція населення та плинність працівників: взаємозв’язок явищ / Н.О.Мазур // Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Сучасний стан розвитку економіки, управління та рекламної діяльності України» (02 квітня 2015 р.). Збірник. – Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2015 р. – С.256-259.

2014 рік

 • Мазур Н.О. Інноваційні форми організації робочого часу в системі чинників підвищення продуктивності праці / Н.О.Мазур // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ: сб. науч тр. – Винница: ДонНУ, 2014. – С. 283-288.
 • Мазур Н.О. Підвищення продуктивності праці робітників на основі диверсифікації систем заробітної плати / Н.О.Мазур // Інноваційна економіка. – 2014. – № 6(55). – С. 193-198. (входить до наукометричних та бібліографічних баз: INDEX COPERNICUS, РИНЦ)
 • Мазур Н.О. Демографічна безпека: теоретичні аспекти / Н.О.Мазур, О.О.Кобилочна // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. Збірник наукових праць: Випуск XХ, №4. (частина 1) – Київ, СЕУ / Рівне, НУВГП, 2014. – С. 125-133.
 • Мазур Н.О. Стимулювання економічної активності населення на основі гнучких форм зайнятості / Н.О.Мазур // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економіка. – 2014. – Випуск 4 (68). – С. 194-202.
 • Мазур Н.О. Регіональні особливості старіння населення в контексті демографічної та соціальної безпеки держави / Н.О.Мазур, О.О.Кобилочна // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економіка. – 2014. – Випуск 2 (66). – С. 255-263.
 • Мазур Н.О. Стимулювання продуктивності праці персоналу підприємства на основі експертного оцінювання / Н.О.Мазур // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. Збірник наукових праць: Випуск XХ, №2. Ювілейний – Київ, СЕУ / Рівне, НУВГП, 2014. – С. 173-181.

2012 рік

 • Мазур Н.О., Невірковець А.П. Мотиваційні пріоритети працівників водогосподарської галузі // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економіка. – 2012. – Випуск 2 (58). – С. 107-114.
 • Мазур Н.О., Зозулевич А.Р. Можливості мотивування населення м. Рівне до волонтерської діяльності // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. Збірник наукових праць. – Київ, СЕУ / Рівне, НУВГП. – 2012. – Випуск XVІІI. №1. – С. 213-221.
 • Мазур Н. Підвищення конкурентоспроможності випускників вищих навчальних закладів на основі мотивації до успіху //Нова педагогічна думка. Науково-методичний журнал. – 2012. – №1. – С. 224-227.

2011 рік

 • Мазур Н. Формування системи оцінювання та рейтингування педагогічного персоналу вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації на основі експертних оцінок // Вища школа. – 2011. – №1. – С.67-74.
 • Мазур Н.О. Використання методу «360 градусів» для оцінювання робітників виробничих підприємств // Соціально-трудові відносини: теорія та практика: зб.наук.праць. – Київ. – 2011. - №1. – С. 85-89.
 • Мазур Н.О. Можливості застосування гнучких форм зайнятості в малому бізнесі // Якість економічного розвитку: глобальні та локальні аспекти: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 28-29 черв. 2011 р.: У 2 т. – Т. 1. – Дніпропетровськ: Біла К.О., 2011. – С.92-94.

2010 рік

 • Реалізація трудового потенціалу населення України на основі гнучких форм зайнятості // Управління розвитком трудового потенціалу України: Монографія / за заг. ред. д.е.н. Г.Г.Савіної. – Херсон, ХНТУ МОН України, Вид-во ПП Вишемирський В.С., 2010. – С. 180-190.
 • Застосування гнучких режимів робочого часу для стимулювання фахівців та професіоналів // Формування ринкової економіки: зб.наук.праць. – Спец.вип.: у 3 т. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. Т.2 – К.: КНЕУ, 2010 – С. 118-125.
 • Надомна праця: переваги для малого бізнесу. // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. Том 3. – 2010. - №4 (157) – С. 78-81.
 • Нестандартні форми зайнятості на промислових підприємствах малих міст // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. Збірник наукових праць. – Київ, СЕУ / Рівне, НУВГП. – 2010. – Випуск XVI. №2. – С.293-304.
 • Благодійництво в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. Збірник наукових праць. – Київ, СЕУ / Рівне, НУВГП. – 2010. – Випуск XVI. №3. – С. 331-341. (Співавтор: Зозулевич А.Р.)
 • Можливості застосування висновків двофакторної теорії Ф.Герцберга на вітчизняних підприємствах // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки: Збірник тез ІІІ Всеукраїнської міжвузівської науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року. Рівне: НУВГП, 2010. – С. 147-148. (Співавтор: Троянчук Я.О.)
 • Мотивація благодійності: вітчизняний і зарубіжний досвід // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки: Збірник тез ІІІ Всеукраїнської міжвузівської науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року. Рівне: НУВГП, 2010. – С. 41-42. (Співавтор: Зозулевич А.Р.)
 • Управління конфліктами в загальноосвітніх навчальних закладах на основі тріади „хочу-можу-потрібно” // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки: Збірник тез ІІІ Всеукраїнської міжвузівської науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року. Рівне: НУВГП, 2010. – С. 243-244. (Співавтор: Рудюк М.Ю.)

2008 рік

 • Евристичний метод оцінювання діяльності персоналу служб маркетингу хлібопекарних підприємств // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економіка. Частина 5. – 2008. – Випуск 4 (44). – С. 67-73. (Співавтор: Фурман М.В.)

