Корбутяк Віктор Іванович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Корбутяк Віктор Іванович

Народився 7 грудня 1966 року у смт. Заболотів Снятинського району Івано-Франківської області. Одружений, син 1992 р.н.

Після закінчення Українського інституту інженерів водного господарства в 1991 році працював на посаді інженера НДС інституту та науковим співробітником.

У вересні 1997 році був зарахований на посаду асистента кафедри управління виробництвом, яку згодом було перейменовано на кафедру регіонального управління. З 1998 року працював на посаді старшого викладача, а у 2004 році захистив кандидатську дисертацію і був переведений на посаду доцента цієї ж кафедри.

У 2007 році отримав вчене звання доцента кафедри регіонального управління, а з 2012 року працюю на посаді доцента кафедри державного управління та місцевого самоврядування.

У 2014 році отримав другу вищу освіту у Рівненському державному гуманітарному університеті, присвоєно кваліфікацію - документознавець-менеджер інформаційних систем державних органів управління.

Підвищення кваліфікації

 • 27 червня 2014 року присвоєно кваліфікацію "Документознавець-менеджер інформаційних систем державних органів управління.
 • З 12 квітня по 11 жовтня 2016 року проходив підвищення кваліфікації за спеціальністю 8.18010020 "Управління навчальним закладом (за типом)", теми: "Моніторинг якості освіти" (108 год.) та "Управління знаннями в організації" (108 год.) в ІПО НУВГП, свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 156108.
 • З червня по листопад 2016 року навчався у Міжнародному інституті інновацій м. Варшава (Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka-Edukacja-Rozwój, Europejskie Forum Prawa i Edukacji, Warszawa) за навчальним курсом "Публічне адміністрування і документаційно-інформаційна діяльність", тема роботи: «Якість освіти у Європейському Союзі: застосування кращого досвіду в Україні» (150 год.), сертифікат № 121.
 • 12 вересня 2017 року брав участь у семінарі "Процедури, інструменти та критерії в межах системи забезпечення якості вищої освіти" (м. Київ), організованому Національним Еразмус+ офісом в Україні (проект ЄС), Інститутом лідерства, інновацій та розвитку та МОН України. Отримано сертифікат учасника семінару.
 • 5 жовтня 2017 року брав участь у дисемінаційній зустрічі в рамках проекту «ALIGN_QF: Досягнення та регулювання балансу між освітніми програмами та кваліфікаційними рамками» програми ЄС Темпус, що відбулася в Міністерстві освіти і науки України.
 • 7 листопада 2017 року взяв участь у VI Міжнародній науково-практичній конференції "Болонський процес: врядування у системі вищої освіти в контексті забезпечення якості": нові підходи до управління вищою освітою, забезпечення якості вищої освіти; викладання та навчання в контексті забезпечення якості вищої освіти, м.Київ.
 • З 23 жовтня по 15 листопада 2017 року навчався за програмою університетської школи-семінару для викладачів "Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці майбутнього фахівця".
 • 8 лютого 2018 року брав участь у І Всеукраїнській науково-практичній конференції "Університет і школа: перспективи співпраці".
 • 19-21 квітня 2018 року брав участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції "Університет і школа: перспективи співпраці" з темою доповіді "Запобігання плагіату випускних робіт студентів НУВГП".
 • 24 травня 2018 року взяв участь у круглому столі «Інструменти мотивації на особистісному, інституційному та національному рівнях в контексті розвитку внутрішньої системи забезпечення якості у вищій освіті», м.Київ.
 • 11 вересня 2018 року взяв участь у семінарі «Створення агентств забезпечення якості вищої освіти: критерії та процедури відбору членів агентств та експертів із забезпечення якості», м.Київ.
 • 27 вересня 2018 року взяв участь у семінарі «Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі ENQA стандартів та рекомендацій», м.Київ.
 • 27 листопада 2018 року взяв участь у VIІ Міжнародній науково-практичній конференції "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу", м.Київ.
 • 27 березня 2019 року брав участь у тренінгу для підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти за проектом "Формування мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти", м. Київ.
 • 11-12 квітня 2019 року взяв участь у Міжнародній науково-практичній конференції "Університет і школа: перспективи співпраці", м. Рівне.
 • 11-12 червня 2019 року взяв участь у Міжнародній конференції "Розбудова системи забезпечення якості вищої освіти в Україні", м. Київ.
 • 5 жовтня 2019 року успішно завершив онлайн курс для експертів з акредитації освітніх програм.
 • 16-17 жовтня 2019 року пройшов очне навчання як експерт з акредитації освітніх програм, м. Острог.
 • 7 листопада 2019 року взяв участь у VIII Міжнародній науково-практичній конференції «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу: студентоцентроване навчання, викладання та оцінювання як частина системи забезпечення якості вищої освіти».
 • 30 січня 2020 року пройшов очне навчання на семінарі Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти для експертів з акредитації ОП та членів ГЕР, Львівська політехніка, м. Львів.
 • 8 жовтня 2020 року взяв участь в онлайн вебінарі щодо академічної доброчесності, організованому НАЗЯВО (Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти-Україна) і Plagiat.pl.
 • 23-27 листопада 2020 року взяв участь в онлайн заході "Академічна доброчесність у системі внутрішнього забезпечення якості освіти".
 • З 27.01.2021 по 11.02.2021 проходив навчання за програмою Школи лідерства: стратегічна сесія для керівного професорсько-викладацького складу за темою: "Використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій у підготовці майбутнього фахівця в галузі знань 02 "Культура і мистецтво" за спеціальністю 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" та в галузі знань 28 "Публічне управління та адміністрування" за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування".
 • 6-8 квітня 2021 року у межах проєкту “Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти” від Американських рад з міжнародної освіти взяв участь другому заході “Робота з даними та напрацювання стратегій для посилення академічної доброчесності та якості”.
 • З 1 по 7 червня 2021 року пройшов п’ятиденний онлайн-курс професійного розвитку: «Якість вищої освіти у контексті вимог до акредитації освітніх програм: роль гарантів (модуль 2)».
 • 14-15 червня 2021 року взяв участь у тренінгу для керівників експертних груп - пройшов підвищення кваліфікації як експерт Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти. Отримав відповідний сертифікат.
 • З 9 квітня по 9 жовтня 2021 року пройшов підвищення кваліфікації у Національному транспортному університеті (м.Київ) за спеціальністю "Соціально-педагогічні технології професійної діяльності". Теми курсу: 1) розвиток організаційних та комунікативних здібностей викладача; 2) методика викладання дисциплін: документне забезпечення діяльності організацій, документне забезпечення діяльності органів державої, виконавчої влати та місцевого самоврядування, документознавство, діловодство, ораторське мистецтво. 30 кредитів ECTS. Свідоцтво ТУ №020709 15000105-21 від 09.10.2021.
 • 21-22 жовтня 2021 року учасник Міжнародної науково-практичної конференції "Розбудова внутрішніх систем забезпечення якості у ЗВО України" у Кивському національному університетів імені Тараса Шевченка, м.Київ. Результати навчання: 1) знати різні траєкторії формування систем забезпечення якості у ЗВО України; 2) розуміти необхідність врахування при зовнішньому оцінюванні інструментів внутрішніх систем забезпечення якості освіти; 3) розуміти важливість розвитку культури якості у ЗВО для забезпеченняякості вищої освіти України.
 • 10-19 листопада 2021 року брав участь у заході "Інтерпретація даних для якісних змін", Київ.
 • 8 грудня 2021 року брав участь у вебінарі "Оцінювання студентів: заохотити, а не знеохотити" у межах серії вебінарів "Сучасні підходи до викладання", організованого Британською Радою.
 • 17 лютого 2022 року взяв участь у вебінарі «EdTech у вищій освіті – практичні поради» (серія вебінарів «Сучасні підходи до викладання», Британська Рада).
 • 01-28 лютого 2022 року завершив перший курс (60 кредитів) Школи доброго врядування Національного університету водного господарства та природокористуванняНаукові праці

