Бєдункова Ольга Олександрівна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
Бєдункова Ольга Олександрівна

Освіта

 • ОК-рівень спеціаліста за спеціальністю "Інженер-еколог" (Український інститут інженерів водного господарства, 1998 р.);
 • ОК-рівень магістра за спеціальністю "Водні біоресурси" (Херсонський державний аграрний університет, 2001 р.).

Наукові та професійні здобутки

 • Стажування по программі міжнародної громадської організації за напрямком "Екологія та охорона навколишнього середовища" (м. Чікаго, США, 1999 р.);
 • Науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук (2006 р.);
 • Вчене звання доцент (2009 р.);
 • Диплом доктора філософії (2009 р.)
 • Член-кореспондент МАНЕБ (2011 р.).
 • Підвищення кваліфікації за напрямком "Екологія, гідроекологія та біологія" в Інституті післядипломної освіти НУВГП (2015 р.).
 • Досвід роботи у складі журі Всеукраїнської та обласної учнівської Олімпіади з екології;
 • Керівник 5-ти переможців Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів студентських наукових робіт;
 • Підвищення кваліфікації за напрямком "Біологія, гідроекологія" та "Утилізація і поводження з відходами" в Інституті післядипломної освіти НУВГП (2018 р.);
 • Науковий ступінь доктора біологічних наук (2018 р.);
 • Член галузевої експертної ради за галуззю знань 09 Біологія Національного агенства забезпечення якості освіти (2019 р.).

Напрям наукових досліджень

Розроблення і впровадження методів екологічного моніторингу та принципів біоіндикації гідроекосистем, дослідження стану біоти гідроекосистем

 • ID автора Sсopus: 57193439260
 • ID автора Web of Science: H-9464-2018
 • Індекс Гірша (h-індекс): Sсopus h-індекс – 2; Web of Science h-індекс – 2.


Основні наукові праці

Методичні розробки

 • Методичні вказівки до виконання навчальних видів діяльності за освітніми програмами
 • Методичні рекомендації до проведення екологічної оцінки якості донних відкладів водних об’єктів / М.О. Клименко, І.І. Залеський, О.О. Бєдункова – Рівне: НУВГП, 2016. - 28 с.
 • Методичні рекомендації до проведення оцінки якості середовища за морфологічними ознаками живих організмів / М.О. Клименко, О.О. Бєдункова, В.С. Троцюк – Рівне: НУВГП, 2016. - 24 с.
 • Методика проведення інтегральної діагностики «здоров’я» річкових гідроекосистем за цитогенетичним гомеостазом риб (експрес MN-тест) / О.О. Бєдункова – Рівне: НУВГП, 2016. - 31 с.

Статті у фахових виданнях

 • Клименко М.О., Бєдункова О.О. Вплив екологічних факторів на склад промислових стад риб малої річки // Таврійський науковий вісник. Вип. 44. Херсон, 2006. – с. 167-174.
 • Клименко М.О., Бєдункова О.О. Міграція важких металів у харчових ланцюгах водних екосистем. // Зб. наук. праць "Вісник національного університету водного господарства та природокористування". Вип. 2 (34). Ч. 1. Рівне, 2006. – с. 13-20.
 • Пилипенко Ю.В., Бєдункова О.О., Пилипенко Є.Ю. Міграційні шляхи розповсюдження іонів важких металів в органах і тканинах риб-біомеліораторів в умовах малих водосховищ. Зб. Наук. Праць “Вісник національного університету водного господарства та природокористування”. Вип. 2(38). Рівне, 2007
 • Клименко М.О., Довбиш Л.Л. , Бєдункова О.О. Депонування важких металів у донних відкладах малої річки. Таврійський науковий вісник. Вип. 58. Херсон, 2008
 • Бєдункова О.О. Стабільність розвитку та цитогенетичний гомеостаз іхтіопопуляцій річки Случ у сучасних умовах антропогенного навантаження // Рибогосподарська наука України. Київ, 2015. Вип. №1 (31). С. 56-70.
 • Бєдункова О.О. Облік частоти ядерних порушень еритроцитів у представників іхтіофауни малої річки Замчисько // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім.. В. Гнатюка, Серія: Біологія. – 2014. - № 2 (59). – 113 с. С. 25-30.
 • Olga Biedunkova, Alexander Klimenko, Alina Petruk Comparative analysis of the seasonal dynamics of bioaccumulation of toxicants in different types hydroecosystems British Journal of Science, Education and Culture: London“London University Press”2014. No.1. (5), January-June, 2014. VOLUME III P. 75-82.
 • Бедункова О.А. Диагностика токсичности поверхностных вод по цитологическим изменениям высшей водной растительности // Экологический вестник. Минск, 2015. Вып. №1 (31). С. 88–93.
 • Бєдункова О.О. Факторний аналіз формування токсичності донних відкладів річок Рівненської області // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 71. С. 146-156.
 • Бєдункова О.О. Генотоксичний моніторинг річки Стир у межах Рівненської області // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія Біологічні науки. №7(332), 2016. С. 126-132.
 • Bіedunkova O.O. Homeostasis in Fishes as an Instrument for Assessment of Critical Loads on Hydroecosystem of Small Rivers. Hydrobiological Journal. 2016. V. 52. Р. 25–33. DOI: 10.1615/HydrobJ.v52.i5.30 - Sсopus
 • Klimenko M., Biedunkova O. Development Stability and Cytogenetic Homeostasis of Perca fluviatilis in the Rivers of Rivne Oblast. Vestnik zoologii. № 50(6). 2016. Р. 539–546. DOI: https://doi.org/10.1515/vzoo-2016-0061 - Sсopus
 • Клименко М.О., Пилипенко Ю.М., Бєдункова О.О. Огляд підходів до оцінювання «здоров’я» гідроекосистем за показниками гомеостазу риб. Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, екологія. Дніпропетровськ, 2016. № 24(1) С. 61–71. DOI: https://doi.org/10.15421/011607 - Web of Science
 • Klymenko M.O., Biedunkova O.O., Klymenko O.M., Statnyk I.I. Influence of river water quality on homeostasis characteristics of cypriniform and perciform fish. Biosystems Diversity, 2018, 26(1), 16–23. DOI https://doi.org/10.15421/011803 - Web of Science
 • Klymenko M.O., Biedunkova O.O., Klymenko O.M., Pryshchepa A.M., Statnik I.I., Kovalchuk N.S. Formation factors of cytogenetic violation of Rutilus rutilus in transformed river ecosystems. Vestnik zoologii. № 53(4). 2019. Р. 423–432. DOI 10.2478/vzoo-2019-0038 – Sсopus


