Валіулліна Зоряна Володимирівна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Освіта

Валіулліна Зоряна Володимирівна
 • 1991-2001 рр. – навчання у Рівненській загальноосвітній школі І-ІІІ ступеня №2.
 • 2001-2006 рр. – навчання у Національному університеті водного господарства та природокористування за спеціальністю «Організації перевезень та управління на автомобільному транспорті», після закінчення якого отримала диплом з відзнакою, присвоєно кваліфікацію магістр з організації перевезень та управління на автомобільному транспорті.
 • 2007 р. – підвищення кваліфікації в НУВГП з основ Болонського процесу та кредитно-модульної системи організації навчального процесу (сертифікат № 148).
 • 2008 р. – підвищення кваліфікації в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті (свідоцтво 12 СПК 510306).
 • 2012-2014 рр. – навчання в аспірантурі з відривом від виробництва Національного університету водного господарства та природокористування за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами.
 • 2014 р. – захист кандидатської дисертації в Національному університеті водного господарства та природокористування за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами. Тема: «Забезпечення технологічного оновлення пасажирських автотранспортних підприємств в умовах інноваційного розвитку».
 • 2015 р. – підвищення кваліфікації в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті (терміном 6 місяців).
 • 2016 р. – міжнародне стажування у Міжнародному інституті інновацій м. Варшава (Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka-Edukacja-Rozwój, Europejskie Forum Prawa i Edukacji, Warszawa) за програмою «International economy in accordance with European Union requirements» ) - 150 год., 6 місяців.

Основні етапи трудової діяльності

 • 2006 р. – 2012 р. – асистент кафедри регіонального управління Національного університету водного господарства та природокористування;
 • 2014 р. – 2015 р. – старший викладач кафедри міжнародної економіки Національного університету водного господарства та природокористування;
 • 2015 р. – 2017р. – доцент кафедри міжнародної економіки Національного університету водного господарства та природокористування;
 • 2017 р. – по д.ч. – доцент кафедри міжнародних економічних відносин Національного університету водного господарства та природокористування.

Викладає дисципліни

Економіка зарубіжних країн; зовнішньоекономічна діяльність підприємства; міжнародний маркетинг; аналіз зовнішньоекономічної діяльності; міжнародні економічні відносини; бізнес-моделі міжнародної компанії.

Наукові інтереси

Транснаціоналізація економіки, міжнародні транзитні можливості України, інноваційний розвиток підприємств.

Сімейний стан

Незаміжня.

Контакти

 • E-mail: z.v.valiullina@nuwm.edu.ua

Праці

Автор та співавтор 79 науково-методичної праці, зокрема: 65 наукових праць та 14 методичних вказівок:

Навчальний посібник

Валіулліна З. В. Економіка та інформаційна безпека зарубіжних країн : навч. посібник / З. В. Валіулліна.– Рівне : Волинські обереги, 2017. – 276 с.

Монографії

1. Концептуалізація діяльності корпорацій в інформаційно-інституційному середовищі / З.В. Валіулліна. – Рівне : Волин. обереги, 2018. – 232с.

2.«Mechanisms of interaction between competitiveness and innovations in modern international economic relations»»: collective monograph / ISMA University. – Riga:Landmark SIA, 2017. – Vol. 4. – 250с.

3. Розвиток аерокосмічної галузі в сфері військової економіки світу: Монографія / О.М.Сазонець, А. Й. Жемба, З. В. Валіулліна. – Рівне: Волинські обереги, 2017. – 64 с.

4. Економіка оборонно-промислового комплексу України в контексті міжнародного співробітництв / О.М.Сазонець, А. Й. Жемба, З. В. Валіулліна, Д. С.Захарова. – Рівне: НУВГП, 2016. – 118 с.(співавтор монографії)

5. Сучасні технології управління розвитком підприємств України: механізми, реалії, перспективи : колект. Моногр. / за заг.ред. Т.В. Гринько. – Дніпропетровськ: Біла., 2016. – 504с. (співавтор монографії)

6. Evaluation of information security of corporative economics / O.Sazonets, Z. Valiullina. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016. – 60 p. (співавтор монографії)

7. Соціальний концепт суспільних та економічних процесів національного розвитку: колективна монографія / [Безтелесна Л.І., Сазонець І.Л. та ін.] ; за заг. ред. д.е.н, проф. Безтелесної Л.І. – Волин. обереги: НУВГП, 2015 – 184 с. (співавтор монографії)

