Жемба Алла Йосипівна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

ОСВІТА

Український інститут інженерів водного господарства, спеціальність - економіка і організація водного господарства, кваліфікація - інженер-економіст. Інститут проблем ринку та еколого-економічних досліджень НАН України (м. Одеса), захист кандидатської дисертації за спеціальністю 08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього природного середовища. Тема дисертації "Економіко-організаційні основи розвитку природоресурсного менеджменту". Вчене звання: доцент кафедри міжнародної економіки.

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

В 1989 році розпочала науково-педагогічну діяльність на кафедрі економіки водного господарства, пізніше перейменовану в кафедру економіки підприємства. З квітня 2013 р.по теперішній час - доцент кафедри міжнародних економічних відносин НУВГП. Викладає дисципліни: "Глобальна економіка","Методологія міжнародних наукових кон'юнктурних досліджень", "Міжнародні фінанси", "Управління міжнародною конкурентоспроможністю", "Міжнародні економічні конфлікти та їх подолання". Є заступником завідувача кафедри міжнародної економіки та відповідальною за навчальну, наукову і міжнародну роботу кафедри, за навчальні та виробничі практики, куратор студентів спеціальності "Міжнародні економічні відносини".

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

1997 рік - підвищення кваліфікації з відривом від виробництва в Українській Академії державного управління при Президентові України. 2007 рік - отримала сертифікат з основ Болонського процесу та кредитно-модульної системи організації навчального процесу. 2010 та 2012 роки - Інститут післядипломної освіти НУВГП. 2013 рік - Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля (м. Луганськ). 2013 рік - Державний інститут управління та економіки водних ресурсів (м. Київ).

НАГОРОДИ

Грамота Головного фінансового управління Рівненської облдержадміністрації 23.02.2012 р.; Грамота факультету економіки і підприємництва «Кращий науковець 2012 року» 2013 р.; Почесна грамота Рівненської обласної державної адміністрації №131, наказ №103-з від 26.04.2013 Почесні грамоти НУВГП та ННІЕМП з нагоди Дня працівників освіти, за значні здобутки у науково-дослідній роботі (2014, 2015, 2017 р.р.).

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

Зелена економіка в контексті сталого розвитку;природоресурсний менеджмент; пошук інноваційних шляхів екологоорієнтованого розвитку країни в умовах глобальної нестабільності; парадоксальна природа глобальних трансфоромацій.

НАУКОВА РОБОТА

За результатами наукових досліджень опубліковано понад 100 науково-методичних праць, є співавтором 11 наукових монографій. Участь у розробці кафедральної наукової теми «Забезпечення сталого розвитку світової постіндустріальної економіки»; госпдоговірної теми "Розвиток концепції економіки знань на основі створення нової науковометричної бази цитування наукових статей для альянсу університетів";кафедральної наукової теми «Інформаційні пріоритети національної та глобальної економіки з врахуванням принципів природоресурсного менеджменту». Керівництво науковою роботою студентів, зокрема в 2017 році підготовила виступи студентів з опублікуванням тез доповідей:Гегера Т. Розвиток екологічно орієнтованого менеджменту в умовах глобалізаційних процесів // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції: Збірник тез VI Міжнародної науково-практичної конференції 27 квітня 2017 року. Рівне : НУВГП, 2017. – Ч.1. – С.212-216; Паламарчук К. Управління ризиками в зовнішньоекономічній діяльності підприємств // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції: Збірник тез VI Міжнародної науково-практичної конференції 27 квітня 2017 року. Рівне : НУВГП, 2017. – Ч.1. – С.127-130;Цейко В. Особливості управління розвитком підприємств в нестійкому бізнес-середовищі // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції: Збірник тез VI Міжнародної науково-практичної конференції 27 квітня 2017 року. Рівне : НУВГП, 2017. – Ч.1. – С.167-170. Участь в міжкафедральному студентському семінарі на тему: «Шляхи забезпечення виходу конкурентоспроможної продукції національної економіки на світовий рівень» з доповідями: "Вплив інвестиційного клімату на розвиток міжнародної торгівлі" Паламарчук К., Гегера Т., 6 к., спец. «Міжнародні економічні відносини»; "Інвестиційна активність та забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств в умовах глобалізації" Прокопчук Ю., 5 к., спец. «Міжнародні економічні відносини». Публікації в наукових виданнях: Гегера Т. О., Жемба А.Й. Вплив техноглобалізму на інвестиційну діяльність ТНК// Студентський вісник НУВГП: зб.наук.праць. – Рівне, 2017. - № 1(7). - С.61-65; Паламарчук К. О., Жемба А.Й.Напрями міжнародної взаємодії в сфері регулювання природокористування// Студентський вісник НУВГП: зб.наук.праць. – Рівне, 2017. - № 1(7). -С.109-113; Цейко В. А., Жемба А.Й.Напрями активізації процесів інноваційної реструктуризації національної економіки //Студентський вісник НУВГП: зб.наук.праць. – Рівне, 2017. - № 1(7). - С.133-137; Кіт А. В., Жемба А.Й.Особливості діяльності віртуальних підприємств у сфері міжнародного бізнесу// Студентський вісник НУВГП: зб.наук.праць. – Рівне, 2017. - № 1(7). - С.72-75.

