Кочубей Алла Володимирівна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Кочубей Алла Володимирівна

У 1987 р. закінчила Рівненський державний педагогічний інститут імені Д.Мануїльського, спеціальність „Українська мова та література”. У 2005 – 2009 рр. навчалася в аспірантурі Рівненського державного гуманітарного університету. У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію.В НУВГП працює з 1994 р.

Наукові інтереси: гуманітаризація вищої технічної освіти, етнокультурні технології навчання. Автор монографії, наукових статей, навчальних посібників

Основні наукові праці

 • Кочубей А.В. Допрофесійна підготовка фахівця-інженера у ЗОШ та технікумах // Вісник НУВГП, Збірник о тез учасників І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Університет і школа: перспективи співпраці», 19-21 квітня 2018 року, м. Рівне., 2017. – С.40-42
 • Олексін Ю.П. Особистісний розвиток науково-педагогічного працівника як засіб гуманізації вищої технічної освіти / Ю.П. Олексін, С.С. Якубовська., А.В. Кочубей, В.А. Сокаль, Т.Є. Шевчук // Научное окружение современного человека: образование и воспитане, философия, культура и искусство, юриспруденция, история, архитектура и строительство: кол.моног. – Одеса: Купрієнко С В, 2018. – Ч.7. – 87-91.
 • Кочубей А. В. Гуманітарне середовище вищого технічного навчального закладу як умова формування професійно-моральних якостей майбутніх фахівців інженерної галузі // Науковий журнал «Молодий вчений». – №4.1 (56.1). – Квітень 2018 р. 107 с.
 • Кочубей А.В., Олексін Ю.П., Якубовська С.С. Формування креативного мислення майбутніх фахівці інженерної галузі в умовах науково-технічного прогресу. // Научный взгляд в будущее. – Выпуск 9. Том 3. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2018 – 111 с., С.4-10.
 • Кочубей А.В. Педагогічна інтеграція як основний концепт формування змісту гуманітарної освіти в технічних ВНЗ (Рівне), 2016. – С.44-47.
 • Кочубей А.В. Шляхи навчальної інтеграції під час педагогічної практики магістрів // Збірник тез І Всеукраїнської науково-практичної конференції "Університет і школа: перспективи співпраці". - Рівне: НУВГП, 2017. – С. 46-49.Кочубей А.В. Кочубей А.В. Гуманітарна підготовка майбутніх юристів у процесі формування професійної комунікації // Науковий журнал «Молодий вчений»: Матеріали І Всеукраїнської заочної науково-практичної "Вплив євроінтеграції на розвиток юридичної науки в Україні" (27-28 квітня 2017 р.). – №5.1 (45.1). – Травень 2017. – С 58-61.
 • Кочубей А.В. Інтеграція гуманітарного і технічного середовища вищого навчального закладу як обов’язкова умова формування особистості майбутнього фахівця інженерної галузі // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск №16 (59). Рівне: РДГУ, 2017. – 287 с.ї
 • Кочубей А.В., Небова Н.А., Особливості синдрому «професійного вигорання» у сфері професій типу людина-людина // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск №16 (59). Рівне: РДГУ, 2017. – 287 с.
 • Кочубей А.В., Стоцька В.А., Піддубюк М.В., Інноваційні технології як засіб формування професійної компетентності майбутніх фахівців // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск №16 (59). Рівне: РДГУ, 2017. – 287 с.
 • Кочубей А.В., Милацька В.В., Особливості формування психологічної культури майбутніх фахівців // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск №16 (59). Рівне: РДГУ, 2017. – 287 с.
 • Кочубей А.В., Юхимець О. І., Роль комунікативної компетентності у професійній підготовці майбутніх правознавців під час роботи у юридичній клініці // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск №16 (59). Рівне: РДГУ, 2017. – 287 с.
 • А.В. Кочубей, М.М.Козяр. «Проблеми інтегрованої педагогічної практики в системі підготовки магістрів» / А.В.Кочубей, М.М.Козяр // Матеріали ІІІ Міжнародного графічно-інформаційного форуму «ПРОФІ НUB: простір освітніх виробничих інновацій», присвяченого пам’яті професора Маргарити Федорівни Юсупової / І.С.Голіяд, Т.Ю. Чернова [за заг. ред. Д.Е.Кільдерова]. – Київ, 2017. – С. 145-155.
 • А.В. Кочубей. С.С. Якубовська. Педагогіка та методика викладання у вищій школі. Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2017. – 293 с.
 • А.В. Кочубей Принципи формування професійної спрямованості майбутніх фахівців електричної інженерії / Професійна освіта: проблеми і перспективи: Збірник наукових праць Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Випуск №13. Київ: ІПТО НАПН України, 2017. – С. 25-32.
 • Кочубей А.В., Козяр М.М. Проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців електричної інженерії / А.В.Кочубей // Педагогіка і психологія: Наукові записки. – Вінниця, 2016. – С.108-116.
