Аспірантура

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

В університеті відкрита докторантура за 6 спеціальностями та аспірантура за 27 спеціальностями. Діють 5 спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій за 9 спеціальностями.

На сьогоднішній день аспірантура – основна форма підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів в Україні. Аспірантура відкривається у вищих навчальних закладах і науково-дослідних установах, де є відповідна експериментальна база та кваліфіковані наукові кадри (доктори наук). Навчання в аспірантурі проводиться з відривом (очна, стаціонар) і без відриву від виробництва (заочна); за державним замовленням та за контрактом (платна форма навчання).

Під час навчання аспіранти повинні оволодіти методами наукового дослідження, скласти кандидатські іспити з філософії, іноземної мови та спеціальності, за якою готується кандидатська дисертація. Після закінчення терміну навчання аспіранти мають подати дисертаційну роботу у спеціалізовану вчену раду по захисту дисертацій. Зараховані до аспірантури з відривом від виробництва за державним замовленням отримують державну стипендію.

В Україні є два наукових ступеня: кандидат наук та доктор наук. В Європі і взагалі у більшості країн світу найвищим науковим ступенем є Ph.D. (іноді: PhD чи DPhil). Цей ступінь присуджується університетами після екзамену та захисту дисертації. Ступінь Ph.D приблизно еквівалентний ступеню кандидата наук. Мірою кваліфікаційної роботи здобувача є докторська дисертація.

Незважаючи на назву, ступінь не має ніякого практичного відношення до філософії, окрім історичного, його отримують дослідники всіх наукових галузей: доктор філософії в літературі або доктор філософії у фізиці, доктор філософії в медицині.Це зумовлено традиціями, започаткованими ще у середньовічних університетах, стандартна структура яких зазвичай передбачала наявність факультетів філософії, юриспруденції, теології та медицини.

В даний час, у рамках Болонського процесу уніфікації освітніх систем, розглядається можливість як збереження поточної двоступеневої системи (кандидат/доктор), так і перехід на одноступеневу модель.

Інформація для вступників

Спеціальності

Аспірантура та докторантура:
 • 051 Економіка
 • 075 Маркетинг
 • 122 Комп’ютерні науки
 • 133 Галузеве машинобудування
 • 081 Право
 • 191 Архітектура та містобудування
 • 192 Будівництво та цивільна інженерія
 • 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
 • 201 Агрономія
 • 227 Фізична терапія, ерготерапія

Підготовка в аспірантурі і докторантурі здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України та за кошти юридичних осіб на умовах контракту. Відповідно до Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 309 від 01.03.1999 р., університет має можливість підготовки кадрів іноземних громадян на підставі міжнародних договорів; загальнодержавних програм або договорів, укладених вищими навчальними закладами, науковими установами.

Документи для вступу на аспірантуру

 1. заява на ім’я ректора в довільній формі, в якій необхідно вказати форму навчання (з відривом від виробництва або без відриву від виробництва) та спеціальність, за якою бажає вступити до аспірантури;
 2. особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою 4х6;
 3. перелік опублікованих наукових праць та винаходів, особи, які не мають публікацій, подають реферат за обраною спеціальністю, відгук на реферат з оцінкою;
 4. копії дипломів про вищу освіту (бакалавра, спеціаліста, магістра) та додатки до дипломів, для осіб, що здобули відповідну освіту за кордоном – копію нострифікованого диплому ;
 5. посвідчення про здачу кандидатських іспитів для осіб, які повністю або частково склали кандидатські іспити;
 6. медичну довідку (форма № 086у);
 7. копію ідентифікаційного номера;
 8. заключення про співбесіду за підписом зав. відповідної кафедри та передбачуваного наукового керівника.

Допуск до вступних іспитів приймається рішенням приймальною комісією університету за результатами співбесіди вступника з передбачуваним науковим керівником, розгляду реферату та поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника. Особам, за рішенням приймальної комісії допущеним до вступних іспитів в аспірантуру, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України.

Вступники до аспірантури університету складають вступні іспити зі спеціальності, філософії, іноземної мови (англійської, німецької, французької) в обсязі навчальних програм для вищих навчальних закладів IV рівня акредитації.

Вступники, які на час вступу до аспірантури склали декілька кандидатських іспитів, звільняються від відповідних вступних іспитів до аспірантури, їм зараховуються оцінки, одержані при здачи кандидатських іспитів.

Вступники до аспірантури, які не пройшли за конкурсом, мають право на зарахування в аспірантуру за контрактом.

Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва не перевищує 3 років, без відриву від виробництва – 4 років.

Вартість навчання в аспірантурі за контрактом:

 • технічні, сільськогосподарські науки та архітектура - 6510 грн. на рік;
 • економічні, педагогічні науки та державне управління - 8522 грн. на рік.

Документи для вступу на докторантуру

 1. заява на ім’я ректора в довільній формі, в якій необхідно вказати спеціальність, за якою бажає вступити до докторантури;
 2. особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою 4х6;
 3. перелік опублікованих наукових праць;
 4. копії диплому про присудження наукового ступеня кандидата наук ( у разі здобуття відповідної освіти за кордоном – копію нострифікованого диплому);
 5. копію диплому про присудження вченого звання (доцента, старшого наукового співробітника);
 6. медична довідка встановленої форми;
 7. копію ідентифікаційного номера;
 8. план-проспект докторської дисертації.

