Водоп᾽ян Тетяна Вікторівна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Водоп'ян Т.В.

Народилася у місті Рівне.

Освіта

У 2004 році з відзнакою закінчила один із столичних національних університетів та здобула кваліфікацію магістра з правознавства і бакалавра з філології (спеціальність «Переклад» (англійська мова). Одразу після завершення навчання вступила до аспірантури КНУ ім. Тараса Шевченка. З 2014 р. по 2015 р. була здобувачем науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук.
У 2015 році успішно захистила дисертацію на тему «Фізична особа як сторона договірних зобов’язань в цивільному праві України» та здобула науковий ступінь кандидата юридичних наук (доктора філософії).
Здобула ступінь магістра соціології зі спеціалізацією врегулювання конфліктів та медіація.

Професійна діяльність

На професійному шляху поєднує практичну, наукову та викладацьку діяльність. Має понад десять років досвіду практичної роботи у суді. Поряд із тим, у 2004 -2009 рр. працювала викладачем кафедри філософії та права Міжнародного економіко-гуманітарного університету. У 2014 році почала працювати у НУВГП на посаді старшого викладача, а згодом обійняла посаду доцента Кафедра конституційного права та галузевих дисциплін. З 2016 року здійснює адвокатську діяльність.
Заснувала та очолює громадську організацію "Центр медіації та діалогу". Є сертифікованим медіатором, членом Національної асоціації медіаторів України.

Участь у професійних об’єднаннях

Національна асоціація медіаторів України http://namu.com.ua/ua/members/52/
Національна асоціація адвокатів України https://erau.unba.org.ua/profile/52329
Асоціація правників України https://uba.ua/ukr/members_base/
Асоціація сімейних медіаторів України https://www.facebook.com/523040308205640/photos/a.523062678203403/680041345838868/?type=3&theater