Тези за матеріалами конференцій

 • Бєдункова О.О. Аналіз еколого-токсикологічних характеристик поверхневих вод річок Рівненщини // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Екологія – основа збалансованого природокористування в агропромисловому виробництві» 10-11 грудня 2013 р. Полтава – 2013 р. 265 с. С. 22-26.
 • Бедункова О.А., Клименко А.Н. Эколого-токсикологическая характеристика поверхностных вод реки Горынь // Актуальные научно-технические и экологические проблемы сохранения среды обитания: научные статьи Международн. Науч.-практ. Конф., Брест 23-25 апр. 2014 г.: в 4-х частях / УО «Брест. Гос. техн. ун-т»; под. ред. А.А. Волчека [и др.]. – Брест, 2014. – Ч.III. – 298 с. – с. 11-16.
 • Бєдункова О.О., Петрук А.М. Порівняльний аналіз коефіцієнтів біологічного накопичення важких металів у гідро біоценозах різних типів // Проблеми гідрології, гідрохімії, гідроекології : Мат. 6-ої Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (Дніпропетровськ, 20-22 травня 2014 р.). – Дніпропетровськ: ТОВ «Акцент ПП», 2014.– 360 с. – с. 8-10.
 • Бедункова О.О. Морфометрическая изменчивость природных групировок рыб на фоне современных изменений малой реки // Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции «Экология на современном этапе развития общества» 25-26 ноября 2014 г. Барановичский государственный університет. Барановичи: РИО БарГУ, – 2014. – 247 С. 26-32.
 • Клименко М.О., Бєдункова О.О. Зміст та особливості практичної підготовки студентів з дисципліни «Управління та поводження з відходами в галузі» // Збірник праць за результатами навчально-методичного семінару, присвяченого 140-річчу Херсонського державного аграрного університету 28-30 травня 2014 р. – Херсон: Видавець Грінь Д.С. – С. 107-111.
 • Бєдункова О.О. Флуктуирующая асимметрия биоты как показатель «здоровья» экосистемы басейна реки Стыр в пределах украинской части водосбора // III-я Международная научно-практическая конференция «Проблемы сохранения биологического разнообразия и использования биологических ресурсов», посвященной 110-летию со дня рождения академика Н.В.Смольского, которая 7−9 октября 2015 года. Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси, г. Минск. Секция 3. Биоразнообразие и современное состояние фауны, проблемы охраны и устойчивого развития. – Минск: Конфидо. 2015. – 388с. – С. 40-44.
 • Клименко М.О., Бєдункова О.О. Мікроядерне тестування еритроцитів крові риб малих річок Рівненщини // Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології: матеріали XIII Міжнародної іхтіологічної наково-практичної конференції (Херсон, 17-19 вересня 2015 р.). / ред. Ю.В. Пилипенко, В.О. Демченко, В.О. Корнієнко, Н.А. Демченко. – Херсон: Грінь Д.С., 2015. – 232 с. - С. 79-83.
 • Бєдункова О.О., Конончук В.О. Токсикологічний контроль гідроекосистеми «ex situ» // Вода: проблеми та шляхи вирішенння. Збірник статей науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Рівне, 6-8 липня 2016 р. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка – 270 с. С. 9-13.
 • Клименко М.О., Бєдункова О.О. Технології «in situ» як засіб регіонального екологічного контролю водного середовища // Вода: проблеми та шляхи вирішенння. Збірник статей науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Рівне, 6-8 липня 2016 р. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка – 270 с. С. 90-96.
 • Бєдункова О.О. Деякі аспекти вивчення представників іхтіофауни р. Десенка в межах НПП «Деснянсько-Старогутський» / О.О. Бєдункова // Мат. II-міжнар. наук. конф. «Природоохоронні території в минулому, сучасному й майбутньому світі» (Львів – Броди – Пеняки, 26-27 жовтня 2016 р.). – Львів: Ліга-Прес, 2016. – 270 с. – С. 50 – 52 .
 • Клименко М.О. Основні передумови впровадження технологій біомоніторингу в систему регіонального контролю гідроекосистем / М.О. Клименко, А.М. Прищепа, О.О. Бєдункова // Мат. міжнар. науково-практю конф. «Управління водними ресурсами в умовах змін клімату», присв. Всесвітньому дню води. Київ: Ін-т водних проблем і меліорації НААН, 2017. – 259 с. – С. 73-74.
 • Klymenko M. Comprehensive impact of river water guality indicators on fish homeostasis characteristics / M. Klymenko, O. Biedunkova, O. Klymenko, I. Statnyk // 2nd International Aquaculture Conference Recirculating Aquaculture Systems (RAS): Life Science and Technologies (2017.05.04) Book of Abstract. Daugavpils University Academic Press “Saule”. – Daugavpils, 2017. – С. 14-15.


