Антонюк Олена Ростиславівна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
397.jpg

Основна інформація про професійну діяльність

Антонюк Олена Ростиславівна - доктор економічних наук, доцент, працює на посаді професора кафедри обліку і аудиту у Національному університеті водного господарства та природокористування.
Закінчила Український інститут інженерів водного господарства (зараз НУВГП) у 1994 р., спеціальність "Бухгалтерський облік, контроль та аналіз господарської діяльності",кваліфікація: економіст.
Працює на викладацькій роботі в НУВГП з 1994 року. Навчалась стаціонарно в аспірантурі НУВГП. У 2002 році захистила дисертацію у Львівській комерційній академії на тему: «Методика і організація бухгалтерського обліку і аудиту на малих підприємствах» та отримала ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).У 2005 році отримала вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту.
У травні 2019 року захистила дисертацію та отримала ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Тема дисертації: «Методологія та організація процесу виконання аудиторських послуг».

Пройшла стажування за кордоном та в Україні, зокрема:
- Інститут післядипломної освіти НУВГП (свідоцтво 12СПВ 042554)
- закордонне підвищення кваліфікації (01.06.16-30.11.16) Міжнародний ін-т інновацій "Освіта-Наука-Розвиток" (м. Варшава, Республіка Польща) (сертифікат №29)
- закордонне стажування (01.11.16-04.12.16), Вища школа економічна (м. Прага, Чехія)

Член редколегії наукового збірника "Вісник НУВГП". Серія: Економічні науки.


Впродовж 2014-2017 рр. член спеціалізованої вченої ради К 47.104.07 Національного університету водного господарства та природокористування за спеціальностями 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) та 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).

Неодноразово виступала офіційним опонентом на захисті дисертаційних робіт в спеціалізованих вчених радах Національної академії статистики, обліку та аудиту, Д 26.006.06 ДВНЗ “Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, Д 14.052.01 Державний університет "Житомирська політехніка".

Член Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України,член Ради Незалежних бухгалтерів та аудиторів.
Відповідальний виконавець науково-дослідних тем «Облік, аналіз та аудит (контроль)діяльності економічних суб’єктів відповідно до стратегії сталого розвитку» (номер державної реєстрації U115U003840)," Методологія та організація процесу виконання аудиторських послуг» (номер державної реєстрації U0115U007223) на замовлення суб'єкта аудиторської діяльності.

Викладає дисципліни «Аудит», "Методологія наукових досліджень","Методологія наукових досліджень в обліку і оподаткуванні", "Публічне управління в економічній сфері", "Менеджмент публічних організацій",«Організація і методика аудиту», "Фінансовий контроль суб'єктів державного та підприємницького сектору економіки","Облік в бюджетних установах", "Державна служба", "Публічне управління пенсійною системою" для різних рівнів вищої освіти та спеціальностей.

В якості викладача Антонюк О.Р. брала участь у проекті Світового банку «Розробка та здійснення освітньої програми по впровадженню Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для бухгалтерів відкритих акціонерних товариств та інших підприємств –учасників фондового ринку (1999 р.) та в програмах підвищення професійних знань аудиторів при Рівненському відділенні Аудиторської палати України (2010-2013 рр.).

Напрямок наукових досліджень

Дослідження теоретичних та практичних питань розвитку аудиторської діяльності,внутрішнього аудиту, державного фінансового контролю, державного аудиту.

Навчальні посібники

 1. Суха О.Р.Аудит. Навчальний посібник.– Львів: «Новий світ-2000», 2009.284 с. (надано Гриф Міністерства освіти і науки України).
 2. Суха О.Р., Стрибулевич Т.О.Організація і методика аудиту. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення.Рівне: НУВГП, 2008.163с.
 3. Суха О.Р.Організація і методика аудиту. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни.Рівне: НУВГП, 2010.73 с.
 4. Антонюк О.Р.Збірник завдань з дисципліни «Організація і методика аудиту» для студентів спеціальності «Облік і аудит».Рівне: Видавець ПП Дятлик М., 2015.124 с.

