Кафедра водної інженерії та водних технологій

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

КАФЕДРА ВОДНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ВОДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ


Загальна інформація

Завідувач кафедри: Волкова Людмила Андріївна, кандидат сільськогосподарських наук, професор
Адреса: вул. Олекси Новака, 79, навчальний корпус №4, каб. 415, 416
Телефони: (0362) 26-18-30
E-mail: kaf-pg@nuwm.edu.ua
Склад кафедри [[1]]

Навчальна робота

Викладачі кафедри читають біля 20 навчальних дисциплін зі спеціальної та загально-технічної підготовки студентів і магістрантів за 10 спеціальностями університету. Основні навчальні дисципліни:

 • Основи гідромеліорацій;
 • Інженерні меліорації;
 • Комплексні меліорації;
 • Організація проектно-вишукувальних робіт та основи САПР;
 • Монiторинг та iнженернi методи охорони довкiлля;
 • Гідромеліоративні системи;
 • САПР водогосподарських об'єктів;
 • Проектування водогосподарських та природоохоронних об’єктів;
 • Управління проектами у водному господарстві та природокористуванні.

Для кожної навчальної дисципліни на сьогоднішній день розроблені робочі навчальні програми, які включають:

 • тематичний план;
 • засоби для проведення поточного та підсумкового контролю;
 • перелік навчально-методичної літератури.

Навчальний процес на кафедрі здійснюється у таких формах: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота студентів, практична підготовка, контрольні заходи. Основними видами навчальних занять є:

 • лекція;
 • лабораторне, практичне заняття;
 • консультація.

Структура, зміст та форма проведення навчальних занять відповідають «Положенню про організацію навчального процесу у ВНЗ». Індивідуальні завдання з окремих дисциплін кафедри представлені рефератами, розрахунково-графічними роботами, курсовими і дипломними проектами, кваліфікаційними магістерськими роботами. Індивідуальні заняття виконуються студентом самостійно при консультуванні викладачем. Курсові проекти виконується з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, отриманих студентами під час навчання, та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.

Тематика курсових проектів відповідає завданням навчальної дисципліни. Так, наприклад з дисципліни «Інженерні меліорації»:

 • проектування інженерних меліоративних заходів щодо захисту територій від підтоплення і затоплення та руйнівної дії води;
 • проектування дренажних систем на зрошуваних землях;

З дисципліни «Гідромеліоративні системи»:

 • проектування зрошувальних систем при різних способах поливу сільськогосподарських культур;
 • проектування систем мікрозрошення тощо;
 • проектування різних видів осушувальних систем.

Керівництво курсовими проектами здійснюють найбільш кваліфіковані викладачі кафедри. Захист дипломних проектів проводиться перед державною комісією, куди введені не лише викладачі кафедри. Дипломні проекти і кваліфікаційні магістерські роботи виконується на завершальному етапі навчання студента у ВНЗ і передбачають:

 • систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань зі спеціальності та застосування їх при вирішенні конкретних наукових, технічних, економіко-виробничих завдань;
 • розвиток навичок самостійної роботи і оволодіння методикою дослідження та експерименту, пов’язаних із темою проекту (роботи).

Керівниками дипломних проектів і магістерських робіт призначаються професори і доценти кафедри. Захист дипломних проектів і кваліфікаційних магістерських робіт здійснюється відповідно до пункту 3.12.3.3 «Положення про організацію навчального процесу у ВНЗ».

Наукова робота

Науково-дослідна робота на кафедрі проводиться за такими основними напрямками:

 • розробка досконалих конструкцій осушувально-зволожувальних систем і технологій водорегулювання осушуваних грунтів;
 • оптимізація управління водним режимом осушуваних земель із застосуванням сучасних комп'ютерних та інформаційних технологій;
 • розробка заходів з підвищення експлуатаційної надійності та ефективності водокористування на Придунайських рисових зрошувальних системах;
 • проблеми функціонування зрошувальних систем України та шляхи їх використання.

Наукові дослідження кафедри виконуються по тематичних планах науково-дослідних робіт НУВГП за держбюджетною і госпдоговірною тематиками відповідно до комплексних галузевих програм Держводагенства, АПК, МОНмолодьспорту України. Впровадження наукових розробок у виробництво дало змогу:

 • підвищити ефективність капіталовкладень на стадії проектування нового будівництва і реконструкції меліоративних систем у середньому в 1,2...2,0 рази;
 • збільшити віддачу меліорованого гектара на 15...25%, заощадити 20...60% води і 15...30% електроенергії, підвищити загаль-ний технічний рівень експлуатації діючих меліоративних систем.

Кафедра підтримує тісні творчі зв'язки і співпрацює з науково-дослідними навчальними закладами України, Білорусі, Польщі, Литви та ін. Науково-технічні розробки кафедри неодноразово відзначались почесними дипломами, золотими і срібними медалями ВДНГ СРСР та України. При кафедрі функціонує аспірантура та докторантура, де здійснюється підготовка кадрів вищої кваліфікації на денній та заочній формах навчання. Викладачами підготовлено і видано біля 3 тисяч наукових статей, 12 монографій та понад 30 нормативно-технічних документів і рекомендацій, отримано більш як 40 авторських свідоцтв і патентів на нові технічні рішення.

Навчально-лабораторна база кафедри

Матеріально-технічну базу кафедри складають 3 навчальні аудиторії, закріплені за кафедрою, комп’ютерний клас, навчально-дослідна лабораторія, науково-навчальна лабораторія та 3 службових приміщення.
Заняття проходять в п’яти спеціалізованих аудиторіях, одна з них лекційна (453 ауд.) та дві для практичних занять (413 та 412 ауд.), одна – для проведення лабораторних робіт (410), ще одна – комп’ютерний клас (329 ауд.). В аудиторіях розміщені стенди із зразками дипломних проектів та магістерських робіт, макетами. Лекційна аудиторія частково пристосована до використання мультимедійного обладнання.
На кафедрі функціонує комп’ютерний клас (329 ауд.), в якому розміщені оргтехніка та 18 комп’ютерів, що мають програмне забезпечення, яке дозволяє проводити навчальний процес відповідно до сучасних вимог.
До службових приміщень належать кабінет завідувача кафедри (411 ауд.) та дві аудиторії для викладачів кафедри (415 та 416 ауд.). Навчально-дослідна лабораторія (ауд. 410) має таке технічне обладнання:

 • моделі дощувального обладнання, гідротехнічних споруд;
 • макети меліоративних систем;
 • лоток-лізиметр для демонстрації і досліджень способів зрошення;
 • малий фільтраційний лоток для дослідження роботи дренажу;
 • лоток для дослідження вертикального дренажу;
 • гідравлічний лоток.

Ведеться робота щодо подальшого наповнення лабораторії необхідними приладами, матеріалами, ілюстраціями. До складу кафедри також входить навчальний полігон в с. Любомирка.
Навчальний полігон знаходиться в с. Любомирка у 18 км від м. Рівне та має загальну площу 0,8 га. Він призначений для проведення комплексних навчальних і виробничих практик студентів спеціальністі “Гідромеліорація” та ознайомлення студентів інших спеціальностей НУВГП з технічними елементами гідромеліоративних систем. До складу основного устаткування полігону входять такі елементи: зрошувальна система з регулюючим басейном, насосною станцією, напірним трубопроводом, оглядовими та розподільчими колодязями, запірною арматурою та фрагментами ДМ “Фрегат”, “Дніпро”, “Волжанка”, “Кубань”, ДДН–70, фрагменти осушувально-зволожувальної системи та системи мікрозрошення. Тут влаштовані три спостережні свердловини за рівнем ґрунтових вод і меліоративним станом ділянки. На даний час добудовується діючий фрагмент системи краплинного зрошення (0,04 га) та пристрої для дрібнодисперсного і короткоструменевого зрошення.
Всі наявні складові та фрагменти гідромеліоративних систем забезпечені ілюстративно-інформаційними стендами. Аналізуючи забезпеченість навчального процесу відповідно до навчального плану лабораторіями, спеціалізованими кабінетами, а також кількісне та якісне комп’ютерне забезпечення, можна зробити висновок, що більшість практичних та лабораторних занять проводяться у спеціалізованих кабінетах, з використанням необхідного обладнання та комп’ютерної техніки. Наявні приміщення (навчальні аудиторії, закріплені за кафедрою, лабораторію) відповідають санітарним нормам і правилам, державним Будівельним нормам України ДБН В 2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів», що затверджені наказом Держкоммістобудування України від 27.06.1996 р., № 117.

Навчально-дослідна лабораторія (ауд. 410)Ділянка краплинного зрошення у навчально-дослідній лабораторії (ауд. 410)Навчально-методична робота

Науково-методичне забезпечення кафедри водної інженерії та водних технологій як провідної випускової включає розробку:

 • державних стандартів освіти;
 • навчальних планів;
 • навчальних програм з нормативних і вибіркових навчальних дисциплін;
 • програм навчальної і виробничої практик;
 • підручників і навчальних посібників;
 • інструктивно-методичні матеріали до практичних і лабораторних занять;
 • індивідуальних семестрових завдань для СРС і навчальних дисциплін;
 • засобів контролю з навчальних дисциплін для перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу;
 • методичних матеріалів (вказівок) з питань СРС, розробки курсових проектів, дипломних проектів і кваліфікаційних магістерських робіт.

