Кафедра гідротехнічного будівництва та гідравліки

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

(англ. Department of Hydraulic Engineering & Hydraulics)

Утворена з 01.09.2017 року наказом ректора №146 від 15.03.2017 р. "Про реорганізацію кафедр навчально-наукового інституту водного господарства та приробооблаштування"

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ГТБГ

Кафедра гідротехнічного будівництва та гідравліки здійснює підготовку інженерів за спеціальністю «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології», спеціалізацією «Гідротехнічне будівництво». Це одна з найстаріших кафедр університету, яка у 2016 році відзначила 85-річчя своєї діяльності. Сучасну назву кафедра отримала у 2017 році. Більшість часу свого існування кафедра мала назву «Гідротехнічні споруди» Кафедра гідротехнічного будівництва.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Кафедра гідротехнічного будівництва та гідравліки (ГТБГ) Навчально-наукового інституту водного господарства та природооблаштування (ННІВГП) виконувала навчальну роботу в 3 (трьох) ННІ і 3 (трьох) локальних центрах заочно-дистанційного навчання – Північному, м. Прилуки (доцент Вечер В. В.), Східному, м. Слов’янськ (професор Щодро О.Є.), Закарпатському, м. Виноградів (доцент Шинкарук Л.А.).

Викладачами кафедри ГТБГ проводяться всі види заняття: лекційні, практичні, лабораторні заняття, курсове та дипломне проектування, навчальна, виробнича та переддипломна практика.

Кількість навчальних дисциплін, що викладає кафедра складає 39 одиниць:

 1. Гідротехнічні споруди - «Гідротехнічне будівництво», бакалаври, магістри.
 2. Спеціальні гідротехнічні споруди - «Гідротехнічне будівництво», бакалаври, магістри.
 3. Математичні методи і моделі - «Гідротехнічне будівництво», бакалаври.
 4. Математичні методи і моделі в розрахунках на ЕОМ - «Гідроенергетика», бакалаври.
 5. ГТС енергетичних об’єктів і систем – «Гідроенергетика», бакалаври.
 6. Енерго та ресурсозбереження – «Гідротехнічне будівництво», бакалаври.
 7. Економіка будівництва – «Гідротехнічне будівництво», бакалаври.
 8. Техніко-економічне обґрунтування ефективності гідротехнічних об’єктів – «Гідротехнічне будівництво», магістри.
 9. Основи автоматизованого проектування гідротехнічних споруд – «Гідротехнічне будівництво», бакалаври.
 10. Основи наукових досліджень – «Гідротехнічне будівництво», магістри.
 11. Надійність гідротехнічних об'єктів – «Гідроенергетика», бакалаври.
 12. Методологія наукових досліджень – «Гідротехнічне будівництво», магістри.
 13. Транспорт і шляхи сполучення - «Гідротехнічне будівництво», бакалаври.
 14. Експлуатація водогосподарських та природоохоронних об’єктів - «Гідротехнічне будівництво», магістри.
 15. Управління режимами роботи ГТС та гідроенергетичних об’єктів – «Гідроенергетика», магістри.
 16. Водні шляхи та порти - «Гідротехнічне будівництво», магістри.
 17. Монтажні і спеціальні роботи в гідротехнічному будівництві - «Гідротехнічне будівництво», магістри.
 18. Інноваційні технології в проектуванні гідротехнічних споруд - «Гідротехнічне будівництво», магістри.
 19. Рибогосподарська гідротехніка – «Водні біоресурси та аквакультура», бакалаври.
 20. Рибогосподарська гідротехніказ основами геодезії – «Водні біоресурси та аквакультура», бакалаври.
 21. Організація і технологія будівельних робіт – «Гідротехніка (водні ресурси)», бакалаври.
 22. Виробнича база будівництва – «Гідротехніка (водні ресурси)», бакалаври.
 23. Основи технології і організації будівництва ГЕО - «Гідроенергетика», бакалаври.
 24. Будівництво водогосподарських та природоохоронних систем – «Гідротехніка (водні ресурси)», бакалаври.
 25. Організація і технологія водогосподарських робіт – «Будівництво та цивільна інженерія (Гідромеліорація)», бакалаври.
 26. Організація і технологія водогосподарського будівництва – «Гідротехніка (водні ресурси)», бакалаври.
 27. Будівництво водогосподарських об'єктів – «Охорона праці», бакалаври.
 28. Управління будівництвом водогосподарських та природоохоронних систем– «Будівництво та цивільна інженерія (ВПБ)», магістри.
 29. Організація і техногія будівництва – «Гідротехніка (гідромеліорація)», бакалаври.
 30. Технологія і організація гідротехнічного будівництва - «Гідротехнічне будівництво», бакалаври.
 31. Гідравліка, гідрологія, гідрометрія – «Будівництво та цивільна інженерія», бакалаври.
 32. Технічна механіка рідин і газу – «Гідротехнічне будівництво», бакалаври.
 33. Гідравліка – «Гідротехнічне будівництво», бакалаври.
 34. Інженерна гідравліка – «Будівництво», бакалаври.
 35. Гідрогазодинаміка – «Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології», бакалаври.
 36. Прикладна гідравліка - «Гідроенергетика», бакалаври.
 37. Інженерна гідравліка систем ТГПіВ – «Будівництво», бакалаври.
 38. Аеродинаміка вентиляції - «Будівництво та цивільна інженерія», бакалаври.
 39. Спеціальні гідротехнічні споруди - «Гідротехнічне будівництво», магістри.

