Квартенко Олександр Миколайович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Квартенко Олександр Миколайович

Біографія

Квартенко Олександр Миколайович

Народився: 3 грудня 1965 року.

Освіта:

 • середня школа № 15, м. Рівне, 1983 рік;
 • Український інститут інженерів водного господарства (нині НУВГП), м. Рівне, будівельний факультет, спеціальність «Водопостачання, каналізація, раціональне використання водних ресурсів», 1988 рік;
 • аспірантура, Український інститут інженерів водного господарства (нині НУВГП), кафедра водопостачання та бурової справи, 1993 рік;
 • докторантура Національний універститет водного господарства та природокиристування, кафедра водопостачання, водовідведення та бурової справи, з 01.12.2015 по 01.12.18 рік.

Науковий ступінь:

 • кандидат технічних наук зі спеціальності 05.23.04 «Водопостачання, каналізація», м. Рівне, Українська державна академія водного господарства, 1997 рік.
 • доктор технічних наук зі спеціальністі 05.17.21 «Технологія водоочищення», м. Київ, спеціалізована вчена рада Д 26.002.13 при Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 2019 рік.

Тема дисертації:

 • «Використання закріпленої мікрофлори для очистки підземних вод з підвищеним вмістом заліза», науковий керівник, к.т.н., професор Сафонов М.А.
 • «Розвиток наукових засад удосконалення технологій очищення багатокомпонентних підземних вод», наукові консультанти, д.т.н., професор Саблій Л.А., д.т.н., професор Орлов В.О.

Вчене звання:

 • доцент кафедри водопостачання та бурової справи, 2006 рік, ступінь доктора філософії (Ph.D. 2008 р.)

Професійний шлях:

 • 1988 р. - стажер-дослідник кафедри водопостачання та бурової справи;
 • 1989 р. – стажер-дослідник навчально-науково-інженерного центру «Потенціал»;
 • 1990-1994 рр. - інженер, молодший науковий співробітник навчально-науково-інженерного центру «Потенціал»;
 • з 26.09.1994 р. - асистент, старший викладач, доцент кафедри водопостачання та бурової справи.
 • з 10.02. 2020 р. професор кафедри водопостачання, водовідведення та бурової справи.

Основні напрямки наукової діяльності:

 • разробка нових та модернізація існуючих технологій очищення багатокомпонентних природних вод;
 • біологічне очищення підземних вод;
 • іноваційні технології в системах водопостачання та водовідведення

Загальна кількість наукових публікацій:

 • 117, з них 30 у закордонних виданнях.

Основні напрямки педагогічної діяльності:

 • раціональне використання водних ресурсів;
 • якісні показники природних та стічних вод;
 • обладнання та експлуатація систем водопостачання та водовідведення;
 • водопостачання промислових підприємств;

Основні наукові праці:

 • М.А.Сафонов, О.М. Квартенко Самопромивні установки для очистки природних вод із застосуванням біоценозів// Вістник УДВГП: Зб.наук.праць. –Рівне, 1997.- Випуск 1.
 • Квартенко А.Н. Использование блочно модульных установок для очистки природных вод от загрязнений природного и антропогенного характера // Гідротехнічні споруди і гідромеліорація.- Рівне, РДТУ, 2001.-Випуск 26.- С. 252 – 259.
 • Квартенко А.Н., Романенко Т.В. Технология многопроцессной очистки высокоцветных природных вод с повышенным содержанием органических веществ и железа // Гідротехнічні споруди і гідромеліорація.- Рівне, УДУВГП, 2002. - Випуск 27. - С. 214 – 221.
 • М.Г.Журба, Ж.М.Говорова, А.Н.Квартенко, О.Б.Говоров Биохимическое обезжелезивание и деманганация подземных вод // Водоснабжение и санитарная техника - №9, - Москва 2006, часть 2 - С. 17-23
 • Квартенко О.М. Технології очищення та кондиціонування підземних вод різного фізико-хімічного складу // Вісник НУВГП. Збірник наукових праць. – Рівне, 2007. – Випуск 4(40). Частина 2- С. 441- 446.
 • М.Г. Журба, А.Н. Квартенко Биотехнология предварительной очистки поверхностных вод. //«Экология и промышленность России», Научно-технический журнал.- Москва, апрель 2007г., - С. 27-32.
 • М.Г. Журба, А.Н. Квартенко Активация биофлокуляционных процессов водоподготовки в постоянном магнитном поле // Вода: Химия и экология. Всероссийский научно-практический журнал. - №3 – Москва, март 2009, - С. 22-32
 • Квартенко О.М. Роль закрепленной микрофлоры при очистке подземных вод сложного физико-химического состава.// Коммунальное хозяйство городов. Научно-технический сборник. Харьковская национальная академия городского хозяйства.- Киев, 2010 - Выпуск 93.
 • Квартенко А.Н., Журба М.Г. Теоретическое обоснование кондиционирования подземных вод сложного физико-химического состава в постоянном магнитном поле // Вода: химия и экология. — Москва, 2010. — № 11. — c. 24-32
 • Квартенко О.М. Многопроцессная технология кондиционирования подземных вод содержащих комплексноорганические и азот аммонийные соединения. // Збірник „Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки” Київ КНУБА, - 2010- с. 42-55.
 • Квартенко А. Н. Комплексная многопроцессная очистка подземных вод сложного физико-химического состава // Вода и экология: проблемы и решения. – Санкт Петербург, 2011. - № 3/4. - С. 22-33.
 • Квартенко А.Н. Кондиционирование низкощелочных подземных вод, содержащей железогуминовые комплексы // Науковий вісник будівництва: Збірник наукових праць. - Харків ХДТУБА, 2011 - Вип. 63 - С. 406-414.
 • Квартенко О.М. Характеристика подземных вод Северо-Западных областей Украины и технологические схемы их кондиционирования // Науково—технічний збірник «Проблеми водопостачання. Водовідведення та гідравліки» - Київ КНУБА, 2011 - Випуск 16. - С.32-40
 • Журба М.Г., Говорова Ж.М., Говоров О.Б., Квартенко А.Н. Кондиционирование подземных вод многокомпонентного физико-химического состава. //Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение. – Москва. - 2012. № 4 (52). - С.18-27.
 • Квартенко А.Н. Теоретические основы использования адвансированных технологий в комплексной очистке многокомпонентных подземных вод подвергшихся антропогенному загрязнению. Materially VIII miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji. Aktualne problemy nowoczesnych nauk. 07-15 czerwca 2012 roky.- Volume, 48. Budownictwo I arhitektura. -Przemysl. Nauka I studia. 2012.- C.59-62
 • Журба М.Г., Говорова Ж.М., Говоров О.Б., Квартенко А.Н. Биореакторы-фильтры с плавающей загрузкой в технологиях кондиционирования подземных вод //Сантехника. – Москва. - 2012. № 3. - С.50-54. ; Сантехника. – Москва. - 2012. № 4. - С.50-55.
 • Квартенко А. Н., Говорова Ж. М. Модернизированные технологии комплексного кондиционирования подземных вод. Вестник МГСУ. Научно-технический журнал. М. : Издательство ФГБОУ ВО «Научный исследовательский Московский государственный строительный университет» (МГСУ), 2013. № 5. С. 118–126.
 • Журба М. Г., Говоров О. Б., Говорова Ж. М., Квартенко А. Н. Исследования и опыт внедрения инновационных технологий кондиционирования подземных вод. Водоснабжение и санитарная техника. М.: ООО «ИздательствоВСТ» 2014. №9. С. 38–46.
 • Квартенко О. М., Саблій Л. А. Дослідження методів очищення підземних залізо містких вод від амонійних сполук та аміаку. Вода і водоочисні технології. Науково-технічні вісті. 2016. № 1(18). С. 39–49.
 • Квартенко О. М. Інтенсифікація роботи станції знезалізнення слабокислих підземних вод з низьким лужним резервом. Вісник НУВГП. Технічні науки. Збірник наукових праць, 2016. Вип. 2(74). С. 205–214.
 • Квартенко О. М. Інтенсифікація роботи станцій знезалізнення води, які працюють в гравітаційному режимі. Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. Науково-технічний збірник. Київ : КНУБА, 2016. Випуск 27. С. 155–162.
 • Kvartenko A. N. Practical stabilization methods of groundwater in North-Western region of Ukraine. Water Supply and Wastewater Removal: Monografie / edited by Henryk Sobczuk, Beata Kowalska. Lublin: Politechnika Lubelska, Lublin University of Technology, 2016. Р. 107–120.
 • Kvartenko A., Galanov V., Pletuk O. Тechnology of de-ironing of weakly acidic low alkaline underground water containing ammonium nitrogen. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2016. 5/10 (83). Р. 4–11
 • Квартенко О. М. Удосконалений класифікатор технологій кондиціонування багатокомпонентних підземних вод. Вісник Інженерної академії України. 2017. Вип. 2. С. 131–136.
 • Квартенко О. М. Шляхи інтенсифікації методів очищення багатокомпонентних підземних вод. Технічні науки та технології : науковий журнал. Чернігів : ЧНТУ, 2017. № 3 (9). С. 206–212.
 • Квартенко О. М. Технологія та обладнання вузла стабілізаційної обробки агресивних підземних вод. Комунальне господарство міст. Серія: Технічні науки та архітектура, 2017. Х. : Харківський національний університет ім. О.М.Бекетова. Вип. 139. С. 161 -166.
 • Квартенко О. М. Саблій Л.А. Дослідження роботи станції очищення багатокомпонентних підземних вод в умовах змін гідравлічних навантажень. Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. Науково-технічний збірник. Київ : КНУБА, 2017. Випуск 28. С. 170–176.
 • Квартенко О., Присяжнюк І. Моделювання кінетики процесу видалення сполук заліза в біореакторі. Технічні науки та технології: науковий журнал. Чернігів : ЧНТУ, 2017. № 4 (10). С. 247–254.
 • Kvartenko O., Gryuk I., Sabliy L. Model of biomineralization of ferrum compounds by Gallionella cells immobilized on contact loading of bioreactor. Energy Engineering and Control Systems. 2017. Vol. 3. Nо. 2. P. 51–56.
 • Квартенко О. М. Системний підхід до обгрунтування нових та удосконалення існуючих технологій кондиціонування багатокомпонентних підземних вод. Комунальне господарство міст. Серія : Технічні науки та архітектура. 2018. Х. : Харківський національний університет ім. О.М.Бекетова. Вип. 140. С. 98–103.
 • Kvartenko A., Orlov V., Pletuk O. Research into the biosorption process of heavy metal ions by the sediments from stations of biological iron removal. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017. 4/10 (88 ). P. 37–43.
 • O. Kvartenko, L. Sabliy, N. Kovalchuk, A. Lysytsya The use of the biological method for treating iron containing underground waters. Journal of Water and Land Development. 2018. No. 39 (X–XII): 77–82.
 • Alexander Kvartenko, Igor Prysiazhniuk Prediction of the process of biological deferrization of underground water in a bioreactor. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2019, № 10 (101), Р. 14-22
 • S. Martynov, O. Kvartenko, V. Kovalchuk, A. Orlova Modern trends at natural and wastewater treatment plants reconstruction 2020, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
 • Квартенко О. М. Саблій Л.А. Біотехнологія комплексного очищення багатокомпонентних підземних вод. Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. Науково-технічний збірник. Київ: КНУБА, 2020. Випуск 33. С. 26-33.