 • Кочубей А.В., Сасюк З.К. Коучинг як педагогічна технологія формування гуманітарної освіти в технічних ВНЗ / А.В.Кочубей, З.К.Сасюк // Науково-педагогічний журнал «Молодь і ринок» Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2016. – № 3 (134) – С. 33-38.
 • Кочубей А.В. Формування риторичної компетенції майбутнього інженера як мотивація до кар’єрного зростання. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія №5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 52: збірник наукових праць. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманов, 2015. – С.121-126.
 • Козяр М.М., Кочубей А.В. Формування творчо-дослідницької компетентності майбутніх інженерів у освітньому просторі технічних ВНЗ. Матеріали І Всеукраїнського науково-практичного семінару, Київ, 27 січня 2015 р. / за заг. ред. В.О.Радкевич; Інститут професійно-технічної освіти НПН України. – Київ, 2015. – С. 61-69.
 • Козяр М.М. Кочубей А.В. Інтеграція гуманітарних і технічних знань як ефективний засіб формування професійних компетенцій майбутніх інженерів-механіків / А.В.Кочубей, М.М.Козяр // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. – 2015 - №3 (50) – С.102-109.
 • Кочубей А.В. Арт-технологии обучения как фактор формирования гуманитарных качеств будущего специалиста механической инженерии. (Рівне-Польща).
 • Kochubey A. Art Technology Training as a Factor of Formation of Human Qualities of Mechanical Engineering Future Proffessionals...International Journal of New Economics and Social Sciences. - №2 (2), 2015. – С. – 207-217.
 • Кочубей А.В. Лекційний метод навчання в системі фахової підготовки студентів технічного ВНЗ. Нова педагогічна думка: Науково-методичний журнал. №1(77) – Рівне, 2014. – С.94-97.
 • Кочубей А.В. Інтеграція як ефективне методичне явище в процесі підготовки студентів технічного ВНЗ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 9 (52). Рівне: РДГУ, 2014. – С. 190-193.
 • Кочубей А.В. Формування національної свідомості майбутніх фахівців у освітній діяльності Д.Тхоржевського. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Київ, 2014. – Випуск 45. – С.148-152.
 • Кочубей А.В. Едукація як ефективний засіб цілісності навчально-виховного процесу в технічному ВНЗ. Нова педагогічна думка: Науково-методичний журнал. №1 – Рівне, 2013. – С.32-37.
 • Кочубей А.В. Викладання гуманітарних дисциплін у вищих технічних навчальних закладах. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 7 (50). – Рівне: РДГУ, 2013. – С.81-84.
 • Кочубей А.В. Інноваційні методи викладання гуманітарних дисциплін у технічних ВНЗ. Наукові записки Луцького національного технічного університету. Луцьк-Світязь: ЛНТУ, 2013. – С. 78-83.
 • Кочубей А.В. Формування творчої компетентності майбутніх інженерів у освітньому просторі ВНЗ. Нова педагогічна думка: Науково-методичний журнал. №1 – Рівне, 2012. – С.161-166.
 • Кочубей А.В. Особливості формування особистості майбутніх інженерів в умовах гуманітаризації. Матеріали статей п’ятої Всеукраїнської наукової конференції. – м. Львів, 28 квітня. – 2011. – С.78-95.
 • Кочубей А.В. Етнокультурні аспекти у формуванні фахової підготовки майбутніх інженерів. - Збірник наукових праць. – м. Рівне: НУВГП, 2011. – С.152-157.
 • Кочубей А.В. Проблеми викладання народознавства в технічних ВНЗ Науковий збірник. – м. Новоград-Волинський. – «Рута» Житомир, 2011. – С. 123-130.
 • Козяр М.М., Кочубей А.В. Інтеграція гуманітарної і загальнотехнічної складової у ВНЗ технічного спрямування. Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції. – м. Севастополь, 7-11 лютого 2011. - С.133-166.
 • Козяр М.М., Кочубей А.В. Роль народознавства в процесі формування трудової культури майбутніх фахівців. Трудова підготовка в закладах освіти: Науково-методичний журнал №7-8 – Київ, 2011. С.42-47.
 • Кочубей А.В. Особливості застосування етнопедагогічних технологій у професійній технічній освіті. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. - 2011. - №3. С. 129-135.
 • Кочубей А.В., Прохоров Б.І. Психологія: Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2011. – 220 с.
 • Кочубей А.В. Гуманітаризація підготовки майбутніх інженерів технічних ВНЗ вітчизняній і зарубіжній педагогічній теорії і практиці: Електронне наукове видання. № 3. – К.: Інститут професійно-технічної освіти НАПНУ, 2011. – Режим доступу до журн.: http://www.tmpe.gb7.ru/index.html.
 • Кочубей А.В. Гуманітаризація підготовки майбутніх інженерів технічних ВНЗ вітчизняній і зарубіжній педагогічній теорії і практиці: Електронне наукове видання. № 3. - К.: Інститут професійно-технічної освіти НАПНУ, 2011. – Режим доступу до журн.:http://www.tmpe.gb7.ru/index.html.
 • Кочубей А.В. Етнокультурні аспекти у формуванні фахової підготовки майбутніх інженерів. - Збірник наукових праць. – м.Рівне: НУВГП, 2011. - С.152-157.
 • Кочубей А.В. Проблеми викладання народознавства в технічних ВНЗ Науковий збірник. – м.Новоград-Волинський. – «Рута» Житомир, 2011. – С. 123-130.
