Кафедра гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Кафедра гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин належить до найстаріших кафедр університету. Вона створена на основі наказу Всесоюзного комітету у справах вищої школи при Раді Народних комісарів СРСР № 103 від 10 січня 1938 року під назвою «Кафедра утилізації водної енергії і насосних станцій» ввійшла до складу Київського гідромеліоративного інституту. За період свого існування кафедра мала, крім зазначених, ще такі п’ять назв: «Використання водної енергії і насосних установок», «Використання водної енергії», «Використання водної енергії і насосних станцій», «Використання водної енергії та гідравлічних машин», «Гідроенергетики та гідравлічних машин».
Досягнення кафедри тісно пов’язані з її кадровим складом – фахівцями найвищого ґатунку, яскравими особистостями. Першим завідувачем кафедри був академік Академії наук УРСР, д.т.н., професор Сухомел Г.Й. У подальші роки цю посаду обіймали доценти, кандидати технічних наук Кудін С.М., Максимов І.Г., Дубровський Б.К., Назаров М.Т., Крисенков М.І., професор, кандидат технічних наук Лутаєв В.В., доктор технічних наук, професор О.А. Рябенко, який і зараз очолює кафедру.
Професорсько-викладацький склад кафедри – 22 співробітники забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців для таких важливих галузей господарства держави, як гідроенергетика, теплоенергетика, атомна енергетика, гідромеліорація, водопостачання та інші.
На кафедрі відомими вченими було засновано шість наукових шкіл:

  • доцент, к.т.н. Максимов І.Г. займався дослідженням роботи зрівнювальних резервуарів і блоків ГЕС, підготував монографію «Зрівнювальні резервуари гідроелектростанцій», (1960 р.). Під його керівництвом захистили кандидатські дисертації Лутаєв В.В., (1968 р.), Цюцюра Р.М., (1971 р.) і, продовжуючи їх напрям роботи, Нестеренко В.П. (1989 р.);
  • професор, д.т.н. Завгородний П.Ф. вивчав процеси тепломасообміну в твердих тілах. Під його керівництвом захистили кандидатські дисертації Тимейчук О.Ю., (1993 р.) і Смалько М.В., (2001 р.);
  • професор, д.т.н. Лозбін В.І. займався створенням аналітичних та числових методів розрахунків термоелектричних та термо¬емісійних систем прямого перетворення теплової енергії в електричну; розробленням методів вимірювання теплофізичних характеристик матеріалів;
  • доцент, к.т.н. Назаров М.Т. досліджував неусталений рух рідини у відкритих руслах, роботу сміттєзатримувальних пристроїв насосних станцій і режими роботи вакуумних систем, опублікував навчальний посібник «Гідроелектричні станції. Многофакторні задачі», (1975 р.), і монографію «Вакуумні установки автоматизованих насосних станцій сьогодення і майбутнього», (1999 р.);
  • доцент, к.т.н. Крисенков М.І. вивчав нерівномірні течії води в водоводах гідроенергетичних установок, роботу і розрахунки зрівнювальних резервуарів ГЕС, розрахунки водоповітряних резервуарів. Під його керівництвом написали і успішно захистили дисертації Веремчук А.І., Сунічук С.В., Яковлева О.М.;
  • професор, д.т.н. Рябенко О.А. присвятив свою наукову роботу вивченню білякритичних течій. Ряд наукових праць ним опубліковано у Росії, США, Тунісі, Алжирі, всього 170 наукових і методичних праць. Під керівництвом професора Рябенко О.А. захистили дисертації Чернобиль О.Є., Яковлева О.М. та Тимощук В.С. Продовжують працювати над кандидатськими дисертаційними роботами начальник гідротехнічного цеху Київських ГЕС та ГАЕС Давидович В.М., старший викладач Галич О.О., асистент Поплавський Д.М. і аспірант Семенуха А.В.

На кафедрі в різні роки працювали і працюють відомі вчені, науковці, дослідники.