Опубліковані праці

 1. Водоп'ян Т.В. Захист прав споживачів від недобросовісної реклами // Розвиток внутрішнього ринку – вирішальний фактор соціально-економічного зростання: матеріали всеукраїнської студентської наук.-практ. Конф. Тези доповідей (22-23 квіт. 2003р., Київ): у 2 ч. / Відп. Ред.. В.Д. Лагутін. – К., 2003. – 314с. – Укр.., рос. – Ч. 2. – с. 196-197.
 2. Т.В. Водоп’ян. Порядок засвідчення іноземних документів про освіту в Україні // Перспективи розвитку юридичної науки на Рівненщині: Матеріали І міжвузівської науково-практичної конференції 5-6 жовтня 2004 р. – Рівне: Юридичний факультет Міжнародного університету «Рівненський економіко-гуманітарний інститут» імені академіка Степана Дем’янчука, 2004. – с. 61-68.
 3. Водоп'ян Т.В. Фізична особа як суб’єкт цивільного права в громадянському суспільстві // Формування громадянського суспільства в контексті Європейської інтеграції. Збірник наукових праць. – Рівне, 2005. – 528с. – с. 27-29
 4. Водоп'ян Т.В. Значення актів цивільного стану у визначенні правового статусу фізичної особи //Правові проблеми сучасності в умовах розвитку юридичної науки: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції до Дня науки, Чернігів, 19 травня 2005 р. – Чернігів: КП «Видавництво «Чернігівські обереги», 2005. – 540с. – с. 202-204
 5. Т.В. Водоп’ян. Дієздатність фізичних осіб в цивільному праві та її елементи // Молодь в юридичній науці: Збірник тез Міжнародної наукової конференції молодих вчених «Четверті осінні юридичні читання» (21-22 жовтня 2005 року): у 3-х частинах: Частина друга: «Приватно-правові науки». – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2005. – 411с. – с. 55-59
 6. Водоп'ян Т.В. Проблема правового визначення понять «цивільний стан особи» та «акт цивільного стану» // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку: Зб. тез наук. доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студ. та аспірантів (17-18 березня 2006 р.). – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. – 446с. – с. 98-99
 7. Водоп'ян Т.В. Проблема правового становища зачатої, але ще не народженої дитини в цивільному праві // Університетські наукові записки - №2 – 2006 – с. 133-138
 8. Водоп'ян Т.В. Місце проживання фізичної особи як засіб індивідуалізації в цивільному праві України / Т.В. Водоп'ян // Право і суспільство. – 2009. - №5. – С. 27-31.
 9. Водоп'ян Т.В.Правосуб’єктність фізичної особи в цивільному праві України / Т.В. Водоп'ян // Юридична Україна. – 2010. - №5. – С. 57-62.
 10. Т.В. Водоп’ян. Проблемні питання припинення цивільної правоздатності фізичної особи в цивільному праві України // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Римське право і сучасність (Шерешевські читання)», м. Одеса, 11 травня 2012 року: Частина перша. – Одеса, 2012 – 172с. – с. 97-98.
 11. Т.В. Водоп’ян. Цивільна дієздатність малолітніх // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 15-16 листопада 2013 року. – Острог,Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013 – 368с. – с. 126-128.
 12. Водоп'ян Т.В. Особливості дієздатності малолітніх в цивільному праві України [Електронний ресурс] / Т.В. Водоп’ян // Часопис НУ «Острозька академія». Серія «Право». – 2013. – № 2(8). – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2013/n2/13vtvtpu.pdf
 13. Водопьян Татьяна. Возрастная градация дееспособности физического лица в гражданском праве Украины и других стран / Т. Водопьян // «Legea si Viata». - 2014. - № 5/2. - с. 40-44
 14. Водопьян Т.В. Адееспособность в гражданском праве Украины // «Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 4. Правазнаўства». - 2014. - № 4 (184). - с. 66-70 (РИНЦ)
 15. Водоп’ян Т.В. Проблемні аспекти договороздатності особи, дієздатність якої обмежена / Т.В. Водоп’ян // Судова апеляція. – 2015. - № 1. – с. 89-96.
 16. Т.В. Водоп’ян. Фізична особа як сторона окремих видів договірних зобов’язань // «Права та обов’язки людини у сучасному світі» : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ( м. Одеса, Україна, 14-15 листопада 2014 р.) – Одеса, ГО «Причорноморська фундація права», 2014. – Ч.І – 140 с. – С. 96-98
 17. Т.В. Водоп’ян. Законна сила заочного рішення: окремі проблеми теорії та практики // «Актуальні питання розвитку та взаємодії публічного та приватного права» : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, Україна, 20-21 березня 2015 р. – Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2015. – 144 с. – С. 48-49
 18. Водоп’ян Т.В. Значення місця проживання фізичної особи для визначення місця виконання договірних зобов’язань / Т.В. Водоп’ян // Проблеми цивільного права та процесу: Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті професора О.А. Пушкіна (30 травня 2015 року). - Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2015. – 468 с.
 19. Vodopian T. V. Classification of contracts in civil law of Ukraine: particular aspects // Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie PRÁVNA VEDA A PRAX: VÝZVY MODERNÝCH EURÓPSKYCH INTEGRAČNÝCH PROCESOV 27 – 28 novembra 2015 Paneurópska vysoká škola, Bratislava, 2015- Р. 174-175
 20. Водоп’ян Т.В. Здійснення права спільної часткової власності на квартиру: проблеми теорії та практики / Т.В. Водоп’ян // Речові права в праві та законодавстві: розвиток і сьогодення: збірник матеріалів Інтернет-конференції. - Одеса : Міжнародний гуманітарний університет; Інститут національного та міжнародного права, 2015. – 136 с. – С. 82-88