Співробітниками кафедри підготовлено біля 200 найменувань навчально-методичних розробок, в тому числі 24 підручники і посібники та понад 150 методичних вказівок, розроблено 20 навчальних програм для ПЕОМ, методичні матеріали із впровадження в навчальний процес ігрового проектування. На сьогодні повністю розроблено ОПП та ОКХ за ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст» та «Магістр». Навчальні плани розроблені і затверджені за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями. Для 100% дисциплін навчального плану спеціальності «Гідромеліорація» розроблено і затверджено робочі програми. Для більшості з них складені,якщо необхідно, плани семінарських, практичних, лабораторних занять; дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів. Більшість методичних вказівок до виконання курсових проектів чи робіт з дисциплін навчального плану спеціальності розроблені та затверджені. Методичне забезпечення державної атестації, дипломного проектування знаходиться на завершальній стадії розробки. Також проводиться робота з підготовки комплектів контрольних робіт для дисциплін, які читають викладачі кафедр для спеціальності. Підручниками та навчальними посібниками дисципліни спеціальності, які читають викладачі кафедр «Гідромеліорація», забезпечені на 100%. Також готуються до видання власні навчальні посібники. Доступ до найсучаснішої та найактуальнішої інформації в галузі водного господарства та гідромеліорацій студенти можуть отримати через періодичні фахові видання, що містяться в читальному залі університету. Їх список становить з 5 українських та зарубіжних журналів.

Науково-дослідна лабораторія

“Науково-дослідна лабораторія АСУ і САПР водогосподарських і меліоративних об’єктів” створена при кафедрі гідромеліорацій і є науковим підрозділом в структурі науково-дослідного сектору університету.
Науковий керівник – д.т.н., професор Рокочинський А.М.
Лабораторія здійснює наукові, фундаментальні та прикладні дослідження шляхом розроблення наукових принципів, методів і моделей з обґрунтування оптимальних технічних і технологічних рішень у проектах будівництва, реконструкції та експлуатації водогосподарсько-меліоративних та природоохоронних об’єктів, як складних природно-технічних систем, з дотриманням економічних та екологічних вимог на основі застосування сучасних комп’ютерних та високоінформаційних технологій.

Завдання і напрямки роботи лабораторії:

 • розвиток теоретичних засад та сучасних наукових підходів до вироблення кліматологічно оптимальних стратегій управління складними природно-технічними комплексами як у сучасних умовах, так і в умовах глобального потепління;
 • оптимізація водорегулювання осушуваних земель на різних рівнях прийняття управлінських рішень у часі;
 • удосконалення методів проектування та розрахунку дренажу на рисових зрошувальних системах;
 • захист природних ландшафтів і населення від негативної дії техногенних забруднень (промислові та побутові відходи) на основі інженерно-меліоративних заходів;
 • прогнозна оцінка можливих трансформацій природно-кліматичного й еколого-економічного ресурсу західного Полісся України в умовах глобального потепління;
 • оптимізація управління системами теплопостачання на різних рівнях прийняття рішень у часі;
 • оптимізація управління систем водозабезпечення АЕС у сучасних умовах та в умовах глобального потепління.

У своїй діяльності лабораторія:

 • здійснює наукові дослідження відповідно до тематичного плану фундаментальних та прикладних наукових робіт Університету та згідно з договорами Університету з іншими установами на виконання науково-дослідних робіт;
 • співпрацює з організаціями та установами, випусковими кафедрами за профілем своєї діяльності щодо організації впровадження результатів наукових досліджень і розробок у виробництво та навчальний процес.
 • сприяє підвищенню якості підготовки спеціалістів через залучення студентів до виконання науково-дослідних робіт та підготовку кадрів підвищеної кваліфікації на базі виконаних наукових досліджень.

Студентська наука

Студентська науково-дослідна і творча робота на кафедрі водної інженерії та водних технологій спрямована на підвищення професійних знань, уміння наукового обґрунтування комплексу водогосподарських заходів та їхню еколого-економічну доцільність, що надасть змогу попередити деградацію природного середовища в умовах зростаючого антропогенного впливу. Науковими напрямами студентської роботи на кафедрі є:

 • підвищення ефективності функціонування меліоративних систем;
 • АСУ і САПР водогосподарських і меліоративних об’єктів;
 • раціональне використання меліорованих земель і води;
 • дослідження технічного стану рисових систем та ресурсозатрат при вирощуванні рису, поновлення рисосіяння в Україні;
 • удосконалення та модернізація меліоративних систем;
 • екологічні проблеми при меліорації сільськогосподарських угідь;
 • боротьба з ерозією ґрунтів, затопленням і підтопленням земель;
 • відновлення деградованих ґрунтів;
 • моніторинг та інженерні методи охорони довкілля;
 • інженерно-меліоративні заходи з екологізації сміттєзвалищ;
 • проблематика глобального потепління.

Наукова робота студентів на кафедрі має наскрізний характер. Починається вона з 2 курсу вивченням дисципліни “Основи наукових досліджень”. На 3 та 4 курсах студенти задіяні у спецкурсах “Основи АСУ та САПР в меліорації” та “Проблеми функціонування зрошувальних систем України та шляхи їхнього вирішення”. Фахівці кафедри займаються індивідуально науковою роботою зі студентами. Кращими науковими роботами студентів оформлено дві спеціалізовані аудиторії кафедри. На 5 курсі функціонує спецкурс для магістрів. Свої наукові дослідження і розробки студенти втілюють у дипломних проектах і магістерських роботах. Щороку дипломні та магістерські роботи, розроблені на кафедрі, відзначаються державною комісією, стають переможцями у конкурсах на найкращу з них за напрямом підготовки.

На кафедрі організований науковий гурток для студентів. Результати досліджень студенти публікують у "Студентському віснику НУВГП".

Студенти також беруть активну участь у щорічній науково-технічній конференції НУВГП, публікують тези доповідей та наукові статті у фахових виданнях, у співавторстві подають заявки на корисні моделі тощо. Для продовження наукової роботи успішні студенти вступають до аспірантури.

Кращі студенти щорічно беруть участь та стають переможцями, призерами або лауреатами у таких конкурсах різного рівня:

 • міжнародний конкурс професійної майстерності “Меліорація і водне господарство”;
 • всеукраїнська олімпіада зі спеціальності “Гідромеліорація”;
 • університетський конкурс студентських наукових робіт;
 • міжнародна виставка технічної творчості студентства;
 • всеукраїнська стипендіальна програма фонду В. Пінчука “Завтра.UA”;
 • національний конкурс міжнародного екологічного форуму “Екологічні технології” та інноваційні виставки “Екологія”;
 • конкурс студентських робіт Держводагенства України.

Студентська практика

Відповідно до навчального плану напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)» професійного спрямування “Гідромеліорація” передбачено проведення вишукувальної інженерно-меліоративної практики для студентів 3-го курсу. Практика проводиться згідно робочої програми, яка є основним навчально-методичним документом. Тривалість практики – три тижні. Один тиждень – навчальна практика та два тижні – виробнича.
Навчальну та виробничу практику студенти проходять під керівництвом викладачів кафедри університету. Студенти, які заключили договори чи угоди, проходить виробничу практику на підприємстві, де їм призначають керівників практики з числа досвідчених інженерно-технічних працівників.
Під час вишукувальної інженерно-меліоративної практики студенти мають змогу закріпити свої теоретичні знання практичними навичками, необхідними при проектуванні нового будівництва або реконструкції водогосподарсько-меліоративних об’єктів, при оцінці впливу осушувальних і зрошувальних систем на підвищення продуктивності земель, використання водних і земельних ресурсів, збереження довкілля, протипаводковому захисті земель і населених пунктів.
Об’єктами практики традиційно є водогосподарські організації (облводгоспи, районні й міжрайонні управління водного господарства, басейнові управління водними ресурсами, гідрогеолого-меліоративні експедиції і партії, проектно-вишукувальні організації), база практик у с. Залізний Порт Херсонської області та навчальний полігон у с. Любомирка Рівненської області. Зокрема, об’єктами навчальної практики є Краснознам’янська зрошувальна система, водогосподарські об'єкти у Закарпатській та Рівненській областях. Студенти мають змогу побувати на зрошувальній, рисовій, осушувально-зволожувальній системах, у т.ч. Краснознам'янському та Північно-Кримському магістральних каналах, ознайомитися з дощувальними машинами вітчизняного та імпортного виробництва, процесом та технологіями поливу сільськогосподарських культур, комплексним протипаводковим захистом у басейні р. Тиса. Під час практики студенти виконують різні види інженерних вишукувань та моніторингові спостереження.
Здобуті знання дають змогу майбутнім фахівцям виявляти причини технічного чи екологічного погіршення гідромеліоративних систем, обґрунтовувати та розробляти заходи з удосконалення і покращання показників систем при їхній модернізації або реконструкції, проектувати інженерно досконалі системи, передбачати заходи з покращання навколишнього середовища при гідромеліораціях.

