Ліщинський Анатолій Георгійович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Ліщинський Анатолій Георгійович

Народився 21 червня 1963 року в с. Мартинівка Хмельницького району Хмельницької області.

У 1985 році закінчив з відзнакою факультет проектування та будівництва гідромеліоративних систем Українського інституту інженерів водного господарства (УІІВГ), отримав кваліфікацію інженер-гідротехнік за спеціальністю «Гідромеліорація».

З 2085 по 2087 рік працював в ПМК-245 тресту “Хмельницькводбуд” (м. Кам’янець-Подільський) на посаді майстра.

З 1987 року працював в університеті на посадах: інженер науково-дослідного сектору, завідувач лабораторії кафедри сільськогосподарських гідротехнічних меліорацій, асистент, старший викладач кафедри землевпорядкування та геодезії, доцент кафедри землеустрою, геодезії та геоінформатики.

З 1989 по 1992 рік навчався в аспірантурі УІІВГ за спеціальністю «Гідротехнічні меліорації».

У 1997 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю „Гідротехнічні меліорації”.

У 2002 році присвоєно вчене звання доцента кафедри землеустрою, геодезії та геоінформатики.

У 2007 році закінчив Інститут довузівської підготовки та післядипломної освіти НУВГП, отримав кваліфікацію інженер-землевпорядник за спеціальністю «Землевпорядкування та кадастр».

З 2003 року по 2007 рік працював заступником декана факультету землеустрою та геоінформатики.

З 2007 по 2009 рік виконував обов’язки відповідального секретаря приймальної комісії НУВГП.

З жовтня 2009 року по квітень 2013 року працював на посаді декана факультету землеустрою та геоінформатики.

З квітня 2013 року – доцент кафедри землеустрою та кадастру.

З лютого 2019 року - в.о. завідувача кафедри землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатики.

З червня 2019 року - завідувач кафедри землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатики.


Опублікував понад 50 наукових та навчально-методичних праць, в т.ч. є співавтором 1 монографії та 2 навчально-методичних посібників.


Наукові інтереси – проблеми організації території меліорованих земель, правове регулювання земельних відносин, управління земельними ресурсами.


Нагороджений Почесними грамотами Рівненської обласної державної адміністрації, Рівненської обласної ради, Рівненського обласного управління земельних ресурсів, Державного Комітету України по земельних ресурсах, ректора університету.


Одружений, має дорослих сина та дочку.