Захист дипломних проектів та магістерських робіт.

За висновками Державних екзаменаційних комісій дипломні роботи студентів-гідротехніків визнано такими, що їх виконано на високому професійному рівні з застосуванням сучасних комп’ютерних технологій. Відразу ж після захисту дипломних проектів випускникам пропонують роботу на гідроелектростанціях Дніпровського та Дністровського каскадів ГЕС-ГАЕС, у провідній проектній організації України в галузі гідротехніки та гідроенергетики – ПАТ «Укргідропроект», а також у ПАТ «Укргіпроруда», «УкрНДІводоканалпроект», «Укррибпроект», регіональних (обласних, міжрайонних, районних) і Басейнових управліннях водних ресурсів України та інших організаціях.

Слід зазначити, що 6 випускників кафедри працюють на будівництві гідровузла СЕНДЖЕ в Екваторіальній Гвінеї, гідравлічне модельне дослідження водозливної греблі якої у 2014 р. виконала кафедра ГТБГ на замовлення фірми DUGLAS ALLIANCE LTD.

На кафедрі всі викладачі пройшли стажування в ІПО НУВГП у 2013/14 н.р.

ОПИС ДИСЦИПЛІН

Гідротехнічні споруди

Спеціальність: 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології (Гідротехнічне будівництво), бакалавр.

Тип модуля: обов’язковий.

Семестр: шостий.

Обсяг модуля: Загальна кількість – 150 год; в т.ч. лекції – 24 год; лабораторні – 8 год, практичні – 18 год; 5 кредитів ECTS.

Лектор: к.т.н., доцент Ніколайчук О.М.

Результати навчання: В результаті вивчення дисципліни «Гідротехнічні споруди» студенти повинні знати: питання проектування, будівництва та експлуатації річкових гідротехнічних споруд; принципи технології та організації будівельних робіт, що впливають на вибір типу та конструкції гідротехнічних споруд; технічну та чинну нормативну літературу; обчислювальну техніку і застосовувати її під час проектування водогосподарських об’єктів; технологію ремонтних робіт під час відновлення гідротехнічних споруд та систем. Студенти повинні вміти: компетентно та відповідально вирішувати сукупність характерних комплексних професійних задач за відповідними видами їх діяльності; формувати і розв’язувати задачі пов’язані з використанням водних ресурсів і проектуванням, будівництвом, експлуатацією та дослідженням гідротехнічних споруд; використовувати результати вишукувальних робіт, обчислювальну техніку та сучасні методики і чинні нормативні документи, виконувати гідравлічні, фільтраційні, статичні та інші інженерні розрахунки елементів гідроспоруд; проектувати річкові споруди будь-якого призначення, виконуючи всі необхідні розрахунки для обґрунтування і пошуку ефективних компоновочних і конструктивних рішень; оцінювати стан гідровузлів, які знаходяться в експлуатації з метою встановлення необхідності проведення поточних та капітальних ремонтів.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

 • Будівельні матеріали.
 • Будівельні конструкції.
 • Будівельна механіка.
 • Інженерна геодезія.
 • Гідрологія і гідрометрія.
 • Гідравліка.
 • Інженерна геологія та механіка ґрунтів.

Зміст загального модуля:

Змістовний модуль 1. Гідротехнічні споруди водогосподарських об’єктів та фільтрація води під ними. Особливості роботи гідротехнічних споруд. Класифікація гідротехнічних споруд. Гідровузли та гідросистеми. Загальні питання проектування гідротехнічних споруд. Загальні відомості про фільтрацію. Флютбет і його складові частини. Наближені методи фільтраційних розрахунків. Проектування підземного контуру гідротехнічних споруд. Фільтраційна міцність та фільтраційні деформації ґрунтів основи. Зворотні фільтри. Греблі з місцевих будівельних матеріалів. Класифікація гребель. Основні вимоги до гребель. Конструювання поперечного перерізу греблі: відмітка гребеня, укоси, дренажні і протифільтраційні пристрої. Фільтраційні і статичні розрахунки насипних гребель. Фільтрація через греблю Фільтраційна міцність гребель та їх основ. Фільтрація в берегах. Статичні розрахунки насипних гребель. Стійкість укосів земляних гребель проти сповзання за методом круглоциліндричних та плоских поверхонь зсуву.

Змістовний модуль 2. Водоскиди та споруди на каналах. Канали. Загальні відомості, призначення та класифікація каналів. Регулюючі споруди, їх конструкції, гідравлічні та фільтраційні розрахунки. Водоскидні і водовипускні споруди гідровузлів. Відкриті берегові водоскиди. Автоматичні і регульовані водоскиди. Конструкції і гідравлічний розрахунок. Закриті водоскиди: ковшові, баштові та сифонні водоскиди – їх конструкції і гідравлічний розрахунок. Водовипуски, їх типи, конструкції і гідравлічний розрахунок. Регулюючі споруди на каналах. Основні типи регуляторів їх конструкції, гідравлічні та фільтраційні розрахунки. Спряження каналу і споруди. Водопровідні споруди на каналах. Акведуки, селепроводи, лотки, дюкери, труби–зливопроводи. Конструкції водопровідних споруд та їх гідравлічні і статичні розрахунки, гідротехнічні тунелі. Спрягаючі споруди. Швидкотоки, перепади, консольні скиди, їх конструкції та гідравлічний розрахунок. Спеціальні типи спрягаючих споруд.


