Зінкевич Оксана Володимирівна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Зінкевич Оксана Володимирівна

Народилася 16 січня 1972 року у м. Рівне (Україна). Одружена. Виховує сина (2010 р.н.).

Освіта

1979-1989 рр. - загальноосвітня середня школа І-ІІІ ст. №1 м. Рівне.

1990-1995 рр. - Український інститут інженерів водного господарства, Інженерно-економічний факультет. Отримала спеціальність "Облік і аудит", кваліфікація спеціаліста - економіст.

1995-2002 рр. - асистент кафедри обліку і аудиту.

2002-2017 рр. – старший викладач кафедри обліку і аудиту.

З 2017 року - доцент кафедри обліку і аудиту.

У 1999 році відповідно до національних та міжнародних стандартів обліку та аудиту прослухала курс та успішно склала професійний іспит на перший ступінь сертифікації. Є викладачем за проектом Світового банку "Розробка та здійснення освітньої програми по впровадженню Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для бухгалтерів відкритих акціонерних товариств та інших підприємств-учасників фондового ринку".

Наукові ступені, вчені звання

2016 р. - кандидат економічних наук (НУВГП). Тема дисертації: "Облік і аналіз основних засобів в управлінні реальними інвестиціями", спеціальність 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Науковий керівник: д.е.н., професор Лазаришина Інна Дмитрівна.

Підвищення кваліфікації

 • НУВГП, сертифікат (реєстраційний №165 від 27.08.07 р.) про підвищення кваліфікації з основ Болонського процесу та кредитно-модульної системи організації навчального процесу
 • НУВГП, свідоцтво про підвищення кваліфікації (реєстраційний №203 від 25 грудня 2007 р.) про навчання в Школі педагогічної майстерності навчально-методичного управління при Національному університеті водного господарства та природокористування з 20 лютого 2007 року по 25 грудня 2007 року за спеціальністю "педагог"
 • Корпорація "Парус", сертифікат (№14526892 від 15 листопада 2012 року) про завершення курсу навчання "Користувач програмного забезпечення "ПАРУС-ПІДПРИЄМСТВО 7.40" модуль "БУХГАЛТЕРІЯ"
 • АФ "Нива-Аудит", довідка (№2 від 11 лютого 2013 року) про прослуховування курсу лекцій "Методичні основи і практика аудиту фінансової звітності. Застосування аудиторського судження та документування аудиту (з урахуванням змін до МСА, які прийняті Міжнародною федерацією бухгалтерів і запроваджуються для аудитів фінансової звітності за періоди, які починаються після 15 грудня 2009 року)", який був прочитаний з 10 грудня 2012 року по 15 грудня 2012 року
 • ІПО НУВГП, свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 539434, галузь знань: 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальність: 7.03050901 «Облік і аудит»; дисципліни (теми): «Звітність підприємств», «Економіка рибогосподарської галузі», «Бухгалтерський облік в бюджетних установах» від 14.01.2013 року
 • ТОВ "M.E.Doc", сертифікат користувача (реєстраційний номер: МЕД 103, дата видачі: 29.05.13) про проходження курсу навчання по роботі з комп'ютерною програмою "M.E.Doc"
 • Державний інститут управління та економіки водних ресурсів, свідоцтво про підвищення кваліфікації №294, курс «Забезпечення роботи водогосподарсько-меліоративного комплексу України в умовах реформування управління водними ресурсами» від 07 листопада 2013 року
 • Міжнародний інститут інновацій «Наука-освіта-розвиток» (Варшава, Польща)(MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT INNOWACJI NAUKA–EDUKACJA–ROZWÓJ W WARSZAWIE), свідоцтво про підготовку №20, курс «Економіка і фінанси», назва роботи: «Бухгалтерський облік і аналіз основних засобів в управлінні реальними інвестиціями відповідно до вимог Європейського союзу», від 30 листопада 2016 року
 • НУВГП, сертифікат (реєстраційний № 306) про навчання за програмою університетської школи-семінару для викладачів "Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці майбутнього фахівця" з 23 жовтня 2017 р. по 15 листопада 2017 р.
 • Західний бізнес-центр НУВГП, сертифікат (№023-17, м. Рівне, 25-10-03.11.2017 р.) про участь у 78-ми годинному тренінгу "Фінансова звітність підприємств: оцінка, аналіз, трансформація статей за МСФЗ та МСБО"
 • НУВГП, посвідчення (№А-1620 від 21 червня 2018 року) про проходження атестації щодо володіння державною мовою

Дисципліни, які викладає

"Історія обліку, аналізу та аудиту", "Бухгалтерський облік в галузях народного господарства", "Спецкурс за вибором: Фінансова звітність суб'єктів державного сектору", "Облік за видами економічної діяльності", "Бухгалтерський облік в бюджетних установах", "Облік і звітність суб'єктів державного сектору", "Облік і аудит".

