Олійник Олена Олександрівна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Олійник Олена Олександрівна

У 2006 році з відзнакою закінчила Національний університет водного господарства та природокористування за спеціальністю «Управління персоналом і економіка праці». З вересня 2006 року працює на кафедрі трудових ресурсів та підприємництва. Автор більше 35 науково-методичних праць, в т.ч. навчальних посібників «Аудит персоналу» та у співавторстві «Управління ризиками» (з грифом МОНУ). У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Соціально відповідальне регулювання ризиків у трудових відносинах» у спеціалізованій вченій раді Кіровоградського національного технічного університету за спеціальністю 08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. З вересня 2014 року працює на посаді старшого викладача кафедри трудових ресурсів та підприємництва НУВГП.

Наукові інтереси

Аналітика ринків, аудит персоналу, ризики, соціальний діалог, соціальна відповідальність.

Викладає дисципліни

«Аналітика ринків», «Аудит персоналу», «Соціальна відповідальність», «Управління ризиками», «Ринкова інфраструктура» та ін..

Контакт

 • e-mail: oliynuk_olena@ukr.net

Список праць

2019 рік

 • Олійник О.О. Аналітика інформаційного забезпечення управління знаннями в Україні / О.О. Олійник // Статистика України. – К., 2019. — № 1. — С. 61—69.
 • Олійник О.О. Соціологічне дослідження безпечних умов праці в контексті гідної праці / О.О. Олійник // України: аспекти праці. — К., 2019. — № 1. — С. 25—30.
 • Олійник О.О. Інформаційні технології в системі управління знаннями в Україні / О. О. Олійник // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури», Львів 23–25 травня 2019 р. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – С. 167

2018 рік

 • Олійник О.О. Корпоративна соціальна відповідальність як інструмент формування безпечних умов праці / О.О. Олійник // України: аспекти праці. — К., 2018. — № 3. — С. 30—35.
 • Олійник О.О. Сучасний формат реалізації корпоративної соціальної відповідальності в сфері охорони праці / О.О. Олійник // Вісник ХНУ. — Хмельницький, 2018. — №4. — С. 76—80.
 • Олійник О.О. Особливості реалізації внутрішньої корпоративної соціальної відповідальності в Україні / О.О. Олійник // // Вісник НУВГП. Економічні науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2018. – Вип. 1(81). – С. 140-149.
 • Олійник О.О. Управління знаннями як сучасна детермінанта розвитку корпоративної соціальної відповідальності / О.О. Олійник // Вісник ХНУ. — Хмельницький, 2019. — №2. — С. 186—191.
 • Олійник О.О. Корпоративна соціальна відповідальність як складова формування конкурентного фахівця / О.О. Олійник // Соціально-трудові відносини: теорія та практика. — К., 2018. — № 1 (15). — С. 270—276
 • Олійник О.О. Сучасний формат реалізації програм корпоративної соціальної відповідальності в Україні / О.О. Олійник // Вісник ХНУ. — Хмельницький, 2018. — № 1. — С. 80—84 (Index Copernicus).
 • Oliinyk О.О., Shishkina O.O. Modeling complex estimation of efficiency of personnel management / О.О. Олійник, О.О. Шишкіна // Вісник ХНУ. — Хмельницький, 2018. — № 2. — С. 153—158
 • Олійник О.О. Розвиток агробізнесу на засадах корпоративної соціальної відповідальності в Україні / О.О. Олійник // Становлення механізму публічного управління розвитком сільських територій як пріоритет державної політики децентралізації: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (4 грудня 2018 р., Житомир). – Житомир: ЖНАЕУ, 2018. – С. 203-205

