Бабич Тетяна Юріївна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Бабич Тетяна Юріївна

Народилася 24 квітня 1969 року в м. Гагра (Абхазія). Закінчила Гагрську середню школу № 4 в 1986 році. Закінчила Київський інститут народного господарства (зараз КНЕУ) за спеціальністю «Економічна інформатика і АСУ» в 1991 році. З 1994 по 2002 роки працювала в ЖЕК №1 м.Рівне інженером-програмістом.

В НУВГП працює з 2002 року (інженер із застосування комп’ютерів кафедри прикладної математики), з 2013 року – асистент, з 2014 року – старший викладач кафедри економічної кібернетики. З вересня 2019 року доцент кафедри комп'ютерних технологій та економічної кібернетики

Викладає дисципліни

Алгоритмізація та програмування, Дискретний аналіз, Фінансова математика, Нейронечіткі технології в моделюванні економіки, Моделювання і прогнозування стану довкілля, Геоінформаційні системи і технології.

2014 рік

Вийшов в друк навчальний посібник «Геоінформаційні системи і технології», авторами якого є Грицюк П.М. (завідувач кафедри економічної кібернетики) та Бабич Т.Ю. (старший викладач кафедри економічної кібернетики), який призначений для студентів напряму підготовки 6.040301 «Прикладна математика».

2017 рік

Співавтор посібника "Економічна інформатика" (Грицюк П.М., Бредюк В.І., Василів В.Б., Бабич Т.Ю., Волошин В.С., Джоші О.І., Кардаш О.Л.) - Рівне: НУВГП, 2017. - 311 с. http://ep3.nuwm.edu.ua/6757/

2018 рік

 1. Здобула другу вищу освіту в Інституті післядипломної освіти НУВГП за спеціальністю "Прикладна математика" професійна кваліфікація "Магістр у галузі прикладної математики"
 2. Успішно захистила дисертацію на тему "Математичне моделювання економічної ефективності зерновиробництва в Україні" (Київський національний економічний університет) та здобула ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 - математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (Наказ МОН України від 5 березня 2019 року).

Список основних наукових праць

2014 рік

 1. Грицюк П.М., Бабич Т.Ю. Загальні підходи до моделювання рентабельності зерновиробництва в Україні // Тези ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні рішення інформаційного розвитку економіки, суспільства та бізнесу» (лютий 2014 року, м. Рівне). С.223-224.
 2. Бабич Т.Ю. Економетричне моделювання рентабельності зерновиробництва в Україні // Тези міжнародної науково-практичної конференції «ПРОБЛЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУРИ І ПРОЦЕСІВ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ», квітень 2014 р., м.Черкаси. С.15-17.
 3. Грицюк П.М., Бабич Т.Ю. Методологічні підходи до моделювання рентабельності зерновиробництва в Україні//ТезиVІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу України в контексті євроінтеграції», жовтень 2014 р., м. Рівне
 4. Грицюк П.М., Бабич Т.Ю. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ моделювання рентабельності зерновиробництва в Україні// VІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу України в контексті євроінтеграції», жовтень 2014 р., м. Рівне

2015 рік

 1. Грицюк П.М., Бабич Т.Ю. Мінімізуючий алгоритм розміщення споживачів на транспортній мережі// Тези Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів» (м. Рівне, 19- 22 лютого 2015 року). С.61-62.
 2. Грицюк П.М., Бабич Т.Ю. Аналіз затратності вирощування зернових в розрізі регіонів України// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів» (м. Львів, 27-28 лютого 2015 року), частина ІІ, С.102-106.
 3. Грицюк П.М., Бабич Т.Ю. Економіко-математичний аналіз витратності вирощування зернових в розрізі регіонів України// Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. - №2, том 1. – с.218 – 223. http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/VKNU-ES-2015-N2-Volume1_222.pdf#page=218
 4. Грицюк П.М., Бабич Т.Ю. Оптимальне планування елеваторної мережі України// Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки» № 3(27), 2015. – c. 50-57. http://visnykznu.org/pdf/t_visn_2015/Vest-Ekonom_3-(27)-2015.pdf#page=50
 5. Рентабельность производства зерна в Украине: факторы риска// П.М.Грицюк, Т.Ю.Бабич Материалы Международной Научной Школы "Моделирование и Анализ Безопасности и Риска в Сложных Системах (МА БР - 2015), 17 - 19 ноября, 2015 г.", Россия, г. Санкт- Петербург. - c. 243-248. https://elibrary.ru/item.asp?id=25391200