Дисертації, автореферати дисертацій

 • Зінкевич, Оксана Володимирівна. Облік і аналіз основних засобів в управлінні реальними інвестиціями [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.00.09 / Зінкевич Оксана Володимирівна; Національний ун-т водного господарства та природокористування. - Рівне, 2015. - 264 арк.: рис., табл.
 • РА418365 Зінкевич, Оксана Володимирівна. Облік і аналіз основних засобів в управлінні реальними інвестиціями [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.09 / Зінкевич Оксана Володимирівна; Національний ун-т водного господарства та природокористування. - Рівне, 2015. - 20 с. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua Рубрикатор НБУВ: У052.9(4УКР)237.331-145.711, У053.9(4УКР)373.31-571. Тематичні рубрики: Облік та аудит в окремих країнах, Економічний аналіз в окремих країнах. Дод. точки доступу: Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне). Видання зберігається у : Основний фонд.

Основні наукові публікації

Статті та тези доповідей 2000-2010 рр.

 • Зінкевич О.В. Проблеми відображення основних засобів у системі фінансового обліку. Вісник Українського державного університету водного господарства та природокористування. Зб. наук. праць. Економіка. Вип. 5 (18). Рівне: УДУВГП, 2002. С. 29-34.
 • Зінкевич О.В. Основи побудови обліку стану та руху основних засобів. Матеріали міжнародної наукової студентсько-аспірантської конференції «Актуальні проблеми формування економічної системи України». Львів, 2002. С. 113-114.
 • Зінкевич О.В. Щодо відображення в обліку надходження основних засобів. Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 121. Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. С. 76-80.
 • Зінкевич О.В. Методологічні аспекти обліку руху основних засобів. Бухгалтерський облік та господарський контроль: минуле, сучасне, майбутнє. Збірник тез та текстів виступів на міжнародній науковій конференції. Житомир: ЖІТІ, 2002. С. 42-45.
 • Зінкевич О.В. Оцінка капітальних інвестицій як елемент інформаційного забезпечення аудиту. Матеріали міжнародної наукової студентсько-аспірантської конференції «Економіка пострадянських країн: стан та перспективи розвитку». Львів, 2003. С. 112-113.
 • Зінкевич О.В. Методичні аспекти обліку капітальних інвестицій як елемент вдосконалення інформаційного забезпечення аналітичних процедур аудиту. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Зб. наук. праць. Економіка. Частина 2. Вип. 4 (28). Рівне: НУВГП, 2004. С. 59-64.
 • Зінкевич О.В. Методика аналізу ефективності використання орендованих основних засобів. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Бухгалтерський облік та фінансова звітність як інструменти контролю». Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. С. 39-41.
 • Зінкевич О.В. Дослідження окремих питань методики обліку вибуття основних засобів. Облік, аналіз і аудит у сучасному бізнесі: Міжнародна науково-практична конференція. Львів: ПП «Компакт-ЛВ», 2004. С. 129-132.
 • Зінкевич О.В. Характеристика груп основних засобів для цілей бухгалтерського обліку. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Зб. наук. праць. Економіка. Вип. 3 (31). Рівне: НУВГП, 2005. С. 54-60.
 • Зінкевич О.В. Напрямки вдосконалення поточного обліку основних засобів. Економіка і ринок: облік, аналіз,контроль. Науковий журнал ТДЕУ: Випуск 12 / За редакцією доктора економічних наук, професора І.Д. Фаріона. / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу, контролю та аудиту у сфері надання послуг», 15-16 грудня 2005 р. Тернопіль: Економічна думка, 2005. С. 203-205.
 • Зінкевич О.В. Функціонально-вартісний аналіз облікової інформації щодо основних засобів. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Зб. наук. праць. Економіка. Частина 3. Вип. 4 (36). Рівне: НУВГП, 2006. С. 150-157.
 • Зінкевич О.В., Лазаришина І.Д. Життєвий цикл реальних інвестицій як об’єктів обліку: концептуальні засади. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Зб. наук. праць. Економіка. Вип. 4 (36). Рівне: НУВГП, 2006. С. 83-88.
 • Зінкевич О.В. Реальні інвестиції в системі бухгалтерського обліку. Розвиток наукових досліджень’2006: Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 27-29 листопада 2006 р.. Полтава: Вид-во «ІнтерГрафіка», 2006. Т.9. С. 92-94.
 • Зінкевич О.В., Лазаришина І.Д. Методичні підходи щодо аналізу ефективності використання орендованих основних засобів. Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю: Матеріали IV-ї Міжнародної науково-практичної конференції: Черкаси,11-13 квітня 2007 р. Черкаси: ЧДТУ, 2007. С. 157-158.
 • Зінкевич О.В., Сиротинська А.П. Автоматизація аналізу ефективності основних засобів в сучасних умовах господарювання. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Зб. наук. праць. Економіка. Частина 2. Вип. 4 (44). Рівне: НУВГП, 2008. С. 430-437.
 • Зинкевич О.В. Основные средства в системе финансов предприятия. Учетно-аналитические инструменты развития инновационной экономики : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 16-17 апреля 2009 г. Астрахань: Изд-во АГТУ, 2009. С. 55-58.
 • Зінкевич О.В. Щодо відображення в обліку вибуття основних засобів. Сучасні вимоги до обліку та контролю у контексті глобалізації: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: Одеса, 22-23 травня 2009 р. Одеса: ОДЕУ, 2009. С. 92-93.
 • Зінкевич О.В. Щодо обліку стану та руху основних засобів як елементу інформаційного забезпечення аудиту. Сучасні проблеми економіки в умовах глобальної фінансової нестабільності: матеріали економічної наукової інтернет-конференції (Частина 1). Тернопіль, 2010. С. 64-66.
 • Зінкевич О.В. Проблеми поточного обліку основних засобів. Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку регіонів: Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Сімферополь: ДІАЙПІ, 2010. С. 83-85.
 • Зинкевич О.В. Методические аспекты учета капитальных инвестиций как элемент усовершенствования информационного обеспечения аналитических процедур аудита. Актуальные проблемы финансов, бухгалтерского учета и корпоративного управления: Материалы международной научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава, студентов, аспирантов и молодых ученых. / Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). Ростов-на-Дону, 2010. С. 311- 315.
 • Зінкевич О.В. Достовірність обліку основних засобів як запорука ефективного функціонування підприємств. Наука і вища освіта: тези доповідей учасників XVIII Міжнар. наук. конф. студентів і молодих учених, м. Запоріжжя, 22-23 квітня 2010р. : у 4 т. / Класичний приватний університет. Запоріжжя : Вид-во КПУ, 2010. С. 232-233.
 • Зінкевич О.В. Удосконалення організації обліку та аналізу основних засобів: функціональний аспект. Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці: Матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції: Ужгород, 26-28 квітня 2010 р. Ужгород: УжНУ, 2010. С. 108-111.
 • Зінкевич О.В. Щодо поточного обліку виведених з експлуатації основних засобів. Перспективи розвитку економіки України : теорія, методологія, практика : матеріали XV Міжнар. наук.-практ. конф. (26-27 трав. 2010р.) Луцьк : Волин. Нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. С. 419-420.

