Купчик Лариса Євгенівна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
Купчик Лариса Євгенівна

Освіта

 • 25.03.2018 – 31.03.2018 – участь у семінарі «Deutsch für ausländische Studenten» в рамках програми ERASMUS+, Трісдорф/Німеччина;
 • 11-12.03.2017 – участь у семінарі Гете-інституту з підвищення кваліфікації «Mobile Geräte im Deutschunterricht», м. Київ;
 • 14-15.09.2012 – участь у семінарі Гете-інституту з підвищення кваліфікації «Studienbegleitender Deutschunterricht in Polen und der Ukraine. Herausforderungen, neuere Tendenzen und Visionen», м. Львів;
 • 2016 – захистила дисертацію на отримання ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Розвиток змісту шкільної іншомовної освіти німецькомовних країн (Австрії, Швейцарії, Ліхтенштейну і Люксембургу) в умовах загальноєвропейських інтеграційних процесів (90-ті рр. ХХ – 10-ті рр. ХХІ ст.)»;* 1998-1999 – навчалася упродовж двох семестрів у Вищій школі м. Фехта/Німеччина за програмою обміну DAAD;
 • 1994-1999 – навчалася у Волинському державному університеті імені Лесі Українки на факультеті романо-германської філології, який закінчила з відзнакою та отримала кваліфікацію «філолога, викладача німецької мови та літератури і англійської мови».

Професійний шлях

 • з 01.09.2005 – асистент, старший викладач, доцент кафедри іноземних мов Національного університету водного господарства та природокористування;
 • 1999-2005 – асистент кафедри німецької філології Волинського державного університету імені Лесі Українки.

Основні дисципліни

 • Іноземна мова /англійська, німецька/;
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням /німецька, англійська/;
 • Друга іноземна мова /німецька/
 • Комунікативний курс англійської мови;
 • Комунікативний курс сучасної німецької мови;
 • Розмовний курс сучасної англійської мови

Сфера наукових інтересів

Іншомовна освіта (порівняльний аналіз), іншомовна лінгводидактика, методика викладання іноземних мов у технічному ВНЗ, методика викладання німецької як другої іноземної мови на основі англійської мови, інформаційно-комунікаційні технології в іншомовній освіті

Громадська робота

Голова журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України в Рівненській області у секції «Німецька мова».

Список наукових праць 2021 року

1. Kupchyk L., Litvinchuk A. Constructing personal learning environments through ICT-mediated foreign language instruction. J. Phys.: Conf. Ser., 2021. 1840 012045. DOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/1840/1/012045 (Scopus)

2. Тадеєва М.І., Купчик Л.Є., Літвінчук А.Т. Використання засобів ІКТ для формування навчальних і комунікативних стратегій під час вивчення іноземної мови у немовних закладах вищої освіти [The use of ICT tools for the formation of learning and communication strategies in the foreign language classroom in non-language institutions of higher education]. Інформаційні технології і засоби навчання, 2021, Том 81, №1. С. 272-284. DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v81i1.3099 (Web of Science)

Список наукових праць 2020 року

1. Kupchyk, L., Litvinchuk, A. Differentiated instruction in English learning, teaching and assessment in non-language universities. Advanced Education. Issue 15. P. 86-96. DOI: https://doi.org/10.20535/2410-8286.168585 (Web of Science)

2. Litvinchuk, A., Kupchyk, L., Danyliuk, O. & Dziuba, M. The Impact of Reflective Practice Questionnaires on Tertiary Language Education. Arab World English Journal (AWEJ) Special Issue on the English Language in Ukrainian Context, November 2020 Pp.90-101 DOI: https://dx.doi.org/10.24093/awej/elt3.8 (Web of Science)

3. Kupchyk, L. Denglisch als Indiz des modernen professionellen und nicht-professionellen Sprachgebrauchs im Deutschen. Сучасні тенденції розвитку лінгвістики та лінгводидактики. І Всеукраїнська науково-практична конференція, 14 травня 2020 року. Рівне, 2020, с. 48-51.

Список наукових праць 2019 року

1. Купчик Л. Синквейн-метод як форма і засіб візуалізації у процесі вивчення німецької мови як другої іноземної. Міжнародна науково-практична конференція «УНІВЕРСИТЕТ І ШКОЛА: ПЕРСПЕКТИВИ СПІВПРАЦІ». Збірник тез, 11-12 квітня 2019 року. Рівне: НУВГП, 2019. С. 26–28.

