Кафедра землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатики

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Історія

00041.jpg

Кафедра геодезії започаткувала свою діяльність у Київському інженерно-меліоративному інституті в 1938 році. Штат кафедри на той час складався з чотирьох одиниць. Першим завідувачем був проф. М.І.Товстоліс. Кафедра проводила заняття з геодезії та топографічного креслення. До 1959 року кафедру геодезії у різні роки очолювали видатний вчений світового рівня, наш земляк, уродженець Острога к.т.н., доц. М.Г.Відуєв (згодом д.т.н., професор) і к.г.н., доц.І.П. Козьмін. Штат викладачів був невеликий і в різні роки становив від двох до чотирьох чоловік.

У 1959 році інститут було переведено в Рівне і перейменовано в Український інститут інженерів водного господарства. З цього часу починається збільшення набору студентів в УІІВГ за рахунок відкриття нових спеціальностей. Постійно росте і штат кафедри. Якщо у 1959 р. на кафедрі працювало три викладачі, то у 1965 році – сім, у 1971 році – 12, у 1987 році – 14. За цей період завідувачами кафедри були к.г.н., доц. І.П.Козьмін , доц.М.І.Іванов , к.т.н., доц.Т.С. Даниленко , ст. викладач П.Р. Гавриленко , к.т.н., доц. І.В.Хохлов, к.т.н., доц. М.А. Куцериб , к.с.н., доц.П.Є. Бутенко , к.т.н., доц. Г.Г.Лебідь .

З 1987 р. по 2013 р. (до поділу) кафедру очолював к.т.н., доцент, згодом д.т.н., професор, заслужений працівник освіти України, почесний геодезист України, почесний землевпорядник України, дійсний член Академії будівництва України та Академії наук вищої освіти України П.Г. Черняга.

У зв’язку з реформуванням земельних відносин та гострою потребою у фахівцях за ініціативи П.Г. Черняги у 1992 році у навчальному закладі відкрито спеціальність «Землевпорядкування», а кафедру інженерної геодезії у 1995 році перейменовано на кафедру землевпорядкування та геодезії. У цей період кафедра почала стрімко розвиватися, значно виріс її кадровий потенціал та оновилася матеріально-технічна база.

З відкриттям нової спеціальності «Геоінформаційні системи і технології» в 2002 році вона змінює назву на кафедру землеустрою, геодезії та геоінформатики. В період становлення спеціальності «Землевпорядкування» до складу кафедри влилися нові викладачі: Б.Д. Бачишин, О.Ю. Мельничук, Л.В. Корнілов, А.Г. Ліщинський, Ю.М. Панчук, Я.А. Стахів, випускники першого випуску О.П. Дмитрів, О.А. Лагоднюк та Р.М. Янчук.

За сумісництвом на кафедрі в різні роки працювали й висококваліфіковані виробничники: заступник начальника Рівненського обласного управління земельних ресурсів А.М. Зусько, директор Рівненської філії державного науково-дослідного та проектно-вишукувального інституту "НДІ проектреконструкція" В.О. Ковальчук, начальник Рівненського міського управління земельних ресурсів А.О. Мельничук, технічний директор ТзОВ "Рівненський ЗКЦ" П.Г. Кошицький та інші.

На кафедрі виконано та захищено 17 кандидатських та 2 докторські дисертації. Кандидатські роботи захистили Г.Г. Лебідь , С.В. Романчук , П.І.Пньовський , О.М.Остапчук , докторську –П.Г. Черняга. Під керівництвом професора П.Г.Черняги захистили кандидатські дисертації викладачі А.Г. Касянчук , Ліщинський А.Г., Корнілов Л.В., Мельничук О.Ю., Дмитрів О.П., Бялик І.М., Кахнич П.Ф., Лагоднюк О.А., Янчук Р.М., Люсак А.В., Ніколайчук К.М., Янчук О.Є., Дець Т.І. та докторську – Мельничук О.Ю.