Практика – основа підготовки фахівців

Національний університет водного господарства – провідний вищий навчальний заклад у галузі водного господарства, тому підготовка висококваліфікованих спеціалістів має відповідати європейським стандартам. Теоретичні знання студентів повинні закріплятися практичними навичками, необхідними при проектуванні або реконструкції меліоративних систем, при оцінці їхнього впливу на компоненти довкілля, використанні водних і земельних ресурсів, протипаводковому захисті земель і населених пунктів.
Незважаючи на економічну кризу в державі студенти-гідромеліоратори отримали професійні виробничі навички під час проходження інженерно-меліоративної практики. Об’єктами практики були Краснознам’янська зрошувальна система та водогосподарські об'єкти у Закарпатській області.
Перебуваючи на БПВ "Водник", студенти-гідромеліоратори здійснили ґрунтові, геологічні, гідрологічні, гідрогеологічні, геоботанічні, метрологічні та моніторингові вишукування. Ознайомилися з водогосподарськими об’єктами, у т.ч. Краснознам'янським та Північно-Кримським магістральними каналами. Вивчили конструкції зрошувальної системи та гідротехнічних споруд. Ознайомилися з дощувальними машинами вітчизняного та імпортного виробництва, процесом поливу сільськогосподарських культур. Уперше побували на рисових системах. Провели вишукування на засолених землях (солонцях і солончаках).
Здобуті знання дозволять майбутнім спеціалістам виявляти причини технічного чи екологічного погіршення гідромеліоративних систем, обґрунтовувати та розробляти заходи з удосконалення і покращання показників систем при їхній модернізації або реконструкції, проектувати інженерно досконалі системи, передбачати заходи із збереження довкілля при гідромеліораціях. Крім того, період практики – це також активний відпочинок й оздоровлення студентів. Це згуртування і моральний ріст, встановлення характеру, гарна фізична підготовка. Десяток кілометрів степом сьогодні вже не здаються непосильними. Гарну згадку залишили грязелікувальні процедури та термальне артезіанське джерело (температура води більше 60º), морські купання, змагання з волейболу і футболу, інтелектуальні ігри, вечори відпочинку на березі моря. А ще студенти отримали значні історико-естетичні знання. Відвідали Чорноморський біосферний заповідник, степовий заповідник "Асканія-Нова" (на сьогодні – півфіналіст світового конкурсу "7 нових чудес природи") та родинний склеп Фальц-Фейнів.
Метою проходження практики на базі у с. Виноградово було отримання знань і навичок комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиса та ознайомлення з гідротехнічними спорудами та водогосподарськими об'єктами Закарпатської області.
На річці Тиса та її притоках Ріка і Шурповка були розглянуті водомірні пости, що входить до мережі АІС «ТИСА». На них в автоматичному режимі проводять аналіз хімічного складу води, фіксують рівні і температуру води, а також швидкість течії.
Після паводку 2001 року, а також невеликих повеней 2002-2003 було підмито берег річки Ріка. Єдиним виходом було розчищати русло і робити біологічне кріплення. У с. Нижній Бистрій ми оглянули водосховище і ГАЕС.
Наступним водогосподарським об'єктом була Вільшанська гребля (висота греблі – 47 м) і Тереблянське водосховище, з якого черпає воду ГАЕС. Паводки завдають значних збитків населенню та державі, знищують унікальний рослинний світ, забруднюють водні джерела (у 2001 році зібрано понад 120 тонн сміття). Для протипаводкового захисту проводять кам'яне мощення, габіонне кріплення сітки, встановлюють зрубову захисну стінку для захисту доріг від розмиву. Було затрачено 16 млн. грн. на спорудження водогосподарських об’єктів (дамб, водосховищ, водомірних постів), які призначені для уникнення затоплень, підтоплень тощо.
Культурною програмою передбачалося відвідування Солотвинського та Синевирського озер. Солоне озеро в с. Солотвино називають другим Мертвим морем. Його високомінералізована вода дозволяє триматися на воді без зусиль. Озеро Синевир є найбільш високогірним в Україні (висота 989 м). Утворилося близько 10 тис. років тому внаслідок потужного землетрусу. Висловлюємо щиру подяку керівництву університету, БПВ “Водник”, Закарпатському облводгоспу, Виноградівським МУВГ та ПМК-78, деканату факультету водного господарства та кафедрі гідромеліорацій за чудову організацію і проведення практики.

Меліоративна практика в Залізному Порту

Ми приєднуємося до європейської спільноти, а це вимагає певних змін як у навчальному процесі, так і в практичній підготовці студентів. Важливу роль при підготовці висококваліфікованих спеціалістів відіграє якість проведення навчальної, вишукувальної та виробничої практики.
Уже другий рік студенти спеціальності "Гідромеліорація" мають змогу закріпити свої теоретичні знання практичними навичками, необхідними при проектуванні або реконструкції меліоративної системи, при оцінці впливу зрошувальних систем на підвищення продуктивності земель, використання водних ресурсів та збереження довкілля. Об’єктом практики була Краснознам’янська зрошувальна система. Студенти вивчили конструкції системи та гідротехнічних споруд. Ознайомилися з дощувальними машинами та установками, процесом поливу сільськогосподарських культур.
Під час практики були виконані різні види інженерних вишукувань та моніторингові спостереження.
Здобуті знання дозволять виявляти причини технічного чи екологічного погіршення гідромеліоративних систем, обґрунтовувати та розробляти заходи з удосконалення і покращання показників систем при їхній модернізації або реконструкції, проектувати інженерно досконалі системи, передбачати заходи з покращання навколишнього середовища при гідромеліораціях.
Під час перебування на базі практик і відпочинку "Водник" студенти-меліоратори отримали цінну можливість укріпити своє здоров’я, згуртуватися, естетично і морально зрости. Щовечора – спортивні та інтелектуальні ігри. Творчі пісенні вечори, присвячені Дню молоді та Дню Конституції України. Вечори етичного виховання (джентльменські вечори). Усе це сприяло підготовці студентів до студентського самоврядування та роботи у студентському Конгресі, правовому вихованню та пропаганді здорового способу життя, інтелектуальному і світоглядному розвитку, формуванню національної самосвідомості студентів.

Міжнародна наукова робота

Проект Програми Темпус IV

«Запровадження навчання третього циклу – докторської програми з відновлювальної енергетики та екотехнологій»

До кінцевого списку проектів, рекомендованих до фінансування, було включено 64 проектних пропозиції, з них п’ять – за участю українських університетів. Відбір проектів здійснювався за критеріями, проголошеними на початку конкурсу, за участю незалежних експертів, національних органів влади, представництв Європейського Союзу і Національних Темпус-офісів у країнах-партнерах.
Остаточне рішення приймав Комітет з відбору, який керувався означеними критеріями та іншими підставами, а саме: намаганнями підтримати, насамперед, проекти у межах напряму «Структурні заходи» та багатонаціональні проекти, а також забезпечити географічний баланс представництва різних країн-партнерів.
За участю українських партнерів, в тому числі і Національного університету водного господарства та природокористування, рекомендований до фінансування зокрема такий проект - «Запровадження навчання третього циклу – докторської програми з відновлювальної енергетики та екотехнологій» (Creation of third cycle studies – Doctoral Programme in Renewable Energy and Environmental Technology – CREDO).
Даний проект планується реалізовувати на базі кафедри теплоенергетики та машинознавства за участю фахівців із інших кафедр.
До проекту залучено 19 організацій із таких країн: Боснія та Герцеговина, Нідерланди, Україна, Киргизстан, Молдова, Швеція, Естонія, Іспанія. Координатором даного проекту є Королівський технологічний інститут (Швеція).
Основні цілі проекту:

 • запровадження докторської програми у сфері відновлювальної енергетики та екотехнологій за принципами болонського процесу;
 • розвинути структуру докторської програми у сфері енергетики та екотехнологій; створити спільний центр з відновлювальної енергетики та екотехнологій як платформу для міжнародного співробітництва у сфері освіти та науки;
 • покращити та розширити можливості надання освіти у сфері відновлювальної енергетики та екотехнологій.

Відповідальні виконавці даного проекту зі сторони Національного університету водного господарства та природокористування: к.т.н. Волощук В. А., д.т.н. Рокочинський А.М. Проект виконується на базі науково-дослідної лабораторії АСУ САПР водогосподарських та меліоративних обєктів та науково-дослідної лабораторії енергоефективних технологій.

Проект програми ReNERGY

Обмін досвідом зі сталого розвитку систем енергозабезпечення міст країн Балтійського регіону.