 • Козяр М.М., Кочубей А.В. Інтеграція гуманітарної і загально технічної складової у ВНЗ технічного спрямування. Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції. - м. Севастополь, 7-11 лютого 2011. - С.133-166.
 • Козяр М.М., Кочубей А.В. Роль народознавства в процесі формування трудової культури майбутніх фахівців. Трудова підготовка в закладах освіти: Науково-методичний журнал №7-8 – Київ, 2011. С.42-47.
 • Кочубей А.В. Особливості застосування етнопедагогічних технологій у професійній технічній освіті. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. - 2011. - №3. С. 129-135.
 • Кочубей А.В. Народознавство як навчальна дисципліна в сучасних технічних ВНЗ. Нова педагогічна думка: Науково-методичний журнал №3 – Рівне, 2010. – С.153-164.
 • Кочубей А.В.Народознавство в технічному ВНЗ у концепції гуманітаризації освіти. Збірник наукових праць - Київ 2010. – С. 118-124.
 • Кочубей А.В. Етнічні традиції виховання в Україні: історичний аспект. Студії з україністики: Збірник наукових праць. – Рівне: видавець О.Зень, 2010. - С.240-247.
 • Кочубей А.В. Гуманітаризація фахової підготовки студентів технічних ВНЗ засобами народознавства: Монографія. – Рівне: НУВГП, 2009. – 179 с.
 • Кочубей А.В. Педагогічна діяльність викладача технічного ВНЗ в умовах гуманітаризації фахової підготовки майбутніх інженерів: Нова педагогічна думка: Науково-методичний журнал. – Рівне: НУВГП, 2009. – С. 130-138.
 • Кочубей А.В., Джеджула О.М., Козяр М.М. Роль народознавства у формуванні національної науково-технічної інтелігенції // Педагогіка і психологія: Наукові записки. – Вінниця, 2009. - С.108-116.
 • Кочубей А.В., Войтко М.О. Студентський жаргон як мовне явище // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: Збірник наукових праць. Частина 3. Випуск 3 (47). – Рівне, 2009. – С.181-189.
 • Кочубей А.В. Використання елементів народознавства в процесі підготовки майбутніх інженерів технічних ВНЗ // Педагогіка вищої та середньої школи: Збірник наукових праць. – Кривий Ріг: КДПУ, 2008. – С. 58-68.
 • Кочубей А.В. Гуманітаризація вищої технічної освіти: тенденції, перспективи // Людинознавчі студії: Збірник наукових праць. – Дрогобич: ДДПІ, 2007.
 • Кочубей А.В., Шевців З.М. Педагогічні умови застосування методу проектів з метою гуманізації підготовки майбутніх інженерів // Гуманізація навчально-виховного процесу: Збірник наукових праць. – Слов’янськ: СДПУ, 2007. – С.170-17.
 • Кочубей А.В. Етнокультурні технології навчання в умовах КМСОНП // Кредитно-модульна система підготовки фахівців для ринкової економіки: стан, проблеми, перспективи: Нова педагогічна думка. – Рівне: НУВГП, 2007. – С.582-594.
 • Кочубей А.В. Проблеми гуманітаризації навчального процесу в технічному університеті // Актуальні проблеми сучасних наук: теорія та практика – 2006: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. - Дніпропетровськ, 2006. - С.35-37.
 • Кочубей А.В. Значення дисципліни «Народознавство» у становленні особистості інженера у вищому технічному навчальному закладі // Гуманітарна освіта та виховання у вищому технічному навчальному закладі: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції. - Дніпродзержинськ, 2006. – С.53-55.
 • Кочубей А.В. Формування трудової культури майбутніх інженерів у вищому навчальному закладі засобами народознавства // Формування трудової культури майбутніх інженерів у вищому навчальному закладі засобами народознавства: Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. – Рівне: РДГУ, 2006.
 • Кочубей А.В. Духовно-моральне виховання студентів засобами народознавства // Духовно-творчий потенціал студентської молоді: психолого-педагогічні проблеми формування та реалізації: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції. – Рівне: РДГУ, 2006. - С.56-61.
 • Кочубей А.В. Педагогічні навички і риси особистості педагога // Навчально-методичне забезпечення кредитно-модульної системи організації навчального процесу в галузевих університетах: Матеріали 7 Всеукраїнської науково-методичної конференції. – Рівне. - 2005. – С.279-28.
 • Кочубей А.В. Проблеми соціалізації особистості у вітчизняній психолого-педагогічній науці // Навчально-методичне забезпечення кредитно-модульної системи організації навчального процесу в галузевих університетах: Матеріали 7 Всеукраїнської науково-методичної конференції. – Рівне, 2005. – С.51-63.
 • Кочубей А.В. Мова як метод формування знань студентів Сучасні технології навчання: проблеми та перспективи. Випуск 5(24) Частина 2: Матеріали Міжнародної наукової конференції. – Рівне, 2004. – С.186-192.
 • Кочубей А.В. Українська мова у вищій технічній освіті //Українська мова в освіті: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. - Івано-Франківськ, 2003. – С.54-57.