Статті та тези доповідей 2011-2015 рр.

 • Зинкевич О.В. Проблемы учёта удерживаемых для продажи необоротных активов в Украине. II Международная научно-практическая конференция «Новейшие научные достижения – 2011».17.03.-25.03.2011.г. София, Болгария. Материали за 7-а международна научна практична конференция, «Найновите научни постижения», - 2011. Том 5. Икономики. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД. 112 с.
 • Зінкевич О.В. Удосконалення методичних аспектів обліку вибуття необоротних активів. Вісник Львівської комерційної академії. Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2011. Вип. 35. 482 с. (Серія економічна).
 • Зінкевич О.В. Проблеми відображення вибуття основних засобів в системі господарського обліку підприємства. Стан, проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу і контролю в умовах сучасних концепцій управління: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції. Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2011. 584 с.
 • Зинкевич О.В. Совершенствование методики учёта реализации основных средств в Украине. Совершенствование учёта, анализа и контроля как механизмов информационного обеспечения устойчивого развития экономик: материалы междунар. науч.-практ. конф.:в 2-х ч. Ч. 2. Новополоцк: ПГУ, 2011. 248 с.
 • Зінкевич О.В. Проблеми організаційного забезпечення ведення обліку необоротних матеріальних активів. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки України». Луцьк: ВІЕМ, 2011. 448 с.
 • Зінкевич О.В. До питання організації документування необоротних матеріальних активів. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Чернівці-Луцьк: ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. Вип. ІІ (42) ч.2 Т.2 Економічні науки. 520 с.
 • Зінкевич О.В. Позабалансовий облік необоротних матеріальних активів. Проблеми і перспективи реалізації облікової, контрольної та аналітичної функцій у соціокультурному просторі сучасного бізнесу: між нар. наук.-практ. конф.: тези доп.: 12-13 трав. 2011 р., м. Донецьк.
 • Зінкевич О.В. Вивчення умов дотримання якісної характеристики доречності щодо обліку утримуваних для продажу необоротних активів. Розвиток бухгалтерського обліку, контролю та аналізу у сучасних концепціях управління: Міжнар. наук.-практ. конф., 2011 р., 19-21 трав., м. Судак. Сімферополь, ВД «АРІАЛ», 2011. 286 с.
 • Зінкевич О.В. Щодо обліку надходження основних засобів та документального оформлення нарахування їх амортизації. Сучасні проблеми інвестиційної діяльності в Україні: Міжнар. наук.-практ. конф., 2013 р., 18-19 січ., м. Київ. Київ: КЕНЦ, 2013. 144 с.
 • Зинкевич О.В. Реальные капитальные инвестиции: проблемы классификации. Материалы международной научно-практической конференции "Наука и образование в современном мире». Караганды: РИО «Болашак-Баспа», 2013. 448 с. Том 2.
 • Зінкевич О.В. Нарахування амортизації основних засобів: проблеми документального підтвердження. Сучасний стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку в Україні: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів та студентів. (м. Ірпінь, 28 лютого 2013 року): в 2. ч. / Державна податкова служба України. Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС України, 2013. 244 с. Ч. 1.
 • Зінкевич О.В. Ідентифікація сутнісних характеристик основних засобів : теоретико-методичні аспекти. Бізнес Інформ. 2013. № 11. С. 298-302. URL: http://www.business-inform.net/search/?qu=%D0%B7%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&x=0&y=0-1).