 21. Водоп’ян Т.В. Зміна імені малолітньої дитини: окремі питання теорії та практики / Т.В. Водоп’ян // Рівень ефективності та необхідність впливу юридичної науки на нормотворчу діяльність та юридичну практику: Міжнародна науково-практична конференція, м. Харків, 5-6 лютого 2016 р. - Х. : Східноукраїнська наукова юридична організація, 2015 р. - С. 25-27
 22. Водоп’ян Т.В. Термін «людини» в праві: окремі аспекти / Т.В. Водоп’ян // «Сучасні правові системи світу в умовах глобалізації: реалії та перспективи» : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ( м. Київ, 11-12 березня 2016 р.) – К.: Центр правових наукових досліджень, 2016.– 144 с. – С. 136-137.
 23. Водоп’ян Т.В. Оголошення особи померлою в праві України та країн Європейського Союзу/ Т.В. Водоп’ян // «СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ «УКРАЇНА – 2020» (економіка, фінанси і право)» : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Київ, 17 травня 2016 року) – К.: КНТЕУ, 2016. – С. 103-105.
 24. Водоп’ян Т. В. Вирішення справ про визнання недійсними правочинів, вчинених дієздатною особою в момент, коли вона не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними [Електронний ресурс] / Водоп'ян Т.В. // / Т.В. Водоп’ян // Часопис НУ «Острозька академія». Серія «Право». – 2016. – № 2(14). – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2016/n2/16vtvmkn.pdf
 25. Водоп’ян Т.В. Правове регулювання статусу ембріона в Україні та Закон Луїзіани «Людські ембріони» / Т.В. Водоп’ян // Права дитини : Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 09 грудня 2016 р. / Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Інститут законодавчих передбачень та правової експертизи. Київ : Видавництво Інститут законодавчих передбачень та правової експертизи, 2016.– 75 с. – С. 8-11.
 26. Vodopian T. Mediator Tactics and techniques in Dealing with Power Imbalance in Business Mediation / T. Vodopian // Правові горизонти. - 2016. - № 2. - С. 33-37. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ln_2016_2_7.
 27. Водоп’ян Т.В. До питання про визнання неповнолітньої особи недієздатною / Водоп'ян Т.В. // Вплив євроінтеграції на розвиток юридичної науки в Україні: Матеріали І всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Рівне, 27-28 квітня 2017 р.). Рівне : Національний університет водного господарства та природокористування, 2017. - 234 с.- С. 20-22
 28. Водоп’ян Т.В. Правове регулювання договору зберігання: окремі питання теорії та практики / Т.В. Водоп’ян, О.В. Тичковська // Підприємництво, господарство і право. - 2017. - № 6. - С. 14-18 (Index Copernicus International)
 29. Водоп’ян Т.В. Відмова у відкритті провадження у справі та касаційного провадження: проблемні питання цивільного судочинства/ Т.В. Водоп’ян, І.Ю. Кубай // Молодий вчений: спецвипуск до журн. - 2017. - С. 10-15. (Index Copernicus International)
 30. Водоп’ян Т.В. Правові наслідки визнання фізичної особи – сторони договірного зобов’язання недієздатною / Т.В. Водоп’ян // Молодий вчений: спецвипуск до журн. - 2017. - С. 5-9. (Index Copernicus International)
 31. Водоп’ян Т.В. Людина в праві Електронний ресурс / Т.В. Водоп’ян // Порівняльно-аналітичне право. - 2017. - № 5. - С. 21-23 Режим доступу: http://pap.in.ua/5_2017/4.pdf
 32. Vodopian T. V. Meaning and Sources of Power in Mediation / T. V. Vodopian // Прикарпатський юридичний вісник. - 2017. - №6-1/2017. – С. 15-17. (Index Copernicus International)
 33. Vodopian T. POWER IMBALANCE IN MEDIATION / T. Vodopian // Судова та слідча практика в Україні. - 2018 - № 6. - С. 7-10. (Index Copernicus International).
 34. Водоп’ян Т. В. Особливості реалізації права на правову допомогу дітьми в цивільному процесі України / Т.В. Водоп’ян // Імплементація міжнародних стандартів у цивільне та господарське судочинство України: збірник матеріалів науково-практичного круглого столу (м. Київ, 16 травня 2018 р.). К.: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2018. – С. 24-27
 35. Водоп`ян Т. В. Медіація як метод вирішення суспільно-політичних конфліктів [Текст] / Т. В. Водоп`ян // «Право: історія, теорія, практика» (м. Київ, 07-08 грудня 2018 р.). — Херсон : Видавничий дім "Гельветика", 2018. – С. 34-36.
 36. Drobush, I., Olkina, O., Vodopian, T., & But, I. (2019). Constitutional guarantee of the right to judicial protection in disputes concerning the invalidity of a will as grounds for the acquisition of property rights in Ukraine. Amazonia Investiga, 8(22), 766-772. (Web of Science Core Collection) Retrieved from https://www.amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/831
 37. Водоп’ян Т. В. Початок життя людини: цивільно-правовий аспект [Текст] / Т. В. Водоп`ян // Правове регулювання темпоральних меж життя людини: матеріали засідання «круглого столу», м. Київ, 22 жовтня 2019 р. / укладач Я.О. Триньова. – К., 2019. – С. 27-31
 38. Водоп’ян Т. Сімейна медіація за участю неповнолітніх / 5 років діалогу і 25 років медіації в Україні: від протистояння до порозуміння. Міжнародна конференція: Збірка статей. Перше видання, м. Одеса, 2019. - С. 138-141
 39. Водоп’ян Т. В. Відшкодування моральної шкоди завданої внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання. «Правові горизонти / Legal horizons ». - №16. – 2019. – С. 48-55
 40. Гаро Г.О. Мирне вирішення сімейних спорів / Г.О. Гаро, О.М. Спектор, Т.В. Водопян, Т.В. Білик, А.В. Кричина, С.С. Стадник, Т.М. Жидачек, М.Л. Бабішена. Х.: Фактор, 2019. 80 с.[1]


Контакти

t.v.vodopian@nuwm.edu.ua