Серед них видатний вчений Претро Г.О. – головний інженер проекту Саяно-Шушинської ГЕС, автор монографій: «Специальные типы гидроэлектростанций», «Специальные типы зданий гидроенергетических установок», «Гидроакуммулирующие электростанции».
Суттєвий внесок в розвиток цього напрямку вніс к.т.н., доцент Солнишков В.А. Він керував семінаром з гідромеханіки для аспірантів і пошуковців УІІВГ (1971-1973 рр). Опублікував монографію «Исследование отсасывающих труб гидротурбин».
Дубровський Б.К. був призначений на посаду головного інженера Новосибірської ГЕС в 1959 р. На цій посаді він працював до 1965 року і виїхав в м. Рівне на викладацьку роботу, де був обраний завідувачем кафедри використання водної енергії та гідравлічних машин. Написав книгу «Над широкою Об’ю».
Працюючи в цьому напрямі к.т.н., доцент Свинарьов Г.А. опублікував книгу «Горизонтальные капсульные гидротурбины осевого типа», а Чеботарьов В.І. такі видання: «Гидрологические и водноэнергетические расчеты сельских ГЕС», «Гидрометрические сооружения».
Лисовенко Є.П. досліджував гідроенергетичні установки, які призначені для автоматизації зрошувальних систем, шукав шляхи покращення низьконапірних ГЕС.
Кабаков М.І. працював на найбільших підприємствах нафтопереробки і хімії, захистив кандидатську дисертацію на тему «Дослідження гідродинаміки насадкових масообмінних апаратів промислових розмірів».
Осадчук Володимир Олександрович – за фахом інженер-будівельник. З 1977 року – директор інституту «Укргідропроект». З 1994 по 2009 рр. – генеральний директор ВАТ «Укргідропроект».
Під його керівництвом виконані проекти ДніпроГЕС-2, Дністровських ГЕС-1 і ГЕС-2, найбільших а Європі Дністровської і Ташлицької ГАЕС, Канівської ГАЕС, Чорнобильської АЕС, розроблена концепція розвитку енергетики в Україні. Також виконані проекти 12 ГЕС у В’єтнамі і Лаосі. Дійсний член Академії будівництва України (1994 р.), член Міжнародної гідроенергетичної асоціації (1996 р.), член Академії водогосподарських наук Росії (1999 р.), член Міжнародної Академії наук житлово-комунального і побутового господарства, член науково-технічної ради Мінпаливенерго України, професор кафедри гідроенергетики та гідромашин НУВГП. Почесний академік СРСР, заслужений енергетик СНД (2002 р.), заслужений енергетик України (2003 р.), заслужений гідроенергетик РАТ «ЄЕС Росії» (2004 р.). Автор 42 свідоцтв і патентів на винаходи, 38 наукових праць. Лауреат премії АН СРСР ім. Б.С. Веденєєва, лауреат багатьох асамблей ділових кіл України і Франції.
Осадчий Сергій Дмитрович у 1984 р. закінчив УІІВГ за спеціальністю «Гідротехнічне будівництво річкових споруд і гідроелектростанцій» і був направлений на роботу в «Укргідропроект» ім. С.Я. Жука, де пройшов шлях від інженера до першого заступника генерального директора ПАТ «Укргідропроект». За його участю та керівництва були розроблені і впроваджені технічні рішення при проектуванні і будівництві Ташлицької ГАЕС у складі Південноукраїнського енергокомплексу, Канівської ГАЕС, реконструкції ГЕС Дніпровського каскаду в Україні, об’єктів вітроенергетики, ГЕС Тхак Мо, Кан Дон, Се Сан в соціалістичній республіці В’єтнам та ін. Має авторські свідоцтва та ряд публікацій у періодичній пресі. Нагороджений знаком «Відмінник енергетики України», Почесною грамотою Мінпаливенерго України. У 2012 р. присвоєно звання «Почесний енергетик України».
