Олійник Олена Олександрівна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Олійник Олена Олександрівна

У 2006 році з відзнакою закінчила Національний університет водного господарства та природокористування за спеціальністю «Управління персоналом і економіка праці». З вересня 2006 року працює на кафедрі трудових ресурсів та підприємництва. Автор більше 35 науково-методичних праць, в т.ч. навчальних посібників «Аудит персоналу» та у співавторстві «Управління ризиками» (з грифом МОНУ). У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Соціально відповідальне регулювання ризиків у трудових відносинах» у спеціалізованій вченій раді Кіровоградського національного технічного університету за спеціальністю 08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. З вересня 2014 року працює на посаді старшого викладача кафедри трудових ресурсів та підприємництва НУВГП.

Наукові інтереси

Аудит персоналу, соціально-трудові відносини, соціальний діалог, соціальна відповідальність.

Викладає дисципліни

«Аудит персоналу», «Соціальна відповідальність», «Ризикологія та страхування», «Розвиток персоналу» та ін..

Контакт

 • e-mail: oliynuk_olena@ukr.net

Список праць

2017 рік

 • Олійник О.О. Соціальна відповідальність: Навч. посіб. – Рівне : НУВГП, 2017. – 222 с.
 • Олійник О.О. Тенденції розвитку інфраструктури ринку праці в Україні / О. О. Олійник // України: аспекти праці. — К., 2017. — № 3. — С. 8—13.
 • Oliinyk О. О. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE FIELD OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH / О.О. Oliinyk // Науковий вісник НГУ. Дніпро, 2017. - № 2. С. 128-133 (Scopus).
 • Олійник О. О. Взаємодія зі стейкхолдерами: досвід вітчизняних організацій / О. О. Олійник // Вісник НУВГП. Економіка : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2016. – Вип. 2(74). – С. 166-174.
 • Олійник О.О. Напрями підвищення прозорості діяльності організацій / О. О. Олійник // Соціально-трудові відносини: теорія та практика. — К., 2017. — № 1 (13). — С. 224—230.
 • Олійник О.О. Соціальна відповідальність у трудовій сфері: галузевий аспект / О. О. Олійник // Вісник ХНУ. — Хмельницький, 2017. — № 1. — С. 135—139.
 • Олійник О. О. Роль корпоративної соціальної відповідальності у формуванні конкурентного фахівця / О.О. Олійник // Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки», 2017, м. Львів
 • Олійник О.О. Прозорість в контексті корпоративної соціальної відповідальності / О. О. Олійник // Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції «Економічне зростання в епоху соціальних трансформацій» м. Краматорськ 26 січня 2017 р. – С. 131-133
 • Олейник Е.А. Корпоративная социальная ответственность как инновационній инструмент в системе дополнительного образования молодёжи / Е.А. Олейник // Современные подходы к организации дополнительного образования молодёжи и взрослых: проблемы и перспективы развития: сборник научных статей первой международной научно-методической заочной конференции, УО “Полесский государственный университет”, г. Пинск 17 февраля 2017 г. / Мини-стерство образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К.К. Шебеко [и др.] – Пинск : ПолесГУ, 2017. – С. 93-96

2016 рік

 • Олійник О. О. Розвиток персоналу як складова корпоративної соціальної відповідальності / О. О. Олійник // Соціально-трудові відносини: теорія та практика. — К., 2016. — № 1 (11). — С. 174—183.
 • Олійник О. О. Концептуальні засади аудиту персоналу / О. О. Олійник // України: аспекти праці. — К., 2016.
 • Олійник О. О. Реалізація корпоративної соціальної відповідальності у трудових відносинах / О. О. Олійник // Демографія та соціальна економіка. — К., 2016. — № 1 (26). — С. 31—41.
 • Олійник О. О. Соціальне партнерство як інструмент реалізації корпоративної соціальної відповідальності / О. О. Олійник // Інституалізація процесів євроінтеграції: суспільство, економіка, адміністрування : матер. І міжнар. наук.-практ. конф. (21 – 22 квітня 2016 р.). — Рівне : НУВГП, 2016. — С. 64—66.
 • Олійник О. О., Величко О. А. Оцінювання поширення благодійності серед студентства Рівненської області / О. О. Олійник // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту у контексті євроінтеграції : матер. V міжнар. наук.-практ. конф. молод. наук., аспір. та студ. (14 квітня 2016 р.). — Рівне : НУВГП, 2016. — С. 50—52.
 • Олійник О. О. Охорона праці в контексті корпоративної соціальної відповідальності / О. О. Олійник // Сучасні тенденції розвитку науки в Україні : матер. всеукр. наук.-практ. конф. молод. вчених (12 травня 2016 р.). — Рівне : НУВГП, 2016. — С. 37—38.

