Гладка Олена Миколаївна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Гладка Олена Миколаївна – кандидат технічних наук, доцент кафедри комп'ютерних наук, посада - доцент кафедри комп'ютерних технологій і економічної кібернетики Національного університету водного господарства та природокористування.
У 1989 р. закінчила Київський державний університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю “Математика”, має кваліфікації: “Математик”, “Викладач”.

З 1989 р. працює в НУВГП на посадах: інженера-програміста Інформаційно-обчислювального центру, асистента і старшого викладача кафедри обчислювальної математики, доцента кафедри комп'ютерних наук, зараз - доцента кафедри комп'ютерних технологій та економічної кібернетики.

У 2012-2015 рр. навчалася в аспірантурі кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій НУВГП. Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему «Моделювання нелінійних фільтраційних процесів у техногенно-деформованих пластах методами комплексного аналізу та сумарних зображень» за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. У 2019 р. отримала вчене звання доцента кафедри комп'ютерних наук. У 2018 р. пройшла закордонне стажування в Люблінській Політехніці (Польща).

Основні напрямки наукових досліджень – математичне моделювання складних природничих і техногенних процесів; методика розв'язування нелінійних початково-крайових задач для систем інтегро-диференціальних рівнянь з розривними параметрами; розвиток числових методів на базі синтезу методів комплексного аналізу (конформних і квазіконформних відображень), методів сумарних зображень Г.М. Положого і методів декомпозиції; ідентифікація параметрів систем; розпаралелювання обчислень.

Гладка О. М. є автором 130 друкованих праць, з яких 40 – навчально-методичні розробки, зокрема, 4 навчальні посібники, і 90 наукових праць. Підготувала і опублікувала монографію “Обчислювальні технології на основі методів комплексного аналізу та сумарних зображень” (у співавторстві з А.Я. Бомбою і А.П. Кузьменком), 40 статей, зокрема, 7 – в іноземних фахових наукових періодичних виданнях. 15 статей опубліковано у виданнях, що індексуються у міжнародних науковометричних базах Scopus, Web of Sciense, РИНЦ (eLibrary.ru), Math. Reviews, EBSCO, Ulrich's Periodicals Directory, Index Copernicus та ін. Має 50 публікацій у матеріалах міжнародних та всеукраїнських конференцій.

                     Основні наукові публікації
   Монографії

1. Бомба А.Я., Гладка О.М., Кузьменко А.П. Обчислювальні технології на основі методів комплексного аналізу та сумарних зображень: [монографія]. – Рівне: ТзОВ «Ассоль», 2016. – 283 с. (Монографію рекомендовано до видання Вченою радою Рівненського державного гуманітарного університету, протокол № 1 від 28 січня 2016 р.)

2. Hladka O. M., Karpovych I. M. Problems of computer modeling of nonlinear filtration processes of underground hydrodynamics. General and complex problems of technical sciences: experience of EU countries and implementation in the practice of Ukraine: Collective monograph. Riga: Baltija Publishing, 2019. Р. 58–76. (Recommended for publication by the Academic Council of Polytechnic University with headquarters in Nowy Sącz, Poland) URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/15535

   Наукові статті, що індексуються у Scopus і Web of Science

1. Bomba Andrey Ya., Hladka Elena N. (2014). Methods of Complex Analysis of Parameters Identification of Quasiideal Processes in Nonlinear Doubly-layered Porous Pools. Journal of Automation and Information Sciences, Vol. 46, Is. 11, 50–62. (Scopus) (DOI: 10.1615/JAutomatInfScien.v46.i11.60)

2. Bomba A. Ya., Hladka O. M. (2017). Problems of identification of the parameters of quasiideal filtration processes in nonlinear layered porous media. Journal of Mathematical Sciences. Springer Media New York, 2017. 220, No. 2. P. 213-225. (Scopus) (DOI: 10.1007/s10958-016-3178-2)

3. M. Solomko, P. Tadeyev, Ya. Zubyk, O. Hladka. (2019). Reduction and optimal performance of acyclic adders of binary codes. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Kharkiv: Technology center. Vol 1, No 4 (97). Mathematics and Cybernetics – applied aspects. P.40–53. (Scopus) (DOI: 10.15587/1729-4061.2019.157150)

4. Гладка О. М. (2019). Математичне моделювання нелінійних процесів витіснення у нафтовому LEF-пласті методами комплексного аналізу і сумарних зображень. Геофизический журнал. Киев: Ин-т геофизики им. С.И. Субботина НАНУ. № 2, Т. 41, С. 156-170. (Web of Science) (DOI: https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v41i2.2019.164465)