Статті та тези доповідей 2016-2020 рр.

 • Зінкевич О.В. Інформаційно-організаційні засади аналізу основних засобів в управлінні реальними інвестиціями. International Scientific Conference Formation of Modern Economic Area: Benefits, Risks, Implementation Mechanisms: Conference Proceedings, April 29, 2016. Riga: Baltija Publishing. 308 pages. P. 220-223.
 • Зінкевич О.В. Теоретико-методичні засади аналізу основних засобів в управлінні інвестиційною діяльністю підприємств: системний підхід. Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні: матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., 11 травня 2016 р. Тернопіль: ТНЕУ, 2016. 432 с. С. 335-337.
 • Зінкевич О.В. Завдання обліку основних засобів в управлінні реальними інвестиціями. International Scientific-Practical Conference Economic Development Strategy in Terms of European Integration: Conference Proceedings, May 27, 2016. Kaunas: Baltija Publishing. 360 pages. P. 253-256.
 • Боровик О.М., Зінкевич О.В. Калькулювання собівартості продукції й аналітичний облік витрат у рибництві. Стратегічні вектори соціально-економічного розвитку на мікро- та макрорівні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 17-18 листопада 2016 р. Полтава, 2016. 286 с. С. 145-147.
 • Зинкевич О.В. Аналитический инструментарий системы управления реальными инвестициями в основные средства автотранспортных предприятий. Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы: сборник тезисов ХI международной научно-практической конференции, УО «Полесский государственный университет», г. Пинск, 21 апреля 2017 г. Пинск: ПолесГУ, 2017. 345 с. С. 292-294.
 • Боровик О.М., Дорошенко О.О., Зінкевич О.В. Правове регулювання діяльності малого бізнесу в Україні. Розвиток малого та середнього бізнесу в умовах глобалізації світової економіки: матеріали виступів Всеукраїнського економічного форуму з міжнародною участю (в онлайн форматі), 27 квітня 2017 р., м. Житомир, ЖДТУ. URL: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7023.
 • Зінкевич О.В., Левшенюк М.І. Особливості обліку малоцінних необоротних матеріальних активів. Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції: Збірник тез VІ Міжнародної науково-практичної конференції 27 квітня 2017 р. Рівне: НУВГП, 2017. Ч. 2. 245 с. С. 78-80.
 • Зінкевич О.В. Облік основних засобів на етапі реалізації реальних (капітальних) інвестицій. Економіка та суспільство. 2017. №9. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal-9/16-stati-9/998-zinkevich-o-v.
 • Зінкевич О.В. Обліково-аналітичний інструментарій управління основними засобами як чинник зростання капіталу. Стійкий розвиток національної економіки: актуальні проблеми та механізми забезпечення: Матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (27 квітня 2017 року). Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2017. 134 с. С. 104-107.
 • Зінкевич О.В. Тлумачення економічного змісту категорії «основні засоби». Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об’єднаних територіальних громад: мат-ли І Міжнар. наук.-метод. конф. Рівне: Волин. Обереги, 2017. 186 с. С. 20-21.
 • Зінкевич О.В., Вишневська О.І. Облік доходів бюджетних установ в умовах законодавчих змін. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Реалізація компетентнісного підходу у підготовці фахівців з обліку і оподаткування, що присвячена 30-річчю кафедри обліку і аудиту. Рівне: НУВГП, 2018.
 • Зінкевич О.В., Бірець О.А. Виплати працівникам субєкта державного сектору на прикладі Володимирецького управління водного господарства. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Реалізація компетентнісного підходу у підготовці фахівців з обліку і оподаткування, що присвячена 30-річчю кафедри обліку і аудиту. Рівне: НУВГП, 2018.
 • Зінкевич О.В., Гальчук Х.В. Стан та проблеми організації обліку розрахунків за виплатами працівникам. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Реалізація компетентнісного підходу у підготовці фахівців з обліку і оподаткування, що присвячена 30-річчю кафедри обліку і аудиту. Рівне: НУВГП, 2018.
 • Зінкевич О.В., Мамчик Є.І. Витрати суб'єкта державного сектору: організація та методика обліку. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Реалізація компетентнісного підходу у підготовці фахівців з обліку і оподаткування, що присвячена 30-річчю кафедри обліку і аудиту. Рівне: НУВГП, 2018.