2006 рік

 • Чинники трудової міграції населення України // Соціально-економічні аспекти промислової політики. Управління людськими ресурсами: держава, регіон, підприємство: Зб.наук.пр. В 3 т. – Т. 2. / НАН України. Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2006. – С. 37-44.
 • Можливості практичного застосування теорії Маслоу // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економіка. Частина 1. Механізми відтворення людських і матеріальних ресурсів. – 2006. – Випуск 4 (36). – С. 314-322.

2005 рік

 • Механізми ринкового господарювання: галузеві особливості. Монографія / За ред. д.е.н., проф. Гуменюка В.Я. – Рівне: НУВГП, 2005. – 281 с. (Співавтори: Гуменюк В.Я., Король Б.О., Костюкевич Р.М., Міщук Г.Ю., Орлов М.В., Рощик І.А.)
 • Роль стимулів у системі мотивації персоналу. // Формування ринкової економіки: Зб. наук. Праць. Спецвип. До 100-річчя Київського національного економічного університету та 40-річчя кафедри управління персоналом. Управління людськими ресурсами: проблеми теорії і практики. Т. 2. Управління персоналом в організаціях. – К.: КНЕУ, 2005. – С.173-182.
 • Безтарифні системи стимулювання персоналу підприємства // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економіка. – 2005. – Випуск 4 (32). – С. 94-99.
 • Моделювання раціональних систем матеріального стимулювання робітників // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління. Матеріали ІV * Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (24-26 березня 2005 р., м. Київ). – К.: Пошуково-видавниче агентство "Книга пам'яті України", 2005. – С. 34-35.

2004 рік

 • Соціально-психологічна мотивація продуктивності персоналу // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економіка. Ч. 3.– 2004. – Випуск 4 (28). – С. 274-281. (Співавтор: Гуменюк В.Я.)
 • Евристичні методи оцінювання діяльності невиробничих підрозділів в системі мотивації персоналу підприємства // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління. Матеріали ІІІ Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (24-27 березня 2004 р., м. Київ). – К.: Пошуково-видавниче агентство "Книга пам'яті України", 2004. – С. 87-88.

2003 рік

 • Вартість робочої сили в системі мотивації та стимулювання // Вісник Українського державного університету водного господарства та природокористування. Економіка. – 2003. – Випуск 6(19). – С. 44-51.
 • Застосування зарубіжного досвіду мотивації персоналу на підприємствах України // Вісник технологічного університету Поділля. – 2003. – №2, Т. 2 (50). Економічні науки. – С. 58-62.
 • Метод економічного оцінювання комфорту праці // Соціально-економічні аспекти промислової політики. Економіка і соціологія праці, менеджмент персоналу. / НАН України. Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2003. – С. 112-119. (Співавтор: Гуменюк В.Я.).
 • Методологічні засади формування системи мотивації персоналу // Вісник Українського державного університету водного господарства та природокористування. Економіка. – 2003. – Випуск 2(21). – С. 31-39.
 • Мотивація та стимулювання персоналу в концепції логістики // Вісник НУ "Львівська політехніка". Логістика. – 2003. – №469 – С. 381-386. (Співавтор: Гуменюк В.Я.).
 • Роль комфорту праці в системі мотивації персоналу // Науково-технічний розвиток: економіка, технології управління: Матеріали ІІ Міжнародної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (9-12 квітня 2003 р., м. Київ). – К.: Пошуково-видавниче агентство "Книга пам'яті України", 2003. – С. 107-108.
 • Мотивація продуктивності праці персоналу на основі моделювання систем оплати праці // Збірка тез доповідей учасників ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Крок у майбутнє" (25-27 червня 2003 р., м. Київ) / Уклад.: Кухарєв С.О. – К.: ІВЦ "Видавництво "Політехніка", 2003. – С. 156.
 • Регулювання комфорту праці в системі мотивації продуктивності персоналу // Праці Четвертої міжнародної конференції студентів і молодих учених "Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання". Частина 4. – Донецьк: ДонНУ, 2003. – С. 73-76.

2002 рік

 • Мотивація і стимулювання персоналу: теоретичні аспекти // Вісник Рівненського державного технічного університету. Економіка. – 2002. – Випуск 1(14). – С. 37-46.
 • Гармонізація потреб і стимулів в системі мотивації персоналу // Вісник Українського державного університету водного господарства та природокористування. Економіка. – 2002. – Випуск 5(18). – С. 126-133.
 • Мотивація і стимулювання персоналу в контексті логістики // Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції "Маркетинг та логістика в системі менеджменту". – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002. – С. 224-226.
 • Особливості інвестування людського капіталу // Фінансовий і банківський менеджмент: досвід та проблеми: Тези доповідей і виступів IV Міжнародної наукової конференції студентів і молодих вчених. – Донецьк: ООО "Юго-Восток", 2002. – С. 174-175.

2000 рік

 • Застосування комбінованих систем оплати праці в малому і середньому бізнесі // Вісник Рівненського державного технічного університету. – 2000. – Випуск 2(4) – С. 230-236.
 • Управління трудовою мотивацією та оплатою праці персоналу у водогосподарському будівництві // Вісник Рівненського державного технічного університету. – 2000. – Випуск 4(6). – С. 243-249. (Співавтор: Кузнецова Т.О.).