Рекомендована література:

Підручники і навчальні посібники

 1. Волков И.М., Кононенко П.Ф., Федичкин И.К. Гидротехнические сооружения. М.: колос, 1968.
 2. Дмитрієв А.Ф. та інші. Гідротехнічні споруди. Рівне: РДТУ, 1999.
 3. Кириенко И.И., Химерик Ю.А. Гидротехнические сооружения. Проектирование и расчёт. К.: Вища школа, 1987.
 4. Розанов Н.П. и др. Гидротехнические сооружения. М.: Стройиздат, 1978.
 5. Чугаев Р.Р. Гидротехнические сооружения. Глухие плотины. М.: Высшая школа, 1975.
 6. Замарин Е.А., Фандеев В.В. Гидротехнические сооружения. М.: "Колос", 1965.

Довідкова література

 1. Справочник по гидравлическим расчётам под. редакцией Большакова В.А. К.: "Вища школа", 1977.
 2. Справочник по гидравлическим расчётам. Под ред. Киселёва П.Г. М.: Энергия, 1975.

Нормативна література

 1. Руководство по определению нагрузок и воздействий на гидротехнические сооружения (волновых, ледовых, от судов) П 58-76, Л.: ВНИИГ, Энергия, 1977.
 2. Строительные нормы и правила. Определение расчётных гидрологических характеристик. СниП 2.01.14-83. М.: 1984.
 3. Строительные нормы и правила. Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования. СниП 2.06.01-86.М.:Госстрой СССР, 1989.
 4. Строительные нормы и правила. Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые, от судов) СниП 2.06.04-82. М.:Госстрой СССР, 1989.
 5. Строительные нормы и правила. Плотины из грунтовых материалов. СниП 2.06.05-84. М.:Госстрой СССР, 1987.
 6. ДБН В.2.4 -3:2010. Гідротехнічні споруди. Основні положення. Гідротехнічні, енергетичні та меліоративні системи і споруди, підземні гірничі виробки. Київ, Мінрегіонбуд України, 2010.

Форми і методи навчання:Курсивний текст лекції, практичні заняття, лабораторні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: поточний контроль – 60 балів, контрольний захід – 40 балів.
Мова навчання: українська.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ, ДЛЯ ЯКОЇ КАФЕДРА ГТБГ Є ВИПУСКОВОЮ

194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології (спеціалізація – Гідротехнічне будівництво)

Магістр (ОКР Магістр)

Магістр з напряму «Будівництво» навчається за спеціалізацію «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» стане фахівцем, що спеціалізується на проектуванні, будівництві, експлуатації та дослідженні гідротехнічних споруд для використання води або для захисту від її шкідливої дії (гідроелектростанції, греблі, дамби, канали, водозабори, водоскиди, акумулюючі ємкості і т.п.).
Профіль фахівця: проектування, будівництво, експлуатація та дослідження гідротехнічних споруд різного призначення (греблі, дамби, підпірні споруди, канали, дренажі тощо). Спеціалісти з гідротехнічного будівництва можуть працювати і в проектних організаціях, на гідровузлах, морських і річкових портах. Вони можуть займати посади інженерів, інженерів-конструкторів, інженерів-технологів а також:

 • наукового співробітника;
 • інженера-проектувальника;
 • інженера в галузі гідротехнічного будівництва;
 • інженера з організації керування виробництвом;
 • інженера з нагляду за будівництвом;
 • інженера з організації та нормування праці;
 • інженера з організації, експлуатації та ремонту;
 • інженера з проектно-кошторисної роботи;
 • інженера з якості;
 • інженера-лаборанта, інженера-інспектора;
 • майстра з виконання будівельно-монтажних робіт;
 • асистента, викладача вищих навчальних закладів;
 • викладача професійних навчально-виховних закладів;
 • лаборанта, старшого лаборанта, завідувача лабораторією;
 • керівника виробничого і функціонального підрозділу;
 • референта з маркетингу, рекламного агента.

Основні напрями професійної діяльності – інформаційно-аналітична, виробничо-економічна та обліково-контрольна. Магістр, за умови набуття відповідного досвіду, може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності як: організаційно-управлінська, маркетингова, адміністративно-господарська та ін. Важливі якості, яких набуде випускник - у професії гідротехніка важливий аналітичний, технічний склад розуму, творче мислення, уважність, любов до техніки і води.
Знання та навички Спеціаліст-гідротехнік знатиме:

 • методи проектування і проведення техніко-економічних розрахунків;
 • принципи виконання будівельних робіт, технології монтажу обладнання і конструкцій;
 • властивості матеріалів;
 • чинні в галузі нормативи, стандарти та багато ін.