Список наукових праць 2018 року

1. Купчик Л., Крутько Т. Організація неперервності вивчення іноземних мов у системі шкільної мовної освіти у Швейцарській Конфедерації. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. 2018. №2. С. 125–132.

2. Крутько Т. В., Купчик Л. Є. Прецедентні феномени у промовах бізнес- коучів (на матеріалі персональних сторінок соціальної мережі Facebook). Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія:Філологічні науки. Маріуполь: Видавничий будинок ММД, 2018. Вип. XVII. С.46–54.

Список наукових праць 2017 року

 • 1. Купчик Л. Є. Досвід організації вивчення іноземних мов у вищих технічних навчальних закладах Німеччини / Л. Є. Купчик // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 16 (59). – Рівне : РДГУ, 2017. – С. 267–271.
 • 2. Купчик Л. Осучаснення професійної підготовки вчителя іноземних мов: досвід німецькомовних країн / Лариса Купчик // Наукові записки. – Випуск 153. – Серія : Філологічні науки. – Кропивницький : Видавець Лисенко В. Ф., 2017. – С. 713-717.

Список наукових праць 2016 року

 • 1. Kupchyk L. Kontinuität und Kohärenz als Erfolgsfaktoren beim Fremdsprachenlernen und -lehren /aus österreichischem und schweizerischem Kontext/ / L. Kupchyk // Science and Education : New Dimension. Pedagogy and Psychology. – IV(41), Issue: 86. – Budapest : Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe, 2016. – Р. 26–29.
 • 2. Купчик Л. Англійська мова як засіб реалізації білінгвальної освіти у німецькомовних країнах Європи / Лариса Купчик // Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут педагогіки НАПН України. – Вип. 20 (1-2016). – Ч.2. – Кам’янець-Подільський, 2016. – С. 336–341.
 • 3. Купчик Л. Використання позитивного досвіду німецькомовних країн у реформуванні системи шкільної іншомовної освіти України / Лариса Купчик // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал. – Дрогобич: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2016. – № 4 (135). – С. 120–124.
 • 4. Купчик Л. Є. Розвиток змісту шкільної іншомовної освіти німецькомовних країн (Австрії, Швейцарії, Ліхтенштейну і Люксембургу) в умовах загальноєвропейських інтеграційних процесів /90-ті роки ХХ – 10-ті роки ХХІ ст./ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 – «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Лариса Євгенівна Купчик. – Рівне, 2016. – 20 с.
 • 5. Купчик Л. Є. Шляхи реалізації наступності іншомовної освіти у шкільному освітньому дискурсі Австрії / Л. Є. Купчик // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 14 (57). – Рівне : РДГУ, 2015. – С. 36–38.
 • 6. Удосконалення змісту навчання іноземних мов в старшій і вищій школі засобами білінгвальної освіти: імплементація досвіду німецькомовних країн у систему іншомовної освіти України : методичні рекомендації / упор. Купчик Л. Є. – Рівне : Червінко А. В., 2016. – 48 с.
 • 7. Kupchyk L. Content and Language Integrated Learning: a glimpse from the Ukrainian perspective / L. Kupchyk // Інституціоналізація процесів євроінтеграції: суспільство, економіка, адміністрування : збірник тез за матеріалами І Міжнародної науково-практичної конференції. – Рівне : НУВГП, 2016. – С. 228–229.