Підручники та навчальні посібники

 • Клименко М.О., Рокочинський А.М., Бєдункова О.О., Маланчук Є.З., Жомирук Р.В., Громаченко С.Ю. Утилізація твердих побутових відходів: Навчальний посібник. Рівне, 2010. – 307 с.
 • Шаніна Т.П., Губанова О.Р., Клименко М.О., Сафранов Т.А., Корнієвська В.Ю., Бєдункова О.О., Волков А.І. Управління та поводження з відходами. Підручник. Одеса, ТЕС. – 2012 – 272 с.
 • Лазарчук М.О., Лико С.М., Бєдункова О.О., Мороз О.Т., Судук О.Ю.Екологічний контроль у водному господарстві України.Рівне: ПП Зень, 2013. 172 с.
 • Клименко М.О., Бєдункова О.О. Біологія. Лабораторний практикум. Рівне: НУВГП, 2015. – 83 с.
 • Клименко М.О., Пилипенко Ю.В., Лянзберг О.В., Гроховська Ю.Р., Бєдункова О.О. Гідроекологія. Херсон: Гринь Д.С., 2015. – 293 с.
 • Клименко М.О., Бєдункова О.О., Троцюк В.С., Мороз О.Т. Управління та поводження з відходами. Практикум. - Херсон : Олді-Плюс, 2019. - 180 с.

Монографії

 • Клименко М.О., Бєдункова О.О. Кругообіг важких металів у водних екосистемах. Рівне: НУВГП, 2008. 215 с.
 • Захист від забруднення ландшафтів побутовими та промисловими відходами на основі використання природних сорбентів: Монографія / За ред. проф. В.А. Сташука, З.Р. Маланчука та проф.. А.М. Рокочинського; [В.А. Сташук, з.р. Маланчук, А.М. Рокочинський, М.О. Клименко, П.Д. Колодич, Л.І. Каменчук, Р.В. Жомирук, С.Ю. Громаченко, О.О. Бєдункова]. Херсон: Грінь Д.С., 2014. – 420 с.
 • Клименко М.О., Бєдункова О.О. Біоіндикація стану річкових гідроекосистем за морфологічними та цитогенетичними характеристиками гомеостазу риб: монографія. – Рівне: НУВГП, – 2017. – 302 с.
 • Підсумки залучення громадськості до спостережень за станом довкілля в Деснянському біосферному резерваті: колективна монографія / наук. ред. Р.І. Бурда. Суми: Університетська книга. 2020 р. - 195 с. С.43-66.
 • Гандзюра В.П., Клименко М.О., Бєдункова О.О. Біосистеми в токсичному середовищі : монографія – Рівне : НУВГП, 2021. – 261 с.

Патенти, авторські свідоцтва

 • Пат. 109166 Україна, ПМК (2016.01) Спосіб експрес-оцінки стану гідроекосистем за МN-тестом периферійної крові риб / Клименко М.О., Пилипенко Ю.В., Бєдункова О.О. - №201602596; заявл. 16.03.2016; опублік. 10.08.2016, Бюл. №15.
 • Свідоцтво № 65450 про реєстрацію авторського права на твір / Підручник «Гідроекологія» // Клименко Ь.О., Пилипенко Ю.И., Гроховська Ю.Р., Лянзберг О.В., Бєдункова О.О. Дата реєстрації 18.05.2016.

E-mail

o.o.biedunkova@nuwm.edu.ua