Грицюк Петро Михайлович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Грицюк Петро Михайлович

Народився 5 травня 1957 року в сім’ї вчителів у с. Колосова Кременецького району Тернопільської області. У 1974 році із золотою медаллю закінчив середню школу № 1 м. Кременець. У 1979 році з відзнакою закінчив фізико-математичний факультет Тернопільського державного педагогічного інституту. Після завершення навчання в інституті працював вчителем фізики Лідихівської середньої школи (1979-1983) Кременецького району Тернопільської області. З 1983 р. по 1986 р. – аспірант Чернівецького державного університету. Після завершення аспірантури працював асистентом кафедри обчислювальної математики Українського інституту інженерів водного господарства (1986-1989), старшим викладачем (1989-1991) та доцентом (1991-1997) цієї ж кафедри. З 1997 року працює на посаді доцента кафедри прикладної математики, з 2012 на посаді професора цієї ж кафедри. З 2013 року призначений завідувачем новоствореної кафедри економічної кібернетики. Член Вченої ради НУВГП та ННІ економіки, менеджменту та права. Член науково-методичної ради НУВГП. У 1987 році захистив дисертацію “Закони дисперсії гарячих дірок в алмазоподібних напівпровідниках” і отримав науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук. У 2011 захистив докторську дисертацію ”Динамічні і стохастичні методи моделювання та прогнозування системи зерновиробництва України” за спеціальністю ”Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці”. У 2013 році пройшов 6-місячне стажування на кафедрі економічної кібернетики Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Бере участь у роботі спеціалізованої ради по захисту кандидатських дисертацій при Національному університеті водного господарства та природокористування. Опублікував одноосібну монографію, присвячену моделюванню та прогнозуванню динаміки зерновиробництва в Україні, взяв участь у підготовці та виданні 4 колективних монографій, опублікував 2 навчальних посібники та понад 150 наукових і науково-методичних робіт, в галузі математичного та комп’ютерного моделювання економічних систем, прогнозування екологічних, економічних та соціальних процесів. Викладає дисципліни: «Економічна кібернетика», «Моделювання економічної динаміки», «Прогнозування соціально-економічних процесів», «Моделювання системних характеристик в екологічній сфері», «Історія кібернетики та інформатизації»,«Моделювання процесів оточуючого середовища». Захоплення: шахи, музика. Одружений, виховує двох синів (1983 та 1987 року народження).

Наукові інтереси

Моделювання та прогнозування динаміки економічних систем.

Список основних наукових праць

2008

 1. Hrytsyuk P.M. Evidence for Low Dimensional Chaos in Grain Production System of Ukraine // Rare Attractors and Rare Phenomena in Nonlinear Dynamics. Zakrzhevsky (ed.): Rīga, RTU, 2008. pp. 34-37.

2009

 1. Грицюк П.М. Динаміка врожайності зернових: прогнози і ризики // Економіка України. – 2009, №11, с.42-52.

2010

 1. Грицюк П.М. Фрактальний аналіз часових рядів урожайності зернових // Економіка України. – 2010, №8. – с.51-62.
 2. Грицюк П.М. Просторова-часова залежність рентабельності зерновиробництва від урожайності зернових // Економіка АПК. – 2010, №10. – с.21-26.

2011

 1. Грицюк П.М. Прогнозирование рентабельности как инструмент оценивания рисков зернопроизводства / Modelling and analysis of Safety and Risk in Complex Systems : Proceedings of the 11-ths International Scientific School MA SR – 2011, (Saint-Petersburg, Russia, June, 2011).– Pp. 292-297.

2013

 1. Грицюк П.М. Оптимізація структури рослинної галузі Рівненської області // Економіка АПК. – 2013, №1 (219). – с.24-30.
 2. Грицюк П.М. Застосування методу найближчих сусідів до короткострокового прогнозування ціни акцій // Вісник Української академії банківської справи. – 2013, №1 (34), с . 54 – 59.
 3. Власюк А.П., Грицюк П.М. Підготовка фахівців з інформаційних технологій у контексті сучасних вимог // Нова педагогічна думка. Науково-методичний журнал – 2013, №1. Частина 1. – с. 109 – 114.
 4. Грицюк П.М., Савич В.О. Математичні методи оцінювання розмірності системи зерновиробництва України // Наукові записки. Серія “Економіка”. – Острог: Вид. НУ “Острозька академія”, 2013, В.22. – с.142-146.
 5. Грицюк П.М. Перспективи зерновиробництва та експорту зерна з України в контексті світової продовольчої кризи // Проблеми рац. викор. соц.-економ. та природно-ресурс. потенціалу регіону: фін. політика та інвест: Зб. наук. праць.- Київ, СЕУ / Рівне, НУВГП, 2013. – В.XXI, №2. – с.213 – 219.