2017 рік

 • Олійник О.О. Соціальна відповідальність: Навч. посіб. – Рівне : НУВГП, 2017. – 222 с.
 • Олійник О.О. Тенденції розвитку інфраструктури ринку праці в Україні / О. О. Олійник // України: аспекти праці. — К., 2017. — № 3. — С. 8—13.
 • Oliinyk О. О. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE FIELD OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH / О.О. Oliinyk // Науковий вісник НГУ. Дніпро, 2017. - № 2. С. 128-133 (Scopus).
 • Олійник О. О. Взаємодія зі стейкхолдерами: досвід вітчизняних організацій / О. О. Олійник // Вісник НУВГП. Економіка : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2016. – Вип. 2(74). – С. 166-174.
 • Олійник О.О. Напрями підвищення прозорості діяльності організацій / О. О. Олійник // Соціально-трудові відносини: теорія та практика. — К., 2017. — № 1 (13). — С. 224—230.
 • Олійник О.О. Соціальна відповідальність у трудовій сфері: галузевий аспект / О. О. Олійник // Вісник ХНУ. — Хмельницький, 2017. — № 1. — С. 135—139.
 • Олійник О. О. Роль корпоративної соціальної відповідальності у формуванні конкурентного фахівця / О.О. Олійник // Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки», 2017, м. Львів
 • Олійник О.О. Прозорість в контексті корпоративної соціальної відповідальності / О. О. Олійник // Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції «Економічне зростання в епоху соціальних трансформацій» м. Краматорськ 26 січня 2017 р. – С. 131-133
 • Олейник Е.А. Корпоративная социальная ответственность как инновационній инструмент в системе дополнительного образования молодёжи / Е.А. Олейник // Современные подходы к организации дополнительного образования молодёжи и взрослых: проблемы и перспективы развития: сборник научных статей первой международной научно-методической заочной конференции, УО “Полесский государственный университет”, г. Пинск 17 февраля 2017 г. / Мини-стерство образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К.К. Шебеко [и др.] – Пинск : ПолесГУ, 2017. – С. 93-96

2016 рік

 • Олійник О. О. Розвиток персоналу як складова корпоративної соціальної відповідальності / О. О. Олійник // Соціально-трудові відносини: теорія та практика. — К., 2016. — № 1 (11). — С. 174—183.
 • Олійник О. О. Концептуальні засади аудиту персоналу / О. О. Олійник // України: аспекти праці. — К., 2016.
 • Олійник О. О. Реалізація корпоративної соціальної відповідальності у трудових відносинах / О. О. Олійник // Демографія та соціальна економіка. — К., 2016. — № 1 (26). — С. 31—41.
 • Олійник О. О. Соціальне партнерство як інструмент реалізації корпоративної соціальної відповідальності / О. О. Олійник // Інституалізація процесів євроінтеграції: суспільство, економіка, адміністрування : матер. І міжнар. наук.-практ. конф. (21 – 22 квітня 2016 р.). — Рівне : НУВГП, 2016. — С. 64—66.
 • Олійник О. О., Величко О. А. Оцінювання поширення благодійності серед студентства Рівненської області / О. О. Олійник // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту у контексті євроінтеграції : матер. V міжнар. наук.-практ. конф. молод. наук., аспір. та студ. (14 квітня 2016 р.). — Рівне : НУВГП, 2016. — С. 50—52.
 • Олійник О. О. Охорона праці в контексті корпоративної соціальної відповідальності / О. О. Олійник // Сучасні тенденції розвитку науки в Україні : матер. всеукр. наук.-практ. конф. молод. вчених (12 травня 2016 р.). — Рівне : НУВГП, 2016. — С. 37—38.

