Корбутяк Віктор Іванович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Корбутяк Віктор Іванович

Народився 7 грудня 1966 року у смт. Заболотів Снятинського району Івано-Франківської області. Одружений, син 1992 р.н.

Після закінчення Українського інституту інженерів водного господарства в 1991 році працював на посаді інженера НДС інституту та науковим співробітником.

У вересні 1997 році був зарахований на посаду асистента кафедри управління виробництвом, яку згодом було перейменовано на кафедру регіонального управління. З 1998 року працював на посаді старшого викладача, а у 2004 році захистив кандидатську дисертацію і був переведений на посаду доцента цієї ж кафедри.

У 2007 році отримав вчене звання доцента кафедри регіонального управління, а з 2012 року працюю на посаді доцента кафедри державного управління та місцевого самоврядування.

У 2014 році отримав другу вищу освіту у Рівненському державному гуманітарному університеті, присвоєно кваліфікацію - документознавець-менеджер інформаційних систем державних органів управління.

Підвищення кваліфікації

 • 27 червня 2014 року присвоєно кваліфікацію "Документознавець-менеджер інформаційних систем державних органів управління.
 • З 12 квітня по 11 жовтня 2016 року проходив підвищення кваліфікації за спеціальністю 8.18010020 "Управління навчальним закладом (за типом)", теми: "Моніторинг якості освіти" (108 год.) та "Управління знаннями в організації" (108 год.) в ІПО НУВГП, свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 156108.
 • З червня по листопад 2016 року навчався у Міжнародному інституті інновацій м. Варшава (Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka-Edukacja-Rozwój, Europejskie Forum Prawa i Edukacji, Warszawa) за навчальним курсом "Публічне адміністрування і документаційно-інформаційна діяльність", тема роботи: «Якість освіти у Європейському Союзі: застосування кращого досвіду в Україні» (150 год.), сертифікат № 121.
 • 12 вересня 2017 року брав участь у семінарі "Процедури, інструменти та критерії в межах системи забезпечення якості вищої освіти" (м. Київ), організованому Національним Еразмус+ офісом в Україні (проект ЄС), Інститутом лідерства, інновацій та розвитку та МОН України. Отримано сертифікат учасника семінару.
 • 5 жовтня 2017 року брав участь у дисемінаційній зустрічі в рамках проекту «ALIGN_QF: Досягнення та регулювання балансу між освітніми програмами та кваліфікаційними рамками» програми ЄС Темпус, що відбулася в Міністерстві освіти і науки України.
 • 7 листопада 2017 року взяв участь у VI Міжнародній науково-практичній конференції "Болонський процес: врядування у системі вищої освіти в контексті забезпечення якості": нові підходи до управління вищою освітою, забезпечення якості вищої освіти; викладання та навчання в контексті забезпечення якості вищої освіти, м.Київ.
 • З 23 жовтня по 15 листопада 2017 року навчався за програмою університетської школи-семінару для викладачів "Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці майбутнього фахівця".
 • 8 лютого 2018 року брав участь у І Всеукраїнській науково-практичній конференції "Університет і школа: перспективи співпраці".
 • 19-21 квітня 2018 року брав участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції "Університет і школа: перспективи співпраці" з темою доповіді "Запобігання плагіату випускних робіт студентів НУВГП".
 • 24 травня 2018 року взяв участь у круглому столі «Інструменти мотивації на особистісному, інституційному та національному рівнях в контексті розвитку внутрішньої системи забезпечення якості у вищій освіті», м.Київ.
 • 11 вересня 2018 року взяв участь у семінарі «Створення агентств забезпечення якості вищої освіти: критерії та процедури відбору членів агентств та експертів із забезпечення якості», м.Київ.
 • 27 вересня 2018 року взяв участь у семінарі «Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі ENQA стандартів та рекомендацій», м.Київ.
 • 27 листопада 2018 року взяв участь у VIІ Міжнародній науково-практичній конференції "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу", м.Київ.
 • 27 березня 2019 року брав участь у тренінгу для підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти за проектом "Формування мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти", м. Київ.
 • 11-12 квітня 2019 року взяв участь у Міжнародній науково-практичній конференції "Університет і школа: перспективи співпраці", м. Рівне.
 • 11-12 червня 2019 року взяв участь у Міжнародній конференції "Розбудова системи забезпечення якості вищої освіти в Україні", м. Київ.
 • 5 жовтня 2019 року успішно завершив он-лайн курс для експертів з акредитації освітніх програм.
 • 16-17 жовтня 2019 року пройшов очне навчання як експерт з акредитації освітніх програм, м. Острог.
 • 7 листопада 2019 року взяв участь у VIII Міжнародній науково-практичній конференції «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу: студентоцентроване навчання, викладання та оцінювання як частина системи забезпечення якості вищої освіти»
 • 30 січня 2020 року пройшов очне навчання на семінарі Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти для експертів з акредитації ОП та членів ГЕР, Львівська політехніка, м. Львів