Основні навчально-методичні праці

 • М.Ю.Якимчук, А.В. Кочубей. Навчально-методичний посібник до самостійного вивчення дисципліни «Українська мова» для лінгвістично обдарованих абітурієнтів, слухачів вечірніх курсів Центру довузівської підготовки НУВГП / М.Ю. Якимчук, А.В.Кочубей – Рівне: НУВГП, 2014. – 153 с. (власний внесок – 50 % змістового наповнення).
 • Кочубей А.В., Прохоров Б.І.Психологія: Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2011. – 220 с.
 • Кочубей А.В. Народознавство: Навчально-методичний посібник. – Рівне: НУВГП, 2009. – 144 с.
 • Малевич Л.Д., Кочубей А.В. Українська мова (за професійним спрямуванням): Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення для студентів неекономічних спеціальностей НУВГП.- Рівне: НУВГП, 2008. – 95 с.
 • Малевич Л.Д., Гінсіцька М.І., Кочубей А.В. Методичні вказівки до виконання індивідуального навчально-дослідного завдання з курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів усіх спеціальностей НУВГП. - Рівне: НУВГП, 2006. – 15 с.
 • Вовк Г.І., Кочубей А.В. Українська мова: Навчальний посібник для слухачів підготовчого відділення, курсів та абітурієнтів. - Рівне: НУВГП, 2005. – 267с.
 • Кочубей А.В. Методичні вказівки до написання диктантів з дисципліни «Українська мова» для слухачів ФДП денної та вечірньої форми навчання. - Рівне: НУВГП, 2004.- 36 с.
 • Кочубей А.В. Довідник з курсу «Народознавство» для студентів інженерних спеціальностей. Випуск 1. - Рівне: РДТУ, 1999. – 32 с.
 • Гінсіцька М.І., Мельникова В.О., Вовк Г.І., Малевич Л.Д., Кочубей А.В. Методичні рекомендації та завдання до практичних занять з курсу «Ділова українська мова» для студентів усіх спеціальностей НУВГП. - Рівне: РДТУ, 1998. – 28 с.

Навчальні курси:

 • «Українська мова (за професійним спрямуванням)»
 • «Педагогіка і психологія вищої школи»
 • «Педагогіка вищої школи»
 • «Етика ділового спілкування»
 • «Народознавство»