З початку листопада 2012 року Національний університет водного господарства та природокористування є учасником проекту ReNERGY «Обмін досвідом зі сталого розвитку систем енергозабезпечення міст країн Балтійського регіону».
Основною метою цього нового трирічного проекту, який фінансується Шведським інститутом, є створення транснаціональної багатосторонньої платформи з обміну досвідом при управлінні та розвитку систем енергозабезпечення міст в регіоні Балтійського моря на основі принципів сталого розвитку. При цьому передбачається обмін досвідом та кращими практиками при прийнятті рішень з підвищення енергоефективності у містах, постановці та розв’язанні задач, пов’язаних зі змінами клімату, будівництві нових кліматично нейтральних міських районів, модернізації та підвищенні енергоефективності старих будівель для створення нових наукових підходів, методів та інструментів для створення сценаріїв сталого розвитку систем енергозабезпечення міст.
Лідером консорціуму, який включає в себе організації зі Швеції, України, Естонії, Білорусії та Молдови, є Шведський Королівський Технологічний інститут. Крім Національного університету водного господарства та природокористування, до проекту залучені такі українські представники: Асоціація «Енергоефективні міста України», Національний технічний університет України (Київ), Інститут гідромеханіки НАН України (Київ), міська рада м. Біла Церква, КП «Київводоканал» та Асоціація енергоефективного проектування України. Результати проекту будуть розповсюджені через мережу веб-сайтів, інформаційні бюлетені, семінари із зацікавленими сторонами, зустрічі та міжнародні конференції. Шведський інститут – це державне агентство, яке фінансується Міністерством закордонних справ Швеції. Основна задача інституту – забезпечення фінансової і інформаційної підтримки проектам, направленим на розвиток міжнародної та міжгалузевої співпраці у сфері реформ.
Відповідальні виконавці даного проекту зі сторони Національного університету водного господарства та природокористування: к.т.н. Волощук В.А., д.т.н., Рокочинський А.М. Проект виконується на базі науково-дослідної лабораторії АСУ САПР водогосподарських та меліоративних обєктів та науково-дослідної лабораторії енергоефективних технологій

Історія кафедри

Кафедра водної інженерії та водних технологій - одна з найстаріших в Національному університеті водного господарства та природокористування, а також серед споріднених кафедр водогосподарсько-меліоративного профілю інших вищих навчальних закладів України. Вона веде свій родовід з 1928 року, коли був створений Київський меліоративно-землевпорядний політехнікум, перетворений згодом у Київський гідромеліоративний інститут.
Першими завідувачами кафедри гідромеліорацій у передвоєнні роки були професор С.Ю. Красницький і академік Є.В.Оппоков. У період з 1947 року по 1960 рік кафедру очолював професор І.Г. Келль.
Справжнього розвитку кафедра отримала після переведення у 1959 році тодішнього Українського інституту інженерів водного господарства з м. Києва до м. Рівне. Сама кафедра до Рівного була переведена в 1960 році. Тут її очолив відомий вчений в галузі меліорацій д.т.н., професор А.М.Янголь, який завідував кафедрою з 1960 по 1973 рік.
У наступні роки кафедру очолювали: д.с.-г.н., професор Скрипчинська Л.В. (1973 - 1975 рр.); к.т.н., доцент Коробченко С.М. (1975-1982рр.); к.т.н., професор Гончаров С.М. (1982 - 1987 рр.); к.т.н., професор Потоцький Г.С. (1987 - 1990 рр.); к.т.н., професор Ковальов С.В. (1990 - 1995 рр., 2000 - 2003 рр.); д.т.н., професор Лазарчук М.О. (1995 - 2000 рр.);д.т.н., професор Рокочинський А.М. (2000 - 2018 рр.). З грудня 2017 року кафедру очолює к.с.-г.н., професор Л.А. Волкова.. Всі завідувачі кафедри гідромеліорацій - визнані вчені та педагоги-новатори, чудові методисти і організатори - разом зі своїми підопічними творили історію кафедри та зробили вагомий внесок у її розвиток та розбудову. Кафедра гідромеліорацій сьогодні є провідною випусковою кафедрою, яка приймає участь у державній акредитації, розробці стандартів освіти, навчально-методичного забезпечення і здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом "Водні ресурси", а також спеціалістів і магістрів з гідромеліорації. Професорсько-викладацький склад кафедри налічує 11 чоловік, з них 2 професори, 1 доктор наук і 9 доцентів та кандидатів наук, в тому числі один Заслужений працівник освіти України. При кафедрі функціонує аспірантура та докторантура, де здійснюється підготовка кадрів вищої кваліфікації на денній та заочній формі навчання. Кафедра має сучасну матеріально-технічну базу, яка включає в себе комплекс спеціалізованих аудиторій і лабораторій, методичний кабінет, кабінет дипломного проектування та комп'ютерний клас, навчальний полігон біля с. Любомирка Рівненського району. Вона використовується для проведення виїзних теоретичних, практичних і лабораторних занять, а також як дослідно-виробнича база проведення навчальної і виробничої практик та наукової роботи студентів, магістрантів і аспірантів кафедри з актуальних питань водогосподарсько-меліоративної галузі. Як базова та профілююча для спеціальності "Водна інженерія та водні технології" кафедра традиційно веде також курсове і дипломне проектування, одна з перших в університеті і в Україні - підготовку атестаційних магістерських робіт, навчальну, виробничу, переддипломну та наукову практики студентів і магістрантів, здійснює розробку їх навчально-методичного забезпечення. Викладачами кафедри підготовлено, видано та перевидано біля 200 найменувань навчально-методичних розробок, в тому числі 13 підручників і посібників та більше 150 методичних вказівок. Серед них перший в Україні підручник з сільськогосподарських меліорацій та перший україномовний навчальний посібник. Викладачі і співробітники кафедри беруть постійну активну участь у науковому забезпеченні галузі, надають консультаційну допомогу виробничникам та приймають участь у їхній перепідготовці. Ними підготовлено і видано 12 монографій та понад 30 нормативно-технічних документів і рекомендацій. Результати наукових досліджень впроваджуються у навчальний процес і використовуються при викладанні теоретичних курсів, розробці курсових і дипломних проектів та підготовці магістерських робіт. Наукові, нормативно-технічні та навчально-методичні розробки кафедри широко відомі і використовуються як фахівцями водогосподарсько-меліоративного профілю на виробництві, так і іншими навчальними закладами в Україні та за її межами. За роки свого існування на кафедрі підготовлено понад 4 тис. інженерів-гідротехніків, більше 40 кандидатів наук, 4 доктори наук. Вихованці кафедри сьогодні успішно працюють на виробництві, в проектних, будівельних, експлуатаційних та науково-дослідних організаціях і установах водогосподарсько-меліоративного комплексу країни, включаючи Держводагенство України, на інших кафедрах рідного університету та поза його межами.

Наукові та навчально методичні розробки

Наукові праці

 • Янголь А.М. Двустороннее регулирование влажности при осушении. – М.: Колос, 1970. – 135 с.
 • Рис /Жовтоног И.С., Коробченко С.М., Козишкурт Н.Е. и др. - К.: Урожай, 1978. - 167с.
 • Рис в дельте Дуная /Скрипчинская Л.В., Гончаров С.М., Вортман С.А., Мовчан Г.М./ - Одесса: "Маяк", 1980. – 78 с.
 • Лазарчук Н.А., Потоцкий Г.С. Мелиорация и урожай. – К.: Урожай, 1986. – 150 с.
 • Потоцкий Г.С., Лазарчук Н.А., Рокочинский А.Н. Мелиорация заболоченных засоленных пойм среднего Приднепровья /Под ред. Г.С. Потоцкого. – Львов: Вища школа. Изд-во при Львов. ун-те, 1987. – 120 с.
 • Проектирование закрытых рисовых оросительных систем /Нусимович С.Г., Гончаров С.М., Кулибабин А.Г., Мендусь П.И. - М.: Агропромиздат, 1989. – 72 с.
 • Способы рассоления орошаемых земель /Жовтоног И.С., Чирва Ю.А., Козишкурт Н.Е. – К.: Урожай, 1990. – 147.
 • Кожушко Л.Ф. Удосконалення дренажних систем. – Рівне: Вид-во РДТУ, 2001. – 279 с.
 • Кожушко Л.Ф. Технологія виготовлення об'ємних дренажних фільтрів: Монографія /Л.Ф. Кожушко. Л.С. Серілко. – Рівне: РДТУ, 2002. – 157 с.
 • Рокочинський А.М. Наукові та практичні аспекти оптимізації водорегулювання осушуваних земель на еколого-економічних засадах: Монографія / За редакцією академіка УААН Ромащенка М.І. – Рівне: НУВГП, 2010.– 351 с.
 • Лазарчук М.О., Рокочинський А.М., Черенков А.В. Оптимізація розрахунку осушувальних систем та управління ними. – Рівне: НУВГП, 2010.– 354 с.
 • Шалай С.В., Рокочинський А.М. Оцінка продуктивності осушуваних земель за довготерміновим прогнозом: Монографія. – Рівне: НУВГП, 2011.– 149 с.
 • Меліорація та облаштування Українського Полісся: [колективна монографія] / за ред. д.с-г.н., професора, акад. НААН Я.М. Гадзала, д.т.н., професора, член-кор. НААН В.А. Сташука, д.т.н., професора А.М. Рокочинського. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. – Т.1. – 932 с.
 • Меліорація та облаштування Українського Полісся: [колективна монографія] / за ред. д.с-г.н., професора, акад. НААН Я.М. Гадзала, д.т.н., професора, член-кор. НААН В.А. Сташука, д.т.н., професора А.М. Рокочинського. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. – Т.2. – 845 с.