Монографії

 1. Антонюк О.Р. Ідентифікація сутності послуг аудиторської діяльності як передумова їх якісного надання. Бухгалтерські наукові дослідження в ЖДТУ. Т.3: «Розвиток бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту ХХІ-му столітті»: монографія/за ред. [із передм.] С.Ф. Легенчука: Житомир: Видавець О.О. Євенюк, 2016.С. 322-342
 2. Антонюк О.Р., Чижевська Л.В. Методологічні засади формування предмета перевірки завдань з надання впевненості. Аудит управлінської діяльності: адміністративного менеджменту, бізнес-адміністрування, корпоративного управління, менеджменту підприємництва (показники оцінки результатів, їх облік та прогнозування): монографія/за заг. ред. д-ра економ. наук, проф. В.Я. Нусінова. Кривий Ріг: Вид. Р.А. Козлов, 2016. С. 84-93
 3. Антонюк О.Р. Еволюція нормативного забезпечення аудиторських послуг: часовий аспект та вектор розвитку. Financial and Economic Security and Accounting and Analytical Support i Business: monograph / L. Kindratska, K. Pavlov, L.Shpak, O. Yatsenko [et.al]: edited by V. Yatsenko.- East West Association For Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, Austria, 2016. С. 233-244
 4. Антонюк О.Р. Формування концепції теоретичного забезпечення послуг професійної аудиторської діяльності в Україні: монографія. Рівне: Вид-ць Дятлик М., 2017. 300 с.
 5. Антонюк О.Р. Методологія та організація процесу виконання аудиторських послуг: монографія. Рівне: Вид-ць Зень О., 2018.440 с.
 6. Антонюк О.Р. Забезпечення якості аудиторських послуг в Україні: теоретичні та практичні механізми реалізації. Обліково-аналітичне забезпечення суб’єктів господарювання в умовах євроінтеграції»: монографія/колектив авторів: Рівне: НУВГП 2019.С. 312-319.
 7. Antoniuk Olena. Company capital accounting in Ukraine.The problems of accounting, analysis and financial reporting: experience of Ukraine and Poland: monograph / I. Lazaryshyna, H. Ronek and oth.; under the general editorship of I. Lazaryshyna. – Rivne : National University of Water Management and Nature Resources Use, 2012. – 284 p.Р.143-151(монографія англійською мовою ). URL:https://www.academia.edu/35622692/The_problems_of_accounting_analysis_and_financial_reporting_-_experience_of_Ukraine_and_Poland.pdf

Наукові та методичні праці

Автор більше 120 наукових та методичних праць (URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/view/creators/==0410==043D==0442==043E==043D==044E==043A=3A==041E=2E_==0420=2E=3A=3A.html), у тому числі освітньої програми.

Зубілевич, С. Я.,Позняковська, Н. М.,Антонюк, О. Р.,Бондарєва, Т. Г.,Павелко, О. В.,Левицька, С. О. (2018) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ВИЩОЇ ОСВІТИ Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» Рівень вищої освіти Другий (магістерський) Ступінь Магістр Назва програми Облік і оподаткування Професійна Кваліфікація: Магістр з обліку і оподаткування.URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/11922/

Відзнаки

2005 р. -переможець конкурсу «Людина року» факультету економіки і підприємництва НУВГП у номінації «Науковець року»
2007 р. -переможець конкурсу «Людина року» факультету економіки і підприємництва НУВГП у номінації «Науковець року»

2009 р. -друге місце у відкритому огляді конкурсі навчальних підрозділів НУВГП у номінації «Краще методичне забезпечення навчальної дисципліни»( дисципліна "Аудит")

2010 р. -Почесна грамота Аудиторської палати України «За активну участь у розвитку аудиторської справи в Україні»

2010 р. -переможець конкурсу навчальних посібників та підручників НУВГП у номінації «Навчальний посібник року» ( навчальний посібник "Аудит")

2017 р.- Почесна грамота НУВГП за значну кількість наукових публікацій

2018 р. - третє місце у "Конкурсі підручників, навчальних посібників та монографій -2017" НУВГП в номінації "Кращий навчальний посібник економічного напряму" (навчальний посібник з дисципліни "Організація і методика аудиту"

2018 р.- Почесна грамота НУВГП за активну наукову діяльність (видання одноосібної монографії)
2018 р. - Подяка ректора Миколаївського національного аграрного університету за якісну підготовку студентів до 11 етапу Всеукраїнської олімпіади з дисципліни "Організація і методика аудиту"

2019 р.- Почесна грамота НУВГП за активну наукову діяльність за підсумками діяльності у 2018 р.