Бакалавр (ОКР Бакалавр)

Отримати освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» можна вступивши на навчання:

 • після завершення ЗОШ за результатами ЗНО на 1-й курс спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія (спеціалізація гідротехнічне будівництво) (бак.) http://nuwm.edu.ua/abiturijentu/pravila-prijomu
 • на 1-й курс зі скороченим терміном навчання (2 або 3 роки) за результатами вступних випробувань при наявності диплома ОКР "молодший спеціаліст" – http://nuwm.edu.ua/abiturijentu/pravila-prijomu. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання, на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра (магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань).

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Для всіх дисциплін кафедри ГТБГ розроблено навчально-методичні комплекси, які знаходяться на кафедрі (каб. 423). Для основних дисциплін, які викладає кафедра ГТБГ, розроблено підручники або навчальні посібники:

 1. Кириенко И.И., Химерик Ю.А. Гидротехнические сооружения. Проектирование и расчет – К.: Вища школа, Головное изд-во, 1987. – 253 с.
 2. Гідротехнічні споруди. За ред. Дмитрієв А.Ф. – Рівне: НУВГП, 1999. – 328 с.
 3. Климук А.С. Водні шляхи і порти. Навчальний посібник – Рівне: НУВГП, 2007. – 118 с.
 4. Климук А.С. Транспорт та шляхи сполучень. Навчальний посібник – Рівне: НУВГП, 2009. – 55 с.
 5. Климук А.С. Рибогосподарська гідротехніка. Навчальний посібник – Рівне: НУВГП, 2010. – 110 с.
 6. Хлапук М.М., Зима Т.І. Гідротехнічні споруди. Навчальний посібник – Рівне: НУВГП, 2012.
 7. Хлапук М.М., Шинкарук Л.А, Дем’янюк А.В., Дмитрієва О.А. Гідротехнічні споруди. Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2013. – 241 с.
 8. Лабораторний практикум з гідротехнічних споруд. – Рівне, НУВГП, плановий випуск у 2016. – 77с. (автори Хлапук М.М., Щодро О.Є., Ніколайчук О.М., Шинкарук Л.А., Безусяк О.В.).

На кафедрі ГТБГ функціонує методичний семінар, на якому заслуховують всі поточні питання щодо планування, написання та видання нових методичних матеріалів.

НАУКОВА РОБОТА

Кафедра ГТБГ свою наукову діяльність здійснює за такими напрямами:

 • гідравлічні дослідження відкритих і закритих водотоків;
 • руслові процеси та протипаводковий захист на гірських і рівнинних річках;
 • дослідження фільтраційних процесів в земляних греблях і огороджувальних дамбах;
 • натурні обстеження та дослідження гідротехнічних споруд і руслових процесів;
 • участь в експертизі, консультуванні, проектуванні, будівництві та гідравлічних дослідженнях гідротехнічних споруд;
 • підготовка наукових кадрів кафедрою ГТБГ через аспірантуру та докторантуру.
Сучасні проекти, над якими працює кафедра стосуються розробки схем регулювання гірських і передгірських ділянок річок; розробки схем і методів розрахунку деформацій русел на окремих (небезпечних) ділянках; розробка та вдосконалення конструкцій гідроспоруд та об’єктів протипаводкового захисту (польдерів і акумулюючих ємкостей); розробка і вдосконалення кріплень берегів річок та їх розрахунки; дослідження місцевих розмивів біля гідротехнічних споруд та берегів річок; дослідження структури потоку біля притискних («навальних») берегів гірських і рівнинних річок; дослідження умов формування донних гряд в береговій зоні та їх впливу на русловий потік; дослідження умов роботи кріплень берегів та ділянок дна біля регуляційних споруд; покращення режимів роботи гідротехнічних споруд та екологічного стану річок і водогосподарських систем; дослідження закономірностей фільтрації через неоднорідні ґрунти; дослідження шляхів управління нестаціонарного фільтрування під час очищення стічних вод; дослідження схем покращення екологічного стану річок за допомогою систем напівзагат-змішувачів і донних порогів; дослідження впливу масообмінних характеристик потоку на його екологічний стан; надійність гідротехнічних споруд; розробка методик врахування ризиків під час проектування гідротехнічних споруд. 

До науково-дослідної роботи на кафедрі залучаються також студенти. Щорічно вони разом з викладачами готують на наукові конференції 10-15 робіт. Студенти неодноразово були лауреатами конкурсу ім. Гулі Корольової на кращу студентську наукову роботу. Зокрема, у 2012 р. магістрант Сергій Бачук зайняв друге місце на профільній всеукраїнській олімпіаді у Харкові. У 2015 р. співробітниками кафедри опубліковано у фахових виданнях 3 статті сумісно зі студентами. При кафедрі функціонують аспірантура та докторантура, де здійснюється підготовка кадрів вищої кваліфікації на денній та заочній формах навчання за спеціальністю «Гідравліка та інженерна гідрологія».