ПРАЦІ

1. Жемба А.Й. Світові тенденції впливу інноваційних факторів на економічний розвиток країн в умовах глобалізації / А.Й.Жемба // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія Економіка, 2013, випуск № 21,С. 120-128. 2. "Зелена" економіка крізь призму трансформаційних зрушень в Україні : монографія / [Б.В. Буркинський, Т.П. Галушкіна, та ін.]. – Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2011, 324 с. 3. "Зелена" стратегія регіону: монографія / [Б.В. Буркинський, Т.П. Галушкіна, та ін.]; за наук редакцією Б.В. Буркинського, Т.П. Галушкіної –НАН України,Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. – Саки: ПП "Підприємство "Фенікс", 2011, 448 с. 4. Жемба А.Й. Напрями формування системи природоресурсного менеджменту згідно міжнародних викликів / А.Й.Жемба // Вісник НУВГП, серія Економіка. – Рівне, 2013. – № 2 (62). – С. 62-70. 5. Жемба А.Й. Комплексне використання методів активного навчання як умова ефективної підготовки студентів економічних спеціальностей / А.Й.Жемба // Нова педагогічна думка/ Науково-методичний журнал. – Рівне,2013.–№1, ч.ІІ. – С. 73-76 6. Жемба А.Й. Інноваційна та екологічна компоненти моделі міжнародного співробітництва в світовій економіці // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. Випуск XІХ: Збірник наукових праць, №1 - Київ, СЕУ/Рівне, НУВГП, 2013.-С. 24-33. 7. Zhemba A. International aspects of environmental taxation as an elemant of steady development// Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: зб. наук.праць. – Рівне, 2013. –№ 4 (64). –С. 46-53. 8. Жемба А.Й. Напрями реформування вітчизняної економіки шляхом адаптації механізмів зарубіжних країн / А.Й. Жемба// Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: зб. наук. праць. – Рівне, 2014. –№ 1 (65). 9. Жемба А.Й. Розвиток університетської науки та академічного підприємництва в умовах глобалізації /Жемба А.Й. // MaterialyXMiedzynaroowejnaukowi-praktycznejkonferencji «Strategicznepytaniaswiatowejnauki -2014», 07-15 lutego 2014 roku.Volume 18/ Pedagogicznenauki.: Przemysl. Naukaistudia –С.56-60 10. Жемба А.Й. Роль транснаціональних корпорацій в розвитку інформаційного бізнесу / А.Й.Жемба // Стратегічні рішення інформаційного розвитку економіки, суспільства та бізнесу : тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції науковців, м.Рівне, 12-14 лютого 2014 р. – Рівне: НУВГП, 2014. – С. 136 – 138. 11. Жемба А.Й. Обгрунтування необхідності посилення екологічного спрямування економічної політики країни в умовах глобалізації / А.Й.Жемба // 2014 р. – Рівне: НУВГП, 2014. – С. 136 - 138 12.Жемба А.Й. Обгрунтування необхідності посилення екологічного спрямування економічної політики країни в умовах глобалізації/ А.Й.Жемба//ІІ Міжнародний екологічний форум «Зелена економіка. Зелені інвестиції. Зелений туризм» Матеріали міжнар.конф. 25-26 вересня 2014 р.- Одеса: збірка тез / Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. – Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2014. – С.123-126 13. Жемба А.Й. Проблеми формування збалансованої політики природокористування в умовах європейської економічної інтеграції/А.Й.Жемба // Розвиток національних економік в умовах глобальної нестабільності: мат. Другоїміжнародноїнауково-практичноїконференції (м. Одеса,10 – 11 травня 2013 р.)/ за ред. С.О. Якубовського. – О.: Видавничийдім«Гельветика», 2013. – 158-161 с. 14. Жемба А.Й. Особливості економічного розвитку країн в умовах формування постіндустріального суспільства/ А.Й.Жемба // /Збірник тез учасників VI Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу України в контексті євроінтеграції», 16-17 жовтня 2014 р., м. Рівне. – Рівне: НУВГП, 2014 – С. 25-28 15. Жемба А.Й. Світовий досвід функціонування суспільних фондів споживання в умовах глобалізації/ А.Й.Жемба // економіки Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: зб. наук. праць. – Рівне, 2014. –№ 2 (66). – С. 130-137 16. Жемба.А.Й. Інноваційна переорієнтація – основа євроінтеграційного вибору України Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: європейський вектор – нові виклики та можливості: тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015 – С.145-146 17. Жемба А.Й . Пріоритети соціальної сфери в європейській політиці Матеріали наук.-методичної конф.(22 квітня 2016 р.)/ КНУ ім. Т. Шевченка Інститут міжнародних відносин,Кафедра світового господарства і міжнародних економічних відносин,Кафедра Жана Моне/Публікація в рамках виконання проекту програми Жана Моне No542395-LLP-1-2013-1-UA-AJM-CH«Університетські курси з європейської економічної інтеграції» (грантова угодаN°2013-3086/001-001), м. Київ. – С. 177-120 18. Жемба А.