2015 рік

 • Олійник О. О. Гендерний аспект аудиту персоналу / О. О. Олійник // України: аспекти праці. — К., 2015. — № 3. — С. 33—37.
 • Олійник О. О. Соціальна відповідальність роботодавця: погляд студентів / О. О. Олійник, Т. С. Сікорська // Сталий розвиток економіки. — Хмельницький, 2015. — № 1 (26). — С. 201—206.
 • Олійник О. О. Аудит охорони праці / О. О. Олійник // Наука, освіта, суспільство очима молодих : матер. VIII міжнар. наук.-практ. конф. студ. та мол. наук. (14 травня 2015 р.). — Рівне : РДГУ, 2015. — С. 178—179.
 • Олійник О. О. Корпоративна соціальна відповідальність в системі управління персоналом підприємства / О. О. Олійник // Соціально-трудові відносини: теорія і практика — К., 2015. — № 1(9). — С. 140—147.
 • Олійник О. О. Превентивний вплив на ризики у соціально-трудових відносинах / О. О. Олійник // Економіка України. — К., 2015. — № 5. — С. 69—79.
 • Олійник О. О. Концептуальні засади контролінгу персоналу // Соціальний концепт суспільних та економічних процесів національного розвитку : Колективна монографія [Безтелесна Л. І., Сазонець І. Л. та ін.] : За наук. ред. д.е.н., проф. Безтелесної Л. І. — Рівне : Волин. обереги, 2015. — 184 с., С. 170—179.
 • Олійник О. О. Управлінський аудит: теоретичні аспекти та особливості розвитку в Україні / О. О. Олійник // Вісник НУВГП. — Рівне : НУВГП, 2015.
 • Олійник О. О. Зарубіжний досвід ефективної мотивації профспілкового членства / О. О. Олійник // Трансформація соціально-трудової сфери: сучасні виклики, тенденції, домінанти інноваційного розвитку: матер. міжнар. наук.-практ. інтер.-конф. (2 – 6 листопада 2015 р.). — Київ : КНЕУ, 2015.
 • Олійник О. О. Соціально відповідальне забезпечення гідних умов праці в умовах економічної нестабільності / О. О. Олійник // Антикризове управління економікою України: нові виклики : матер. ІІІ міжнар. наук.-практ. інтер.-конф. (15 – 17 грудня 2015 р.). — Київ : КНЕУ, 2015.
 • Олійник О. О., Величко О. А. Благодійність як прояв соціальної відповідальності особистості: соціологічний аспект / О. О. Олійник, О. А. Величко // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. — Львів, 2015. — Вип. 9. — С. 90—98.

2014 рік

 • Грішнова О. А., Міщук Г. Ю., Олійник О. О. Соціальна відповідальність у трудових відносинах: теорія, практика, регулювання ризиків : Монографія. — Рівне : НУВГП, 2014. — 216 с.
 • Олійник О. О. Соціальна звітність в Україні: гендерний аспект / О. О. Олійник // Науковий вісник Херсонського державного університету. — Херсон, 2014. — Вип. 8 — С. 155—158.
 • Олійник О. О. Український і зарубіжний досвід соціальної відповідальності профспілкових організацій / О. О. Олійник // Вісник НУВГП: Економічні науки. — Рівне, 2014. — № 3 (67).
 • Олійник О. О. Соціальна відповідальність профспілок: міжнародний вимір / О. О. Олійник // Проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу України в контексті євроінтеграції : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (16 – 17 жовтня 2014 р.). — Рівне : НУВГП, 2014. — С. 119—121.

2013 рік

 • Олійник О. О. Договірне забезпечення корпоративної соціальної відповідальності в соціально-трудових відносинах / О. О. Олійник // Україна: аспекти праці. — К., 2013. — № 5. — С. 45—51.
 • Олійник О. О. Перспективи поширення корпоративної соціальної відповідальності в систему державних закупівель / О.О. Олійник // Економічні інновації. — Одеса, 2013. — № 54.
 • Олійник О. О. Теоретичні основи договірного регулювання ризиків у соціально-трудових відносинах / О.О. Олійник // Економічна теорія. — К., 2013. — № 3. — С. 42 — 53.
 • OliynykO. Contractual Regulation of Risks in Social and Labour Relations International Economics / О. Oliynyk// Actual Research Problems in Eastern Europe. Monografie. — Politechnika Lubelska. — Lublin, 2013. — P. 115—126.
 • Олійник О. О. Сучасні тенденції інтегрування корпоративної соціальної відповідальності в управління вітчизняними підприємствами / О. О. Олійник // Конкурентоспроможність національної економіки : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (19 квітня 2013 р.). — К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2013. — С. 329—332.
 • Василів В. Б., Олійник О. О., Сенів Ю. А. Статистичне дослідження підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Рівненської області / В. Б. Василів, О. О. Олійник, Ю. А. Сенів // Вісник НУВГП. Серія «Економіка». — Рівне, 2013. — № 2 (62). — С. 86—94.
 • Василів В. Б., Олійник О. О., Іщук О. П. Формування соціального звіту університету як механізму реалізації соціальної відповідальності / В. Б. Василів, О.О. Олійник, О. П. Іщук // Вісник НУВГП. Серія «Економіка». — Рівне, 2013. — № 2 (62). — С. 76—85.
 • Олійник О. О. Соціальна відповідальність у трудових відносинах: теоретичний аспект / О.О. Олійник // Соціально-трудові відносини: теорія і практика. — К., 2013. — № 2 (6). — С. 191—197.
 • Олійник О. О. Інтеграція корпоративної соціальної відповідальності в державні закупівлі / О. О. Олійник // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (18 – 19 квітня 2013 р.). — Рівне : НУВГП, 2012. — С. 177—180