2014

 1. Грицюк П.М. Дослідження стійкості економічних систем в умовах конкуренції // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Економічні науки. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – с.73-81.
 2. Hrytsiuk P.M., Bachyshyna L.D. Building a predictive model of the dynamics of grain yield in Ukraine // Science and Education in Australia,America and Eurasia: Fundamental and Applied Science. The 1st International Academic Conference (Аustralia, Melbourne, 25 June 2014)/ PAPERS AND COMMENTARIES. V.1. - p. 411 - 415
 3. Грицюк П.М., Бабич Т.Ю. Економіко-математичне моделювання рентабельності зерновиробництва в Україні // Вісник НУВГП - випуск 2 (66), 2014. – серія “Економічні науки” – с.64-71
 4. Грицюк П.М., Джоші О.І. Аналіз деяких аспектів вступної кампанії 2014 року (на прикладі НУВГП) // Вісник НУВГП - випуск 3 (67), 2014. – серія “Економічні науки” – с.77-84
 5. Грицюк П.М., Мулярчук С.В. Моделювання впливу інфляції на економічне зростання України // Наукові записки НУ «Острозька академія». Серія “Економіка”. – Острог: Вид. НУ “Острозька академія”, 2014, В.27. – с.144-149

2015

 1. Грицюк П.М., Бабич Т.Ю. Економіко-математичний аналіз затратності вирощування зернових в розрізі регіонів України // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. - №2, том 1. – с.218 - 223
 2. Грицюк П.М., Бачишина Л.Д. Моделювання впливу метеофакторів на урожайність зернових культур в розрізі областей України // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. - №3, том 1. – с. 184 - 188
 3. Грицюк П.М., Бабич Т.Ю. Рентабельность производства зерна в Украине: факторы риска // Моделирование и Анализ Безопасности и Риска в Сложных Системах: Труды Международной Научной Школы МА БР – 2015 (Санкт-Петербург, 17-19 ноября, 2015 г.) / СПб. ГУАП, 2015. – c. 243-248.
 4. Грицюк П.М., Бабич Т.Ю. Оптимальне планування елеваторної мережі України // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки» № 3(27), 2015. С.50 – 57

2016

 1. Грицюк П.М., Мандзюк О.М. Исследование устойчивости экономической системы «мелиоративный комплекс – хозяйствующий субъект» // Моделирование в технике и экономике: материалы междунар. научно-практ. конф., Витебск, 23-24 марта 2016 г. / УО «ВГТУ» - Витебск, 2016. - С. 260 – 262
 2. Грицюк П.М., Бачишина Л.Д. Авторегрессионные модели прогнозирования урожайности // Моделирование в технике и экономике: материалы междунар. научно-практ. конф., Витебск, 23-24 марта 2016 г. / УО «ВГТУ» - Витебск, 2016. - С. 209 – 211
 3. Грицюк П.М., Бачишина Л.Д. Вплив зміни кліматичних умов на динаміку врожайності зернових в Україні // Економіка України. – 2016, № 6 (655), с.68 – 75
 4. Hrytsiuk P.M., Babych T.Yu. Modelling of grain production profitability by fuzzy logic // International Journal of new economics and social sciences. – №2 (4), 2016. – p.42-52.
 5. Hrytsiuk P.M., Bachyshyna L.D. Forecasting the yield of grain crops using fuzzy logic systems // International Journal of new economics and social sciences. – №2 (4), 2016. – p.61-70.
 6. Hrytsiuk P.M. The limits to growth or the growth of limits // International Journal of new economics and social sciences. – №2 (4), 2016. – p.92-98.

2017

 1. Грицюк П.М., Бачишина Л.Д. Чинники підвищення цін на зерно в Україні // Міжнародний науково-виробничий журнал «Економіка АПК» - 2017. - № 7 - С. 54-61
 2. Лазаришин А.В., Грицюк П.М. Обгрунтування ефективної розмірності потоку аналітичної інформації методом головних компонент // Економіка. Фінанси. Право. - № 6/1 - 2017. - с. 36-40
 3. Лазаришин А.В., Грицюк П.М. Можливості методики релевантного аналізу ліквідності в реалізації його оцінювально-діагностичної функції //Інноваційна економіка. - 5-6’2017[69] – с. 175-179
 4. Hrytsiuk P.M., Babych T.Yu. Mathematical modeling of grain production profitability in Ukraine taking into account risks // International Journal Risk Assessment and Management. Vol. 20, No 4, 2017. – pp.307-321

Список монографій

 1. Грицюк П.М. Аналіз, моделювання та прогнозування динаміки врожайності озимої пшениці в розрізі областей України: монографія. – Рівне: НУВГП, 2010. – 350 с.
 2. Грицюк П.М. Прогнозування ціни акцій з використанням методу генетичних алгоритмів / Сучасні проблеми прогнозування соціально-економічних процесів: концепції, моделі, прикладні аспекти: Монографія / За ред. О.І. Черняка, В.П. Захарченка. – Бердянськ: вид. Ткачук О.В., 2012. – с.389 – 401.
 3. Грицюк П.М. Короткострокове прогнозування ціни акцій із застосуванням методу гомогенних найближчих сусідів // Сучасні концепції прогнозування розвитку складних соціально-економічних систем: монографія / За ред. О.І. Черняка, П.В. Захарченка. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2013. – с. 63 – 74.
 4. Грицюк П.М. Шляхи підвищення ефективності рослинної галузі Рівненської області // Стратегічне управління національним економічним розвитком. Монографія. Том 2. - Донецьк, ДВНЗ, "ДонНТУ" – 2013. - С.321-332.

Список навчально-методичних праць

 1. Грицюк П.М., Остапчук О.П. Аналіз даних: навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2008. – 218с.
 2. Грицюк П.М., Бабич Т.Ю. Геоінформаційні системи і технології: навчальний посібник. - Рівне: НУВГП, 2014. – 239 с.
 3. Грицюк П.М., Бредюк В.І., Василів В.Б., Бабич Т.Ю., Волошин В.С., Джоші О.І., Кардаш О.Л. Економічна інформатика: навчальний посібник. - Рівне: НУВГП, 2017. – 311 с.

Контакти

Е-mail: gritsukp@ukr.net