Поляков Максим Валерійович

Матеріал з Wikiситет
Версія від 00:35, 1 листопада 2016; Алла Йосипівна Жемба (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

Поляков Максим Валерійович працює на кафедрі міжнародної економіки з 2015 року на посаді доцента. Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук відбувся у Дніпропетровському державному університеті імені Олеся Гончара, в 2014 р., тема дисертації: «Форми реалізації парадигмальної моделі інформаційного розвитку світової економіки». Активно працює в науковому напрямі, є автором та співавтором наступних праць : 1. Ханин И. Г. Парадигмальные инновации: монография / И. Г. Ханин, М. В. Поляков. – Днепропет-ровск: Новая идеология, 2016. – 204 с. 2. Поляков М.В. Використання інформаційних технологій у військовій сфері та напрями підвищення їх ефективності / М.В. Поляков // Вісник Національного універси-тету водного господарства та природокористування. Серія: «Економіка». – 2016. – Вип. 1(73). – С. 71-78. 3. Polyakov M. Economy and ontology of knowledge / M. Polyakov, I. Khanin, N. Bormatenko // Journal of Advancements in Economics, Finance & Accounting. –Vol. V, №. 1. – Angelo State University, Texas, USA, 2015. – P. 33-42. 4. Поляков М.В. Розвиток концепції економіки знань / М.В. Поляков // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. - №4(28). - Бердянськ: БУМБ, 2014. - С. 34-38. 5. Поляков М.В. Особливості інституційного забезпечення економіки знань / М.В. Поляков // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. - №1(63). - Полтава: ПУЕТ, 2014. - С. 52-58. 6. Поляков М.В. Особливості підприємництва в економіці знань / М.В. Поляков // Економічний простір: зб. наук. праць. - №89. - Дніпропетровськ: ПДАБА, 2014. - С. 51-62. 7. Поляков М.В. Инфраструктура экономики знаний: сущность, составляющие и особенности / М.В. Поляков // Науковий вісник Херсонського державного університетую Серія "Економічні науки". - Вип. 9, ч. 2. - Херсон: ХДУ, 2014. - С. 12-16. 8. Polyakov M. Paradigmatic model of innovative development and its application for solving the problems of information economy and society / M. Polyakov, I. Khanin, N. Bormatenko // Review of Strategic and International Studies. – Vol. VI. – Number 2. – Florida, USA, 2014. – P. 98-104. 9. Polyakov M. Forming the sign bodies and spaces for information development of economy and society / M. Polyakov, I. Khanin, N. Bormatenko // Inter-Disciplinary. Net. – Режим доступу: https://www.inter-disciplinary.net/probing-the-boundaries/wp-content/uploads/2014/08/polyakovtsb4paper.pdf. 10. Поляков М. В. The uniqueness' conception of the modern innovation cluster/ М. В. Поляков // Вісн. ДНУ. Сер.: «Світове господарство і міжнародні економічні відносини». – Дніпропетровськ: ДНУ, 2012. – Вип. 4. – С.168-175. 11. Ханін І.Г. Принципи побудови економіко-організаційної моделі ІТ-підприємства / І.Г. Ханін, М.В. Поляков, Ю.О. Лецер // Мега-тренди світового розвитку та економічні перспективи України: матеріли міжнар. конференції (30 червня 2016 р., м. Київ). – Київ, 2016. – С. 42-43. 12. Поляков М.В. От экономик данных к экономике знаний / М.В. Поляков, И.Г. Ханин, Г.Я. Шевченко // Мега-тренди світового розвитку та економічні перспективи України: матеріли міжнар. конференції (30 червня 2016 р., м. Київ). – Київ, 2016. – С. 44-45. 13. Ханин И.Г. Развитие форм представления знаний в структурах экономики: от тенденций к мегатрендам / И.Г. Ханин, В.С. Белозубенко, М.В. Поляков // Мега-тренди світового розвитку та економічні перспективи України: матеріли міжнар. конференції (30 червня 2016 р., м. Київ). – Київ, 2016. – С. 46-47. 14. Ханин И.Г. Ноосфера Вернадского и проблемы экономики / И.Г. Ханин, М.В. Поляков // Мега-тренди світового розвитку та економічні перспективи України: матеріли міжнар. конференції (30 червня 2016 р., м. Київ). – Київ, 2016. – С. 48-49. 15. Поляков М. В. Традиционные знаковые формы против новых технологий в развитии социальных коммуникаций / М. В. Поляков, И. Г. Ханин, Н. В. Борматенко // Структурні зміни у суспільстві та економіці під впливом комунікацій та інформації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. М. В. Макарової. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – С. 64-67. 16. Ханин И.Г. Экономика знаний как императив конкурентоспособности и развития компании / И.Г. Ханин, М.В. Поляков, В.С. Белозубенко // Наука и бизнес: экономика знаний: материалы пятой междунар. науч.-практ. конференция. – 9-10 февр. 2015 г. – Днепропетровск, 2015. – С. 9-12. 17. Ханин И.Г. Концепция экономики знаний как доктрина развития IT-компании / И.Г. Ханин, М.В. Поляков, В.С. Белозубенко // Наука и бизнес: материалы I междунар. науч.-практич. форума, 29 июня-3 июля 2015 г. – Днепропетровск- Киев-Черновцы, 2015 – С. 219-223. 18. Ханин И.Г. Особливості інформаційно-технологічного розвитку національної економіки в умовах глобалізації / И.Г. Ханин, М.В. Поляков // Стратегії економічного розвитку країн в умовах глобалізації: міжнар. наук.-прак. конференія. 26-27 березня 2015 р. – Т.1. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2015. – C. 136-138. 19. Ханин И.Г. Онтология знаний в экономике знаний / И.Г. Ханин, М.В. Поляков, Н.В. Борматенко // Наука и бизнес. Экономика знаний: тез. докладов V междунар. науч.-прак. конф. (9-10 февраля 2015 г.). - Днепропетровск, 2015. - С. 117-120. 20. Поляков М.В. Застосування концепції економіки знань для забезпечення конкурентоспроможності національного господарства / М.В. Поляков // Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики: матер. міжнар. наук.-практ. конф. 14-15 листопада 2014 р. - Харків: ВД "Інжек", 2014. - С. 192-195. 21. Поляков М.В. Опыт разработки и использования базы знаний в компании - решения, проблемы, задачи, эффективность / М.В. Поляков, И.Г. Ханин, Г.Я. Шевченко // Базы знаний и их место в становлении экномики знаний современного информационного общества: сб. докладов. IV междунар. науч.-практ. конф. 7-9 июля 2014 г. - Львов, 2014. - С. 8-11. Бере участь у розробці кафедральної наукової теми з номером державної реєстрації 0004U001156 «Забезпечення сталого розвитку світової постіндустріальної економіки» (2015-2016).