Доценти кафедри гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин, заступники директора Інституту водного господарства Маковський Анатолій Михайлович та Філіпович Юрій Юрійович у 2000 році відкрили в НУВГП спеціальність «Гідроенергетика».
Доцент кафедри гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин, к.т.н. Філіпович Юрій Юрійович у 2000-2004 роках був заступником директора Інституту водного господарства, а у 2004-2013 роках – заступником декана факультету гідротехнічного будівництва та гідроенергетики. За цей час ним було проведено ліцензування та акредитацію спеціальності «Гідроенергетика» за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр та магістр, розроблено Освітньо-професійні програми та Освітньо-кваліфікаційні характеристики спеціальності.
Завідувач кафедри гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин НУВГП, д.т.н., професор Рябенко О.А. та к.т.н., доцент Філіпович Ю.Ю. входять до складу Науково-методичної підкомісії зі спеціальності 145 Гідроенергетика Науково-методичної комісії № 9 з інженерії Міністерства освіти і науки України по розробці Стандартів вищої освіти першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (докторського) рівнів вищої освіти галузі знань 14 «Електрична інженерія» спеціальності 145 «Гідроенергетика».
Філіпович Олег Юрійович – випускник нашої кафедри, закінчив аспірантуру при кафедрі гідроенергетики та гідравлічних машин. Нині працює директором Філії Консорціуму «Науково-виробниче об’єднання «Укргідроенергобуд» у м. Новодністровськ».
Роботою викладачів теплоенергетичного напряму в період 2003-2008 рр. керував професор, д.ф.-м.н. Приходько М.А., провідний фахівець інституту гідромеханіки НАН України, який опублікував монографію «Гідротермодинаміка бульбашкових газо-парорідинних систем». У період 2008-2012 рр. кафедру очолював д.т.н., професор Лозбін В.І., фахівець у галузі теплофізики, який свого часу працював у Сухумському фізико-технічному інституті (Грузія, 1965-1983 рр.), Національному університеті «Львівська політехніка», очолював кафедру «Теплотехніки та теплових електричних станцій» Люблінської політехніки (м. Люблін, Польща).
Значних зусиль для створення теплоенергетичного напряму підготовки спеціалістів високої кваліфікації доклав заслужений винахідник України (у своєму доробку має більше 300-от охоронних документів), автор 15-ти навчальних посібників та понад 210-ти наукових статей та 45-ти методичних робіт, к.т.н., доцент Стрілець В.М. Особливо великий обсяг роботи виконав до ліцензування та акредитації спеціальності «Теплоенергетика». Під його керівництвом створена вся навчально-методична документація спеціальності, організована лабораторія тепломасообміну з комп’ютерними лабораторними установками, розроблене обладнання для лабораторії нетрадиційних джерел енергії.
Доцент, к.ф.-м.н. Кочмарський В.З. є членом Українського фізичного товариства, чл.-кор. Міжнародної академії екології та безпеки життєдіяльності (МАНЕБ, С. Петербург), академік Української нафтогазової академії. У 1983р. за сприяння академіка АНУ Кульського Л.А. та Міненерго СРСР і УРСР організував Фізико-технологічну лабораторію водних систем, науковим керівником якої є на даний час. Під його керівництвом захищено три дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Автор близько 180-ти наукових і методичних робіт, у тому числі 19-ти авторських свідоцтв і патентів та 8-ми публікацій у зарубіжних міжнародних виданнях. Напрями наукової діяльності: теорія і практика фільтрів для очистки водних систем від зависей і нафтопродуктів, статистична теорія магнітного фільтрування, експертиза магнітної обробки водних систем, теорія і практика електролізних систем знезараження технічних та питних вод, оптимізація режимів роботи систем охолодження ТЕС і АЕС, стабілізаційна водопідготовка, теорія кристалізації карбонатів кальцію та магнію з технологічних вод, аналіз розповсюдження забруднень підземних вод нафтопродуктами і розробка засобів контролю над їх кількістю та напрямом переміщення.
