Акімова Людмила Миколаївна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Акімова Людмила Миколаївна

У 2003 р. закінчила Український державний університет водного господарства та природокористування за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобула кваліфікацію менеджера-економіста. У 2003 - 2005 р.р. навчалася у Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «Державне управління» та здобула кваліфікацію магістра державного управління. Впродовж 2005-2009 років навчалася в аспірантурі НУВГП. З 01.06.2016 по 30.11.2016 року пройшла стажування у Міжнародному інституті інновацій «Освіта-наука-розвиток» (MII) (м. Варшава, Республіка Польща) (обсягом 150 годин) з отримання відповідного міжнародного сертифікату.

Науковий ступень

Кандидат економічних наук, 2013р. У 2013 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (тема «Механізм формування та розвитку системи товарної ідентифікації в Україні»).

Наукове звання та посада

Працює на викладацькій роботі в університеті з 2009 року. У 2015 році відповідно до рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання Доцент кафедри фінансів та економіки природокористування (протокол № 2/02-Д від 25.04.2015).

Дисципліни які викладає

«Податкова система», «Податковий менеджмент»,«Фінансово-економічна діяльність суб'єктів господарювання», «Організація та управління системою фінансово-економічної безпеки банків та фінансових установ».

Напрямок наукових досліджень

Проблеми розвитку та державне регулювання ринків фінансових послуг. Державне управління фінансово-економічною безпекою.

Монографії

 • Формування системи ідентифікації товарів в Україні /В. І. Павлов, Л. М. Акімова //Рівне. : НУВГП, 2013. - 178 с.
 • Методологія наукових досліджень /В. Д. Малигіна, О. Ю. Холодова, Л. М. Акімова //Донецьк. 2015. — 298 с.
 • Модернізація механізмів управління сталим просторовим розвитком: теорія та реалізація: кол. монографія / Л. М. Акімова, Н. М. Білоус, О. В. Гісюк та ін. відп. ред.. В. І. Павлов // — Рівне: НУВГП, 2015. — 195 с.
 • Innovative approaches in the management of competitiveness of businesses: collective monograph / edited by A. Berezin, M. Bezpartochnyi, in 2 vol. / Latvian Academy of Sciences. - Riga: „Landmark“ SIA, 2016. - Vol. 1. - 188 p.
 • Organizational and economic mechanisms of development of the financial system: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi / ISMA University. - Riga: „Landmark“ SIA, 2016. - 222 p. pp. 9-18.
 • Theoretical, methodological and practical foundations of human resources management: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi / ISMA University. - Riga: „Landmark“ SIA, 2016. - 282 p. pp. 182-189.
 • Фінансова та еколого-економічна політика в умовах децентралізації влади в Україні. Частина 1. кол. моногр. / Л.В. Мельник, Л.М. Акімова, Н.М. Кондрацька. - Київ. : Кондор-Видавництво. 2016. - 172 с.
 • Фінансова та еколого-економічна політика в умовах децентралізації влади в Україні. Частина 2 : монографія /Л.В. Мельник, Л.М. Акімова, Н.М. Кондрацька. - К.: Кондор-Видавництво, 2016. - 217 с.
 • Стратегия глобального развития: Украина-Беларусь : коллективная монография /Васильченко А.О., Гвожьджевичь С., Чеплянский Ю.В. и др./ под ред. д.э.н.,проф. А.Ю. Якимчук. - Ровно–Пинск–Варшава : НУВХП, 2017. - 346 с.
 • Украина и Беларусь: ресурсы предпринимательства : монография / П.Ю. Храпко [и др.] ; под науч. ред. Л.Е. Совик. - Пинск : ПолесГУ, 2017. – с. 194.
 • Управління конкурентоспроможністю промислового підприємства : Монографія. / Л.М. Акімова, М.В. Корж, І.В. Чуб / - Рівне : НУВГП, 2017. – 121 с.
 • Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 2 Vol. / ISMA University. – Riga: «Landmark» SIA, 2018. – Vol. 1. – 348 p.
 • Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 2 Vol. / ISMA University. – Riga: «Landmark» SIA, 2018. – Vol. 2. – 352 p.
 • Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації підприємств та об’єднань : монографія / С.В. Поздняков, О.В. Кузьмін, В.В. Кійко, Л.М. Акімова. – Херсон : Олді-плюс, 2018. – 348 с.
 • Формування системи надання адміністративних послуг органами Державної фіскальної служби України : монографія / Л.М. Акімова, С.М. Левчук, О.О. Акімов, О.В. Кузьмін. – Херсон: Олді-плюс, 2018. – 196 с.