2012 рік

 • Соціологічне дослідження корпоративної соціальної відповідальності в регулюванні ризиків у соціально-трудових відносинах // «Український соціум». – К.: 2012, № 2 (41), с. 107 – 121.
 • Інноваційні засади регулювання ризиків у соціально-трудових відносинах // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України», м. Дніпропетровськ, 2012, с. 29 – 31.
 • Методичні засади оцінювання соціальної відповідальності у соціально-трудових відносинах // Україна: аспекти праці. – К.: 2012, - № 7, с. 23-31
 • Сучасний стан використання концепції корпоративної соціальної відповідальності в регулюванні ризиків у соціально-трудових відносинах на вітчизняних підприємствах// Тези учасників V Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу України в контексті євроінтеграції», м. Рівне, 18-19 жовтня 2012 р., с. 106 – 109.
 • Розвиток досліджень ризиків у соціально-трудових відносинах у ризикології // «Економіка та держава». – К., 2012. – № 12. – С. 78-82.
 • Галузеві особливості договірного регулювання ризиків у соціально-трудових відносинах // «Економіка промисловості». – Донецьк, 2012. – № 1-2. – С. 376-387.
 • Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в регулюванні ризиків у соціально-трудових відносинах на вітчизняних підприємствах // «Вісник НУВГП. Серія «Економічні науки». – Рівне, 2012. – № 4 (60). – С. 153-161.

2011 рік

 • Передумови розвитку соціального діалогу в регулюванні ризику нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань // Україна: аспекти праці. – К.: 2011, - № 1, с. 44-48.
 • Зарубіжний досвід відшкодування втрат, пов’язаних з тимчасовою втратою працездатності // «Демографія і соціальна економіка». – К.: 2011, - № 1, с. 104-110.
 • Мотивація профспілкової діяльності в цілях продуктивного використання трудового потенціалу // «Вісник СНУ ім. Володимира Даля»
 • Ризик втрати роботи в Україні // «Економіка України». – К., 2011. – №11. – С. 80-87.
 • Проблеми договірного регулювання ризиків у соціально-трудових відносинах // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Формування та розвиток трудового потенціалу України: проблеми і перспективи», Луганськ – Євпаторія, 12-13 травня 2011 р. – С. 121-122.
 • Порівняльний аналіз фінансового забезпечення профспілкових організацій // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічні аспекти реструктуризації регіональної економіки - 2011», м. Вінниця, 1-2 грудня 2011 р. – С. 183-185.
 • Фінансове забезпечення профспілкової активності: український та світовий вимір // «Регіональна бізнес-економіка та управління». – Вінниця, 2011. – № 4 (32). – С. 117 – 123.

2010 рік

 • Статистичне дослідження ризиків у соціально-трудових відносинах // Щоквартальний науково-інформаційний журнал «Статистика України». – К.: 2010. - № 2, с. 45-52.
 • Український і зарубіжний досвід договірного регулювання ризиків у соціально-трудових відносинах // Вісник Хмельницького національного університету. – Том 2. – Хмельницький, 2010, с. 40-44.
 • Передумови розвитку ринкових механізмів регулювання ризиків у соціально-трудових відносинах // Україна: аспекти праці. – К.: 2010, - № 6, с. 27-33 (Співавтор: Міщук Г. Ю.).
 • Przesłanki rozwoju mechanizmów rynkowych w zakresie regulacji ryzyk w życiu społecznym i stosunkach pracy // Nauka I studia, T. № 1, s. 86-96 (Співавтор: Міщук Г. Ю.).
 • Чинники та передумови впровадження медичного страхування найманих працівників // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції – Збірник наукових праць – Випуск ХVІ, № 3, Київ, СЕУ / Рівне, НУВГП, 2010, с. 341-350.

2009 рік

 • Проблеми регулювання ризиків у соціально-трудових відносинах // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - Випуск 1. – Тернопіль, 2009, с. 95-100 (Співавтор: Міщук Г. Ю.).
 • Управління ризиками. Навч. посібник. – Рівне.: НУВГП, 2009 р. (Співавтор: Гуменюк В.Я., Міщук Г. Ю.).