2016 рік

 1. Грицюк П.М., Бабич Т.Ю. Математична модель рентабельності зерновиробництва в Україні // Тези Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, наука, освіта: інтеграція та синергія», м. Братислава (Словаччина), 18-21 січня 2016 р., с. 44-45.
 2. Грицюк П.М., Бабич Т.Ю. МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ЗЕРНОПРОИЗВОДСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ // International Journal of New Economics and Social Sciences № 2 (4) 2016, с.42-52. https://www.researchgate.net/publication/320062174_MODELING_OF_GRAIN_PRODUCTION_PROFITABILITY_BY_FUZZY_LOGIC
 3. Бабич Т.Ю. Прогнозування світових цін на нафту оптимізованим методом ковзного середнього // Тези ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика», 6-8 жовтня 2016 року, м. Хмельницький, с. 100-101.

2017 рік

 1. Грицюк П.М., Бабич Т.Ю. Оптимізація структури посівних площ зернових культур з врахуванням ризиків // Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів та студентів “Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції”, 27 квітня 2017 року, м. Рівне, с. 222-224.
 2. Грицюк П.М., Бабич Т.Ю. Визначення ступеня випадковості системи зерновиробництва з використанням фрактального аналізу // Матеріали V Міжнародної науково-методичної конференції «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці», 18-19 травня 2017 року, м. Чернівці, с. 69-70.
 3. Грицюк П.М., Бабич Т.Ю. Оптимізація структури рослинної галузі регіону із врахуванням ризику // Матеріали VІІІ Міжнародна науково-методична конференція-форум молодих економістів-кібернетиків «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід», 28-29 вересня 2017 року, м. Львів http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/23444/2/MNK-ME_2017_Hrytsiuk_P_M-Optimization_of_crop_industry_23-25.pdf
 4. Hrytsiuk P.M., Babych T.Yu. Mathematical modeling of grain production profitability in Ukraine taking into account risks // International Journal Risk Assessment and Management. Vol. 20, No 4, 2017. – pp.307-321. https://www.inderscienceonline.com/doi/pdf/10.1504/IJRAM.2017.087901
 5. Грицюк П., Бабич Т. Оптимізація структури рослинної галузі Рівненської області із врахуванням ризику / П. Грицюк, Т. Бабич // Формування ринкової економіки в Україні. Вип. 38. – Львів: 2017. – c. 52-63.
 6. Грицюк П.М., Бабич Т.Ю. Концептуальні засади оцінювання економічного ризику зерновиробництва / П.М. Грицюк, Т.Ю. Бабич // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Збірник наукових праць. Серія «Економіка» – 2017. – Випуск 4(80). – С. 170-179.

2018 рік

 1. Бабич Т.Ю. ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ АГРАРНОГО КОМПЛЕКСУ // Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка», No 8(36), березень, 2018 р. - с. 100-105. https://journals.oa.edu.ua/Economy/article/view/580/493
 2. Грицюк П.М., Бабич Т.Ю. Диференціальний критерій вибору оптимального портфелю посівних площ / П.М .Грицюк, Т.Ю. Бабич // Інформаційне суспільство: стан та напрями розвитку з урахуванням регіональних умов. Матеріали VIII Міжнародної наукової конференції, м. Жешув (Польща), м. Львів (Україна). 26-28 вересня 2018 року. -- Львів.: Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2018. -- С. 104-106.
 3. Грицюк П.М., Бабич Т.Ю. Концептуальні засади оцінювання ризику аграрного виробництва / П.М.Грицюк, Т.Ю. Бабич // Цифрова економіка. Матеріали Національної науково-методичної конференції, м. Київ. 4-5 жовтня 2018 року. -- К.: КНЕУ, 2018. -- С. 98-101.
 4. Бабич Т.Ю. Математичне моделювання економічної ефективності зерновиробництва в Україні: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.11 / Т.Ю. Бабич ; Київський національний економічний ун-т. — Київ, 2018. — 21 с. — укp. https://drive.google.com/file/d/1dodt1zpWkllhXSycohKaO-I1hUk1s47L/view