2015 рік

 • Олійник О. О. Гендерний аспект аудиту персоналу / О. О. Олійник // України: аспекти праці. — К., 2015. — № 3. — С. 33—37.
 • Олійник О. О. Соціальна відповідальність роботодавця: погляд студентів / О. О. Олійник, Т. С. Сікорська // Сталий розвиток економіки. — Хмельницький, 2015. — № 1 (26). — С. 201—206.
 • Олійник О. О. Аудит охорони праці / О. О. Олійник // Наука, освіта, суспільство очима молодих : матер. VIII міжнар. наук.-практ. конф. студ. та мол. наук. (14 травня 2015 р.). — Рівне : РДГУ, 2015. — С. 178—179.
 • Олійник О. О. Корпоративна соціальна відповідальність в системі управління персоналом підприємства / О. О. Олійник // Соціально-трудові відносини: теорія і практика — К., 2015. — № 1(9). — С. 140—147.
 • Олійник О. О. Превентивний вплив на ризики у соціально-трудових відносинах / О. О. Олійник // Економіка України. — К., 2015. — № 5. — С. 69—79.
 • Олійник О. О. Концептуальні засади контролінгу персоналу // Соціальний концепт суспільних та економічних процесів національного розвитку : Колективна монографія [Безтелесна Л. І., Сазонець І. Л. та ін.] : За наук. ред. д.е.н., проф. Безтелесної Л. І. — Рівне : Волин. обереги, 2015. — 184 с., С. 170—179.
 • Олійник О. О. Управлінський аудит: теоретичні аспекти та особливості розвитку в Україні / О. О. Олійник // Вісник НУВГП. — Рівне : НУВГП, 2015.
 • Олійник О. О. Зарубіжний досвід ефективної мотивації профспілкового членства / О. О. Олійник // Трансформація соціально-трудової сфери: сучасні виклики, тенденції, домінанти інноваційного розвитку: матер. міжнар. наук.-практ. інтер.-конф. (2 – 6 листопада 2015 р.). — Київ : КНЕУ, 2015.
 • Олійник О. О. Соціально відповідальне забезпечення гідних умов праці в умовах економічної нестабільності / О. О. Олійник // Антикризове управління економікою України: нові виклики : матер. ІІІ міжнар. наук.-практ. інтер.-конф. (15 – 17 грудня 2015 р.). — Київ : КНЕУ, 2015.
 • Олійник О. О., Величко О. А. Благодійність як прояв соціальної відповідальності особистості: соціологічний аспект / О. О. Олійник, О. А. Величко // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. — Львів, 2015. — Вип. 9. — С. 90—98.

2014 рік

 • Грішнова О. А., Міщук Г. Ю., Олійник О. О. Соціальна відповідальність у трудових відносинах: теорія, практика, регулювання ризиків : Монографія. — Рівне : НУВГП, 2014. — 216 с.
 • Олійник О. О. Соціальна звітність в Україні: гендерний аспект / О. О. Олійник // Науковий вісник Херсонського державного університету. — Херсон, 2014. — Вип. 8 — С. 155—158.
 • Олійник О. О. Український і зарубіжний досвід соціальної відповідальності профспілкових організацій / О. О. Олійник // Вісник НУВГП: Економічні науки. — Рівне, 2014. — № 3 (67).
 • Олійник О. О. Соціальна відповідальність профспілок: міжнародний вимір / О. О. Олійник // Проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу України в контексті євроінтеграції : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (16 – 17 жовтня 2014 р.). — Рівне : НУВГП, 2014. — С. 119—121.

2013 рік

 • Олійник О. О. Договірне забезпечення корпоративної соціальної відповідальності в соціально-трудових відносинах / О. О. Олійник // Україна: аспекти праці. — К., 2013. — № 5. — С. 45—51.
 • Олійник О. О. Перспективи поширення корпоративної соціальної відповідальності в систему державних закупівель / О.О. Олійник // Економічні інновації. — Одеса, 2013. — № 54.
 • Олійник О. О. Теоретичні основи договірного регулювання ризиків у соціально-трудових відносинах / О.О. Олійник // Економічна теорія. — К., 2013. — № 3. — С. 42 — 53.
 • OliynykO. Contractual Regulation of Risks in Social and Labour Relations International Economics / О. Oliynyk// Actual Research Problems in Eastern Europe. Monografie. — Politechnika Lubelska. — Lublin, 2013. — P. 115—126.
 • Олійник О. О. Сучасні тенденції інтегрування корпоративної соціальної відповідальності в управління вітчизняними підприємствами / О. О. Олійник // Конкурентоспроможність національної економіки : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (19 квітня 2013 р.). — К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2013. — С. 329—332.
 • Василів В. Б., Олійник О. О., Сенів Ю. А. Статистичне дослідження підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Рівненської області / В. Б. Василів, О. О. Олійник, Ю. А. Сенів // Вісник НУВГП. Серія «Економіка». — Рівне, 2013. — № 2 (62). — С. 86—94.
 • Василів В. Б., Олійник О. О., Іщук О. П. Формування соціального звіту університету як механізму реалізації соціальної відповідальності / В. Б. Василів, О.О. Олійник, О. П. Іщук // Вісник НУВГП. Серія «Економіка». — Рівне, 2013. — № 2 (62). — С. 76—85.
 • Олійник О. О. Соціальна відповідальність у трудових відносинах: теоретичний аспект / О.О. Олійник // Соціально-трудові відносини: теорія і практика. — К., 2013. — № 2 (6). — С. 191—197.
 • Олійник О. О. Інтеграція корпоративної соціальної відповідальності в державні закупівлі / О. О. Олійник // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (18 – 19 квітня 2013 р.). — Рівне : НУВГП, 2012. — С. 177—180