Список основних наукових праць

 • А.Г. Ліщинський, П.Ф. Кахнич, О.Ю. Мельничук. Моніторинг антропогенних перетворень в заплаві р. Горинь // Геод. моніт., геодинаміка і рефрактометрія на межі ХХІ ст. / Зб. наук. праць міжн. наук.-практ. конф. –Львів, 1998. –С. 111-113.
 • А.Г. Ліщинський, П.Г.Черняга, О.Ю.Мельничук, С.М.Остапчук. Проблеми землевпорядкування в Західному Поліссі України / Українське Полісся: вчора, сьогодні, завтра // Зб. наук. праць. –Луцьк, 1998. Кн.2. – С. 34-35.
 • А.Г. Ліщинський, М.О.Чернюк, О.Ю.Мельничук. Аналіз і оцінка ходу земельної реформи в Луцькому районі Волинської області на основі кадастрових даних / Сучасні досягнення геодезії, геодинаміки і геодезичного виробництва // Зб. праць наук.-техн. конф., присвяч. проф. святу працівників геології, геодезії і картографії. –Львів, 1999. –С.152-156.
 • Ліщинський А.Г. Оптимізація розміщення сільськогосподарських культур з врахуванням інтенсивності змиву / Вісник Рівненського державного технічного університету // Зб. наук. праць. –Рівне, 2002. Вип. 1(14). – С. 201-206.
 • Ліщинський А.Г. Земельний кодекс України – гарантія реалізації права власності на землю / Вісник Рівненського державного технічного університету // Зб. наук. праць. –Рівне, 2002. Вип. 3(16). – С. 239-246.
 • Оптимізація розрахунку осушувальних систем та управління ними. Монографія /За ред. Лазарчука М.О., Рокочинського А.М. // Рівне, НУВГП, 2010.
 • Панасюк Ю.А. Проблеми управління меліорованими територіями / Ю.А. Панасюк, А.Г. Ліщинський // Геодезія, картографія і аерофотознімання. – Львів, 2011р. – №75. – С. 135-138.
 • Панасюк Ю.А. Особливості вдосконалення управління меліорованими територіями / Ю.А. Панасюк, А.Г. Ліщинський // Вісник НУВГП. Серія технічні науки. – Рівне, 2012р. – Вип. 4(60). – С. 231-236.
 • А. Ліщинський, Т. Микитин, Ю. Панасюк, С. Богатырчук-Кривко. Моделирование использования земель территориальных общин Ровенщины на принципах устойчивого развития / Dilemmas of contem-porary public administration // Матеріали міжн. наук.-техн. конф., Польща, Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Jozefow, – Jozefow, 2013. – С. 169-179.
 • Панасюк Ю.А., Лищинский А.Г. Математическое моделирование рационального использования мелиорированных территорий / Проблемы комплексного обустройства техноприродных систем. Часть ІІ Мелиорация, рекультивация и охрана земель // Матеріали міжн. наук.-практ. конф., – Москва, Московский государственный университет природообустройства, 2013. – С. 103-109.
 • Ю.А. Панасюк, А.Г. Ліщинський / Формування ефективної системи управління меліорованими територіями // Теоретико-методологічні засади ефективного розвитку аграрного виробництва / Матеріали міжн. науково-практичної конференції. – Харків, Національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, 2014. – С. 81-83.
 • Ю.А. Панасюк, А.Г. Ліщинський / Шляхи вирішення проблем використання меліорованих територій // Геодезія. Землеустрій. Природокористування: присвячується пам’яті П.Г. Черняги / Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції, 5-6 листопада 2014 року, м.Рівне. – Рівне: НУВГП, 2014. – С. 103-105.
 • Ю.А. Панасюк, А.Г. Ліщинський / Оптимізація використання та розвитку меліорованих територій // Вісник НУВГП, випуск №3 (71), серія Технічні науки, частина 1, 2015. -С. 250-254.
 • А.Г. Ліщинський, Ю.А. Панасюк, Т.В. Бухальська. Концептуальна модель системи управління меліорованими територіями // Геодезія. Землеустрій. Природокористування: присвячується пам’яті П.Г.Черняги / Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції, 9-10 листопада 2016р., м. Рівне. –Рівне: НУВГП, 2016, – С. 98-102.