8. Управління розвитком стратегічного потенціалу автомобільного транспорту регіонів України : монографія / [Корецька С.О., Ларіна Р.Р., Кристопчук М.Є., Познаховський В.А. та ін.] ; за заг. ред. проф. Корецької С.О. – Рівне : НУВГП, 2014 – 256 с. (співавтор монографії)

Наукові праці


2018

1. Валіулліна З. В. Концепції інституціоналізації діяльності корпорацій та її сучасні інтерпретації / З. В. Валіулліна // Проблеми Економіки, 2018. – № 2. – С.171-176.

2. Валіулліна З. В. Пріоритетні форми і напрями діяльності корпорацій в інформаційному суспільстві / З. В. Валіулліна // Бізнес Інформ, 2018. – № 6. – С.362-368.

3. Валіулліна З. В. Методологічні підходи до вивчення моделей розвитку процесів транснаціоналізації / З. В. Валіулліна // Інвестиції: практика та досвід, 2018. – № 14. – С. 9-13.

4. Валіулліна З. В. Передумови інституційних перетворень діяльності корпорацій в інформаційному середовищі / З. В. Валіулліна // Економіка та держава, 2018. – № 7. – С. 56-60.

5. Валіулліна З. В. Формування інформаційно-інституційного середовища діяльності корпорацій / З. В. Валіулліна // Інноваційна економіка, 2018. – № 5-6 . – С. 37-42. 6. Валіулліна З. В. Вплив технологічних змін на діяльність корпорацій в інформаційно-інституційному середовищі / З. В. Валіулліна // Інвестиції: практика та досвід, 2018. – № 15. – С. 23-28.

7. Валіулліна З. В. Онтологічні підходи до діяльності корпорацій в зовнішньому інституційному середовищі / З. В. Валіулліна // Економічний простір: збірник наукових праць. – Дніпро: ПДАБА, 2018.– № 133. – С. 5-13.

8. Валіулліна З. В. Діяльність корпорацій в контексті розвитку регіональних інтеграційних об’єднань» прийнято до публікації в журналі «Бізнес Інформ» / З. В. Валіулліна // Бізнес Інформ, 2018. – № 8. – С.44-50.

9. Валіулліна З. В. Концепції міжнародної інституціоналізації діяльності корпорацій / З. В. Валіулліна // Перспективні напрямки розвитку економіки, обліку, менеджменту та права: теорія і практика: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 червня 2018 р. – Полтава: ЦФЕНД, 2018. – С.25-26.

10. Валіулліна З. В. Роль міжнародних корпорацій та регіональних інтеграційних організацій в розвитку світової економіки / О.М.Сазонець, З. В. Валіулліна // Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернетконференції, 11–12 жовтня 2018 р. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. – 329-332.


2017

1. Валіулліна З. В. Військова теорія К. Клаузевіца в теоретичному дискурсі [Електронне наукове фахове видання] / З. В. Валіулліна // Ефективна економіка. – 2017. – № 11. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua.

2. Валіулліна З. В. Підходи гіперглобалістів до вивчення теорії транснаціоналізації / З. В. Валіулліна // Бізнес Інформ, 2017. – № 7. – С. 19–23.

3. Валіулліна З. В. Аерокосмічні галузі в системі світової та української військової економіки / О.М. Сазонець, З.В. Валіулліна // Журнал європейської економіки. – 2017. – Т. 16, № 2. – С. 169-192.

4. Валіулліна З. В. Methodoligal approaches to studying tendencies of developing transnationalization processes / З. В. Валіулліна // Вісник НУВГП : зб. наук. праць. Серія : Економіка. – Рівне : НУВГП, 2017. – Вип. 1(73). – С.21-27.

5. Valiullina Z. Aerocosmic Branches in System of World and Ukrainian Military Economics / O. Sazonets, Z. Valiullina // Journal of european economy. - 2017. - Vol. 16, № 2. - С. 160-183. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jeea_2017_16_2_4.

6. Валіулліна З. В. Дезінтеграційні процеси в національних економіках світу / З. В. Валіулліна, К.О. Паламарчук // Розвиток міжнародних економічних відносин: внутрішні та зовнішні фактори впливу: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. для студентів, аспірантів та молодих учених, 24-25 лютого 2017 р. – К.: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2017. – С.6-9.