 • Зінкевич О.В. Обліково-аналітичне забезпечення управління основними засобами з позицій стратегій суб'єктів господарювання. Фінансова система країни: тенденції та перстпективи розвитку: матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2018. 254 с. С. 110-113.
 • Zinkevych O., Vovk V. METODA ANALIZY ŚRODKÓW TRWAŁYCH W ZARZĄDZANIU INWESTYCJAMI RZECZOWYMI. Імплементація інновацій обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сучасного бізнесу: І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 22 березня 2018 р. Х.: ХДУХТ, 2018. 435 с. С. 32-34.
 • Зінкевич О.В. Облік основних засобів на етапі завершення життєвого циклу інвестицій в них. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економічні науки. Рівне, 2018. № 4. С. 53-63. URL: http://visnyk.nuwm.edu.ua/index.php/econ/article/view/587.
 • Zinkevych O. V., Rzeszutek K. Ujęcie wyniku finansowego w polskim prawie podatkowym. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Сер. Економічні науки. Рівне, 2019. № 1. С. 51-58. URL: http://visnyk.nuwm.edu.ua/index.php/econ/article/view/614.
 • Zinkevych O. V., Baczynska A. Systemy rachunków kosztów w rachunkowości finansowej i zarządczej. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Сер. Економічні науки. Рівне, 2019. № 2. С. 26-35. URL: http://visnyk.nuwm.edu.ua/index.php/econ/article/view/634.
 • Павлова В.П., Зінкевич О.В. Завдання обліку реалізації інвестицій в основні засоби. Актуальні проблеми обліково-аналітичного забезпечення суб'єктів господарювання в умовах сталого розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених, 17 квітня 2019 року. [Електронне видання]. Рівне : НУВГП, 2019. С. 91-92.
 • Зінкевич О.В. Проблеми обліку та аналізу операцій з інвестиційною нерухомістю. Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції: Збірник тез VIІ Міжнародної науково-практичної конференції 16 травня 2019 року. Рівне: НУВГП, 2019. С. 130-131.
 • Zinkevych O. V., Wdowiak K. Koszty i ich klasyfikacja. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Сер. Економічні науки. Рівне, 2019. № 3 (87). С. 167–179.
 • Zinkevych O. V., Zarzeczny P. Cele zarządzania kosztami. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Сер. Економічні науки. Рівне, 2019. № 4 (88). С. 14–20.
 • Павлюк В.В., Зінкевич О.В. Особливості функціонування туристичного бізнесу під час карантинних обмежень. Трансформаційні зміни національної економіки в умовах євроінтеграції: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції. (м. Дубляни, 12-13 травня 2020 р.). Дубляни, 2020. 172 с. C. 109–111.
 • Юшкевич І.Г., Зінкевич О.В. Амортизація безоплатно одержаних основних засобів. Актуальні проблеми обліково-аналітичного забезпечення в умовах переходу до Індустрії 4.0 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне, 26–27 березня 2020 року). Рівне : НУВГП, 2020. 416 с. С. 49–51.
 • Шутяк А. В., Зінкевич О.В. Завдання економічного аналізу основних засобів. Актуальні проблеми обліково-аналітичного забезпечення в умовах переходу до Індустрії 4.0 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне, 26–27 березня 2020 року). Рівне : НУВГП, 2020. 416 с. С. 285–288.
 • Olha Pavelko, Inna Lazaryshyna, Olena Doroshenko, Yulia Vashai, Oksana Zinkevych. The Construction Market Monopolization: Identification of the Threats to the Economic Security of Ukraine. International Journal of Recent Technology and Engineering (The Lattice Science, Mendeley, Index Copernicus, etc.). 2020. Vol. 8. Iss. 5. P. 56–66.
 • Дерманська М. О., Зінкевич О.В. Щодо бухгалтерського обліку створення та обслуговування сайту для інтернет-торгівлі. VІ Міжнародна науково-практична конференція «Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах сталого розвитку», присвячена 20-й річниці створення кафедри аудиту (м. Київ, 10 грудня 2020 року). Київ : ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», 2020. С. 163–164.
 • Olha Osadcha, Olha Pavelko, Joanna Nakonieczny, Oksana Zinkevych. Motivational Component of National Corporate Social Responsibility: Funding, Accounting and Reporting Aspects. International Journal of Business and Society. Vol. 21. No. 3, 2020, 1012–1032 (SCOPUS).