Доцент, к.т.н. Волощук В.А. є членом Американської асоціації інженерів з опалення, охолодження і кондиціювання повітря та координатором міжнародних проектів Європейського Союзу «Запровадження навчання третього циклу – докторської програми з відновлювальної енергетики та екотехнологій» та Шведського інституту «Обмін досвідом зі сталого розвитку систем енергозабезпечення міст країн Балтійського регіону».
Доцент, к.т.н. Тимейчук О.Ю. є автором понад 120-ти наукових і навчально-методичних праць, зокрема 6-ти патентів, 5-ти навчальних посібників та 3-ох нормативних документів. Наукова робота присвячена математичному моделюванню процесів теплопереносу.
Науково-дослідна робота кафедри проводиться в двох напрямках: удосконалення конструкцій, методів розрахунку і проектування гідроенергетичних об’єктів та гідравлічних машин; удосконалення гідравлічних та теплотехнічних розрахунків установок і апаратів енергетичного призначення.
Працівники кафедри гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин брали участь у роботі міжвідомчих комісій Міністерства енергетики та вугільної промисловості України з обстеження стану гідротехнічних споруд і відповідного обладнання ГЕС та ГАЕС Дніпровського і Дністровського каскадів ПрАТ «Укргідроенерго» у 2009, 2014, 2019 роках. Постійно виконує держбюджетні і госпдоговірні роботи на замовлення таких міністерств, відомств і організацій, як Міненерго, Держводгосп, Міністерство освіти та науки, ПрАТ «Укргідроенерго», ПрАТ «Укргідропроект», ТОВ «Гідротехпроект», АТ «Банкомзв’язок», ТОВ «Укртрансрейл», ТОВ «Емза» стосовно вирішення науково-технічних проблем, пов’язаних з експлуатацією Дністровської ГАЕС, Дністровської ГЕС-1, Чорторийської (р. Случ), Мигійської (р. Південний Буг) та інших гідроелектростанцій.
Кафедра ГЕ, ТЕ та ГМ співпрацює з норвезькою компанію AICE Hydro (м. Осло, Норвегія), надаючи консультації щодо перспективних об’єктів малої гідроенергетики в Україні. AICE Hydro – це компанія, яка працює над розробкою ефективних та екологічно чистих малих гідроелектростанцій в Україні, поєднуючи норвезьку та українську компетенції у сфері гідроенергетики.
Винахідницькою роботою на кафедрі займаються практично всі викладачі. Найбільш ефективно працює у цьому напрямку доцент, к.т.н. Солодкий О.Д. – заслужений винахідник України. Читає студентам дисципліни: «Основи технічної творчості», «Основи наукових досліджень», «Інтелектуальна власність». Тому на кафедрі інтенсивно ведеться студентське винахідництво. Розроблені і опубліковані його основні принципи. Основна тематика винахідницької роботи: управління роботою ГЕС та ГАЕС, трубопровідна арматура, розробка нових конструкцій фільтрів для очищення води, покращення конструкцій та режимів роботи водоповітряних резервуарів. Протягом 1980-2010 рр. за участю студентів розроблено біля 120 нових технічних рішень. Майже 80 студентів, які проходили навчання на кафедрі, стали авторами винаходів.
Доцент, к.т.н. Євреєнко Ю.П. має більше 84 винаходів за такими напрямами: водовипускні споруди, клапани зриву вакууму, гасники гідравлічних ударів, стояки гідранти дощувальних машин і ін.
Доцент, к.т.н. Герасимов Г.Г. отримав 26 авторських свідоцтв і патентів на трубопровідну арматуру, клапани зриву вакууму, пристрої очищення води, вихровий теплогенератор, водовипускні споруди, односторонні дроселі тощо.
Всього працівниками кафедри отримано понад 190 авторських свідоцтв СРСР та патентів України.