2019 рік

 1. Грицюк П.М., Бабич Т.Ю. Моделювання циклічності рентабельності зерновиробництва України / П.М.Грицюк, Т.Ю. Бабич // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці: Тези VI Міжнародної науково-методичної конференції 18-19 квітня 2019 р., м. Чернівці, с. 86-87.
 2. P. Hrytsiuk; T. Babych; O. Mandziuk Region sown areas portfolio optimization taking into account crop production economic risk // Global Journal Environemental Science Management. 5(SI), 2019. – pp. 140-150. DOI: 10.22034/GJESM.2019.05.SI.16 https://www.gjesm.net/article_35470_aedb478f3fbaefbc118a717ea9b067d3.pdf
 3. Petro Hrytsiuk, Tetiana Babych, Larysa Bachyshyna. Cryptocurrency portfolio optimization using Value-at-Risk measure. Proceedings of the 6th International Conference on Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management (SMTESM 2019). Advances in Economics, Business and Management Research, 2019, Vol. 95. P.385-389. https://www.researchgate.net/publication/336136911_Cryptocurrency_portfolio_optimization_using_Value-at-Risk_measure
 4. P. Hrytsiuk, T. Babych. CRYPTOCURRENCY PORTFOLIO RISK MANAGEMENT //«ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА»: зб. мат. ІІ Національної науково-методичної конференції (м.Київ, 17-18 жовтня 2019 р.). Київ: КНЕУ, 2019. С. 471-476. https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2018/31433/ZE_2019_129.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Робота зі студентами

2018 рік

 1. Трофимчук А.В. Елеваторна мережа Рівненської області: аналіз та оптимізація / Студентський вісник НУВГП, 2018. - №1. - С. 220-224.
 2. Трофимчук А.В. Оптимізація роботи елеваторної мережі регіону (на прикладі Рівненської області) // Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : збірник наукових праць за матеріалами ХVІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн- конференції молодих учених та студентів, 23 березня 2018 р., м. Острог. С. 247-250.
 3. Грицюк П.М., Бабич Т.Ю., Гаврилюк М.С. Еволюційна динамічна модель взаємодії рослинницької та тваринницької підсистем аграрного господарства // Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід : Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-методичної інтернет-конференції Форуму молодих економістів-кібернетиків, 30 жовтня 2018 року, м. Львів / відпов. ред. Вовк В.М. – Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2018. – с. 11-13.
 4. Бабич Т.Ю., Сержанюк В.О. ПРОГНОЗУВАННЯ УРОЖАЙНОСТІ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ (НА ПРИКЛАДІ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ) // Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід : Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-методичної інтернет-конференції Форуму молодих економістів-кібернетиків, 30 жовтня 2018 року, м. Львів / відпов. ред. Вовк В.М. – Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2018. – с. 101-103.

2019 рік

 1. Бондарчук О.М. МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУРИ РОСЛИННОЇ ГАЛУЗІ РЕГІОНУ НА ОСНОВІ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ. Збірник тез учасників Конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності "Економічна кібернетика" / відпов. ред. Вовк В.М. – Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2019.
 2. Бондарчук О.М., Бабич Т.Ю. Сучасні підходи в оцінюванні економічного ризику // “Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції” : Тези доповідей VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції вчених, молодих науковців, аспірантів та студентів, 16 травня 2019 року, м.Рівне
 3. Козак А.Ю., Бабич Т.Ю. МОДИФІКАЦІЯ МЕТОДУ ГІЛОК І МЕЖ ДЛЯ ЗАДАЧІ РАЙОНУВАННЯ ТРАНСПОРТНОЇ МЕРЕЖІ // “Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції” : Тези доповідей VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції вчених, молодих науковців, аспірантів та студентів, 16 травня 2019 року, м.Рівне
 4. Тарасюк Б. А., Бабич Т.Ю. КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ ЗАЛЕЖНОСТІ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНІ ВІД ГРУПИ ФАКТОРІВ // “Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції” : Тези доповідей VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції вчених, молодих науковців, аспірантів та студентів, 16 травня 2019 року, м.Рівне

Список монографій

2017 рік

 1. Petro Hrytsiuk, Tetiana Babych Optimization of crop industry structure in Ukrane taking into account risks / Sustainable Development Goals of Ukraine: monograph / by Olena Kotykova, Valentyna Tokareva, Dmytro Adamov, Olha Balueva, Mykhailo Yukhnenko, Petro Hrytsiuk, Tetiana Babych, Mykola Babych, Iryna Sievidova, Vitalii Liashenko, Oksana Yaroshevska, Oleksii Albeshchenko, Anna Kovalenko, Tetyana Oliynyk. - London: Published by Sciemcee Publishing, 2017.- pp. 63-78.

Контакти

e-mail: t.iu.babych@nuwm.edu.ua