Навчальні посібники

 • Методи збору, обробки та захист комерційної інформації / Р. М. Постоловський, І. О. Дейнега, О. В. Дейнега, Л. М. Акімова // та ін.. Рівне: Рівненський інститут слов'янознавства КіСУ, 2002. 304 с.
 • Інвестиційний менеджмент навч. пос. / В. В. Клименко, Л. М. Докієнко, Л. М. Акімова // - К. : Академія, 2010. 408 с.
 • Фінансовий ринок навч. пос. / В. В. Клименко, Л. М. Акімова, Л. М. Докієнко // за ред. В. І. Павлова; - К. : 2014. 360 с.
 • Основи стандартизації метрології та управління якістю / О. В. Дейнега, О. П. Бенчук, Л. М. Акімова // та ін.. Рівне: Рівненський державний гуманітарний університет, 2015. 388 с.
 • Обладнання закладів ресторанного господарства. Оцінка технічного рівня : навч. посіб. / О.В. Кузьмін, В.В. Кійко, Л.М. Акімова, С.М. Бондарчук. – Херсон : Олді-плюс, 2018. – 276 с.

Наукові та методичні праці

 • Автор понад 180 наукових (у тому числі 30 статей в наукометричних базах Scopus, Web of Science та Index Copernicus) та методичних праць.
 • Наукові праці опубліковані у 2018 році:
 • Акімова Л.М., Лисачок А.В. Державне регулювання ринку фінансових послуг в Україні / Л. М. Акімова, А. В. Лисачок // Публічне урядування : збірник. - № 1 (11) - січень 2018. - Київ : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2018. - С. 29-46.
 • Акімова Л.М. Роль та місце економічної безпеки в системі державного управління забезпечення національної безпеки України / Л. М. Акімова // Публічне урядування : збірник. - № 2 (12) - лютий 2018. - Київ : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2018. – С. 15-27.
 • Akimova L.M. ESSENTIAL CHARACTERISTICS AND STAGES OF FORMING THE ECONOMIC SAFETY OF THE STATE (ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ)/ L.M. Akimova //Materials of the XIV International scientific and practical Conference Cutting-edge science - 2018 , April 30 - May 7, 2018 Philological sciences. History. Law. Public administration. Philosophy. : Sheffield. Science and education LTD.(England) P. 35-40.
 • Akimova L.М. IMPROVING ACCOUNTING MANAGEMENT VIA BENCHMARKING TECHNOLOGY / УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЇ БЕНЧМАРКІНГУ/ L.M. Akimova, O.O. Osadcha, O.O. Akimov // Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» Харківського інституту банківської справи УБС НБУ. – Харків. – 2018. – Том. 1. – № 24. С. 64–70. citation index ESCI in Web of Science (Thomson Reuters).
 • Акімова Л.М. Методологічні підходи щодо оцінювання фінансової безпеки на рівні державних установ / Л.М. Акімова // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. ЛРІДУ НАДУ. – Вип. 1 (54) / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. – С. 225-232.
 • Акімова Л.М. Вплив основних інструментів державного регулювання на економічну безпеку держави за демографічною та соціальною сферами / Л.М. Акімова // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. ЛРІДУ НАДУ. – Вип. 2 (55) / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. С. - 202-210.
 • Акімова Л.М. Аналіз сучасного правового регулювання взаємовідносин між Україною та ЄС у сфері економічної безпеки // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Вип. 3 (56) : у 2 ч. Ч. 1 / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. C. 99—111.
 • Акімова Л.М. Організація та проведення моніторингу ефективності забезпечення економічної безпеки України / Л.М. Акімова // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. ЛРІДУ НАДУ. – Вип. 4 (57) / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018.
 • Akimova L.М. DEVELOPMENT OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS IN THE HOTEL-RESTAURANT BUSINESS / O. Kuzmin, S. Pozdniakov, V. Kiiko, L. Akimova // Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 2 Vol. / ISMA University. – Riga: «Landmark» SIA, 2018. – Vol. 1. – P. 221-232.
 • Акімова Л.М. Аналіз механізмів державного управління розвитку франчайзингу як чинник економічної безпеки України / Л.М. Акімова // Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ: збірник тез доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 квітня 2018 р.) – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2018. – С.163-165.
 • Akіmova L.M. MECHANISMS OF STATE REGULATION AGAINST CORRUPTION IN THE FRAMEWORK OF ENSURING ECONOMIC SECURITY IN UKRAINE / L. М. Akimova // Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 2 Vol. / ISMA University. – Riga: «Landmark» SIA, 2018. – Vol. 2. – P. 204-217.