Список наукових праць 2015 року

 • 1. Купчик Л. Багатомовність як компонент професійної підготовки вчителя іноземної мови у німецькомовних країнах (Австрії, Швейцарії та Люксембурзі) / Лариса Купчик // Витоки педагогічної майстерності. Серія “Педагогічні науки” : зб. наук. праць / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2015. – Вип. 15. – С. 158–163.
 • 2. Купчик Л. Є. Удосконалення змісту сучасної шкільної іншомовної освіти в Австрії / Тадеєва М. І., Купчик Л. Є. // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 11 (54). – Рівне : РДГУ, 2015. – С. 14–18.
 • 3. Купчик Л. Є. Формування мотивації до вивчення іноземних мов як запорука майбутнього професійного успіху школярів європейських країн / Л. Є. Купчик // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології. Науковий журнал. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 3 (47). – С. 83–90.
 • 4. Kupchyk L. Modern Trends in Teaching and Learning Foreign Languages at Schools in Europe / Mariya Tadeyeva, Larysa Kupchyk // The Regional Dimension of Language and Culture / O. Glebova, G. Gwóźdź (eds.). – Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Dłogosza w Częstochowie, 2015. – P. 39–58.
 • 5. Купчик Л. Є. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання іноземних мов у школах німецькомовних країн / Л. Є. Купчик // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Інноваційні технології навчання як головна передумова компетентнісного і світоглядного становлення особистості» (26 березня 2015 р.). – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня Рута», 2015. – С. 22–25.
 • 6. Купчик Л. Є. Вплив багатомовності на освіту та професію педагога (з досвіду німецькомовних країн) / Л. Є. Купчик // Педагогічна творчість, майстерність, професіоналізм: проблеми теорії і практики підготовки та перепідготовки освітянських кадрів : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 25 листопада 2015 р.) / уклад. Н. В. Гузій, В. І. Саюк. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – С. 131–133.
 • 7. Купчик Л. Є. Деякі шляхи реалізації компетентнісного підходу в процесі формування іншомовних комунікативних вмінь у шкільній освіті європейських країн / Л. Є. Купчик // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі: матер. Всеукраїнської науково-практичної конференції / гол. ред. Ямчинська Т. І. – Вінниця : ФОП Корзун Д.Ю., 2015. – С. 81–84.
 • 8. Купчик Л. Є. До питання формування мотивації в іншомовній освіті / Л. Є. Купчик // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали IІ Міжнар. науково-практичної конференції. – 26-27 березня 2015 р. – Том 1. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 358–361.

Список наукових праць 2014 року

 • 1. Купчик Л.Є. Вплив глобалізації та інтернаціоналізації суспільства на мовну політику і трансформацію цілей шкільної іншомовної освіти у Швейцарії / Л.Є. Купчик // Молодь і ринок. – 2014. – №7 (114). – С. 93-97.
 • 2. Купчик Л.Є. Стандартизація мовного репертуару в шкільній іншомовній освіті Швейцарії /90-ті рр. XX ст. – 10-ті рр. XXI cт./ / Л.Є. Купчик // Вища освіти України НАПН України: Теоретичний та науково-методичний часопис. – Том 2. – 3(54). – 2014. – С. 262-265.
 • 3. Купчик Л.Є. Лінгводидактичні засади формування сучасної іншомовної компетенції школярів в умовах плюрилінгвізму /на прикладі німецькомовних країн/ / Л.Є. Купчик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. – 2014. - №3. – С. 110-116.
 • 4. Купчик Л.Є. Лінгвопсихологічні особливості вивчення іноземних мов у школах німецькомовних країн / М.І. Тадеєва, Л.Є. Купчик // Нова педагогічна думка. – 2014. – №4. – С. 40-44.
 • 5.Купчик Л.Є. Національно-культурні особливості фразеологічних одиниць ділової сфери у німецькій мові / Л.Є. Купчик // Формула компетентності перекладача: Матеріали V Міжнародної науково-методичної конференції, Київ, 26 березня 2014 р. – Київ : НТУУ «КПІ». - С. 165-168.
 • 6. Купчик Л.Є. Деякі особливості навчання другої іноземної мови в школах Австрії та Швейцарії / Л.Є. Купчик // Психологія та педагогіка сучасності: проблеми та стан розвитку науки і практики в Україні : Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 25-26 липня 2014 р. – Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2014. – С. 55-58.
 • 7. Купчик Л.Є. Сучасні моделі навчання другої іноземної мови в умовах мультилінгвізму в європейському просторі / Л.Є. Купчик // Чинники розвитку педагогічних та психологічних наук у XXI столітті : Збірник наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції, Одеса, 22-23 серпня 2014 р. – Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2014. – С. 87-91.
 • 8. Купчик Л.Є. Сучасні тенденції розвитку іншомовної освіти німецькомовних країн / Л.Є. Купчик // Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні перспективи : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, Харків, 2014 р. – Харків: 2014
 • 9. Купчик Л.Є. Використання ігор на заняттях з іноземної мови при підготовці фахівців технічного профілю (з власного досвіду) / Л.Є. Купчик, Н.Ф. Осецька // Дослідження і викладання іноземних мов у глобалізованому економічному просторі : матеріали I Міжнар. конференції, Київ, 19 вересня 2014 р. – Київ : ВПЦ «Київський університет», 2014. – С.101-104.
 • 10. Українсько-англійський тлумачний словник еколого-економічних термінів. Навч. посібник. / За наук. ред. А.В. Яцика [А.В. Яцик, С.О. Левицька, Л.Є. Купчик і ін.] – Рівне : НУВГП, 2014. – 241 с.
 • 11. Купчик Л.Є. Навчальні завдання до практичних занять з дисципліни «Ділова іноземна мова /англійська/» для студентів спеціальностей 7.07010102, 8.07010102 «Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний транспорт)». Частина 1 /Л.Є. Купчик/. – Рівне, 2014. – 38 с.
 • 12. Купчик Л.Є. Навчальні завдання до практичних занять з дисципліни «Ділова іноземна мова /англійська/» для студентів спеціальностей 7.07010102, 8.07010102 «Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний транспорт)». Частина 2 /Л.Є. Купчик/. – Рівне, 2014. – 46 с.
 • 13. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів усіх напрямів підготовки НУВГП з дисципліни «Іноземна мова» [Вакуленко О.Л., Борисюк Т.Б., Купчик Л.Є. і ін]. – Рівне, 2014. – 46 с.