Для якісної підготовки студентів було обладнано нові навчальні лабораторії геоінформатики, фотограмметрії, картографії та топографічного креслення, землевпорядного проектування, земельного кадастру та права, курсового і дипломного проектування, комп’ютерні класи. Придбано сучасні електронні прилади – GPS-приймачі, фотограмметричні станції, електронні тахеометри та програмне забезпечення до них. При кафедрі створено галузеву науково-дослідну лабораторію геоінформатики та геодинаміки. Співробітники кафедри постійно ведуть розробки нових методів геодезичного забезпечення робіт, які орієнтовані на застосування автоматизованих приладів та технологій, вивчається передовий досвід.

Кафедра співпрацює з науково-дослідними, науково-виробничими та державними установами: Науково-дослідним інститутом геодезії і картографії, Державним агентством земельних ресурсів України, Головним управлінням Держземагентства в Рівненській області, ДНВП «Рівнегеокадастр», ДП «Рівненський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», спорідненими кафедрами Київського національного університету будівництва і архітектури, НУ «Львівська політехніка», Донецького національного технічного університету, Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Московським державним університетом геодезії та картографії, Ольштинським рільничим університетом (Польща).

Наукові здобутки та практичні напрацювання співробітників кафедри застосовуються у навчальному процесі, при підготовці дипломних проектів і магістерських робіт. Всі вони виконуються на реальних об’єктах. Про високий рівень підготовки студентів свідчать призові місця на всеукраїнських олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт.

Історія кафедри розпочинається в 1992 році, коли у складі факультету проектування та будівництва гідромеліоративних систем було відкрито нову спеціальність – «Землевпорядкування», а кафедру інженерної геодезії перейменовано в кафедру землевпорядкування та геодезії і вона стала випусковою. Спеціальність «Землевпорядкування» (згодом «Землевпорядкування та кадастр», «Землеустрій та кадастр») певний час була у складі факультету екології та землевпорядкування.

У зв’язку з відкриттям нової спеціальності «Геоінформаційні системи і технології» у 2002 році кафедра змінює назву на кафедру землеустрою, геодезії та геоінформатики. На той час і до моменту поділу кафедри її очолює доктор технічних наук, професор П.Г. Черняга, який у 2003 році став першим деканом новоствореного факультету землеустрою та геоінформатики.

Протягом всього періоду свого існування у складі трьох різних факультетів кафедра активно розвивалася, підтвердженням чого є ріст чисельності штатних викладачів, яка на момент поділу кафедри у квітні 2013 року досягла 40 одиниць!

Кафедра землеустрою, кадастру та моніторингу земель, як самостійна одиниця, створена в 2013 році в результаті поділу кафедри землеустрою, геодезії та геоінформатики.

У 2014 році кафедра землеустрою, кадастру та моніторингу земель була перейменована на кафедру землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатики.Нинішнй склад кафедри – це 16 викладачів : д.с.-г.н., професор, 10 к.т.н., доцентів, 3 старші викладачі та 2 асистенти.

Кафедра проводить лекційні, практичні та лабораторні заняття з наступних дисциплін та спецкурсів:основи землевпорядкування та кадастру, автоматизація виробничих процесів в управлінні територіями, автоматизація виробничих процесів в землевпорядкуванні, ГІС в задачах моніторингу, кадастрових системах, в управлінні територіями, законодавче забезпечення кадастру нерухомості, земельне право, землевпорядне проектування, кадастр землі та нерухомості, рганізація і управління виробництвом, управління земельними ресурсами, моніторинг та охорона земель, геоінформаційне забезпечення землевпорядного проектування, геоінформаційне та кадастрове картографування, нормативне забезпечення землеустрою, оцінка землі та нерухомого майна, наукові основи землеустрою, кадастрове картографування, методологія та методика наукових досліджень, інформаційні системи в іноваційно-екологічній діяльності, інформаційні системи і технології в управлінні природоохоронною діяльністю, інформаційні технології в економіці природокористування та в наукових дослідженнях, ландшафтна екологія, ліцензування і патентування діяльності, наукової продукції.

З 2006 року на кафедрі працює д.с.-г.н., проф. В.С. Мошинський, який з 2008 року очолив новостворену наукову лабораторію управління земельними ресурсами у складі Національного університету водного господарства та природокористування. Наукові дослідження лабораторії пов'язані з управлінням станом та моніторингом природно-техногенних систем, їх системно-математичним моделюванням, моделюванням викидів парникових газів, моніторингом земель, іншими проблемами дослідження та управління територіальними системами.