 • Акімова Л.М. Концептуальні засади розробки механізму державного управління забезпеченням економічної безпеки держави / Л.М. Акімова // Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ: збірник тез доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 квітня 2018 р.) – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2018. – С. 166-169.
 • Акімова Л.М. Akimova L. М. Mechanisms of government management of ensuring innovation security of the state: world experience / L. М. Akimova // Management of innovative development the economic entities: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, I. Britchenko, in 2 Vol. / Higher School of Social and Economic. – Przeworsk (Polska).: Wydawnictwo i Drukarnia NOVA SANDEC, 2018. – Vol. 1. – P. 217-234.
 • Акімова Л.М. ОСНОВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ УКРАЇНИ / Л.М. Акімова, А.В. Лисачок // СТАНОВЛЕННЯ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ : матеріали ІХ Всеукр. міжвуз. наук.-практ. конф., Дніпро, 27 квітня 2018 р. / за заг. ред. О.Б. Кірєєвої. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2018. – С. 7-9.
 • Akimova L. М. LENDING ON THE PAWNSHOP SERVICES MARKET /КРЕДИТОВАНИЕ НА РЫНКЕ УСЛУГ / Л.М. Акімова, А.В. Лисачок // International Journal of New Economics, Public Administration and Law, № 1 (1) 2018. с. 58-66.
 • Акімова Л.М. / Akimova L. М. Technologies of development and implementation of systems of internal managerial information / S.V. Pozdniakov, V.V. Kiiko, O. V. Kuzmin, L. М. Akimova // Management of innovative development the economic entities: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, I. Britchenko, in 2 Vol. / Higher School of Social and Economic. – Przeworsk (Polska).: Wydawnictwo i Drukarnia NOVA SANDEC, 2018. – Vol. 2. – P. 177-189.
 • Акімова, Л.М. Справляння податку на прибуток: вітчизняний та світовий досвід / Л.М. Акімова, А.В. Лисачок // Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти: Збірник наукових праць за матеріалами ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (29-30 березня 2018 р.). – Дніпро: НМетАУ, 2018. – С. 408-412.
 • Акімова, Л.М. СИСТЕМА ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ ТА ЇХ РОЛЬ У ПОДАТКОВОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ / Л.М. Акімова, А.В. Лисачок // Стратегія розвитку України: наук. журн. – К.: НАУ, 2018. – №1. – С. 63-70.
 • Акімова Л.М. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ / О. В. Калетник, Л. М. Акімова // АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ МЕНЕДЖМЕНТУ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: Збірник тез VIІ Міжнародної науково-практичної конференції (17 травня 2018 року). – Рівне : НУВГП, 2017. – С. 409-411.
 • Акімова Л.М. СКЛАДОВІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ / Л. М. Акімова // EASTERN EUROPEAN STUDIES: ECONOMICS, EDUCATION AND LAW: Proceedings of the International Scientific Conference. Volume I, June 7-8, 2018. Burgas: Publishing House FLAT Ltd-Burgas, 2018, P. 40-43.
 • Акімова Л.М. Інструменти державного управління забезпечення економічної безпеки держави за суб’єктами економіки держави / Л. М. Акімова // Державне управління та місцеве самоврядування: збірник наукових праць ДРІДУ НАДУ при Президентові України. – Дніпропетровськ. – 2018. – Вип. № 3 (38). – С. 53-61.
 • Акімова Л.М. МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ УКРАЇНИ: АНАЛІЗ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ ЗА ОКРЕМИМИ СФЕРАМИ ЇЇ РОЗВИТКУ / Л.М. Акімова// Аспекти публічного управління. – 2018. – Т. 6. – № 6-7. – С. 5-11. Index Copernicus (IC).
 • Акімова Л.М. СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ: СУТНІСТЬ, РІВНІ ТА СКЛАДОВІ / Л. М. Акімова // Публічне адміністрування: теорія та практика: Електронний збірник наукових праць ДРІДУ НАДУ при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2018. – Вип. 1, (19). [Електронний ресурс]. — Режим доступу до журналу:
 • Акімова Л.М. Система оцінювання показників ефективності державного контролю за економічною діяльністю / Л. М. Акімова // Інвестиції: практика та досвід. Серія: Державне управління. – 2018. – № 15. – С. 71-76. Index Copernicus (IC).
 • Акімова Л.М. Напрями взаємоузгодження нормативно-правових актів щодо забезпечення економічної безпеки держави за соціальною та демографічною сферами національного господарства / Л. М. Акімова // Інвестиції: практика та досвід. Серія: Державне управління. – 2018. – № 16. – С. 87-91. Index Copernicus (IC).