Методичні розробки

 • 06-02-190 Зінкевич, О. В. (2018) Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Спецкурс за вибором: Фінансова звітність суб’єктів державного сектору» для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого (магістерського) рівня заочної форми навчання. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/9276/
 • 06-02-191 Зінкевич, О. В. (2018) Методичні вказівки та завдання до практичних занять з навчальної дисципліни «Спецкурс за вибором: Фінансова звітність суб’єктів державного сектору» для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого (магістерського) рівня заочної форми навчання. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/9277/
 • 06-02-218 Антонюк, О. Р. та Бондарєва, Т. Г. та Вовк, В. М. та Дорошенко, О. О. та Зінкевич, О. В. та Зубілевич, С. Я. та Міклуха, О. Л. та Павелко, О. В. та Позняковська, Н. М. та Сиротинська, А. П. (2018) Методичні вказівки до виконання бакалаврської роботи здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування». URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/8717/
 • 06-02-230 Зінкевич, О. В. (2018) Методичні вказівки та завдання до практичних занять з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік в галузях народного господарства» для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня (за скороченим терміном навчання). URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/9278/
 • 06-02-231 Зінкевич, О. В. (2018) Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік в галузях народного господарства» для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня (за скороченим терміном навчання). URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/9279/
 • 06-02-233 Дорошенко, О. О. та Зінкевич, О. В. (2018) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Облік у бюджетних установах» для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня (за скороченим терміном навчання). URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/9599/
 • 06-02-240 Зінкевич, О. В. (2018) Методичні вказівки та завдання до практичних занять з навчальної дисципліни «Облік за видами економічної діяльності» для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/9600/
 • 06-02-241 Зінкевич, О. В. (2018) Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Облік за видами економічної діяльності» для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/9601/
 • 06-02-248 Дорошенко, О. О. та Павелко, О. В. та Зінкевич, О. В. (2018) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Облік і аудит» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями 051 «Економіка» («Економічна кібернетика», «Бізнес-аналітика і управління персоналом та економіка праці»), 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля, біржова діяльність», 292 «Міжнародні економічні відносини (Міжнародний бізнес)». URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/13430/
 • 06-02-249 Дорошенко, О. О. та Зінкевич, О. В. та Ровенець, Т. О. (2018) Робочий зошит для практичних занять з навчальної дисципліни «Облік і аудит» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями 051 «Економіка» («Економічна кібернетика», «Бізнес-аналітика і управління персоналом та економіка праці»), 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля, біржова діяльність», 292 «Міжнародна економічна діяльність (Міжнародний бізнес)». URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/13431/
 • 06-02-272 Зінкевич, О. В. (2019) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Облік і звітність суб’єктів державного сектору» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/16727/

Навчальні посібники

 • Зінкевич О.В., Лагода І.А. Облік у бюджетній сфері: Навчальний посібник. Рівне: РДТУ, 2001. 152 с.
 • Шевчук Л.І., Погребняк Н.Д., Зінкевич О.В. Теорія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник. Рівне: РДТУ, 2001. 314 с.
 • Зінкевич О.В., Левицька С., Нагавичко І.П., Мосійчук М.М., Немкович О.Б. Бухгалтерський облік в галузях народного господарства: Навчальний посібник. Рівне: НУВГП, 2006. 456 с.
 • Левицька С.О., Зінкевич О.В., Боровик О.М. Бухгалтерський облік в галузях народного господарства: Інтерактивний комплекс. Рівне: НУВГП, 2008. 149 с.

Монографії

 • The problems of accounting, analysis and financial reporting: experience of Ukraine and Poland. monograph / I. Lazaryshyna, H.Ronek and oth.; under the general editorship of I. Lazaryshyna. Rivne: National University of Water Management and Nature Resources Use, 2012. 284 p. P. 48-64, 187-190.
 • Зінкевич О.В. Tendencje rozwoju współczesnej rachunkowości finansowej i zarządczej : [monografia] / pod red. A.Kister, A.Bujaka; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Siedlce: Elpil, 2016. 282 s. S. 250-260.
 • Зінкевич О.В., Лазаришина І.Д. Організація і методика обліку та аналізу основних засобів в управлінні реальними інвестиціями: монографія. Рівне : НУВГП, 2017. 208 с. С. 1-78, 117-208.
 • Обліково-аналітичне забезпечення суб'єктів господарювання в умовах євроінтеграції: монографія. / Н.М. Позняковська, С.Я. Зубілевич, О.Л. Міклуха та ін. Рівне: НУВГП, 2019. 414 с. С. 283-291.
 • Гуцаленко Л. В., Лазаришина І. Д., Марчук У. О., Зінкевич О.В. Облік та аналітична оцінка основних засобів у розвитку інформаційної економіки: монографія. Колект. моногр. Київ : Центр учбової літератури, 2020. 252 с. С. 119–149, 179–232.

Участь у конференціях

2000-2010 рр.

