Ботвінко-Ботюк Олена Миколаївна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Ботвінко-Ботюк Олена Миколаївна

Ботвінко-Ботюк Олена Миколаївна - викладач кафедри іноземних мов НУВГП, аспірант Волинського національного університету ім. Лесі Українки кафедри практики англійської мови. Народилась 22 червня в м. Рівне. У 2008 році з відзнакою закінчила навчання у Рівненському державному гуманітарному університеті і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію викладача мови (англійська) і літератури та методики їх викладання у вищих навчальних закладах, вчителя мови (англійська, німецька) та зарубіжної літератури. З 2008 по 2009 рік працювала викладачем англійської мови на кафедрі теорії та практики перекладу романо-германських мов у Рівненському інституті слов'янознавства Київського славістичного університету (РІС КСУ). З 2009 року працює викладачем кафедри іноземних мов НУВГП. У 2009 році була прикріплена пошуковцем при Волинському національному університеті ім. Л.Українки. У 2010 році була зарахована на перший курс в аспірантуру Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки за спеціальністю 10.02.04 – «Германські мови». З 2012 року член ради молодих вчених НУВГП. Автор 15 наукових праць.Сфери наукових студій – структура, семантика і прагматика мовних одиниць.

Публікації за темою дисертації

 • 1. Ботвінко О. М. Висловлення презирства у світлі комунікативних принципів / О. М. Ботвінко // Волинь очима молодих науковців : минуле, сучасне, майбутнє : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів : у 2 т. (Луцьк, 12–13 травня 2010 р.). – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2010. – Т. 1. – C. 290–291.
 • 2. Ботвінко О. М. Семантичні особливості висловлень презирства в сучасній англійській мові / О. М. Ботвінко // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія “Філологічні науки”. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2010. – Вип. 9. – C. 9–11.
 • 3. Ботвінко О. М. Актуалізація емоційного стану презирства в емоційному та емотивному типах дискурсу (на матеріалі сучасної англійської мови) / О. М. Ботвінко, Е. К. Коляда // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Лінгвістика”. – Херсон : ХДУ, 2011. – Вип. 15. – C. 32–36.
 • 4. Ботвінко О. М. Лексико-семантичне поле “презирство” (за матеріалами сучасної англійської мови / О. М. Ботвінко // Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Серія “Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови”. – Рівне : РДГУ, 2011. – Вип. 2. – C. 13–17.
 • 5. Ботвінко О. М. Лексичні засоби вираження презирства в сучасній англійській мові / О. М. Ботвінко // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія “Філологічні науки”. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2011. – Вип. 3. – C. 14–17.
 • 6. Ботвінко О. М. Невербальні засоби на позначення презирства в англомовному діалогічному дискурсі / О. М. Ботвінко // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог : Видавництво НаУ “Острозька академія”, 2011. – Вип. 19. – C. 210–214.
 • 7. Ботвінко О. Невербальні засоби актуалізації презирства в англомовному діалогічному дискурсі / О. Ботвінко // Молода наука Волині : пріоритети та перспективи досліджень : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів : у 3 т. (Луцьк, 10-11 травня 2011 р.). – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2011. – Т. 2. – C. 81–82.
 • 8. Ботвінко О. Дискурсивні особливості втілення емоційного стану презирства / О. Ботвінко // Актуальні питання лінгвістики, літературознавства та інноваційної методики викладання іноземних мов : матеріали п’ятої Всеукраїнської наукової конференції (Тернопіль, 19-20 травня 2011 р.). – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – C. 7–9.
 • 9. Ботвінко О. М. Прагматичні модифікації висловлень презирства в англомовному діалогічному дискурсі / О. М. Ботвінко // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог : Видавництво НаУ “Острозька академія”, 2012. – Вип. 23. – C. 18–19.
 • 10. Ботвінко О. Предмет оцінки у висловленнях презирства / О. Ботвінко // Молода наука Волині : пріоритети та перспективи досліджень : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів : у 3 т. (Луцьк, 14-15 травня 2012 р.). – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2012. – Т. 2. – C. 57–58.
 • 11. Ботвінко-Ботюк О. М. Висловлення презирства у конфронтативному дискурсі / О. М. Ботвінко-Ботюк // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог : Видавництво НаУ “Острозька академія”, 2012. – Вип. 29. – C. 251–253.
 • 12. Ботвінко-Ботюк О. Методика дослідження структурно-семантичних та комунікативно-прагматичних особливостей висловлень презирства [Електронний ресурс] / О. Ботвінко-Ботюк // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2013) : матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції, Івано-Франківськ ; 13 березня 2013 р. / відп. ред. Я. В. Бистров ; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2013. – С. 30–33. – Режим доступу : http://www.ellic.pu.if.ua.
 • 13. Ботвінко-Ботюк О. Стилістичні особливості висловлень презирства // Нова філологія : зб. наук. пр. – Запоріжжя : Вид-во ЗНУ, 2013. – № 56. – С. 90–94.
 • 14. Ботвинко-Ботюк Е. Н. Аксиологические предпосылки изучения высказываний презрения / Е. Н. Ботвинко-Ботюк // Наука и современность – 2013 : сб. материалов ХХІІІ Международной научно-практической конференции / Под общ. ред. С. С. Чернова. – Новосибирск : ООО агентство «СИБПРИНТ», 2013. – С. 155-159.