Вибрані наукові праці

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав:

 1. Antonyuk Е. Issues and proposals for the improvement of standartization of audit services. International Journal of New Economics and Social Sciences. Poland,Swinoujscie. 2015. No 2 (2). р. 114-119. URL: https://ijoness.com/resources/html/-cms/MAINPAGE (Польща)
 2. Antonyuk Е. Diversification of audit services as a way to improve the effectiveness of auditing company. International Journal of New Economics and Social Sciences. Poland, Swinoujscie. 2016. No 1 (3). р. 55-63. URL:https://ijoness.com/resources/html/cms/MAINPAGE (Польща)
 3. Antonуuk O. Historyczne etapy rozwoju działalności kontrolnej poprzez pryzmat pracy profesjonalnej organizacji audytorów. Zeszyty Naukowe. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.Seria:Administracja i Zarzadzanie 2018. No116(43).2018. P. 39-49 (Польща)
 4. Суха О.Р., Лазаришина И.Д. Особенности и проблемы учёта собственного капитала в Украине// Международный бухгалтерский учёт.2011.№ 11.С. 64 –68.
 5. Антонюк О.Р. Сучасні тенденції у розвитку конкурентних переваг аудиторських фірм. International Scientific-Practical Conference Modern Тransformation of Economics and Management in the Era of Globalization:Conference Proceeding (Klaipeda, January 29, 2016). Klaipeda: Baltija Publishing. P. 252-255
 6. Антонюк Е.Р. Направления усовершенствования регулирующих документов сферы аудиторской деятельности в Украине. Развитие финансово-кредитной системы Республики Казахстан в условиях новой глобальной реальности: сборник тезисов Международной научно-практической конференции (г. Астана, 15 апреля 2016 г.). 2016. Ч.2.С.412-414.
 7. Антонюк Е.Р. Ценообразование в сфере оказания аудиторських услуг: концептуальные основи. Проблемы ведения управленческого учёта в Республике Таджикистан: материалы Республиканской научно- практической конференции (г. Душанбе, 1 декабря 2015 г.). Душанбе, 2016. С.4-9

Статті у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз:

 1. Антонюк О.Р. Внутрішньофірмовий контроль якості надання аудиторських послуг. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Економіка. 2017. No7 (35). С.78-83 (включено до Index Copernicus, Ebsco Publishing, DOI, РІНЦ, Google Академія, Національна бібліотека ім. В.І Вернадського)
 2. Антонюк О.Р. Нормативно-практичні паралелі у розвитку аудиторських послуг в Україні. Вісник Одеського національного університету. 2017. Том 22. Випуск 11 (64). Серія: Економіка. С.218-223 (включено до Index Copernicus)
 3. Антонюк О.Р. Вектори теоретичних пошуків у формуванні концепції аудиторських послуг в Україні. Науковий Вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2017. Випуск 23. Частина 2. С. 86-90 (включено до Index Copernicus)
 4. Антонюк О.Р. Наукові концепції у розвитку системи аудиторських послуг. Економічні студії. 2017. No 4 (17). С. 11-15 (включено до РІНЦ)
 5. Антонюк О.Р. Критерії та фактори формування якості надання аудиторських послуг, відмінних від аудиту. Modern Economics. 2018. No7. С.14-22. URL: https://modecon.mnau.edu.ua/criteria-and-factors-that-insure-the-quality- in-provision-of-audit-services-different-from-audit/(включено до Academic Resource Index, Directory of Resource Index, Directory Research Journals Indexing Jornals, Cite Factor Academic Scientific,Scientific Indexing Service, Google Scholar, DOAI, JIFactor,Crossres)
 6. Антонюк О.Р. Вектори розвитку систем контролю якості надання аудиторських послуг в Україні. Глобальні та національні проблеми економіки.2018. No21. URL:http://global-national.in.ua/issue-21-2018 (включено до Index Copernicus, Google Scholar)
 7. Антонюк О.Р. Сутність поняття «якість аудиторських послуг» у дослідженнях вчених. Причорноморські економічні студії.2018. Випуск 25.С.187-191 (включено до Index Copernicus, Google Scholar)
 8. Антонюк О.Р. Оцінювання та прогнозування конкурентоспроможності суб’єктів аудиторської діяльності України.Науковий Вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2018. Випуск 28. Частина 2. С.141-145 (включено до Index Copernicus)
 9. Антонюк О.Р., Чижевська Л.В. Критерії виконання завдань з надання впевненості: нормативна регламентація та проблематика реалізації на практиці. Економіка. Фінанси. Право. 2018. No12/3. С. 4-8 (включено до Index Copernicus)