2012 рік

 • Соціологічне дослідження корпоративної соціальної відповідальності в регулюванні ризиків у соціально-трудових відносинах // «Український соціум». – К.: 2012, № 2 (41), с. 107 – 121.
 • Інноваційні засади регулювання ризиків у соціально-трудових відносинах // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України», м. Дніпропетровськ, 2012, с. 29 – 31.
 • Методичні засади оцінювання соціальної відповідальності у соціально-трудових відносинах // Україна: аспекти праці. – К.: 2012, - № 7, с. 23-31
 • Сучасний стан використання концепції корпоративної соціальної відповідальності в регулюванні ризиків у соціально-трудових відносинах на вітчизняних підприємствах// Тези учасників V Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу України в контексті євроінтеграції», м. Рівне, 18-19 жовтня 2012 р., с. 106 – 109.
 • Розвиток досліджень ризиків у соціально-трудових відносинах у ризикології // «Економіка та держава». – К., 2012. – № 12. – С. 78-82.
 • Галузеві особливості договірного регулювання ризиків у соціально-трудових відносинах // «Економіка промисловості». – Донецьк, 2012. – № 1-2. – С. 376-387.
 • Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в регулюванні ризиків у соціально-трудових відносинах на вітчизняних підприємствах // «Вісник НУВГП. Серія «Економічні науки». – Рівне, 2012. – № 4 (60). – С. 153-161.

2011 рік

 • Передумови розвитку соціального діалогу в регулюванні ризику нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань // Україна: аспекти праці. – К.: 2011, - № 1, с. 44-48.
 • Зарубіжний досвід відшкодування втрат, пов’язаних з тимчасовою втратою працездатності // «Демографія і соціальна економіка». – К.: 2011, - № 1, с. 104-110.
 • Мотивація профспілкової діяльності в цілях продуктивного використання трудового потенціалу // «Вісник СНУ ім. Володимира Даля»
 • Ризик втрати роботи в Україні // «Економіка України». – К., 2011. – №11. – С. 80-87.
 • Проблеми договірного регулювання ризиків у соціально-трудових відносинах // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Формування та розвиток трудового потенціалу України: проблеми і перспективи», Луганськ – Євпаторія, 12-13 травня 2011 р. – С. 121-122.
 • Порівняльний аналіз фінансового забезпечення профспілкових організацій // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічні аспекти реструктуризації регіональної економіки - 2011», м. Вінниця, 1-2 грудня 2011 р. – С. 183-185.
 • Фінансове забезпечення профспілкової активності: український та світовий вимір // «Регіональна бізнес-економіка та управління». – Вінниця, 2011. – № 4 (32). – С. 117 – 123.

2010 рік

 • Статистичне дослідження ризиків у соціально-трудових відносинах // Щоквартальний науково-інформаційний журнал «Статистика України». – К.: 2010. - № 2, с. 45-52.
 • Український і зарубіжний досвід договірного регулювання ризиків у соціально-трудових відносинах // Вісник Хмельницького національного університету. – Том 2. – Хмельницький, 2010, с. 40-44.
 • Передумови розвитку ринкових механізмів регулювання ризиків у соціально-трудових відносинах // Україна: аспекти праці. – К.: 2010, - № 6, с. 27-33 (Співавтор: Міщук Г. Ю.).
 • Przesłanki rozwoju mechanizmów rynkowych w zakresie regulacji ryzyk w życiu społecznym i stosunkach pracy // Nauka I studia, T. № 1, s. 86-96 (Співавтор: Міщук Г. Ю.).
 • Чинники та передумови впровадження медичного страхування найманих працівників // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції – Збірник наукових праць – Випуск ХVІ, № 3, Київ, СЕУ / Рівне, НУВГП, 2010, с. 341-350.

2009 рік

 • Проблеми регулювання ризиків у соціально-трудових відносинах // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - Випуск 1. – Тернопіль, 2009, с. 95-100 (Співавтор: Міщук Г. Ю.).
 • Управління ризиками. Навч. посібник. – Рівне.: НУВГП, 2009 р. (Співавтор: Гуменюк В.Я., Міщук Г. Ю.).