Зараз на кафедрі ГТБГ над дисертаціями працюють 10 аспірантів, з них один іноземець-алжирець та 3 здобувачі. У 2015 р. в аспірантуру поступило 4 особи, 2 на держбюджетну і 2 на платну форму навчання.
За період з 2004 по 2016 рр. кафедрою виконано наукові дослідження за 21 темою. У тому числі виконано такі науково-дослідні роботи як:

 1. Тема № 2-129. «Модельне гідравлічне дослідження водозливної греблі ГЕС СЕНДЖЕ в районі населеного пункту Сендже на річці Веле в континентальній частині Республіки Екваторіальна Гвінея», (договір № 2-129// 01-2901/ 14 від 29.01.2014 року). – Рівне, 2014. – 182 с. (Керівник НДР д.т.н., професор Хлапук М.М. Список виконавців: Хлапук М.М., Безусяк О.В., Шинкарук Л.А., Щодро О.Є.,Ніколайчук О.М., Корнійчук В.І., Ярмолаєв О.А., Дяченко В.П.).
 2. Тема № 2-130. «Робота фахівців НУВГП в складі міжвідомчих комісій з обстеження стану гідротехнічних споруд та їх механічного обладнання гідроелектростанцій ПАТ «Укргідроенерго». – Рівне, 2014. – 360 с. (Керівник НДР д.т.н., професор О.Рябенко, Список виконавців: О.Рябенко, М. Хлапук, А. Веремчук, Л. Шинкарук, С. Сунічук, Д. Стефанишин).
 3. Тема № 2-74. «Розробка проекту з уточнення умов експлуатації гідротехнічних споруд ВП ХАЕС, проведення проектно-вишукувальних робіт з використанням бурильних установок». – Рівне, 2015. – 316 с. (Керівник НДР д.т.н., професор Хлапук М.М. Список виконавців: Хлапук М.М., Стефанишин Д.В., Щодро О.Є., Безусяк О.В., Шинкарук Л.А., Ясінська Л.Р.).
 4. Тема № 2-134. Дослідження та аналіз фільтраційного режиму дренажних систем земляних гребель Кременчуцької ГЕС.
 5. Тема № 2-138. Обґрунтування кам’яного матеріалу гірської породи для наповнення 912 габіонних ящиків на водозаборі «Ріпне» на р. Тисмениця у м. Борислав Львівської області. – 2016р. (Керівник НДР к.т.н., Шинкарук Л.А. Список виконавців: Хлапук М.М., Безусяк О.В.).

На кафедрі працюють професіонали й ентузіасти своєї справи, які присвятили гідротехніці все своє професійне життя. Професором кафедри є відомий в Україні та за кордоном гідроенергетик, Герой України, заступник голови правління ПАТ «Укргідроенерго» С.І.Поташник. Саме завдяки йому відбувся перший етап реконструкції каскаду Дніпровських ГЕС, результатом якого є введення додаткових потужностей на діючих ГЕС. Тепер приступили до реалізації другого етапу проекту реконструкції, фінансування якого здійснює Світовий банк. У цих роботах беруть участь працівники кафедри гідротехнічного будівництва, а також всі провідні фахівці навчально-наукового інституту водного господарства і природооблаштування університету.
Кафедра має тісні зв’язки з низкою наукових організацій: Інститутом гідромеханіки Національної академії наук України, Українським науково-дослідним інститутом водогосподарсько-екологічних проблем, виробничими та проектними організаціями: Держводагенством України, БУВР р. Тиса, Львівдіпроводгоспом, Укрводпроектом, ДАК «Укргідроенерго», ПАТ «Укргідропроект»; з навчальними закладами України: Національним технічним університетом (КПІ, м. Київ), Національним університетом будівництва та архітектури (КНУБА, м. Київ), Одеською державною академією будівництва та архітектури, Національним транспортним університетом (НТУ, м. Київ), Морським університетом (м. Одеса).
Підтримуються наукові та організаційні зв’язки також із зарубіжними країнами та їх університетами водогосподарського профілю. Науковці кафедри брали участь у низці заходів у Росії, Грузії, Білорусі, Польщі, Швейцарії, Чехії, Словаччині, Алжирі, Лівані, Сирії, Канаді, Франції, Афганістані, Хорватії.
Співробітники кафедри за матеріалами своїх досліджень мають публікації в іноземних наукових журналах. Вперше в Україні з ініціативи німецько-українського навчального інституту (директор – професор Хлапук М.М.) та комунального підприємства ФРН було проведено міжнародний симпозіум з питань розвитку водного і комунального господарства України. Професор Стефанишин Д.В. бере участь в практичних роботах з оцінки ризику та обґрунтування безпеки гідроспоруд Бурейської гідроелектростанції, що будується на Далекому Сході в Росії, оцінки ризику з метою обґрунтування варіантів греблі Рогунської гідроелектростанції в Таджикистані. Професор Щодро О.Є. приймає участь в роботі експертних груп МОН України, зокрема у 2014 р. був експертом робочої групи МОН України з розгляду клопотань, підготовки та подання робіт, представлених на здобуття премії КМУ за розроблення і впровадження інноваційних технологій. Професори, д.т.н. Хлапук М.М., Стефанишин Д.В. та доцент, к.т.н. Шинкарук Л.А. протягом останніх 10 років виступають експертами міжвідомчої комісії з обстеження стану гідротехнічних споруд на основних гідровузлах України. Професори, д.т.н. Хлапук М.М., Стефанишин Д.В., Щодро О.Є., доцент, к.т.н. Шинкарук Л.А. виступають опонентами здобувачів під час захисту кандидатських і докторських дисертацій, що засвічує їх високий професіональний і науковий рівень.