 1. Міжнародна наукова студентсько-аспірантська конференція "Актуальні проблеми формування економічної системи України", м. Львів (Україна), 2002 р.
 2. Міжнародна наукова конференція "Бухгалтерський облік та господарський контроль: минуле, сучасне, майбутнє", м. Житомир (Україна), 2002 р.
 3. Міжнародна наукова студентсько-аспірантська конференція "Економіка пострадянських країн: стан та перспективи розвитку", м. Львів (Україна), 2003 р.
 4. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Бухгалтерський облік та фінансова звітність як інструменти контролю", м. Дніпропетровськ (Україна), 2004 р.
 5. Міжнародна науково-практична конференція "Облік, аналіз і аудит у сучасному бізнесі", м. Львів (Україна), 2004 р.
 6. Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу, контролю та аудиту у сфері надання послуг", м. Тернопіль (Україна), 15-16 грудня 2005 р.
 7. ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток наукових досліджень'2006", м. Полтава (Україна), 27-29 листопада 2006 р.
 8. IV Міжнародна науково-практична конференція "Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю", м. Черкаси (Україна), 11-13 квітня 2007 р.
 9. Международная научно-практическая конференция "Учетно-аналитические инструменты развития инновационной экономики", г. Астрахань (Российская Федерация), 16-17 апреля 2009 г.
 10. Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні вимоги до обліку та контролю у контексті глобалізації", м. Одеса (Україна), 22-23 травня 2009 р.
 11. Економічна наукова Інтернет-конференція "Сучасні проблеми економіки в умовах глобальної фінансової нестабільності", м. Тернопіль (Україна), 2010 р.
 12. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку регіонів", м. Сімферополь (Україна), 2010 р.
 13. Международная научно-практическая конференция профессорско-преподавательского состава, студентов, аспирантов и молодых ученых "Актуальные проблемы финансов, бухгалтерского учета и корпоративного управления", г. Ростов-на-Дону (Российская Федерация), 2010 г.
 14. XVIII Міжнародна наукова конференція студентів і молодих учених "Наука і вища освіта", м. Запоріжжя (Україна), 22-23 квітня 2010 р.
 15. І Міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", м. Ужгород (Україна), 26-28 квітня 2010 р.
 16. XV Міжнародна науково-практична конференція "Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика", м. Луцьк (Україна), 26-27 травня 2010 р.

2011-2015 рр.

 1. 7-а международна конференция "Найновитне научни постижения", г. София (Болгария), 2011 г.
 2. VI Міжнародна науково-практична конференція "Стан, проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу і контролю у контексті сучасних концепцій управління", м. Львів (Україна), 2011 р.
 3. Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми і перспективи реалізації облікової, контрольної та аналітичної функцій у соціокультурному просторі сучасного бізнесу", м. Донецьк (Україна), 12-13 травня 2011 р.
 4. IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки України", м. Луцьк (Україна), 2011 р.
 5. Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток бухгалтерського обліку, контролю та аналізу у сучасних концепціях управління", м. Судак (Україна), 19-21 травня 2011 р.
 6. Международная научно-практическая конференция "Совершенствование учета, анализа и контроля как механизмов информационного обеспечения устойчивого развития экономики", г. Новополоцк (Республика Беларусь), 2011 г.
 7. Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми інвестиційної діяльності в Україні", м. Київ (Україна), 2012 р.
 8. ХІ Міжнародна науково-методична конференція "Забезпечення наступності змісту в системі ступеневої вищої освіти та післядипломної освіти", м. Рівне, 15-16 листопада 2012 р.
 9. Одинадцята Всеукраїнська наукова Internet-конференція «Зимові читання, присвячені видатним вченим в галузі бухгалтерського обліку, аналізу і контролю», м. Житомир (Україна), 22-23 лютого 2013 р.
 10. Международная научно-практическая конференция «Наука и образование в современном мире», г. Караганда (Республика Таджикистан), 22-23 февраля 2013 г.
 11. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів та студентів «Сучасний стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку в Україні», м. Ірпінь (Україна), 28 лютого 2013 року.
 12. І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми обліково-аналітичного процесу в управлінні підприємницькою діяльністю, м. Мукачево (Україна). 28 листопада 2013 р.
 13. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання», м. Макіївка (Україна), 21-22 лютого 2014 р.
 14. Республиканская научно-практическая конференция «Бухгалтерский учет, анализ и аудит: современное состояние и перспективы развития», г. Душанбе (Республика Таджикистан), 14-15 марта 2014 г.
 15. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених «Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення», м. Львів (Україна), 11-12 квітня 2014 р.
 16. Международная научно-практическая конференция «Внедрение Международных стандартов аудита в Республике Таджикистан: проблемы и перспективы», г. Душанбе (Республика Таджикистан), 29-31 мая 2014 г.
 17. V Международная научно-практическая конференция «Перспективы развития бухгалтерского учета, аудита, финансово-ревизионного и налогового контроля в современных условиях международной интеграции экономики», г. Екатеринбург (Российская Федерация), 10-11 ноября 2014 г.
 18. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Розвиток бухгалтерського обліку, контролю та аналізу в умовах інституціональних змін глобальної економіки», м. Луцьк (Україна), 16 грудня 2014 р.
 19. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Шості економіко-правові дискусії», м. Львів (Україна), 3 березня 2015 р.