Й. Влияние глобализации на уровень человеческого развития Сб. науч.трудов «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ»(Махачкала, 8 апреля 2016 г.)». – Махачкала, 2016. – С.139-141 19. Жемба А.Й. Структурні зрушення в національних економіках при переході до сталого розвитку Зб. наук.праць "Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки" -м. Дніпропетровськ, Лист МОН України від 21.01.2016 №1/9-34, С.183-188 20. Жемба А.Й. Адаптація підприємства в умовах нестабільного бізнес-середовища / Прогнозування економічного та соціального розвитку національної економіки: мат.доповідей міжнародної наук.-практ.конф. (22 квітня, 2016 р.)/Класичний приватний університет, Резекненська технологічна академія (Литва). – Запоріжжя, 2016. – С. 107 – 111 21. Жемба А.Й. Проблеми становлення енергетичної моделі глобального економічного розвитку/ А.Й.Жемба//Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: зб. наук. праць. – Рівне, 2016. –№ 1 (73). – С. 45-55. 22.Жемба А.Й. Проблеми інноваційної реструктуризації національної економіки в трансформаційних умовах / А.Й.Жемба// Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки: Збірник наукових статей – Дніпро: НМетАУ, 2017. – с. 110-116//Лист МОН України від 06.03.2017 ғ1/9-125 23.Етичні аспекти корпоративної поведінки в процесі ведення бізнесу/ Шергіна Л.А.,Жемба А.Й,Савощенко О.О.// Науковий журнал №4,2017. Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. –Хмельницький,2017. – 210-213 Index Copernicus ICV 2014 :5,34(з 2013 :4,52) Google Scholar h5-Index:13 (з 2013 :7;10) 24. Mechanisms of environmental taxation in transition globalizing economies/ A.Zhemba. L.Shergina // Periodyk naukowy Akademii Polonijnej, Częstochowa, Akademia Polonijna w Częstochowie, 2017, 20 (2017) nr 1, s.143.,С 98-105 Czasopismo naukowe punktowane przez MNiSW (http://impactfactor.pl/czasopisma/19261-periodyk-naukowy-akademii-polonijnej) dostępne w bazie Open Journal Systems (nuife.org/index.php/pnap) i posiada prefiks DOI Index Copernicus ICV2013 :3,48 25.Економіка оборонно-промислового комплексу України в контексті міжнародного співробітництва:монографія/ [О.М.Сазонець,А.Й.Жемба,З.В.Валіулліна, Д.С.Захарова] – Рівне: НУВГП, 2016. 26.Розвиток аерокосмічної галузі в сфері військової економіки світу: Монографія / О.М. Сазонець, А.Й.Жемба, З.В.Валіулліна. – Рівне: Волин.обереги, 2017. 27. Жемба А.Й. Реформування сучасних моделей управління водними ресурсами за рахунок розширення ресурсної домінанти: Мат. Міжнар.науково-практ. конф. «Управління водними ресурсами в умовах змін клімату», 21 березня 2017 р.- Київ: Інститут водних проблем і меліорації. 28. Жемба А.Й. Єдність і протиріччя економічної і соціальної політик/ А.Й.Жемба// Імперативи та інноваційні механізми забезпечення гідної праці в умовах становлення нової економіки : зб. тез доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. ; 25-26 квіт. 2017 р. — К. : КНЕУ, 2017. — 361, [3] с. 284-286 29. Жемба А.Й., Шергіна Л.А. Удосконалення системи інформаційного забезпечення регіональної екологічної політики/ А.Й.Жемба, Л.А.Шергіна//Теорія та практика менеджменту безпеки: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (18 травня 2017 р.) / Відп. ред. проф. Л. М. Черчик.– Луцьк, 2017. 30. Шергіна Л.А., Жемба А.Й, Питання впливу технологічної структури економіки на інноваційний розвиток/ Мат. ІV Міжнар. наук.-практ. конф. Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки/ Львів, 18–19 травня 2017 р.– Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2017.-С.888-889 31. Шергіна Л.А.,Жемба А.Й,Роль планування у формуванні стратегії підприємств малого бізнесу Мат.Міжнар. наук.-практ. конф Стратегія підприємства: підприємницький контексті КНЕУ,Київ - 16-17 листопада 2017. 32.Жемба А.Й. Оцінка екологічної здатності інноваційного підприємництва/ А.Й.Жемба// Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] :Зб. матеріалів ІІ Всеукр. Наук.-практ. конференції. — К. : КНЕУ, 2017. 33.Жемба А.Й, Шергіна Л.А.,Пономарьова Ю.І.Аналіз тенденцій і перспектив розвитку підприємств харчової промисловості України/Вісник НУ «Львівська політехніка» “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку” Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. 34.Шергіна Л.А.,Жемба А.Й.Теоретико-методологічні підходи до визначення економічної ефективності малого підприємництва в умовах євроінтеграції/

КОНТАКТИ

a.i.zhemba@nuwm.edu.ua