Кафедра фінансів та економічної безпеки

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Кафедра фінансів та економічної безпеки

Місія кафедри

Місія кафедри - підготовка орієнтованих на реальні потреби бізнес-середовища висококваліфікованих фахівців у сфері фінансів та управління фінансово-економічною безпекою, які є конкурентоздатними на ринку праці, мають лідерські амбіції та високі моральні якості.

Історія

Історія кафедри фінансів та економіки природокористування розпочинається з листопада 2004 року. Уже з вересня 2005 року кафедра фінансів та економіки природокористування розпочала підготовку бакалаврів за напрямом «Фінанси і кредит», з 2008 року - магістрів за спеціальністю «Економіка довкілля та природних ресурсів», з 2010 року - підготовку спеціалістів та магістрів за спеціальністю «Фінанси і кредит», з 2013 року - магістрів за спеціальністю «Управління фінансово-економічною безпекою». Від початку створення і до 2015 року кафедру очолював д.е.н., професор, заслужений економіст України Павлов В. І. З червня 2016 року кафедру очолює д.е.н., професор, відмінник освіти України Мельник Л. В.

02 листопада 2020 року, згідно наказу ректора НУВГП №617 від 28.10.2020 року, кафедру фінансів та економіки природокористування перейменовано на кафедру фінансів та економічної безпеки.

Професорсько-викладацький склад

На даний час на кафедрі працює 11 викладачів, з них: 2 доктори економічних наук, професори; 8 кандидатів економічних наук, доцентів; 1 старший викладач. Усі викладачі кафедри беруть участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю, є членами Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України. На кафедрі створена та функціонує науково-дослідна лабораторія фінансово-аналітичних досліджень ім. проф. Павлова В. І. Провідні викладачі здійснюють наукове консультування установ, підприємств та організацій з питань фінансового менеджменту та фінансового аналізу, формування портфеля фінансових активів, проведення заходів щодо фінансового оздоровлення підприємств. Викладачі кафедри постійно підвищують свій професійний рівень шляхом стажування у ЗВО України, за кордоном та шляхом неформальної освіти. Міжнародне стажування з питань організації державних та приватних фінансів у провідних вищих навчальних закладах Польщі пройшли 10 викладачів кафедри.

Навчально-методичне забезпечення

Професорсько-викладацький склад кафедри фінансів та економічної безпеки забезпечує викладання 40 фінансових дисциплін для студентів бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», магістерського рівня вищої освіти спеціальності «Менеджмент» (Управління фінансово-економічною безпекою) та інших спеціальностей НУВГП. Всі дисципліни, що викладаються на кафедрі, забезпечені навчальними посібниками та методичними розробками, підготовленими викладачами кафедри. Професорсько-викладацький склад кафедри підготував 16 начально-методичних посібників та понад 300 методичних вказівок, розробив силабуси та комплекти комплексних контрольних робіт, тестові програми для перевірки знань студентів. Усі вони розміщені на WEB сторінці кафедри. На основі створеної бази тестів та завдань викладачі проводять практикуми з навчальних дисциплін.

Науково-дослідна робота

Наукова робота кафедри фінансів та економічної безпеки здійснюється у рамках науково-дослідних тем:

2016-2020 р. «Фінансова та еколого-економічна політика в умовах децентралізації влади в Україні» (державний реєстраційний номер 0116U008149);

2020-2025 р. «Фінансово-економічна політика в контексті інноваційного розвитку України» (державний реєстраційний номер 0120U105019).

Результатами наукової діяльності викладачів є написання наукових монографій, докторських та кандидатських дисертацій, підготовка наукових статей, участь у наукових конференціях, семінарах, робота з обдарованою студентською молоддю тощо. Творчий доробок кафедри за останні роки представлений у 30 виданих монографіях. Матеріали проведених досліджень апробуються щорічно в середньому на 30 науково-практичних конференціях та семінарах, щороку кафедра публікує понад 50 наукових праць. Результати наукових досліджень професорсько-викладацького складу кафедри впроваджуються на рівні Міністерства економіки України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України, Асоціації товарної нумерації України «ДжіЕс1 Україна», департаментів та управлінь Рівненської обласної державної адміністрації. З метою оприлюднення наукових досягнень професорсько-викладацького складу кафедра фінансів та економічної безпеки щороку видає колективні монографії «Фінансова та еколого-економічна політика в умовах децентралізації влади в Україні» та «Фінансово-економічна політика в контексті інноваційного розвитку України». До науково-дослідної роботи кафедри активно залучаються студенти, які мають змогу брати участь у щорічних студентських наукових конференціях, наукових гуртках, в процесі роботи яких розглядаються і обговорюються складні та актуальні питання теорії і практики фінансів та менеджменту. На кафедрі створені і функціонують наукові гуртки «Фінансист» та «FіnРRО». Дослідження здійснюються студентами також при підготовці магістерських робіт та під час проходження практики. Кафедра фінансів та економічної безпеки надає студентам можливість всебічно науково розвиватися не лише в межах навчальних програм фінансових і прикладних дисциплін, але й відстоювати достойний рівень знань фінансової сфери, беручи участь у конкурсах наукових студентських робіт та олімпіадах.