Автор понад ста науково-методичних праць, у т.ч. підручників та навчальних посібників з грифом МОН України, зокрема, «Документування у менеджменті», «Діловодство», «Документне забезпечення діяльності організації», «Кадрове діловодство».

 • Лагоднюк О., Сорока В., Корбутяк В., Ровенець Т. Цифрова трансформація як інструмент забезпечення якості вищої освіти в Національному університеті водного господарства та природокористування. // Розбудова внутрішніх систем забезпечення якості в ЗВО України (До 10-ої річниці затвердження «Програми заходів із забезпечення якості освіти в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка») : електрон. наук. зб. тез доп. Міжнар. наук.-прак. конф. (21-22 жовт. 2021 р.) – К. : ВПЦ «Київський університет», 2021. – С. 59-62.https://sites.google.com/view/osvita-zvo/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97
 • Сорока В., Лагоднюк О., Клімова А., Корбутяк В., Клімов С. Академічна доброчесність як елемент внутрішньої системи якості. // Розбудова внутрішніх систем забезпечення якості в ЗВО України (До 10-ої річниці затвердження «Програми заходів із забезпечення якості освіти в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка») : електрон. наук. зб. тез доп. Міжнар. наук.-прак. конф. (21-22 жовт. 2021 р.) – К. : ВПЦ «Київський університет», 2021. – С. 82-85.https://sites.google.com/view/osvita-zvo/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97