Навчальні посібники та підручники

 • Сельскохозяйственные гидротехнические мелиорации /Скрипчинская Л.В., Янголь А.М., Гончаров С.М., Коробченко С.М. – К.: Вища школа, 1977. – 352 с.
 • Гончаров С.М., Коробченко С.М., Ковалев С.В., Потоцкий Г.С., Козишкурт Н.Е. Сельскохозяйственные мелиорации /Под ред. С.М. Гончарова і С.М. Коробченко: Учебник для средних специальных учебных заведений. – К.: Вища школа, 1985. – 382 с.
 • Гончаров С.М., Коробченко С.М., Ковальов С.В., Потоцький Г.С. Сельскохозяйственные гидротехнические мелиорации /Под ред. Гончарова С.М., Коробченко С.М. – Львів: Вища школа, 1988. – 359 с.
 • Гончаров С.М., Волкова Л.А., Волошин В.П. Сельскохозяйственные мелиорации: Лабораторный практикум. – К.: Вища школа, 1989. – 191 с.
 • Лазарчук М.О., Рокочинський А.М., Черенков А.В. Проектирование осушительных систем: Практикум. – К.: Вища школа, 1989. – 208 с.
 • Гончаров С.М., Потоцький Г.С., Ковальов С.В., Коробченко С.М., Козішкурт М.Є. Сільськогосподарські меліорації: Підручник для середніх спеціальних закладів /За ред. Гончарова С.М., Потоцького Г.С. – К.: Вища школа, 1991. – 398 с.
 • Волошин В.П. Лабораторний практикум з осушувальних меліорацій. – К.: Укрводпроект, 1994. – 129 с.
 • Лазарчук М.О., Рокочинський А.М., Черенков А.В. Проектування осушувальних систем з основами САПР: Практикум. – К.: Вища школа, 1994. – 408 с.
 • Лазарчук М.О. Осушення земель. - К.: Вища школа, 1997. – 244 с.
 • Дупляк В.Д., Дупляк О.В., Ковальов С.В., Рокочинський А.М. Організація та проведення торгів у водогосподарському будівництві. – Київ - Рівне: УДУВГП, 2002.– 329 с.
 • Тестові завдання з фахових дисциплін. Навч. посібник. /За редакцією А.М. Рокочинського, В.Г. Муранова, П.І. Мендуся, В.О. Турченюка. – Рівне: НУВГП, 2008. – 358 с.
 • Волошин В.П., Живиця В.А., Рокочинський А.М. Метрологія і стандартизація: Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення /За редакцією А.М. Рокочинського. – Рівне: НУВГП, 2008. – 108 с.
 • Рокочинський А.М., Наумчук О.М., Величко С.В., Коптюк Р.М. Основи систем автоматизованого проектування. Навч. посібник. /За ред. проф. А.М. Рокочинського. – Рівне: НУВГП, 2010. – 178 с.
 • Клименко М.О., Рокочинський А.М., Бєдункова О.О., Маланчук Є.З., Жомирук Р.В., Громаченко С.Ю. Утилізація твердих побутових відходів: Навч. Посібник. – Рівне: 2010, – 307 с.
 • Рокочинський А.М., Антонов О.Д., Шалай С.В. Інженерні вишукування для водогосподарського та природоохоронного будівництва. Навч. посібник. /За ред. проф. А.М. Рокочинського. – Рівне: НУВГП, 2010. – 173 с.
 • Волошин В.П., Живиця В.А., Рокочинський А.М. Метрологія і стандартизація у водному господарстві та гідромеліорації. Навч. посібник. /За ред. Рокочинського А.М. – Рівне: НУВГП, 2011. – 136 с.
 • Рокочинський А.М., Кожушко Л.Ф., Кропивко С.М., Фроленкова Н.А. Управління проектами у водному господарстві та природокористуванні. Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2012. – 293 с.

Брошури

 • Посібник до ДБН В.2.4-1-99 “Меліоративні системи та споруди” (Розділ 3. Осушувальні системи). Метеорологічне забезпечення інженерно-меліоративних розрахунків у проектах будівництва й реконструкції осушувальних систем / А.М. Рокочинський, О.І. Галік, В.А. Сташук, Н.А. Фроленкова, В.А. Волощук та ін. – Рівне, 2008. – 64 с.
 • Тимчасові рекомендації з оптимізації водорегулювання осушуваних земель у проектах будівництва й реконструкції водогосподарсько-меліоративних об’єктів / А.М. Рокочинський, В.А.Сташук, В.Д. Дупляк, Н.А. Фроленкова та ін. – Рівне, 2010. – 52 с.
 • Тимчасові рекомендації з прогнозної оцінки водного режиму та технологій водорегулювання осушуваних земель у проектах будівництва й реконструкції меліоративних систем / А.М. Рокочинський, В.А. Сташук, В.Д. Дупляк, Н.А. Фроленкова та ін. – Рівне, 2011. – 54 с.
 • ДСТУ 7176:2010. Водне господарство: Терміни та визначення основних понять. Національний стандарт України/ А. Загайчук, І. Калантиренко, П. Коваленко, В. Востріков, В. Гурин, А. Рокочинський, В. Дупляк, В. Михайловський, О. Романишин. – К.: Держспоживстандарт України, 2011. – 23 с.
 • ДСТУ 7177:2010. Водна меліорація: Терміни та визначення понять. Національний стандарт України/ А. Загайчук, І. Калантиренко, П. Коваленко, В. Востріков, В. Гурин, А. Рокочинський, В. Дупляк, В. Михайловський, О. Романишин. – К.: Держспоживстандарт України, 2011. – 24 с.
 • Підвищення ефективності рисових зрошуваних систем України: науково-методичні рекомендації / А.М. Рокочинський, С.В. Ковальов, П.І. Мендусь, Н.А. Фроленкова та ін. – Херсон-Рівне, 2011.– 104 с.

Авторські свідоцтва

 • Патент на корисну модель № 35803. Спосіб безпечного збереження побутових відходів на існуючих полігонах / Клименко М.О., Рокочинський А.М., Колодич П.Д., Копач П.І., Кушнір С.О., Клименко О.М., Жомирук Р.В., Громаченко С.Ю. (Україна). – u 2008 04173; Заявлено 02.04.08; Опубл. 10.10.08; Бюл. № 19. – 4 с.
 • Патент на корисну модель № 36395. Поливна карта-чек з внутрішньокартовим дренажем на рисових системах / Мендусь С.П., Мендусь П.І., Рокочинський А.М. (Україна). – u 2008 06228; Заявлено 12.05.08; Опубл. 27.10.08; Бюл. № 20. – 4 с.
 • Патент на корисну модель № 43290. Спосіб промивки засолених земель при вирощуванні затоплюваного рису / Мендусь С.П., Мендусь П.І., Рокочинський А.М. (Україна). – u 2009 02573; Заявлено 23.03.09; Опубл. 10.08.09; Бюл. № 15. – 4 с.
 • Патент на корисну модель № 42102. Спосіб очистки води промислової каналізації атомних електростанцій / Маланчук З.Р., Рокочинський А.М., Окунєва І.Г., Жомирук Р.В., Маланчук Є.З. (Україна). – u 2009 00019; Заявлено 05.01.09; Опубл. 25.06.09; Бюл. № 12. – 4 с.
 • Патент на корисну модель № 40775. Спосіб безпечного збереження побутових відходів на існуючих полігонах / Рокочинський А.М., Маланчук З.Р., Жомирук Р.В., Громаченко С.Ю., Гринюк Д.В., Вовк Л.В. (Україна). – u 2008 13302; Заявлено 17.11.08; Опубл. 27.04.09; Бюл. № 8. – 4 с.
 • Патент на корисну модель № 48142. Спосіб рекультивації забруднених територій / Маланчук З.Р., Рокочинський А.М., Жомирук Р.В., Громаченко С.Ю. (Україна). – u 2009 09017; Заявлено 31.08.09; Опубл. 10.03.10; Бюл. № 5. – 4 с.
 • Патент на корисну модель № 56269. Дренажна траншея-поглинач / Рокочинський А.М., Маланчук З.Р., Громаченко С.Ю., Жомирук Р.В. (Україна). – u 2010 07060; Заявлено 07.06.10; Опубл. 10.01.11; Бюл. № 1. – 4 с.

Свідоцтва

 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 2915. Зареєстровано 16.06.2009: Стаття «Наукові принципи розрахунку і оптимізації проектних, технічних і технологічних рішень з управління системами теплопостачання на еколого-економічних засадах» / Рокочинський А.М., Волощук В.А.
 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 30819. Зареєстровано 30.10.2009: Монографія «Еколого-економічне оцінювання в управлінні меліоративними проектами» / Фроленкова Н.А., Кожушко Л.Ф., Рокочинський А.М.
 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 36598. Зареєстровано 19.01.2011: Монографія «Наукові та практичні аспекти оптимізації водорегулювання осушуваних земель на еколого-економічних засадах» / Рокочинський А.М.

