Антонюк Олена Ростиславівна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
397.jpg

Загальна інформація

Антонюк Олена Ростиславівна - кандидат економічних наук (2002 р.),доцент кафедри обліку і аудиту Національного університету водного господарства та природокористування м. Рівне (НУВГП). Працює на викладацькій роботі в НУВГП з 1994 року, доцент кафедри обліку і аудиту з 2005 р.Навчалась стаціонарно в аспірантурі, у 2002 році захистила дисертацію у Львівській комерційній академії на тему: «Методика і організація бухгалтерського обліку і аудиту на малих підприємствах». Антонюк О.Р. член Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України, член Спеціалізованої Вченої Ради К 47.104.07 Національного університету водного господарства та природокористування ( 2014-2017 рр.).

Нагороджена  Почесною грамотою Аудиторської палати України «За активну участь у розвитку аудиторської справи в Україні» (2010 р.), багаторазовий переможець  та призер конкурсів  НУВГП  різних  років в номінаціях «Науковець року», «Навчальний посібник року», «Краще методичне забезпечення дисципліни».

Викладає дисципліни «Аудит», "Науковий семінар",«Організація і методика аудиту» для різних рівнів вищої освіти та спеціальностей.

В якості викладача Антонюк О.Р. брала участь у проекті Світового банку «Розробка та здійснення освітньої програми по впровадженню Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для бухгалтерів відкритих акціонерних товариств та інших підприємств –учасників фондового ринку (1999 р.) та в програмах підвищення професійних знань аудиторів при Рівненському відділенні Аудиторської палати України (2010-2013 рр.).

У 2016 році пройшла стажування у Вищій школі економічній (University of Economics), м. Прага, Чеська Республіка та Польсько-українському міжнародному інституті інновацій, науки, освіти та розвитку (Республіка Польща).

Напрямок наукових досліджень

Дослідження теоретичних та практичних питань розвитку аудиторської діяльності.

Навчальні посібники

 1. Аудит. Навчальний посібник. / О.Р. Суха – Львів: «Новий світ-2000», 2009.-284 с. ( надано Гриф Міністерства освіти і науки України).
 2. Організація і методика аудиту. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення. / О.Р. Суха, Т.О. Стрибулевич – Рівне: НУВГП, 2008.– 163с.
 3. Організація і методика аудиту. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. / О.Р. Суха. – Рівне: НУВГП, 2010.–73 с.
 4. Збірник завдань з дисципліни «Організація і методика аудиту» для студентів спеціальності «Облік і аудит» /О.Р. Антонюк.- Рівне: Видавець ПП Дятлик М., 2015.-124 с.

Монографії

 1. Антонюк О.Р. Ідентифікація сутності послуг аудиторської діяльності як передумова їх якісного надання /О.Р. Антонюк// Бухгалтерські наукові дослідження в ЖДТУ. Т.3: «Розвиток бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту ХХІ-му столітті»: монографія / за ред. [із передм.] С.Ф. Легенчука. – Житомир: Видавець О.О. Євенюк, 2016. – 420 с. – С. 322-342.
 2. Антонюк О.Р. Формування концепції теоретичного забезпечення послуг професійної аудиторської діяльності в Україні /О.Р. Антонюк// [монографія] - Рівне: Вид-ць Дятлик М., 2017.-300 с.
 3. The problems of accounting, analysis and financial reporting: experience of Ukraine and Poland. monograph / I. Lazaryshyna, H.Ronek and oth.; under the general editorship of I. Lazaryshyna. – Rivne: National University of Water Management and Nature Resources Use, 2012. – 284 p

Основні дисципліни

Аудит, Науковий семінар, Організація і методика аудиту

Наукові та методичні праці

Автор більше 120 наукових та методичних праць, переважна більшість з яких присвячена питанням аудиторської діяльності.

Відзнаки

Почесна грамота Аудиторської палати України «За активну участь у розвитку аудиторської справи в Україні» (2010 р ), дворазовий переможець конкурсу «Людина року» факультету економіки і підприємництва НУВГП у номінації «Науковець року» (2005 р. та 2007 р.),переможець у номінації «Навчальний посібник року» (2010 р.), друге місце у відкритому огляді конкурсі навчальних підрозділів НУВГП у номінації «Краще методичне забезпечення навчальної дисципліни» ( 2008-2009 н.р.),Почесна грамота НУВГП за активну наукову діяльність (2017р.), третє місце у "Конкурсі підручників, навчальних посібників та монографій -2017" в номінації "Кращий навчальний посібник економічного напряму" (2018 р.)

Громадська робота

Відповідальна за наукову роботу на кафедрі обліку і аудиту.

Окремі публікації

 1. Суха О.Р. Особенности и проблемы учёта собственного капитала в Украине/ О.Р. Суха, И.Д. Лазаришина// Международный бухгалтерский учёт.– 2011. – № 11.– С. 64 –68.
 2. Суха О.Р. Практичні аспекти організації контролю якості в аудиторській фірмі /О.Р.Суха// Фінансова система України: становлення та розвиток:матеріали науково-практичної конференції (18-19 травня 2012 р.).-Острог: Видавництво НУ «Острозька академія», 2012.- С. 94-97.
 3. Суха О.Р. Тенденції розвитку складу аудиторских послуг в Україні/ О.Р.Суха, Л.В.Адоньєва // Вісник Національного університету водного господарства і природокористування. Збірник наукових праць. Економіка. Випуск 1 (53). Економіка.-Рівне, 2011.-С.201-210.
 4. Elena Antonyuk. Issues and proposals for the improvement of standartization of audit services /E. Antonyuk // International Journal of New Economics and Social Sciences. – Poland, Swinoujscie. – № 2 (2). – 2015. – р. 114- 120
 5. Elena Antonyuk. Diversification of Audit Services as a Way to Improve The Effectiveness of Auditing Company/E. Antonyuk // International Journal of New Economics and Social Sciences. – Poland, Swinoujscie. – № 1 (3). – 2016. – р. 55-63.
 6. Антонюк О.Р. Вектори розвитку систем контролю якості надання аудиторських послуг в Україні[ Електронний ресурс ]/О.Р. Антонюк // Глобальні та національні проблеми економіки. -2018.-№21 .-Режим доступу до статті:http://global-national.in.ua/ issue-21-2018
 7. Антонюк О.Р. Внутрішньофірмовий контроль якості надання аудиторських послуг/О.Р. Антонюк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Науковий журнал. Серія: Економіка, №7 (35). – Острог. Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017.- С.345.- С.78-84
 8. Антонюк О.Р. Сучасні тенденції у розвитку конкурентних переваг аудиторських фірм /О.Р. Антонюк// International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceeding, January 29,2016. Klaipeda: Baltija Publishing.356 pages. - P. 252-256
 9. Антонюк О.Р. Нормативно-правові паралелі у розвитку аудиторських послуг в Україні/О.Р. Антонюк //Вісник Одеського національного університету. Серія. Економіка.Том. 22.Випуск 11 (64). – Одеса. Видавництво Одеського національного університету, 2017.- С.218.- 224
 10. Антонюк О.Р. Проблемні питання реалізації принципу незалежності в процесі надання послуг, відмінних від аудиту: теоретичні аспекти /О.Р. Антонюк// Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія,організація. Збірник тез доповідей учасників 14 Всеукраїнської конференції.-К.:ДП «Інформ.-аналіт.агенство»,2016.-218 с.- С.108-112