 • Акімова Л.М. Методологічний базис державного управління забезпеченням економічної безпеки України / Л. М. Акімова // Інвестиції: практика та досвід. Серія: Державне управління. – 2018. – № 17. – С. 67-71. Index Copernicus (IC).
 • Акімова Л.М. Інструменти та діагностика умов забезпечення економічної безпеки держави інструментами державного управління / Л. М. Акімова // Інвестиції: практика та досвід. Серія: Державне управління. – 2018. – № 18. – С. 62-66. Index Copernicus (IC).
 • Акімова Л.М. Імплементація міжнародного досвіду державного управління забезпеченням економічної безпеки держави в Україні / Л. М. Акімова // Інвестиції: практика та досвід. Серія: Державне управління. – 2018. – № 19. – С. 94-98. Index Copernicus (IC).
 • Акімова Л.М. Аналіз тенденцій розвитку економіки держави та їх вплив на економічну безпеку України / Л. М. Акімова // Інвестиції: практика та досвід. Серія: Державне управління. – 2018. – № 20. – С. 71-75. Index Copernicus (IC).
 • Акімова Л.М. ВПЛИВ ФІНАНСОВИХ КОМПАНІЙ НА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВИ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД / Л. М. Акімова // Інвестиції: практика та досвід. Серія: Державне управління. – 2018. – № 21. Index Copernicus (IC).
 • Акімова Л.М. АНАЛІЗ ГІБРИДНИХ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ / Л. М. Акімова // Інвестиції: практика та досвід. Серія: Державне управління. – 2018. – № 22. Index Copernicus (IC).
 • Акімова Л.М. ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ОСНОВНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ / Л. М. Акімова // Інвестиції: практика та досвід. Серія: Державне управління. – 2018. – № 23. Index Copernicus (IC).
 • Акімова Л.М. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ / Л. М. Акімова // Інвестиції: практика та досвід. Серія: Державне управління. – 2018. – № 24. Index Copernicus (IC).
 • Akimova L.M. Diagnostics of the state of financial security of Ukraine (Діагностика стану фінансової безпеки України) / I. P. Mihus, L. M. Akimova, O.A. Harnyk // Scientific bulletin of Polissia. – 2018. - № 3 (15). – С. 12-18.
 • Акімова Л.М. Інституції державного регулювання протидії корупції у системі забезпечення економічної безпеки України / Л.М. Акімова, // Публічне урядування : збірник. — № 5 (15) – вересень 2018. – Київ : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2018. – С. 15-30.
 • Акімова Л.М. МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА / Л.М. Акімова // Legea și viața. – 2018. – № 10. – С. 3 – 7. Index Copernicus (IC).
 • Акімова Л.М. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ / Л.М. Акімова // Legea și viața. – 2018. – № 11. – С. 3 – 7. Index Copernicus (IC).
 • Акімова Л.М. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ ВЛИЯНИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ УКРАИНЫ ИНСТРУМЕНТАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ / Л.М. Акімова // Legea și viața. – 2018. – № 12. – С. 3 – 8. Index Copernicus (IC).
 • Акімова Л.М. Удосконалення оцінювання економічної безпеки держави та окремих суб’єктів / Л. М. Акімова // International Journal of New Economics, Public Administration and Law, № 2 (2) 2018. с. 35-48.
 • Акімова Л.М. АНАЛІЗ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВИХ КОМПАНІЙ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВИ /Л.М. Акімова// Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія : Державне управління. – 2018. – Т. 29 (68) №5. – С. 49 – 53.
 • Акімова Л.М. ПОДАТКОВІ ПІЛЬГИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНІ / Л. М. Акімова, В. Б. Рейнська, О. О. Акімов, М. І. Карпа // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Харківський інститут банківської справи УБС НБУ. – Харків : ДВНЗ “Університет банківської справи”. – 2018. – Том. 3. – № 26. – С. 91–101. citation index ESCI in Web of Science (Thomson Reuters).
 • Акімова Л.М. Удосконалення основних складових механізму державного управління забезпеченням економічної безпеки України/ Л. М. Акімова // Державне управління та місцеве самоврядування: збірник наукових праць ДРІДУ НАДУ при Президентові України. – Дніпропетровськ. – 2018. – Вип. № 4 (39). – С. _-_.