Підтримуються наукові контакти з Ренд-Африканським університетом (м. Йоганнесбург, ПАР); Крендфілським університетом (Англія); Люблінським технічним університетом (Польща); Королівським технологічним інститутом (Швеція); Політехнічним університетом Каталонії (Іспанія); Делфтський технічний університет (Нідерланди); Таллінським технічним університетом (Естонія); Технічний університет Молдови; Державний аграрний університет Молдови; Киргизський державний університет будівництва, транспорту та архітектури; Національним університетом гідравліки (Алжирська республіка).
Професорсько-викладацький склад кафедри підтримує тісні творчі зв'язки з кафедрами теплоенергетичного факультету Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Національним університетом «Львівська політехніка», Вінницьким національним технічним університетом, Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут», Інститутом гідромеханіки НАН України, Санкт-Петербургським технічним університетом, Російським університетом будівництва і архітектури, Московським енергетичним інститутом, ПрАТ «Укргідроенерго», ПрАТ «Укргідропроект», ПАТ «Укрводпроект», КНУБА, АТ «Банкомзв’язок», що дозволяє використовувати їх досвід в навчальній та науково-методичній роботі.
За останні п’ять років викладачі кафедри Костюк О.П. (науковий керівник д.т.н., професор Безродний М.К.) та Середа В.В. (науковий керівник д.т.н., професор Ріферт В.Г.) успішно захистили дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика. Доцент кафедри Волощук В.А. (науковий керівник член-кореспондент НАН України, д.ф.-м.н., професор Никифорович Є.І.) захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.
Кафедра є координатором Темпус-проекту – «Запровадження навчання третього циклу – докторської програми з відновлювальної енергетики та екотехнологій» (Creation of third cycle studies – Doctoral Programme in Renewable Energy and Environmental Technology – CREDO), а також міжнародного проекту ReNERGY «Обмін досвідом зі сталого розвитку систем енергозабезпечення міст країн Балтійського регіону».
Представники кафедри надавали наукову та методичну допомогу країнам далекого і ближнього зарубіжжя, працюючи викладачами різних університетів. Професор Рябенко О.А. працював у Тунісі, професор Лутаєв В.В. та доцент Золотухін В.І. – в Афганістані, доцент Крисенков М.І. – у Гвінеї, доцент Герасимов Г.Г. – в Молдові, доцент Вепрєв Г.П. – в Білорусі. Працівники кафедри забезпечують проведення якісного навчального процесу з понад 86 навчальних дисциплін для студентів багатьох спеціальностей.
Всі дисципліни, які ведуть викладачі кафедри, забезпечені в достатній кількості навчально-методичними розробками, підручниками та посібниками.
Матеріально-технічна база навчального процесу забезпечується гідроенергетичною лабораторією площею 326 кв.м, яка обладнана 16 лабораторними установками; насосною лабораторією площею 418 кв.м з 12 лабораторними установками; теплоенергетичною лабораторією площею 145 кв.м, в якій забезпечується проведення лабораторних робіт з термодинаміки і теплопередачі для всіх спеціальностей університету, де такі дисципліни присутні. Крім того використовується кабінет, який обладнаний установками для імітаційного моделювання на ЕОМ явищ тепломасообміну. На кафедрі інтенсивно використовується комп’ютерний клас, який обладнано інтерактивною дошкою. При проведенні лекційних занять для підвищення наочності викладачі кафедри використовують мультимедійні комплекси.
Студенти-енергетики, які навчаються за напрямом підготовки 144 «Теплоенергетика», неодноразово (2012-2014 рр.) виборюють призові місця в ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади з «Енергетичного менеджменту» і отримали дипломи 2-го та 3-го ступеня, яка проводилась на базі Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ». Наші студенти показали високий результат – друге командне місце після НТУУ «КПІ», що свідчить про високий рівень підготовки студентів. Крім того, студенти напряму підготовки «Гідроенергетика» беруть участь у Всеукраїнський конкурсах та олімпіадах, де їхні роботи оцінюються на високому рівні. Зокрема, молоді науковці кафедри та студенти щорічно приймають участь у Всеукраїнському конкурсі «Молодь – енергетиці України», де їхні роботи отримують дипломи 1-, 2- та 3-го ступенів. Також студенти приймають участь в олімпіаді з енергетичного менеджменту. Зокрема, в 2012-2013 н.р. в особистому заліку вони зайняли два призові місця і отримали дипломи 2-го і 3-го ступеня.