2016-2019 рр.

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Формування сучасного економічного простору: переваги, ризики, механізми реалізації, м. Тбілісі (Грузія), 29 квітня 2016 року.
 2. IV Міжнародна науково-практична конференція «Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні», м. Тернопіль (Україна), 11 травня 2016 р.
 3. Міжнародна науково-практична конференція «Стратегії економічного розвитку в умовах євроінтеграції», м. Каунас (Литва), 27 травня 2016 р.
 4. Науково-практичний семінар "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: виклики євроінтеграції", м. Рівне, 05 липня 2016 р.
 5. Всеукраїнська науково-практична конференція «Стратегічні вектори соціально-економічного розвитку на мікро- та макрорівні», м. Полтава (Україна), 17-18 листопада 2016 р.
 6. ХI международная научно-практическя конференция «Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы», г. Пинск (Республика Беларусь), 21 апреля 2017 г.
 7. Всеукраїнський економічний форум з міжнародною участю (в онлайн форматі) «Розвиток малого та середнього бізнесу в умовах глобалізації світової економіки»,м. Житомир (Україна), 27 квітня 2017 р.
 8. VІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції», м. Рівне (Україна), 27 квітня 2017 р.
 9. І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Стійкий розвиток національної економіки: актуальні проблеми та механізми забезпечення», м. Кривий Ріг (Україна), 27 квітня 2017 р.
 10. І Міжнародна науково-методична конференція «Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об'єднаних територіальних громад», м. Рівне (Україна), 20 жовтня 2017 р.
 11. Міжнародна наукова конференція «Розвиток обліку, аналізу і аудиту суб'єктів суспільного інтересу», м. Житомир (Україна), 20-21 жовтня 2017 р.
 12. VI Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку обліку, оподаткування, аудиту та аналізу в системі інформаційного забезпечення управління суб'єктами господарювання», м. Херсон (Україна), 14-15 листопада 2017 р.
 13. Міжнародна науково-практична конференція «Фінансова спроможність об'єднаних територіальних громад: очікування і реалії», м. Рівне-Луцьк (Україна), 29-30 листопада 2017 р.
 14. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Імплементація інновацій обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сучасного бізнесу", м. Харків, 22 березня 2018 р.
 15. V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку", м. Острог, 11-12 жовтня 2018 р.
 16. Всеукраїнська науково-практична конференція «Реалізація компетентнісного підходу у підготовці фахівців з обліку і оподаткування", що присвячена 30-річчю кафедри обліку і аудиту, м. Рівне, 22 листопада 2018 р.
 17. Міжнародна науково-практична конференція "Університет і школа: перспективи співпраці", м. Рівне, 11-12 квітня 2019 р.
 18. Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих вчених "Актуальні проблеми обліково-аналітичного забезпечення суб'єктів господарювання в умовах сталого розвитку" м. Рівне, 17 квітня 2019 р.
 19. VII Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції", м. Рівне, 16 травня 2019 р.

Громадська робота

З 2018 року є членом Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України.

З 2019 року виконує обов'язки відповідального секретаря збірника наукових праць "Вісник Національного університету водного господарства та природокористування" (серія "Економічні науки").

Відзнаки

 • Грамота факультету економіки УДУВГП "Переможець конкурсу "Людина року - 2003" у номінації "Кращий навчальний посібник року" (25.11.2003 р.)
 • Грамота факультету економіки і підприємництва НУВГП "За багаторічну плідну працю і значний внесок у навчання та виховання студентської молоді факультету економіки і підприємництва" (28.10.2005 р.)
 • Почесна грамота Національного університету водного господарства та природокористування "За особисті трудові досягнення у професійній, службовій діяльності, бездоганну працю та особисті заслуги під час виконання службових обов'язків та з нагоди 100-річчя від часу заснування Національного університету водного господарства та природокористування" (2015 р.)
 • Почесна грамота Національного університету водного господарства та природокористування "За захист кандидатської дисертації" (2016 р.)
 • Почесна грамота Національного університету водного господарства та природокористування "За видання монографії та з нагоди Дня науки" (2018 р.)

Сфера наукових інтересів

Основні засоби; реальні інвестиції; капітальні інвестиції; інвестиційна нерухомість; облік; аналіз

Контактна інформація

E-mail: o.v.zinkevych@nuwm.edu.ua

ORCID ID: 0000-0002-8908-9368

Web of Science Researcher ID: AAF-4884-2019

SCOPUS, Author ID: 57220923083