Участь у розробці локальних нормативних документів НУВГП

 • ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
 • Порядок електронного звернення громадян щодо виготовлення документів (дублікатів документів) про освіту НУВГП
 • Концепція практичної підготовки студентів Національного університету водного господарства та природокористування
 • Положення про надання додаткових платних послуг у Національному університеті водного господарства та природокористування
 • Положення про організацію вибору навчальних дисциплін варіативної складової навчальних планів
 • Порядок ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП
 • Положення щодо замовлення, виготовлення, видачі, обліку, зберігання та утилізації документів про вищу освіту Національного університету водного господарства та природокористування
 • Положення про форми навчання, форми організації освітнього процесу та види навчальних занять в Національному університеті водного господарства та природокористування
 • Концепція про навчання впродовж життя в НУВГП
 • Положення про запобігання плагіату випускних кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти
 • Порядок електронного звернення громадян щодо виготовлення документів (дублікатів документів) про освіту НУВГП
 • Концепція практичної підготовки студентів Національного університету водного господарства та природокористування
 • Положення про науково-методичні ради з якості ННІ НУВГП
 • Положення про започаткування, розроблення та затвердження освітніх програм в Національному університеті водного господарства та природокористування


Участь у розробці стандартів

 • Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра (варіативна частина) галузі знань 0201 «Культура» за напрямом підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» кваліфікації бакалавр з документознавства та інформаційної діяльності. Рівне: НУВГП, 2012. – 40 с. (розглянуто і затверджено вченою радою НУВГП, протокол №14 від 28.12.2012, затверджено наказом ректора НУВГП від 02.12.2012 № 14).
 • Засоби діагностики якості вищої освіти (нормативної та варіативної частини освітньо-професійної програми) бакалавра галузі знань 0201 «Культура» за напрямом підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» кваліфікації бакалавр з документознавства та інформаційної діяльності. Рівне: НУВГП, 2012. – 614 с. (затверджено наказом ректора НУВГП від 02.12.2012 № 14).
 • Варіативна частина освітньо-кваліфікаційної характеристики магістра галузі знань 1801 «Специфічні категорії» за спеціальністю 8.18010011 «Інтелектуальна власність» кваліфікації 2419.2 «Професіонал з інтелектуальної власності». Рівне: НУВГП, 2013. – 29 с. (схвалено вченою радою НУВГП, протокол №8 від 30.09.2013, затверджено наказом ректора НУВГП від 13.11.2013 № 718).
 • Варіативна частина освітньо-професійної програми магістра галузі знань 1801 «Специфічні категорії» за спеціальністю 8.18010011 «Інтелектуальна власність» кваліфікації 2419.2 «Професіонал з інтелектуальної власності». Рівне: НУВГП, 2013. – 21 с. (схвалено вченою радою НУВГП, протокол №8 від 30.09.2013, затверджено наказом ректора НУВГП від 13.11.2013 № 718).
 • Тихончук, Л. Х. та Якимчук, А. Ю. та Дробко, Е. В. та Антонова, С. Є. та Корбутяк, В. І. (2020) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Місцеве самоврядування» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю № 281 "Публічне управління та адміністрування" галузі знань № 28 "Публічне управління та адміністрування". Кваліфікація: магістр публічного управління та адміністрування. [Освітні програми] http://ep3.nuwm.edu.ua/18739/
 • Тихончук, Л. Х. та Якимчук, А. Ю. та Дробко, Е. В. та Антонова, С. Є. та Корбутяк, В. І. (2020) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Державна служба» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю № 281 "Публічне управління та адміністрування" галузі знань № 28 "Публічне управління та адміністрування". Кваліфікація: магістр публічного управління та адміністрування. [Освітні програми] http://ep3.nuwm.edu.ua/18741/
 • Цецик, Я. П. та Корбутяк, В. І. та Маланчук, Л. О. (2021) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "Управління інформаційними комунікаціями" Першого рівня вищої освіти за спеціальністю 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" галузі знань 02 "Культура і мистецтво". Кваліфікація: бакалавр з інформаційної, бібліотечної та архівної справи. http://ep3.nuwm.edu.ua/20940/

Напрями досліджень

 • Якість вищої освіти
 • Документне забезпечення діяльності організації
 • Діловодство
 • Кадрове діловодство та ін.

Google scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=qjxs47kAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F4kQZvygAUIhMhc1PCStLLhR18May7qk5k5fG9geT0dXrgjdiCV5wFeU0ihTQ1uocc06UjyOAdfjgdM9mcvktAfdc_GyAP1-9TtpqdCMXJmugzNeOxRSW_89dYd0JEtLYxn2AxJ

Academia

https://www.academia.edu/portfolio_creation_preview?provided_picture=3