2016

1. Валіулліна З. В. Фактори впливу на процес забезпечення інформаційної безпеки корпоративної економіки / З. В. Валіулліна // Бізнес Інформ. – 2016. – № 6. – С.101-105.

2. Валіулліна З. В. Міжнародний маркетинг в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю підприємств сфери послуг / З. В. Валіулліна // Науковий вісник Херсонського державного університету, 2016. – № 17. – С. 15–18.

3. Валіулліна З. В. Розвиток інформаційної безпеки корпоративної економіки / З. В. Валіулліна // Вісник НУВГП : зб. наук. праць. Серія : Економіка. – Рівне : НУВГП, 2016. – Вип. – № 1 (73). – С.21–27

4. Валіулліна З. В. Інформаційна безпека корпоративної економіки в умовах глобалізаційних процесів / З. В. Валіулліна // Вісник Дніпропетровського ун-ту. Серія : Менеджмент інновацій. – Дніпропетровськ, 2016. – Т.24 – Випуск 6. – С.35-43.

5. Валіулліна З. В. Управління інформаційною безпекою корпорацій в глобальних інформаційних системах / З. В. Валіулліна // Economic development strategy in terms of European integration: international scientific conference, 27 may 2016 р. – Kaunas: Lithuania, 2016. – С.103-106.

6. Валіулліна З. В. Особливості розвитку міжнародного маркетингу підприємств транспортної сфери в умовах євроінтеграційних процесів / З. В. Валіулліна // Інституціоналізація процесів євроінтеграції: суспільство, економіка, адміністрування : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., 21-22 квітня 2016 р. – Рівне : НУВГП, 2016. – С.

2015

1. Валіулліна З. В. Вплив євроінтеграційних процесів на науково-технологічний розвиток в Україні/ З. В. Валіулліна // Бізнес Інформ, 2015. – № 9. – С. 163–168.

2. Валіулліна З. В. Тенденції розвитку автотранспорту в євроінтеграційних процесах України / З. В. Валіулліна // Science and Education a New Dimension : Economics. − 2015. – Vol. 1(72). − Р. 26–29.

3. Валіулліна З. В. Транспортний сектор України в євроінтеграційних процесах / З. В. Валіулліна // Інвестиції :практика та досвід. Серія : Економіка.: науково-практичний журнал, 2015. – № 2. – С. 23–26.

4. Валіулліна З. В. Макроекономічні процеси дезінтеграції в національних економіках світу / З. В. Валіулліна // Стратегія і тактика державного управління: збірник наукових праць. – Рівне, 2015. – 1-2. – С.10-15.

2014

1. Валіулліна З. В. Моделювання технологічного оновлення підприємств пасажирського автомобільного транспорту за допомогою кореляційно-регресійного аналізу / З. В. Валіулліна // Вісник Дніпропетровського ун-ту. Серія : Економіка. – Дніпропетровськ, 2014. – № 2. – С. 216–221.

2. Валіулліна З. В. Економіко-математична модель оптимального терміну здійснення технологічного оновлення [Електронне наукове фахове видання] / З. В. Валіулліна // Ефективна економіка. – 2014. – № 2. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2769.

3. Valiullina Z. V. Ways of improving financial investment support in carrying out technological renovation of enterprise by innovation measures / Z. V. Valiullina // News of science and education. – Sheffield : Science and education LTD, 2014. – Vol. 1. – Р. 88–97.

4. Валіулліна З. В. Сталий розвиток в контексті глобалізації світової економіки / З. В. Валіулліна // Проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу в контексті євроінтеграції : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф., 16-17 жовт. 2014 р. – Рівне : НУВГП, 2014. – С. 11–13.

5. Валіулліна З. В. Особливості фінансового забезпечення технологічного оновлення підприємств пасажирського автомобільного транспорту / З. В. Валіулліна // Соціально-економічні реформи в контексті глобалізації та євроінтеграції : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 31 січ. 2014 р. – Львів : ГО ЛЕФ, 2014. – С. 77–80.

6. Валіулліна З. В. Інформаційні технології в системі стратегії розвитку підприємства / З. В. Валіулліна // Стратегічні рішення інформаційного розвитку економіки, суспільства та бізнесу : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 12-14 лют. 2014 р. – Рівне : НУВГП, 2014. – С. 7–8.