Список основних навчально-методичних праць

 • Ліщинський А.Г. Сунічук О.С. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО. Навчально-методичний посібник. Європейська кредитно-трансферна система навчального процесу. Для студентів напряму підготовки 6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій” Рівне, НУВГП, 2010р. – 299 с.
 • Ліщинський А.Г. Сунічук О.С. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Основи землевпорядкування та кадастру” студентами напряму підготовки 6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій” денної та заочної форм навчання (частина 1) Рівне, НУВГП, 2010 р. – 30 с.
 • Ліщинський А.Г. Сунічук О.С. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Основи землевпорядкування та кадастру” студентами напряму підготовки 6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій” денної та заочної форм навчання (частина 2) Рівне, НУВГП, 2010 р. – 41 с.
 • О.А. Лагоднюк, О.Є. Янчук, В.М. Корбутяк, А.М. Лагоднюк, А.Г. Ліщинський / Методичні вказівки до виконання дипломних робіт (проектів) для студентів спеціальностей 7.08010105, 8.08010105 «Геоінформаційні системи і технології» денної та заочної форм навчання. – Рівне: НУВГП, 2013. –56 с.
 • Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «ГІС в управлінні територіями» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» (освітня програма «Геоінформаційні системи і технології») денної та заочної форм навчання. – Рівне : НУВГП, 2018. – 21 с.
 • Корбутяк В. М. Ліщинський А. Г. Наконечна Ж. В. Придатко О. М. та Шульган Р. Б. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «ГІС в управлінні територіями» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» (освітня програма «Геоінформаційні системи і технології»). Частина 1. Для денної та заочної форм навчання. – Рівне : НУВГП, 2018. – 34 с.
 • Мошинський В. С. Ліщинський А. Г. Конспект лекцій з дисципліни «Законодавче забезпечення кадастру нерухомості» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання. – Рівне : НУВГП, 2018. – 108 с.
 • Ліщинський А. Г., Корбутяк В. М., Придатко О. М., Круглик О. С. Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Законодавче забезпечення кадастру нерухомості» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 193 “Геодезія та землеустрій” денної та заочної форм навчання. – Рівне : НУВГП, 2018, – 61 с.
 • Мошинський В. С., Ліщинський А. Г., Наконечна Ж. В. Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни „Законодавче забезпечення кадастру нерухомості” для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 193 “Геодезія та землеустрій” денної та заочної форм навчання. – Рівне : НУВГП, 2018, – 13 с.
 • Ліщинський А. Г. Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Основи земельного кадастру та права» (Модуль 1. Основи державного земельного кадастру) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання. – Рівне : НУВГП, 2019 – 42 с.
 • Ліщинський А. Г. Наконечна Ж. В. Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи земельного кадастру та права» (Модуль 1. Основи державного земельного кадастру) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання. – Рівне : НУВГП, 2019 – 32 с.
 • Моніторинг та охорона земель. Практикум: навчальний посібник / В.С. Мошинський, Т.В. Бухальська, А.Г. Ліщинський, Ж.В. Наконечна – Вид. 2-ге, перероб. та доповн. – Рівне: НУВГП, 2019. – 196 с.
 • Придатко О. М. Ліщинський А. Г. Корбутяк В. М. Наконечна Ж. В. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Територіально-просторове планування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Геодезія та землеустрій» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання. – Рівне : НУВГП, 2020 – 34 с.
 • Придатко О. М. Ліщинський А. Г. Корбутяк В. М. Наконечна Ж. В. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Територіально-просторове планування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Геодезія та землеустрій» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання. – Рівне : НУВГП, 2020 – 41 с.
 • Ліщинський А. Г. Методичні вказівки до проведення виробничої практики для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійними програмами «Землеустрій та кадастр», «Геоінформаційні системи і технології» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної форми навчання. – Рівне : НУВГП, 2020 – 18 с.
 • Ліщинський А. Г., Ніколайчук К. М., Стахів Я. А. Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Оцінка та управління нерухомістю» (Змістовий модуль 1. Сутність та оцінка нерухомості) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Геодезія та землеустрій» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форми навчання. – Рівне : НУВГП, 2020 – 50 с.
 • Ліщинський А. Г., Кахнич П. Ф., Ніколайчук К. М., Стахів Я. А. Методичні вказівки до практичних занять із навчальної дисципліни «Оцінка та управління нерухомістю» (Змістовий модуль 2. Управління об’єктами нерухомості) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Геодезія та землеустрій» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання. – Рівне : НУВГП, 2020 – 31 с.

Стажування та підвищення кваліфікації

Інститут післядипломної освіти НУВГП за програмою слухачів Школи лідерства для викладачів, 2018 рік https://drive.google.com/file/d/15lQ9BWNfvoOhdlDMGGeUV9xCp_6jo5Yq/view?usp=sharing
Онланй-курси на платформі Coursera, 2020 рік

E-mail

a.g.lischinskiy@nuwm.edu.ua