 • Акімова Л.М. Економічна безпека – важливий елемент системи державного управління забезпечення національної безпеки України / Л. М. Акімова // Економіка, облік, фінанси та право: сучасні тенденції та перспективи розвитку в Україні та світі : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., 29 вересня 2018 р., Полтава : у 3 ч. – Полтава : ЦФЕНД, 2018. – Ч. 3. - С. 9-11.
 • Акімова Л.М. Механізми впливу інструментів державного регулювання на економічну безпеку держави у соціальній і демографічній сферах: світовий досвід/ Л.М. Акімова// Аспекти публічного управління. – 2018. – Т. 6. – № 9. – С. 81-91.
 • Акімова Л.М. СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ /Л.М. Акімова, А.В. Лисачок// Електронне наукове видання «ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ТА НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА». – 2018. – № 2. – С. 7 – 13.
 • Акімова Л.М. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ / Л.М. Акімова // Науково-практичне забезпечення розвитку та співробітництва об’єднаних територіальних громад : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф., Дніпро, 30 жовтня – 30 листопада 2018 р. / за заг. ред. С.М. Серьогіна. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2018.
 • Акімова Л.М. АНАЛІЗ СТАНУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЗА СУБ’ЄКТИВНИМИ ОЦІНКАМИ ЕКСПЕРТІВ / Л. М. Акімова // Публічне адміністрування: теорія та практика: Електронний збірник наукових праць ДРІДУ НАДУ при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2018. – Вип. 2, (20). [Електронний ресурс]. — Режим доступу до журналу:
 • Акімова Л.М. РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК СКЛАДОВОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ / Л.М. Акімова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Корпоративні фінанси: соціально-економічні, організаційно-правові та інституціональні аспекти» (15 листопада 2018 р.). – К.: НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, 2018. – С. 17-20.
 • Акімова Л.М. ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ В УКРАЇНІ: ФОРМИ ФІНАНСОВОГО АУДИТУ / Л.М. Акімова, О.О. Акімов // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Корпоративні фінанси: соціально-економічні, організаційно-правові та інституціональні аспекти» (15 листопада 2018 р.). – К.: НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, 2018. – С. 21-24.
 • Акімова Л.М. Аспекти реалізації засад антикорупційної політики / Л.М. Акімова // Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі [Текст] : матеріали ІІІ Міжнар. наук.практ. конф. (Київ, 7 груд. 2018 р.) : у 2 ч. / [редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2018. – Ч. 2. – С. 19-22.
 • Акімова Л. М. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ / Л.М. Акімова // Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об’єднаних територіальних громад : матеріали ІІ Міжнародної науково-методичної конференції 13-14 грудня 2018 р. Рівне : НУВГП, 2018. – С. 14-16.
 • Акімова Л.М. Механізми державного регулювання економічною безпекою держави у соціальній та демографічній сферах / Л. М. Акімова // Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком : матеріали ХІІ регіон. наук.-практ. конф. за міжнар. участю / за заг . ред. О. Б. Кірєєвої. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2018. – С. 232-237.

Авторськи винаходи та патенти

 • Автор 9 патентів.

Відзнаки

Почесна грамота Міністерства освіти і науки України; грамота Головного управління промисловості та розвитку інфраструктури Рівненської облдержадміністрації; Почесна грамота Рівненської обласної ради та пам’ятний знак; Почесна грамота Національного університету водного господарства та природокористування; Почесна відзнака «Святої Праведної Анни II ступеня» Української православної церкви Київського Патріархату; Нагрудний знак «Відмінник освіти України»; Нагрудний знак «А.С. Макаренко» Міністерства освіти і науки; Нагрудний знак «Знак пошани» Міністерства аграрної політики України; Почесна грамота Національної академії педагогічних наук України; Почесна грамота Рівненської обласної державної адміністрації; Почесна грамота Національної академії наук України; Золотою медаллю "Ушинський К.Д." Національної академії педагогічних наук України.

Державні нагороди та почесні звання

Заслужений працівник освіти України.

Громадська робота

 • Член Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України.
 • Член Всеукраїнської спілки вчених-економістів.
 • Голова Рівненського відділення Всеукраїнської Асамблеї докторів наук з державного управління.