Монографії та навчальні посібники:

 • Н.А.Сафонов, А.Н.Квартенко, А.Н.Сафонов Самопромывающиеся водочистные установки (технология, конструкции, расчет): Монография. - Ровно Издательство РГТУ, 2000 – 150с.
 • Орлов В.О., Квартенко О.М., Мартинов С.Ю., Гордієнко Ю.І. Знезалізнення підземних вод для питних цілей: Монографія. – Рівне: УДУВГП, 2003. - 155с.
 • Василенко О. А., Литвиненко Л. Л., Квартенко О. М. Раціональне використання та охорона водних ресурсів. Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2007.- 246 с.
 • Орлов В.О., Литвиненко Л.Л., Квартенко О.М. Обладнання та експлуатація систем водопостачання і водовідведення. Навчальний посібник. - Рівне: НУВГП,2011. - 288 с.

Впровадження:

 • Типові проекти станцій знезалізнення підземних вод із вмістом заліза до 6 мг/л продуктивністю 100, 200, 400 м3/добу, виконані інститутом Укрводпроект м. Київ, за технологією розробленою на кафедрі водопостачання та бурової справи, під керівництвом професора Сафонова М.А.
 • Самопромивна установка знезалізнення підземної води на заводі продтоварів в м. Золотоноша Черкаської області.
 • Станція знезалізнення води для Балашівського навчально-виховного комплексу Березнівського району Рівненської області.
 • Реконструкція станції знезалізнення м. Устілуг Волинської області.
 • Станція стабілізації питної води водозабору «Південний» м. Нововолинськ Волинської області.

Відзнаки та нагороди:

 • відзнаки ректором університету за наукові здобутки.

E-mail

E-mail: o.m.kvartenko@nuwm.edu.ua