Підготовка докторантів понад державне замовлення здійснюється на підставі контрактів, укладених між університетом та вступниками до докторантури (установами, організаціями та підприємствами, що направили їх на навчання), якими передбачається повне відшкодування витрат на їх підготовку, включаючи виплату стипендії.

До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і які в змозі на високому науковому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження.

Термін перебування в докторантурі на загальних умовах не перевищує трьох років, крім умов, передбачених у пунктах 19 та 20 "Положення про підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів в аспірантурі і докторантурі".

Відповідна кафедра в місячний термін з часу отримання документів заслуховує наукові доповіді вступників до докторантури, розглядає розгорнуті плани роботи над дисертацією і шляхом таємного або відкритого голосування визначає можливість зарахування кожної особи до докторантури.

Вчена рада університету в місячний термін розглядає висновки кафедри щодо вступника і приймає рішення про його зарахування до докторантури.

Інформація для аспірантів та докторантів

Вимоги щодо до обгрунтування теми кандидатської дисертації

Обгрунтування теми кандидатської дисертації. Дисертація є кваліфікаційною працею, і те наскільки правильно цю тему розуміє й оцінює з точки зору своєчасності та соціальної значущості, характеризує його наукову зрілість і професійну підготовленість. Висвітлення актуальності не повинно буди багатослівним. Досить кількома реченнями висловити головне – сутність проблеми, з чого й випливе актуальність теми. Проблема завжди виникає тоді, коли старе знання вже виявило свою неспроможність, а нове ще не набуло розвиненої форми. Таким чином, проблема в науці – це суперечлива ситуація, котра потребує свого вирішення. Така ситуація найчастіше виникає внаслідок відкриття нових фактів, які явно не вкладаються у рамки колишніх теоретичних уявлень, тобто коли жодна з теорій не може пояснити щойно виявлені факти. Сформулювати наукову проблему – означає показати вміння відокремити головне від другорядного, виявити те, що вже відомо і що досі невідомо науці з предмету дослідження». (Довідкове видання «Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня (Методичні поради)» Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України»).

 1. Аспірант у стислій формі висвітлює, що йому відомо про стан питання на даний час, вказує з роботами яких науковців, котрі працюють у напрямку вибраної тематики, він ознайомлений, формулює наукову проблему та наукове завдання, вирішити яке він передбачає в дисертаційній роботі.
 2. Вказує мету дослідження і завдання, які мають бути розв’язані відповідно до даної мети. «Це зазвичай робиться у формі перерахування (вивчити..., описати..., встановити..., з’ясувати... і т. ін.)».
 3. Вказує, що буде становити наукові та практичні результати дисертаційної роботи. «Кому це потрібне і якій галузі виробництва або знань і для чого необхідні запропоновані наукові результати».

Вимоги щодо складання плану роботи над дисертацією на перший рік навчання

 1. Складання плану роботи над дисертацією. План роботи на рік має довільну форму. Як правило, це план, що складається з переліку розташованих у колонах рубрик, об’єднаних внутрішньою логікою дослідження даної теми. Такий план використовується на перших стадіях роботи, даючи змогу ескізно представити досліджувану проблему. Логічна послідовність диктує розкриття сутності завдання. Обгрунтування теми дисертації, складання загального плану навчання та індивідуального плану на перший рік навчання (відповідно до Положення про підготовку НПК тема дисертації, індивідуальний план роботи аспіранта після обговорення кафедрою та на раді факультету, затверджується вченою радою вищого навчального закладу не пізніше тримісячного терміну після зарахування до аспірантури.
 2. Відвідування занять по підготовці до здачі кандидатських екзаменів з філософії та іноземної мови, написання рефератів та здача кандидатських екзаменів.
 3. Робота з науковою літературою термін виконання - протягом року.
 4. Робота над дисертацією (конкретно вказати етапи проведення роботи, яка планується, і строки початку та закінчення виконання окремих пунктів роботи над дисертацією).
 5. Підготовка статей статей протягом року (вказати кількість статей, заплановану на рік).
 6. Участь в конференції - ... конференціях протягом року (вказати кількість конференцій, у яких планує брати участь аспірант, заплановану на рік).

Аспірантура в ННІ АКОТ

Кожного року в аспірантурі НУВГП навчається приблизно 130-150 аспірантів. На сьогоднішній день в структурі ННІ АКОТ нараховується 16 аспірантів, 12 з яких – випускники. Підготовкою науковців займаються провідні викладачі нашого інституту: доктори наук Бомба А. Я., Древицький В. В. та Тадеєв П. О., кандидати наук Мартинюк П. М. та Турбал Ю. В. Під час навчання аспіранти оволодівають методами наукового дослідження, складають кандидатські іспити та проводять наукові дослідження за обраним науковим напрямком дисертаційної роботи.

Підготовка аспірантів в ННІ АКОТ проводиться за наступними спеціальностями:

 • 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

Аспіранти, які навчаються за цією спеціальністю працюють над дослідженням та вдосконаленням математичних моделей.

 • 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовини

Ті, хто обрав цей науковий напрямок займаються вдосконаленням та дослідженням методів і засобів контролю різних речовин.

 • 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

За цим напрямком аспіранти здійснюють наукові дослідження, спрямовані на вдосконалення теорії і методики вивчення дисциплін, професійно орієнтованих циклів та науково-дослідницької роботи студентів у процесі фахової підготовки.Контактна інформація

Тел. (0362) 22-24-31, 6-72 (внутр.) E-mail: aspn@ukr.net

Посилання

Сайт НУВГП
Аспірантура - довідка