ПРАКТИЧНО - КОНСУЛЬТАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Надання допомоги виробничим та проектним організаціям м. Рівне і області:

 • розробка проекту каскаду декоративних ставків у парку ім. Т. Шевченка, м. Рівне;
 • благоустрій і регулювання р. Устя в межах м. Рівне;
 • наукове обґрунтування інженерних заходів з реконструкції існуючого шлюза- регулятора (реконструкція шандорних затворів), що входить до складу Басівкутського гідровузла;
 • реконструкція клапанного затвору на р. Устя біля залізничного вокзалу тощо.

Про доцільність відновлення існуючих або проектування нових малих ГЕС:

 • на р. Бистриця в с. Новошичі Дрогобицького р-ну Львівської області-2014/15.
 • на р. Горинь в м. Ізяслав Хмельницької області – 2015.
 • на р Случ в Житомирській області-2015.
 • на гірському потічку в смт Східниця Львівської області – 2015.
 • на р. Західний Буг в Волинській та Львівській обл. – 2014-2015.
 • на р. Дністер в с. Чайковичі Самбірського р-ну Львівської області – 2016.

Консультації та участь у проектуванні гідротехнічних споруд, рибоводних ставків, причалів, берегоукріплення тощо:

 • в проекті: «Культурно-оздоровчий комплекс та човновий причал в с. Свидівка по вул. Дахнівській Черкаського району Черкаської області" – 2015.
 • про доцільність влаштування ставка в м. Ужгород – 2016.
 • про доцільність влаштування ставка в с. Бармаки (біля м. Рівне)-2015.
 • розробка схеми кріплення берега р. Горинь у с. Томахів Гощанського району (система низьких затоплюваних напівзагат).

ВИХОВНА, ОРГАНІЗАЦІЙНА, ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА КАФЕДРИ ГТБГ

Кафедра ГТБГ проводить виховну роботу в групах і гуртожитках зі студентами спеціальності «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» на всіх курсах, де викладачі є кураторами груп: проведення батьківських зборів, екскурсій в музей університету, індивідуальні бесіди, бесіда «Станція Крути проходить крізь серце моє».
Відповідальними по кафедрі ГТБ за профорієнтаційну роботу проведено профорієнтаційну роботу в навчальних закладах: ЗОШ м. Рівне, технічному коледжі НУВГП, Острозькій гімназії, Костопільському технікумі; в м. Хелм, Польща. Тільки за січень - червень 2017 р. проведено 5 екскурсій в лабораторію кафедри ГТБГ з профорієнтаційною метою.