Перелік опублікованих наукових праць

 • Мендусь С.П., Мендусь П.І., Степаненко М.Г., Рокочинський А.М. Деякі аспекти оцінки ефективності роботи дренажу на рисових системах // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: Зб. наук. праць. – Рівне, 2008. – Вип.1 (41). - С.134-139.
 • Ромащенко М.І., Рокочинський А.М., Галік О.І., Савчук Т.В., Колодич О.Д. Оцінка впливу глобального потепління на природно-меліоративний режим зони Західного Полісся України // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: Зб. наук. праць. – Рівне, 2008. – Вип.1 (41). – С.148-157.
 • Волощук В.А., Рокочинський А.М., Колодич О.Д., Гоч А.М. Наукові підходи до оптимізації теплоенергетичного впливу погодно-кліматичних умов на тепловий режим будівлі // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: Зб. наук. праць. – Рівне, 2008. – Вип. 1 (41). – С.199-205.
 • Коптюк Р.М., Рокочинський А.М. Обґрунтування необхідності та сучасні підходи до оптимізації конструкцій осушувальних систем з урахуванням рельєфу місцевості // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: Зб. наук. праць. – Рівне, 2008. – Вип. 1 (41). – С.476-483.
 • Кузмін Є.С., Муранов В.Г., Рокочинський А.М. Визначення збитків з метою управління повенями та захисту населених пунктів. // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: Зб. наук. праць. – Рівне, 2008. – Вип. 2 (42). – С.150-156.
 • Рокочинський А., Волощук В. Оцінки можливих змін погодно-кліматичних умов та їхнього впливу на сектор енергетики Західного Полісся України // Проблеми екології енергії: Зб. праць 5-ї міжнар. наук.-практ. конф. – Львів, 2008. – С.135-139.
 • Мендусь С.П., Мендусь П.І., Рокочинський А.М. До оцінки дієздатності існуючого дренажу на рисових системах дельти Дунаю // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: Зб. наук. праць. – Рівне, 2008. – Вип. 3 (43). – С. 67-76.
 • Рокочинський А.М., Клименко М.О., Колодич П.Д., Жомирук Р.В., Громаченко С.Ю. Сучасний стан та шляхи вирішення проблеми утилізації сміттєзвалищ у Рівненській області // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: Зб. наук. праць. – Рівне, 2008. – Вип. 3 (43). – С. 84-91.
 • Савчук Т.В., Рокочинський А.М., Необхідність обгрунтування режимних та технологічних параметрів водорегулювання осушуваних земель в умовах глобального потепління // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: Зб. наук. праць. – Рівне, 2008. – Вип. 3 (43). – С. 92-104.
 • Рокочинський А.М., Волощук В.А., Колодич О.Д. Оцінка можливих змін погодно-кліматичних умов та їхнього впливу на сектор енергетики Західного Полісся України // Енергетика та електрифікація. – 2008. – № 4. – С. 57-62.
 • Козішкурт М.Є., Козішкурт С.М., Голота Л.М. Техніка і технологія зрошення у сучасних умовах господарювання // Вісник НУВГП: Зб. наук. праць. – Випуск 2 (42). – Рівне, 2008. – С.141-149.
 • Козішкурт М.Є., Козішкурт С.М., Павлюк Д.В. Шляхи удосконалення осушувально-зволожувальних систем на сучасному етапі // Вісник НУВГП: Зб. наук. праць. – Випуск 3 (43). – Рівне, 2008. – С. 54-60.
 • Козішкурт М.Є., Козішкурт С.М., Можливість модернізації зрошувально-дренажної та осушувально-зволожувальної меліоративної системи // Гідромеліорація та ГБ. Випуск 32. – Рівне, 2007. – С.31-37.
 • Чернюк В.В., Лазарчук М.О. Шляхи покращення управління водогосподарським комплексом річки Ірпінь // Вісник НУВГП: Зб. наук. праць. – Випуск 3 (43). – Рівне, 2008. – С. 131-136.
 • Козішкурт М.Є., Козішкурт С.М. Концептуальні основи гідромеліорацій ґрунтів // Вісник НУВГП. Зб. наук. праць. Випуск 3 (47). – Ч. 1. – Рівне, 2009. – С. 154-159.
 • Козішкурт М.Є., Козішкурт С.М. Сучасні проблеми гідромеліорацій і збереження родючості ґрунтів // Вісник НУВГП. Зб. наук. праць. Вип. 4 (48). – Ч. 1. – Рівне, 2009 (у видавництві).
 • Козішкурт С.М., Фридель Р.І., ст. 3 к. Історичні аспекти розвитку науки про засолені і солонцеві ґрунти та їхні меліорації в Україні // Гідромеліорація та гідротехнічне будівництво: Зб. наук. праць. – Вип. 34. – Рівне. – 2009. (у видавництві).
 • Козішкурт М.Є., Козішкурт С.М., Голота Л.М., ст. 5 к. Екологічні вимоги до зрошення ґрунтів та концептуальні підходи до збереження їхньої родючості // Гідромеліорація та гідротехнічне будівництво: Зб. наук. праць. Вип. 34. – Рівне, 2009 (у видавництві).
 • Рокочинський А.М., Громаченко С.Ю. Защита почв и водных объектов от техногенных загрязнений на основе комплекса инженерно-мелиоративных мероприятий// Международная научно-практическая конференция «Роль мелиорации в обеспечении продовольственной и экологической безопасности России», 15-17 апреля 2009 г., Москва.
 • Рокочинський А. М., Маланчук З.Р. Громаченко С.Ю. Захист водних об’єктів від локальних забруднювачів як невід’ємна складова ефективного управління водними і земельними ресурсами на регіональному рівні//23d European Regional Conference of ICID “Progress in Managing Water for Food and Rural Development” 17-24 May 2009, Lviv, Ukraine.
 • Маланчук З.Р., Рокочинський А.М., Жомирук Р.В. Громаченко С.Ю. Защита природных комплексов от техногенных загрязнений на основе инженерно-мелиоративных мероприятий // Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні питання та організаційно-правові засади співробітництва України та КНР у сфері високих технологій”, 2 червня 2009 року, м. Київ.
 • Рокочинський А.М. Маланчук З.Р. Громаченко С.Ю. Захист навколишнього середовища від техногенних забруднень на основі інженерно-меліоративних заходів // Міжнародна науково-практична конференція "Актуальные проблемы и перспективы развития водного хозяйства и мелиорации земель", 26-29 серпня 2009 р., м. Херсон.
 • Рокочинський А.М., Громаченко С.Ю. Экологически безопасная утилизация мусоросвалок на основе комплекса инженерно-мелиоративных мероприятий // Международная научно-практическая конференция "Повышение эффективности мелиорации и сельскохозяйственного использования мелиорированных земель", 15-16 сентября 2009 г. Минск.
 • Мендусь С.П. Обґрунтування деяких конструктивних рішень з реконструкції Придунайських рисових систем //Сучасний стан та перспективи розвитку водогосподарського-меліоративного комплексу України, 31 березня - 1 квітня 2009 р.
 • Рокочинський А.М., Мендусь С.П., Мендусь П.І. Оценка роли, конструкции и эффективности дренажа Придунайских рисовых систем //«Повышение эффективности мелиорации и сельскохозяйственного использования мелиорированных земель» 15-16 сентября 2009 г.
 • Рокочинський А.М., Мендусь С.П., Мендусь П.І., Оценка роли, конструкции дренажа Придунайських рисовых систем// Международная научно-практическая конференция «Роль мелиорации в обеспечении продовольственной и экологической безопасности России», 15-17 апреля, 2009 г., Москва, 2009.
 • Рокочинський А.М., Мендусь С.П., Мендусь П.І. ESTIMATION OF ROLE, CONSTRUCTION AND EFFICIENCY OF DRAINAGE FOR PRE-DANUBE RICE SYSTEMS // 23d European Regional Conference of ICID “Progress in Managing Water for Food and Rural Development” 17-24 May 2009, Lviv, Ukraine.
 • Рокочинський А.М., Мендусь С.П., Мендусь П.І. Посилення дренованості поливних карт як спосіб покращення еколого-меліоративного стану зрошуваних земель рисових систем // Міжнародна научно-практична конференція «Актуальные проблемы и перспективы развития водного хозяйства и мелиорации земель», 26-29 серпня 2009 р. – Херсон, 2009.
 • Волк П.П., Муранов В.Г., Рокочинський А.М. Оптимизация конструкции и параметров сельскохозяйственного дренажа с учетом метода обоснования проектной урожайности на осушаемых землях на основе долгосрочного прогноза // Международная научно-практическая конференция «Роль мелиорации в обеспечении продовольственной и экологической безопасности России», 15-17 апреля 2009 г. – Москва, 2009.
 • Волк П.П., Рокочинський А.М. Принципы построения модели оптимизации конструкций и параметров сельскохозяйственного дренажа с учетом изменчивых условий влияния на исследуемый объект // Международная научно-практическая конференция "Повышение эффективности мелиорации и сельскохозяйственного использования мелиорированных земель", Минск, 15-16 сентября 2009 г.