Наукові праці

Автор понад ста науково-методичних праць, у т.ч. підручників та навчальних посібників з грифом МОН України, зокрема, «Документування у менеджменті», «Діловодство», «Документне забезпечення діяльності організації», «Кадрове діловодство».

Участь у розробці локальних нормативних документів НУВГП

 • ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
 • Порядок електронного звернення громадян щодо виготовлення документів (дублікатів документів) про освіту НУВГП
 • Концепція практичної підготовки студентів Національного університету водного господарства та природокористування
 • Положення про надання додаткових платних послуг у Національному університеті водного господарства та природокористування
 • Положення про організацію вибору навчальних дисциплін варіативної складової навчальних планів
 • Порядок ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП
 • Положення щодо замовлення, виготовлення, видачі, обліку, зберігання та утилізації документів про вищу освіту Національного університету водного господарства та природокористування
 • Положення про форми навчання, форми організації освітнього процесу та види навчальних занять в Національному університеті водного господарства та природокористування
 • Концепція про навчання впродовж життя в НУВГП
 • Положення про запобігання плагіату випускних кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти
 • Порядок електронного звернення громадян щодо виготовлення документів (дублікатів документів) про освіту НУВГП
 • Концепція практичної підготовки студентів Національного університету водного господарства та природокористування
 • Положення про науково-методичні ради з якості ННІ НУВГП
 • Положення про започаткування, розроблення та затвердження освітніх програм в Національному університеті водного господарства та природокористування


Участь у розробці стандартів

 • Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра (варіативна частина) галузі знань 0201 «Культура» за напрямом підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» кваліфікації бакалавр з документознавства та інформаційної діяльності. Рівне: НУВГП, 2012. – 40 с. (розглянуто і затверджено вченою радою НУВГП, протокол №14 від 28.12.2012, затверджено наказом ректора НУВГП від 02.12.2012 № 14).
 • Засоби діагностики якості вищої освіти (нормативної та варіативної частини освітньо-професійної програми) бакалавра галузі знань 0201 «Культура» за напрямом підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» кваліфікації бакалавр з документознавства та інформаційної діяльності. Рівне: НУВГП, 2012. – 614 с. (затверджено наказом ректора НУВГП від 02.12.2012 № 14).
 • Варіативна частина освітньо-кваліфікаційної характеристики магістра галузі знань 1801 «Специфічні категорії» за спеціальністю 8.18010011 «Інтелектуальна власність» кваліфікації 2419.2 «Професіонал з інтелектуальної власності». Рівне: НУВГП, 2013. – 29 с. (схвалено вченою радою НУВГП, протокол №8 від 30.09.2013, затверджено наказом ректора НУВГП від 13.11.2013 № 718).
 • Варіативна частина освітньо-професійної програми магістра галузі знань 1801 «Специфічні категорії» за спеціальністю 8.18010011 «Інтелектуальна власність» кваліфікації 2419.2 «Професіонал з інтелектуальної власності». Рівне: НУВГП, 2013. – 21 с. (схвалено вченою радою НУВГП, протокол №8 від 30.09.2013, затверджено наказом ректора НУВГП від 13.11.2013 № 718).

Напрями досліджень

 • Якість вищої освіти
 • Документне забезпечення діяльності організації
 • Діловодство
 • Кадрове діловодство та ін.

Google scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=qjxs47kAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F4kQZvygAUIhMhc1PCStLLhR18May7qk5k5fG9geT0dXrgjdiCV5wFeU0ihTQ1uocc06UjyOAdfjgdM9mcvktAfdc_GyAP1-9TtpqdCMXJmugzNeOxRSW_89dYd0JEtLYxn2AxJ

Academia

https://www.academia.edu/portfolio_creation_preview?provided_picture=3