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

 • 2004 р. Щодро О.Є. під час відрядження у Швейцарії працював в гідравлічній лабораторії технічного університету м. Цюріх. За результатами дослідження опубліковано статтю у виданні «Труди гідравлічної міжнародної конференції» в м. Тренто, Італія, 2004 р. Ці результати також увійшли у статті видані в Лондоні, Росії, 2007 р., Грузії та Польщі, 2014 р. Вищезазначені результати увійшли також в докторську дисертацію Щодро О.Є., яка була захищена у 2013 році.
 • 2006 р. в Оттавському університеті (Канада) Щодро О.Є. робив презентацію своїх наукових результатів, яка отримала схвальне рішення та рекомендації щодо результативного завершення.
 • 2007 р. – Сирія. Кафедра ГТБ, ОМ та БМ НУВГП виконала дослідження роботи деформаційного шва будівлі Тишрінської ГЕС побудованої на річці Євфрат. Тишрінський гідровузол побудовано на річці Євфрат в Сирійській Арабській Республіці. До його складу входять: споруда ГЕС, земляна гребля, що перекриває основне русло річки Євфрат, підвідний канал для подачі води до гідроагрегатів ГЕС та до катастрофічного водоскиду, який примикає до будівлі гідроелектростанції з правої сторони і перегороджений земляною перемичкою з укріпленням верхового укосу бетонними плитами внапуск. За результатами обстежень і досліджень опубліковано наукову статтю: Хлапук М.М., Алі Фарадж. Дослідження роботи деформаційного шва будівлі Тишрінської ГЕС на річці Євфрат // Вісник НУВГП. Збірник наукових праць, Випуск 4 (40). Ч.2. – Рівне,2007. – 176- 182с.
 • 2008 р. – Ліван, Бейрут, Шекка (північний Ліван). На замовлення ліванської фірми «Кфурі Металс» (KFORY VTTALS), директор Жорж Кфурі, було виконано такі роботи:
 • У 2008 році, з 25.11.08 по 01.12.08р., представники НУВГП відвідали Ліван з метою вивчення питань щодо водних ресурсів і можливого їх використання в гідроенергетиці;
 1. 27.11.2008 р. – обстежено дериваційну ГЕС «ДЖОС» на р. Кфарелда біля селища Кафіун (три турбіни: дві з розрахунковою витратою 1540 м³/с і одна - 700м³/с; напір – 140м, діаметр дериваційного трубопроводу 1,5м , одна нитка). ГЕС знаходиться в робочому стані; гідроенергетичне устаткування виготовлено в 50-х роках минулого сторіччя;
 2. 28.11.2008 р. – обстежено високонапірну дериваційну ГЕС (назву не пам’ятаю) (три турбіни: напір – 320,0м, діаметр дериваційного трубопроводу 1,5м, одна нитка, друга нитка демонтована, залишились опори). ГЕС в робочому стані;
 3. 28.11.2008 р. – обстежено гірську річку Таннурін, в басейні якої є джерела мінеральних вод. Зазначена річка є притокою р. Кфарелда;
 4. 29.11.2008 р. – обстежено дериваційну ГЕС «АДІОНІС» (три турбіни: напір – 70,0м, діаметр дериваційного трубопроводу 1,4м, одна нитка). ГЕС працює, одна турбіна знаходилась на ремонті;
 5. 05.06.2009 р. – виконано попередні розрахунки щодо можливого використання водних ресурсів р. Аасфур в якості гідроресурсів, з метою виробітку електроенергії. Встановлено, що доцільно побудувати дериваційну ГЕС, а водосховище влаштувати в горах;
 • 2009р . – виконано експертизу гідровузла (греблі) МААССЕР ЕШ-ШУФ, ЛІВАН (ВARRAGE MAACCER ECH-CHOUF, LIBAN); за результатами обстежень і досліджень опубліковано наукову статтю: Хлапук М.М., Шинкарук Л.А., Безусяк О.В., Ніколайчук О.М. Інженерно-топографічне обґрунтування будівництва дериваційних ГЕС на гірських річках Лівану // Гідроенергетика України. – 2010. – №1. – С. 21-25.
 • 2010-2014 рр. – Німеччина. Інститут водного господарства, будівництва та екології м. Веймар, Німеччина. Дослідження, які виконує кафедра ГТБ, ОМ та БМ НУВГП щодо створення схем протипаводкових комплексів з використанням акумулюючих ємкостей та польдерів виконують і за рубежем, так, наприклад, Інститут водного господарства, будівництва та екології, м. Веймар, Німеччина. Спеціалісти цього інституту зацікавились результатами наших досліджень і бажають співпрацювати з нами в питаннях створення надійних в роботі протипаводкових ємкостей та польдерів. Це є досить позитивний показник, що характеризує напрям наших досліджень, оскільки зарубіжні інститути виразили бажання співпрацювати з нами за даною тематикою. Зараз ведуться переговори з інститутом м. Веймар, Німеччина про сумісну співпрацю за зазначеною тематикою.
 • 2013р. – Німеччина, м. Берлін. Берлінський технічний університет (ТУ Берлін). Кафедра прийняла участь в міжнародній конференції. Зроблено доповідь на тему «Роль національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне, Україна) в підготовці спеціалістів та виконанні наукових досліджень для водогосподарської галузі України», доповідач Хлапук М.М. Налагоджено зв’язки та досягнута домовленість про співпрацю ННІВГП і ТУ Берлін в спільних наукових дослідженнях щодо раціонального використання водних ресурсів і протипаводкового захисту селетебних та промислових територій.
 • 2013р. – Німеччина, м. Дрезден. Кафедра ГТБ НУВГП та Дрезденський технічний університет (ТУ Дрезден) намітили перспективний план співпраці за такими напрямками:
 1. Гідравліка гідротехнічних споруд і трубопроводів
 2. Теорія фільтрації в середовищах, що деформуються; фізичне та математичне моделювання фільтраційно-деформаційних процесів.
 3. Теоретичні основи та практичні методи комплексного регулювання русел гірських річок з використанням гідроморфологічної теорії руслових процесів.
 4. Протипаводковий захист населених пунктів і територій від затоплення високими водами. Управління паводками.
 5. Захист від підтоплення населених пунктів та сільськогосподарських угідь.
 • 2013-2015 рр. Африка, Республіка Екваторіальна Гвінея. Кафедра виконує експериментальні гідравлічні дослідження конструктивно - компоновочних варіантів водозливної греблі енергетичного гідровузла «ГЕС СЕНДЖЕ» біля населеного пункту Сендже на річці Веле в континентальній частині Республіка Екваторіальна Гвінея, Африка. Замовник: міжнародна фірма «DUGLAS ALLiANCE LTD».
 • 2015 р. – 17.06.2015. Польща, м. Хелм, Вища школа заводова в Хелмі.

Між кафедрою ГТБ ННІВГП і ВНЗ Польщі налагоджено зв’язки та досягнута домовленість про співпрацю в спільних наукових дослідженнях щодо раціонального використання водних ресурсів і протипаводкового захисту селетебних та промислових територій та в підготовці фахівців за спеціальністю.