 • Коптюк Р.М., Рокочинський А.М. Визначення величини поверхневого стоку в інженерних розрахунках меліоративних систем з урахуванням рельєфу місцевості // Міжнародна научно-практична конференція «Актуальные проблемы и перспективы развития водного хозяйства и мелиорации земель», 26-29 серпня 2009 р. – Херсон, 2009.
 • Коптюк Р.М., Рокочинський А.М. Оценка водного режима осушаемых земель с развитым рельефом // Международная научно-практическая конференция "Повышение эффективности мелиорации и сельскохозяйственного использования мелиорированных земель", Минск, 15-16 сентября 2009 г.
 • Рокочинський А.М. Коптюк Р.М. Учет поверхносного стока при оценке эффктивности водорегулирования осушаемых земель с развитым рельефом // Международная научно-практическая конференция «Роль мелиорации в обеспечении продовольственной и экологической безопасности России», 15-17 апреля 2009 г. – Москва, 2009.
 • Савчук Т.В., Рокочинский А.М., Фроленкова Н.А. Анализ и оценка возможных трансформацій природно-климатического и эколого-экономического ресурса Западного Полесья Украины в условиях глобального потепления. // Международная научно-практическая конференция «Роль мелиорации в обеспечении продовольственной и экологической безопасности России», 15-17 апреля 2009 г. – Москва, 2009.
 • Савчук Т.В., Рокочинский А.М. Можливі трансформації природно-кліматичних, земельних та водних ресурсів Західного Полісся України в умовах глобального потепління // 23d European Regional Conference of ICID “Progress in Managing Water for Food and Rural Development” 17-24 May 2009, Lviv, Ukraine.
 • Савчук Т.В., Рокочинский А.М. Принципи побудови моделі довготермінового прогнозу основних метеорологічних характеристик для регіону західного Полісся України в умовах глобального потепління // Международная научно-практическая конференция "Актуальные проблемы и перспективы развития водного хозяйства и мелиорации земель", 26-29 серпня 2009 р. – Херсон, 2009.
 • Паллу Л.М., Рокочинський А.М. Обґрунтування раціональної кількості варіантів проектних рішень при оптимізації водорегулювання осушуваних земель// Международная научно-практическая конференция "Актуальные проблемы и перспективы развития водного хозяйства и мелиорации земель", 26-29 серпня 2009 р. – Херсон, 2009.
 • Паллу Л.М., Фроленкова Н.М., Рокочинський А.М. Изменение технологии проектирования водорегулирования при переходе на оптимизационные методы с учетом эколого-экономических требований// Международная научно-практическая конференция «Роль мелиорации в обеспечении продовольственной и экологической безопасности России», 15-17 апреля 2009 г. – Москва, 2009.
 • Лазарчук Н.А., Кухоцковолец Т.М. Способы эффективного освоения пойменных земель на территории Закарпатья// Международная научно-практическая конференция "Повышение эффективности мелиорации и сельскохозяйственного использования мелиорированных земель", Минск, 15-16 сентября 2009 г.
 • Лазарчук. Н.А., Чернюк В.В. Повышение эффективности мелиорации и сельскохозяйственного использования мелиорированных земель// Международная научно-практическая конференция "Повышение эффективности мелиорации и сельскохозяйственного использования мелиорированных земель", Минск, 15-16 сентября 2009 г.
 • Лазарчук М.О., Судук О. Ю., Чернюк В.В. Управління заплавними осушувально-зволожувальними системами в умовах радіаційного забруднення території// Вісник НУВГП. – Вип. 3 (47). – Ч.1. – Рівне, 2009. – С.167-172.
 • Живиця В.А. Аналіз стану меліоративних земель на територыъ зони дыяльносты виноградівського МУВГ та оцінка ефективносты ъх використання// Вісник НУВГП. – Вип. 2 (46). – Ч.1. – Рівне, 2009.
 • Шалай С.В., Рокочинский А.Н. Оценка эффективности водопотребления сельскохозяйственных культур на осушаемых землях // Международная научно-практическая конференция "Повышение эффективности мелиорации и сельскохозяйственного использования мелиорированных земель", Минск, 15-16 сентября 2009 г.
 • Шалай С.В., Кузло Л.І. Дослідження та оцінка впливу визначальних факторів на продуктивність осушуваних земель за довготерміновим прогнозом// Вісник НУВГП. – Вип. 3 (47). – Ч.1. – Рівне, 2009.
 • Поліщук Н.М., Лазарчук М.О., Поліщук М.П. Оптимізація розрахунку протиповеневих споруд з врахуванням екологічних процесів: Збірник наукових статтей та доповідей, присвячений Міжнародній науковій конференції «Динамічні Системи», що проходила в КНУ ім. Т.Г. Шевченка 05.2009.
 • Коптюк Р.М. Обґрунтування оптимального типу та конструкції осушувальної системи з урахуванням рельєфу місцевості. "Еколого-збалансоване управління меліорованими ландшафтами": Зб. матеріалів Міжн. науково-практичної конференції молодих вчених. – Херсон: РВВ «Колос», 2010. – С. 33-35.
 • Рокочинський А.М., Троцюк В.С., Савчук Т.В. Необхідність вироблення адаптивних заходів при веденні аграрного виробництва на осушуваних землях в умовах зміни клімату // Наукові основи землеробства у зв’язку з потеплінням клімату: Матер. міжн. наук.-практ. конф., 10-12 листопада 2010 р. – Миколаїв: МДАУ, 2010. – С. 62-68.
 • Савчук Т.В., Рокочинський А.М. Принципи побудови моделі довготермінового прогнозу основних метеорологічних характеристик для регіону Західного Полісся України в умовах глобального потепління // Таврійський науковий вісник: Зб. наук. праць. – Херсон, 2010. – Вип.69. – С.164-173.
 • Бадинський Л.О. Вплив ступеня дренування на ефективність осушувальних меліорацій у Західному поліссі України. – Херсон: ХДАУ, 2010. – С. 63-65.
 • Сапсай Г.И., Бадынський Л.А. Методика оценки действия осушительно-увлажньонных систем при ухудшении их технического состояния. Минск, Институт мелиорации: тезисы докладов международной научно-практической конференции, 2010. – С. 194-196.
 • G. Sapsai, L. Badynsy Hydrothermal regime jf drained turf- podzol soils of western polissia of ukraine . chelm,Panstwowa Wyisza Sz Kota Zawodowa w.Chetmie, sstytut nauk Rolniczych. – 2010. – pp. 34-35.
 • Волк П.П., Рокочинський А.М. Принципы построения модели оптимизации конструкций и параметров сельскохозяйственного дренажа с учетом изменчивых условий влияния на исследуемый объект. Международная научно-практическая конференция "Повышение эффективности мелиорации и сельскохозяйственного использования мелиорированных земель". – Минск, 2010. – С. 62-65.
 • Мендусь С.П. Удосконалення дренажу рисових систем як засіб зниження ризиків негативного впливу штучних об’єктів на навколишнє середовище (на прикладі Кілійської рисової зрошувальної системи, Одеська область): Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Еколого-збалансоване управління меліорованими ландшафтами», 22-23 квітня 2010 р., м. Херсон.
 • Волк П.П. Урахування впливу термінів посіву та відновлення вегетації культур при оптимізації конструкції та параметрів сільськогосподарського дренажу: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Еколого-збалансоване управління меліорованими ландшафтами», 22-23 квітня 2010 р., м. Херсон.
 • Громаченко С.Ю. Водобалансові розрахунки природно-техногенних об’єктів дренажу: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Еколого-збалансоване управління меліорованими ландшафтами», 22-23 квітня 2010 р., м. Херсон.
 • Громаченко С.Ю. Захист водних об’єктів від локальних забруднювачів на основі комплексу інженерно-меліоративних заходів. Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців та студентів "Водне господарство: стан і перспективи розвитку", 15-16 квітня 2010 р., НУВГП, м. Рівне.
 • Громаченко С.Ю., Рокочинский А.Н. Исследование коэффициента фильтрации полидисперсной системы песок-туф в комплексе инженерно-мелиоративных природоохранных мероприятий // Инновационные технологии в мелиорации и сельськохозяйственном использовании мелиорированных земель: Тез. докл. межд. науч.-практ. конф. РУП «Институт мелиорации». – Минск: ИВЦ «Минфина», 2010. – С. 84-85.
 • Рокочинський А.М., Громаченко С.Ю. Метеорологічне забезпечення водобалансових розрахунків при обгрунтуванні комплексу інженерно-меліоративних природоохоронних заходів. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан та проблеми розвитку сільськогосподарських меліорацій». – Дніпропетровськ, 2010 р.
 • Пугач О.В., Савчук Т.В., Рокочинський А.М. Сучасні зміни головних метеофакторів та необхідність їх урахування в умовах осушуваних земель Західного полісся // Вісник національного університету водного господарства та природокористування: Зб. наук. праць. – Рівне, 2010. –Вип.1 (49). – С. 3-8.