Список наукових праць 2013 року

 • 1. Купчик Л.Є. Семантичні та етимологічні особливості фразеологічних особливостей у діловій сфері / Л.Є. Купчик // Лінгвістика XXI століття: нові дослідження та перспективи. Київ, 2013. – с. 127-133.
 • 2. Купчик Л.Е. Обучение студентов пониманию текстов на иностранном языке / Н.Ф. Осецкая, Л.Е. Купчик // Профессиональное лингвообразование. Материалы седьмой международной науково-практической конференции. – Нижний Новгород /Россия/, июль 2013. – С. 260-262.

Список наукових праць 2012 року

 • 1. Купчик Л.Е. Использование игр на занятиях по иностранному языку в техническом вузе / Л.Е. Купчик, Н.Ф. Осецкая // Профессиональное лингвообразование. Материалы шестой международной научно-практичекой конференции. – Нижний Новгород /Россия/, июль 2012. – С. 158 – 161.
 • 2. Купчик Л.Е. Принципы обучения профессионально-ориентированному иноязычному чтению в техническом вузе / Н.Ф. Осецкая, Л.Е. Купчик // Профессиональное лингвообразование. Материалы шестой международной научно-практичекой конференции. – Нижний Новгород /Россия/, июль 2012. – Ст. 201 – 202.
 • 18. Kupchyk L.Ye. Collaborative Learning techniques as a successful way of teaching foreign language at technical higher schools / N.F. Ossetska, L. Ye. Kupchyk // Лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів у контексті Болонського процесу та Загальноєвропейських рекомендацій з вивчення, викладання та оцінювання мов. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса /Україна/, 4-5 жовтня 2012 р. – С. 293-296.
 • 19. Купчик Л.Є. Індивідуалізація навчання як чинник розвитку обдарованої дитини / Г.М. Вітюк, Л.Є. Купчик // Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії. Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Рівне, 6 грудня 2012 р. – С. 267-269.
 • 20. Купчик Л.Є. Метод проектів як інтегральна складова організації самостійної роботи студентів при вивченні іноземних мов у немовному виші / Л.Є. Купчик, Н.Ф. Осецька // Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спрямування. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ : Видавець Біла К.О., 2012. – С. 82–84.