7. Валіулліна З. В. Формування ефективної транспортної політики в сфері надання послуг із перевезення пасажирів на автомобільному транспорті / З. В. Валіулліна // Державне управління і місцеве самоврядування : актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 квіт. 2014 р. – Рівне : НУВГП, 2014. – С. 221–223.

2013

1. Валіулліна З. В. Економічна сутність забезпечення технологічного оновлення підприємств пасажирського автомобільного транспорту / З. В. Валіулліна // Вісник НУВГП : зб. наук. праць. Серія : Економіка. − Рівне : НУВГП, 2013. – Вип. 2 (62). – С. 59–65.

2. Валіулліна З. В. Сучасні тенденції розвитку ринку пасажирських перевезень на автомобільному транспорті / З. В. Валіулліна // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль: ТНЕУ «Економічна думка», 2013. – Т. 14. – № 1. – С. 38–45.

3. Валіулліна З. В. Теоретико-методичні підходи до забезпечення технологічного оновлення підприємств пасажирського автомобільного транспорту / З. В. Валіулліна // Вісник економіки транспорту і промисловості : зб. наук.-практ. статей. – Харків : УкрДАЗТу, 2013. – Вип. 42. – С. 271–275.

4. Валіулліна З. В. Методичні підходи до оцінки ефективності забезпечення технологічного оновлення / З. В. Валіулліна // Science and Education a New Dimension : Humanities and Social Science. − 2013. – Vol. 6. − Р. 123–128.

5. Валіулліна З. В. Пріоритетні напрямки забезпечення технологічного оновлення підприємств пасажирського автомобільного транспорту / З. В. Валіулліна // Формування соціально-економічного розвитку регіонів України : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., 08–09 лют. 2013 р. – Одеса, 2013. – С. 60–61.

6. Валіулліна З. В. Зарубіжний досвід інноваційних кластерів для забезпечення технологічного оновлення / З. В. Валіулліна // Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 1 берез. 2013 р. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – С. 74–76.

7. Валіулліна З. В. Реформування системи пільг для забезпечення технологічного оновлення підприємств пасажирського автомобільного транспорту / З. В. Валіулліна // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки : зб. тез ІІ наук.-практ. конф., 18-19 квіт. 2013 р. – Рівне : НУВГП, 2013. – С. 36–37.

8. Валиуллина З. В. Налоговое стимулирование инновационной деятельности для обеспечения технологического обновления предприятий в контексте мирового опыта [Электронный ресурс] / З. В. Валиуллина // Инновационная экономика в условиях глобализации : современные тенденции и перспективы : материалы межд. науч.-практ. конф., 25-26 апреля 2013 г. – Минск : МИТСО, 2013. – С. 249–250. – Режим доступа : http://mitso.by.

9. Валіулліна З. В. Державне регулювання процесу забезпечення технологічного оновлення підприємств пасажирського автомобільного транспорту / З. В. Валіулліна // Актуальні проблеми та перспективи розвитку публічного управління : матеріали всеукр. підсум. наук.-практ. конф., 25 жовт. 2013 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2013. – С. 219–220.

2012

1. Валіулліна З. В. Зарубіжний досвід податкового стимулювання для забезпечення технологічного оновлення підприємств пасажирського автомобільного транспорту / С. В. Ширяєва, З. О. Толчанова, З. В. Валіулліна // Управління проектами, системний аналіз і логістика: наук. журн. – К. : НТУ, 2012. – Вип. 10. – С. 302–307.

2. Валіулліна З. В. Вплив простою рухомого складу в пунктах навантаження - розвантаження на продуктивність автомобіля і собівартість перевезення / З. В. Валіулліна, А.В. Пальчевська // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції: зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2012. – Вип. XVIІІ – №1. – С. 187–196.

3. Валіулліна З. В. Обґрунтування вибору оптимальної відсоткової ставки по кредиту для оновлення рухомого складу / З. В. Валіулліна, В. Ю. Міхньов // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції: зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2012. – Вип. XVIІІ – №4. – С. 87–95.

4. Кристопчук М.Є. До питання розміщення міських транспортно-пересадочних вузлів / М.Є. Кристопчук, З.В. Бичко // Комунальне господарство міст. – 2012. – № 103. – С. 374-378.