 • Савчук Т.В., Наумчук О.М., Рокочинський А.М. Сучасний стан та перспективи застосування технологій водорегулювання на осушуваних землях // Вісник національного університету водного господарства та природокористування: Зб. наук. праць. – Рівне, 2010. –Вип.1 (49). – С. 9-16.
 • Мендусь С.П., Мендусь П.І., Рокочинський А.М. Шляхи удосконалення конструкцій дренажу Придунайських рисових систем // Меліорація і водне господарство: Міжвідом. темат. наук. зб. – К.: Аграрна наука, 2010. – Вип. 98. – С. 138-146.
 • Паллу Л.М., Рокочинський А.М. Схематизація й параметризація способів водо регулювання осушуваних земель при прогнозно-оптимізаційних розрахунках // Таврійський науковий вісник: Зб. наук. праць. – Херсон, 2010. – Вип.69. – С. 150-155.
 • Коптюк Р.М., Рокочинський А.М. Визначення величини поверхневого стоку в інженерних розрахунках меліоративних систем з урахуванням рельєфу місцевості // Таврійський науковий вісник: Зб. наук. праць. – Херсон, 2010. – Вип.69. – С. 156-163.
 • Рокочинський А.М., Маланчук З.Р., Громаченко С.Ю. Захист навколишнього середовища від техногенних забруднень на основі інженерно-меліоративних заходів // Таврійський науковий вісник: Зб. наук. праць. – Херсон, 2010. – Вип. 69. – С. 179-184.
 • Живиця В.А. Міндер М.В. Трансформація паводків стоку річки Чорна тиса за допомогою протипаводкової ємкості// Вісник НУВГП: Зб. наук. праць. – Вип.3(51). – Рівне, 2010. – С. 43-48.
 • Волощук В.А., Фроленкова Н.А., Рокочинський А.М. Кліматологічно-оптимальний принцип обґрунтування опору теплопередачі огороджувальної конструкції будинків // Енергозбереження в будівництві та архітектурі: Наук.-техн. зб. – К.: КНУБА, 2011. – Вип. № 1. – С. 53-59.
 • Рокочинский А.Н., Волощук В.А., Фроленкова Н.А., Савчук Т.В., Громаченко С.Ю. Долгосрочный прогноз основных метеорологических характеристик в водохозяйственно-мелиоративных проектах с учетом изменения климата // Материалы международной научно-практической конференции «Достижения и перспектив инновационного развития мелиоративной науки Беларуси», посвященной 100-летию Института мелиорации.
 • Рокочинский А.Н., Громаченко С.Ю. Научно-методические подходы к определению объема и режима образования фильтрата на объектах складирования отходов // Материалы международной научно-практической конференции «Проблемы развития мелиорации и водного хозяйства и пути их решения» 11-14 апреля 2011 г. Москва.
 • Коптюк Р.М., Рокочинський А.М. Обґрунтування критеріїв та моделей оптимізації при будівництві й реконструкції осушувальних систем з урахуванням рельєфу місцевості // Сучасні проблеми водогосподарсько-меліоративного комплексу та шляхи їх вирішення: Матер. міжн. наук.-практ. конф., 28-29 квітня 2011 р. – Херсон: ХДАУ, 2011.
 • Коптюк Р.М., Рокочинський А.М. Вплив нерівномірності рельєфу на водний режим та продуктивність осушуваних земель // Інтегроване управління меліорованими ландшафтами: Матер. міжн. наук.-практ. конф., 24-27 серпня 2011 р. – Херсон: ХДАУ, 2011.
 • Волк П.П., Рокочинський А.М. Передумови до обґрунтування модуля дренажного стоку в оптимізаційних розрахунках сільськогосподарського дренажу на еколого-економічних засадах / Інтегроване управління меліорованими ландшафтами // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 24-27 серпня 2011р. – Херсон: ХДАУ, 2011. – С. 101-103.
 • Рокочинський А.М., Громаченко С.Ю. Принципи побудови й реалізації моделей прогнозної оцінки водного режиму сміттєзвалищ та полігонів відходів на довготерміновій основі й визначення режимно-технологічних параметрів їх складових // Вісник НУВГП: Збірник наукових праць. – Випуск 1 (53) (Технічні науки). – Рівне 2011.
 • Громаченко С.Ю., Корчик Н.М., Рокочинський А.М. Обґрунтування норми внесення меліоранту-сорбенту у комплексі інженерно-меліоративних заходів при утилізації відходів // Вісник НУВГП: Збірник наукових праць. – Випуск 2 (54) (Технічні науки). – Рівне 2011.
 • Громаченко С.Ю., Гіроль А.М., Рокочинський А.М. Застосування наукового та ресурсного потенціалу для вирішення на регіональному рівні проблеми “парникового ефекту” в зоні розташування сміттєзвалищ та полігонів твердих побутових відходів // Эффективность реализации научного, ресурсного и промышленного потенциала в современных условиях: Материалы одиннадцатой международной конференции, 10 – 14 февраля 2011 г., п. Плавья, Карпаты – Киев: УИЦ «Наука. Техника. Технология», 2011. – 321 с.
 • Рокочинський А.М., Жомирук Р.В., Громаченко С.Ю. Передумови до обґрунтування норм внесення меліоранту-сорбенту у комплексі інженерно-меліоративних заходів при утилізації відходів // Інтегроване управління меліорованими ландшафтами // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 24-27 серпня 2011р. – Херсон: ХДАУ, 2011. – С. 110-113.
 • Рокочинский А.Н., Громаченко С.Ю. Метеорологическое обеспечение водобалансовых расчетов при обосновании комплекса инженерно-мелиоративных природоохранных мероприятий // Материалы международной научно-практической конференции «Достижения и перспектив инновационного развития мелиоративной науки Беларуси», посвященной 100-летию Института мелиорации.
 • Рокочинский А.Н., Волощук В.А., Фроленкова Н.А., Савчук Т.В., Громаченко С.Ю. Долгосрочный прогноз основных метеорологических характеристик в водохозяйственно-мелиоративных проектах с учетом изменения климата / /Материалы международной научно-практической конференции «Достижения и перспектив инновационного развития мелиоративной науки Беларуси», посвященной 100-летию Института мелиорации.
 • Волк П.П., Рокочинський А.М. Урахування впливу строків сівби та відновлення вегетації сільськогосподарських культур при оптимізації конструкції та параметрів сільськогосподарського дренажу: Збірник наукових праць. – Випуск 1 (53). – Рівне, 2011. – С.11-16.
 • Бадинський Л.О. Оценка влияния степени дренирования на дренажний сток в условиях изменения технического состояния дренажных систем. – М, 2011. – С. 34-38.
 • Сапсай Г.І., Бадинський Л.О. Величко С.В. Методичні рекомендації з оцінки дії дренажних систем при зміні їхнього технічного стану. – Рівне: НУВГП, 2011. – 20с.
 • Козішкурт С.М., Фридель Р.І. Історичні аспекти розвитку науки про засолені і солонцеві грунти та їхні меліорації в Україні // Вісник НУВГП. – Вип. 2 (54). – Рівне, 2011.
 • Рокочинський А.М., Шалай С.В., Приходько Н. В. Вихідні передумови до створення загальної моделі врожайності культур рисової сівозміни – «Таврійський науковий вісник» м. Херсон 2012.
 • Громаченко С.Ю., Рокочинский А.Н. Исходные предпосылки к обоснованию конструкции и расчету параметров дренажно-аккумулирующих систем для природоохранного обустройства объектов складирования отходов // Научно-технические и екологические проблемы природопользования: материалы Международн. науч.-практ. конф., Брест, 18-20 апр. 2012г./ УО «Брестск. гос. техн. ун-т»; под ред. А.А. Вол чека [и др.]. – Брест, 2012. – 208 с.
 • Gromachenko S.Y.The meliorative sorption material application rates substantination in the complex of engineering land-reclamation measures for municipal waste disposal//Innovative technologies in water management complex // Collected articles of young scientists. – Rivne, 2012. – 192 p.
 • Громаченко С.Ю., Рокочинский А.Н. Барьерные свойства дренажно-аккумулирующих систем в комплексе инженерно-мелиоративных мероприятий при утилизации отходов//Международная научно-практическая конференция «Роль мелиорации и водного хозяйства в инновационном развитии АПК», 16-20 апреля 2012 г. Москва.
 • Волк П.П., Шалай С.В., Рокочинский А.Н. Влияние работы дренажа на формирование продуктивности осушаемых земель в весенний период. Научно-технические и екологические проблемы природопользования: материалы Международн. науч.-практ. конф., Брест, 18-20 апр. 2012 г./ УО «Брестск. гос. техн. ун-т»; под ред. А.А. Волчека [и др.]. – Брест, 2012. – 33 с.
 • Коптюк Р.М., Рокочинский А.М. Врахування рельєфу місцевості в прогнозно-оптимізаційних розрахунках проектів нового будівництва й реконструкції осушувальних систем. – Вісник НУВГП, 2012.
 • Сташук В.А., Турченюк В.О., Рокочинський А.М. Сучасний стан та шляхи підвищення галузі рисівництва в Україні. – Вісник НУВГП, 2012.