На кафедрі працює студентське наукове товариство. Щорічно на науково-технічну конференцію студентів, аспірантів, викладачів подається до 30 доповідей.
Співробітники кафедри приймають активну участь в громадському і суспільно політичному житті. Особливо помітну частину цієї роботи виконують випускники кафедри Грицак В.А., Малашинський, В.М. Штурхецький С.В.
Працівники кафедри за свої досягнення відмічені в різних енциклопедичних виданнях. Так академік Сухомел Григорій Йосипович занесений до монографії «Hydraulicians in Europe 1800-2000», IAHR 2009 р. («Гідравліки Європи 1800-2000 років», Міжнародна асоціація гідравлічних досліджень). Професори кафедри Осадчук Володимир Олександрович та Осадчий Сергій Дмитрович були занесені до біографічної енциклопедії «Гидроэнергетики России и СНГ» (2010 р.). Професор Осадчук В.О. має звання «Відмінник енергетики України» та «Почесний енергетик України». Професор Рябенко Олександр Антонович занесений до книги Академії будівництва України «Справи та особистості» (2011 р.) і має такі нагороди: медаль «Ветеран праці» (1989 р.), «Відмінник освіти України» (2007 р.), «Почесний працівник Держводгоспу» (2013 р.), «Відмінник енергетики України» (2013 р.), «За наукові та освітні досягнення» (2016 р.), звання «Людина року НУВГП» (2005 р., 2017 р.). Професор Лутаєв Валерій Васильович занесений до книги Академії будівництва України «Справи та особистості» (2011 р.) і має такі нагороди: медаль «Ветеран праці», орден «Знак пошани”, знак Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України “Петро Могила», звання «Людина року НУВГП» (1997, 2007, 2010). Доценти Крисенков Микола Ілліч і Євреєнко Юрій Павлович отримали звання «Відмінник освіти України», а доцент Солодкий Олександр Дмитрович має звання «Заслужений винахідник України». Почесними грамотами Міністерста освіти і науки, молоді та спорту України, Держводагенства України, Рівненської обласної державної адміністрації, Національного університету водного господарства та природокористування нагороджені Рябенко О.А., Лутаєв В.В., Герасимов Г.Г., Євреєнко Ю.П., Веремчук А.І., Сунічук С.В., Волощук В.А., Костюк О.П., Середа В.В., Поплавський Д.М.
Викладачі кафедри Кочмарський В.З. та Тимощук В.С. успішно пройшли закордонне стажування у Польщі.
Освітня програма «Гідроенергетика» другого (магістерського) рівня вищої освіти (галузь знань – 14 Електрична інженерія, спеціальність – 145 Гідроенергетика) отримала позитивне рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо акредитації. Експертна група, працювала згідно програми проведення акредитаційної експертизи за допомогою засобів відеозв’язку з 7 по 9 жовтня 2020 року. За результатами роботи експертна група дійшла висновку, що розроблена кафедрою ГЕ, ТЕ та ГМ освітня програма «Гідроенергетика» другого (магістерського) рівня вищої освіти в повній мірі відповідає «Критеріям оцінювання якості освітньої програми». На черговому засіданні галузевої експертної ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 14 "Електрична інженерія" (від 01.12.2020 р.) було розглянуто акредитаційну справу. Після проведення розгляду наведеної справи галузевою експертною радою було підтверджено повну відповідність освітньої програми.

Склад Кафедри гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин

Галерея