Список наукових праць 2011 року

 • 21. Купчик Л.Е. Командная работа на занятиях по иностранному язику / Л.Е. Купчик, Н.Ф. Осецкая // Профессиональное лингвообразование. Материалы 5-ой Международной научно-практической конференции. – Июль 2011, Нижний Новгород : ВВАГС, 2011. – С. 133-135.
 • 22. Купчик Л.Є. Фразеологізм як засіб «діалогу» культур / Л.Є. Купчик, І.М. Павлунь // Слов’яни: історія, мова та культура у новій Європі (контактування та своєрідність). Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції . – Дніпродзержинськ : Видавець Біла К.О., 2011. – С. 78-79.
 • 23. Купчик Л.Є. Предметно-орієнтована технологія навчання у технічному виші / Н.Ф. Осецька, Л.Є. Купчик // Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спрямування. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Том 1. – Дніпропетровськ, Видавець Біла К.О., 8-9 квітня 2011. – С. 108-112.
 • 24. Купчик Л.Є. Технологія кооперативного навчання при викладанні іноземної мови у технічному виші / Л.Є. Купчик, Н.Ф. Осецька // Актуальні питання лінгвістики, літературознавства та інноваційної методики викладання іноземних мов. Матеріали 5-ої Всеукраїнської наукової конференції. – Тернопіль, 19-20 травня 2011. – С.190-192.
 • 25. Купчик Л.Є. Самостійна робота студентів з іноземної мови у немовному виші / Л.Є. Купчик, Н.Ф. Осецька // Матеріали 10-ої Міжнародної науково-методичної конференції «Європейський простір вищої освіти як основа розвитку суспільства знань». – Рівне, 10-11 листопада 2011. - С.
 • 26. Купчик Л.Є. До питання семантики ФО з компонентом «вітер» /на матеріалі німецької, англійської та української мов/ Л.Є. Купчик // Актуальні питання лінгвістики, літературознавства та інноваційної методики викладання іноземних мов. Матеріали 5-ої Всеукраїнської наукової конференції. – Тернопіль, 19-20 травня 2011. – С. 36 – 38.

Список наукових праць 2010 року

 • 27. Купчик Л.Є. Компаративний аналіз семантичного аспекту фразеологічних одиниць з компонентом «вода» (на матеріалі німецької, англійської та української мов) / Л.Є. Купчик // Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови: збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Випуск 1. – Рівне, 2010. – С. 71-75.
 • 28. Купчик Л.Є. Використання рольової гри на заняттях англійської мови при підготовці майбутніх менеджерів / Л.Є. Купчик, Н.Ф. Осецька // Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток англомовних комунікативних вмінь в професійно-заданих ситуаціях у студентів немовних ВНЗ засобами рольових ігор», 14-15 травня 2010, Нац. техн. університет України «Київс. політ. інститут». – Київ : «Політехніка», 2010. - С. 50-54.
 • 29. Купчик Л.Є. Збірник навчальних завдань з англійської мови. Навчальний посібник для студентів напряму 6.030601 «Менеджмент» заочної форми навчання / Т.Б. Борисюк, Л.Є. Купчик. – Рівне : НУВГП, 2010. – 98 с.

Список наукових праць 2009 року

 • 30. Купчик Л.Є. До питання семантики та етимології фразеологічних одиниць у діловій сфері (на матералі сучасної німецької мови) / Л.Є. Купчик, І.М. Павлунь // Вісник національного університету водного господарства та природокористування: Збірник наукових праць. – Частина 3. – Випуск 3 (47). – Рівне, 2009. – С. 202-211.
 • 31. Купчик Л.Є. Використання ділових ігор при підготовці майбутніх економістів та менеджерів / Купчик Л.Є., Осецька Н.Ф. // Нова педагогічна думка. Матеріали IXМіжнародної науково-методичної конференції «Проблеми управління якістю підготовки фахівців в умовах інтеграції в міжнародний освітній простір». – Рівне, 2009. – С. 146 – 154.

Список наукових праць 2008 року

 • 32. Купчик Л.Є. До питання етимології фразеологічних одиниць німецької мови з метеорологічним компонентом / Л.Є. Купчик // Вісник НУВГП. – Випуск 1(41). – Рівне, 2008. – С. 456 – 461.
 • 33. Купчик Л.Є. Етимологічний аспект фразеологічних одиниць з метеорологічним компонентом (на матеріалі німецької мови) / Л.Є. Купчик // Іноземна комунікація: здобутки та перспективи. Тези доповідей другої міжнародної наукової конференції. – Тернопіль : ТзОВ «Тернограф», 2008. – С. 171 – 173.

Список наукових праць 2006 року

 • 34. Купчик Л.Є. До проблеми зіставлення компаративних ФО (на матеріалі метеорологічних фразеологізмів німецької, англійської та української мов) / Л.Є. Купчик // Іноземномовна комунікація: здобутки та перспективи. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, присвяченої 40-річчю Тернопільського державного економічного університету 25–26 травня 2006. – Тернопіль, 2006. – С. 87 – 89.