 • 2016 – 03.05.-20.05.2016 р Франція, м. Аєн. Вищий сільськогосподарський ліцей. Шинкрук Л.А. - керівник групи студентів в кількості 11 осіб під час їх стажування у Франції.
 • Публікації в зарубіжних виданнях
 1. Щодро А.Е., Шинкарук Л.А., Мокляк Н.Н. Расчет катастрофических деформаций русел рек в предгорной зоне и оценка их риска // Материалы международной научно-практической конференции «Роль мелиорации в обеспечении продовольственной и экологической безопасности России».Часть ІІ. – Москва: МГУП. – 2009. – С.147-151.
 2. Хлапук Н.Н. Теоретические исследования совместного процесса фильтра-ции и суффозионных деформаций // Материалы международной научно-практической конференции «Роль мелиорации в обеспечении продовольственной и экологической безопасности России». Часть ІІ (позиція 76). – Москва: МГУП. – 2009.
 3. Шинкарук Л.А., Ясинская Л.Р. Развитие и прогнозирование русловых процессов на предгорных участках рек Украинских Карпат // Материалы Всероссийской конференции с участием иностранных учёных «Процессы самоорганизации в эрозионно-русловых системах и динамике речных долин . Fluvial systems-2012". – Томск, 2012. – Режим доступу до журн.: http://www.channel2012.ru/statyi/Shinkaruk.doc.
 4. Шинкарук Л.А., Ясинская Л.Р. Исследование перепадов на предгорных участках рек Украинских Карпат // Материалы международной научно-практической конференции «Роль мелиорации и водного хозяйства в инноваци-онном развитии АПК». – Москва, 2012. – С. 166-171.
 5. Хлапук Н.Н., Шинкарук Л.А., Корнейчук В.И. Исследование фильтрационных свойств местных грунтов из которых сооружаются оградительные дамбы // Материалы международной научно-практической конференции «Роль мелиорации и водного хозяйства в инновационном разви-тии АПК». – Москва, 2012. – С. 242-251.
 6. Хлапук Н.Н., Шинкарук Л.А., Безусяк А.В., Ясинская Л.Р. Исследование устойчивых несвязных грунтов, слагающих русла предгорных участков рек // Гидроинженерия, № 1-2 (13-14). Изд-во Грузинского технического университе-та. Тбилиси, 2012. – С.11-23.
 7. Хлапук Н.Н., Шинкарук Л.А., Безусяк А.В., Корнейчук В.И. Учет фильтрационных свойств местных грунтов для сооружения оградительных дамб // Гидроинженерия, № 1-2 (13-14). Изд-во Грузинского технического университета. Тбилиси, 2012. – С.24-36.
 8. Liubomyr A. Szynkaruk, Zdzisław Jan Małecki. Кoncepcja zarządzania powodziami występującymi w rzekach Ukraińskich Karpat wraz z oceną zjawisk hydrometeorologicznych // ZESZYTY NAUKOWE – Іnżynieria lądowa i wodna w kształtowaniu środowiska, Nr 10, 2014. KALISZ: 26-42. (Концепція управління паводками на річках Українських Карпат в умовах активізації гідрометеорологічних явищ, польською мовою). Читати далі→
 • Участь в міжнародних конференціях
 1. Українсько-польська міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми будівництва та інженерії довкілля «Львів- Кошіце – Жешув», 03-05.09. 2013.
 2. Українсько-польська міжнародна науково-практична конференція «Водне господарство та пов’язані з ним проблеми на прикладі досвіду Малопольського воєводства та Івано-Франківської області», Івано-Франківськ, 9-11 жовтня 2013.
 3. Сolloque international sur l’eau et l’environnement. Аlger, 7-8 desembere, 2004. Міжнародна конференція з проблем водних ресурсів та навколишнього середовища, Алжир, 2004).
 • Доповіді на міжнародних конференціях
 1. Хлапук М.М., Шинкарук Л.А., Ясінська Л.Р. Дослідження впливу донних порогів на структуру водного потоку перед ними на передгірських ділянках річок // Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми будівництва та інженерії довкілля «Львів – Кошіце – Жешув», 03-05.09.2013, Львів, Львівська політехніка, 2013. (програма, позиція 33, стор. 13).
 2. Хлапук М.М., Шинкарук Л.А. Узагальнення досвіду кафедри гідротехнічних споруд національного університету водного господарства та природокористування щодо запобігання шкідливій дії вод на водогосподарських об’єктах України // Міжнародна науково-практична конференція «Водне господарство та пов’язані з ним проблеми на прикладі досвіду Малопольського воєводства та Івано-Франківської області», Івано-Франківськ, 9-11 жовтня 2013. Івано-Франківська облдержадміністрація, Івано-Франківський облводгосп, 2013.
 3. Хлапук М.М., Шинкарук Л.А. Регулювання русел транскордонних річок: проблеми та шляхи їх подолання // Міжнародна науково-практична конференція «Водне господарство та пов’язані з ним проблеми на прикладі досвіду Малопольського воєводства та Івано-Франківської області», Івано-Франківськ, 9-11 жовтня 2013. Івано-Франківська облдержадміністрація, Івано-Франківський облводгосп, 2013.
 4. Шинкарук Л.А. Концепція управління паводками на річках Українських Карпат в умовах активізації гідрометеорологічних явищ // Міжнародна науково-практична конференція «Водне господарство та пов’язані з ним проблеми на прикладі досвіду Малопольського воєводства та Івано-Франківської області», Івано-Франківськ, 9-11 жовтня 2013. Івано-Франківська облдержадміністрація, Івано-Франківський облводгосп, 2013.
 5. Liubomyr A. Szynkaruk. Кoncepcja zarządzania powodziami występującymi w rzekach Ukraińskich Karpat wraz z oceną zjawisk hydrometeorologicznych. (м. Хелм, Польща, Вища школа заводова в Хелмі). 17.06.2015.
 6. Франція, Аєн – 2016

МАТЕРІАЛЬНА БАЗА

Кафедра ГТБ має одну з найпотужніших в Україні лабораторну базу загальною площею 1417 м2, в якій проводять навчальні лабораторні заняття та наукові дослідження, що допомагає та сприяє студентам набути практичних навичок для майбутньої діяльності за фахом інженера-гідротехніка.