Кучерова Алла Вікторівна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Кучерова Алла Вікторівна

Народилася 2 квітня 1968 року в м. Рівне. В 1991 році закінчила Український ордена Дружби народів інститут інженерів водного господарства за спеціальністю “Гідромеліорація”. З 1991 по 1992 роки працювала стажистом-дослідником на кафедрі меліоративного грунтознавства та землеробства. З 1993 по 1996 навчалася в аспірантурі. З 1996 по 1998 - молодший науковий співробітник науково-дослідного сектору. З 1998 року – асистент, а з 2002 року – старший викладач кафедри агрохімії, грунтознавства та землеробства Національного університету водного господарства та природокористування. Автор та співавтор 30 наукових та навчально-методичних праць. Сфера наукових інтересів: енерго- та ресурсозберігаючі технології переробки відходів, агроекологічна ефективність застосування органічних відходів та місцевих сировинних ресурсів.

Основні наукові праці

  • Веремеєнко С.І., Кучерова А.В. Регламентація вимог щодо якості та використання осадів стічних вод і компостів на їх основі в агрикультурі //Науковий вісник Надслучанського інституту: Збірник наукових праць - Березне: НСІ, 2011. – Випуск 3. – С.10-13
  • Фурман В.М., Ткачук С.О., Кучерова А.В., Гладовська Т.М. Агроекологічна оцінка стану грунтів Рівненського району Рівненської області // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. - № 2. - Харків, 2011. - С. 211-213;
  • Веремеєнко С.І., Кучерова А.В. Аналіз хімічного складу осадів стічних вод міста Рівне // Науково-практична конференція “Природно-ресурсний комплекс Західного Полісся: історія, стан, перспективи розвитку” (м. Березне. 15-16 травня 2010 р.). – Частина 1. Екологічні проблеми та природно-ресурсний потенціал Західного Полісся. – Березне: НСІ, 2010. – С. 7-8;
  • Веремеєнко С.І., Кучерова А.В. Ефективність осадів стічних вод на еродованих грунтах // Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Спец. випуск до VIII з‘їзду Українського товариства ґрунтознавців (5-9 липня 2010 р., м. Житомир). Кн. 3. – Харків, 2010; – С. 17-18;
  • Веремеєнко С.І., Кучерова А.В. Динаміка агрохімічних показників компостів на основі осадів стічних вод за стадіями компостування Наукові праці: Науково-методичний журнал.- Т.82.- Вип.69. Екологія. Сучасний стан родючості грунтів та шляхи її збереження. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2008. - С. 55-58;
  • Веремеенко С.И., Кучерова А.В. Влияние осадков сточных вод и компостов на их основе на биологическое состояние темно-серой оподзоленной почвы //Тезисы докладов 1 Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Фундаментальные достижения в почвоведении, экологии, сельском хозяйстве на пути к инновациям», Москва, 2008. - С. 71;
  • Веремеєнко С.І., Кучерова А.В. Досвід використання осадів стічних вод на темно-сірих опідзолених ґрунтах // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. - №1. - Харків, 2011. - С. 92-95;
  • Веремеєнко С.І., Кучерова А.В. Шляхи раціонального вирішення проблеми утилізування осадів стічних вод в м. Рівному Материалы V Международной конференции «Сотрудничество для решения проблемы отходов», Харьков, 2008. -С.280;
  • Веремеєнко С.І., Кучерова А.В. Оцінка резервів і якості органічних добрив (на прикладі Рівненської області) Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: Зб.наук.праць. – Рівне, 2007.- Вип.3 (39), Ч.1.- С.255-260;
  • Веремеєнко С.І., Кучерова А.В. Осади стічних вод та перспективи їх використання в якості добрив Науковий вісник Чернівецького універ-ситету. Вип.259, Біологія, 2005, с. 3-6.

E-mail

a.v.kucherova@nuwm.edu.ua