Нині кафедра активно розвиває співпрацю із зарубіжними навчальними закладами: Шведським Королівським інститутом технологій (м. Стокгольм), Університетом Сантьяго де Компастелла (Іспанія), університетом «Варшавська політехніка», Варшавським університетом природничих наук (SGGW), Природничо-технологічним інститутом у Варшаві, Волгоградським аграрним університетом, Ольштинським аграрним університетом та багатьма іншими освітніми та науково-дослідними установами як в Україні, так і за кордоном. Працівники кафедри є науковими консультантами науково-виробничих установ та органів державного управління, беруть участь в атестації наукових кадрів вищої кваліфікації, у розробці нормативних документів – стандартів освіти і нормативно-правових документів у різних галузях.

Вчені кафедри постійно беруть участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, в тому числі за кордоном: 1997 р. – Австрія (Відень); 1998 р. – Франція (Ніцца); 2000 р. – Голландія (Гаага); 2001 р. – Хорватія (Дубровнік); 2004 р. – Росія (Санкт-Петербург), 2002-2013 р. – Польща (Варшава); 2007 р. – Росія (Москва); 2008 р. – Фінляндія (Хельсінкі), 2011-2013 р. – Стокгольм (Швеція); 2012, 2014-2015р. – Ізраїль (Єрусалим) тощо.

Колективом кафедри щорічно публікуються понад 30 наукових праць з актуальних питань землеустрою, геоінформатики, земельного кадастру, моніторингу земель, водного господарства, екології.

Завідувач кафедри професор В.С. Мошинський є членом спеціалізованих вчених рад та експертних рад, редколегій ряду фахових науково-технічних збірників, науковим консультант рівненської гідрогеолого-меліоративної експедиції, м. Рівне, головою Ради громадської організації «Регіональний екологічний центр Волинь», головою громадської ради при Головному управлінні Держземагенства у Рівненській області.

Основні напрями наукових досліджень кафедри: охорона та використання деградованих земель і малопродуктивних угідь у проектах землеустрою; регламентація технологічних процесів територіального землеустрою; формування сучасних землекористувань аграрного комплексу з застосуванням теорії нечітких ознак;еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь в проектах землеустрою;організація використання і територіальне планування земель в прибережних смугах водних об’єктів; землеустрій та кадастр населених пунктів;обґрунтування регламентів використання земель в зонах з особливими умовами використання територій; вдосконалення методів і моделей грошової оцінки земель та нерухомого майна; оптимізація та організація екологічно стійкого землекористування на осушених землях Західного Полісся України; прогнозування надзвичайних ситуацій на прирічкових територіях з використанням геоінформаційних технологій; методи моніторингу та управління територіями.

Наукові напрями реалізуються шляхом виконання держбюджетних та госпдоговірних науково-дослідних робіт, а також у рамках наукової кафедральної тематики «Розробка наукових засад регламентації робіт з землеустрою, кадастру, моніторингу земель та управління територіями» . Під керівництвом професора В. С. Мошинського на кафедрі виконується державна науково-дослідна робота «Розробка методики оцінки балансу парникових газів на вторинно-заболочених та гідроморфних ґрунтах». При кафедрі працює аспірантура за спеціальностями «Геодезія, фотограмметрія та картографія» та – «Кадастр та моніторинг земель». Професор В.С. Мошинський разом з колегами з інших кафедр тільки за останній рік отримали два патенти на корисні моделі: спосіб підвищення врожайності зернових колоскових культур в зоні Західного лісостепу України (№94155 від 27.10.2014 р.); посіб визначення шпаруватості ґрунту (№94133 від 27.10.2014 р.)

Працівники кафедри розробили та видали понад десять наукових та навчальних праць, серед яких монографії, навчальні підручники та посібники для студентів напряму підготовки «Геодезія, картографія та землеустрій» і спеціальностей «Землеустрій та кадастр», «Геоінформаційні системи та технології».

Склад кафедри землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатики

Галерея