Відділ організації міжнародної освіти та міграційних питань

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Відділ організації міжнародної освіти Центру міжнародного співробітництва та освіти є структурним підрозділом Національного університету водного господарства та природокористування. Основне призначення Відділу полягає в забезпеченні функціонування підготовки іноземних студентів на базі НУВГП, організаційному забезпеченні навчального процесу іноземних студентів, збільшенні кількості іноземних студентів, які навчатимуться в Університеті. Робота Відділу спрямована на вирішення наступних завдань:

 • підготовка матеріалів з ліцензування та акредитації з надання освітніх послуг щодо підготовки іноземних громадян за базовими акредитованими освітніми програмами (спеціальностями) в межах ліцензійного обсягу;
 • участь у розробці, збір та зберігання навчальних планів для підготовки іноземних студентів за базовими акредитованими освітніми програмами (спеціальностями);
 • контроль за наявністю та повнотою в навчальних планах освітніх програм (спеціальностей) для іноземних студентів обов’язкової навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна»;
 • складання графіка навчального процесу іноземних студентів заочної форми навчання, а також контроль за його виконанням;
 • визначення дисциплін, які іноземні студенти повинні здавати відповідно до їх робочого навчального плану;
 • складання розкладу занять та екзаменів для іноземних студентів;
 • узгодження з навчально-методичним відділом Університету аудиторного фонду для організації навчального процесу іноземних студентів;
 • підготовка індивідуальних планів навчання іноземних студентів;
 • участь у підготовці залікових і екзаменаційних відомостей для проведення підсумкового контролю;
 • ведення обліку успішності навчання іноземних студентів, контроль за виконанням ними навчального плану (поточний та підсумковий контроль, складання державних та кваліфікаційних іспитів, захист дипломних проектів, магістерських робіт);
 • контроль за виконанням іноземними студентами графіка навчального процесу та відвідування ними занять;
 • здійснення організаційних заходів щодо ліквідації іноземними студентами академічної заборгованості;
 • визначення академічної різниці, оформлення та видача академічних довідок іноземним студентам;
 • підбір професорсько-викладацького складу для викладання дисциплін іноземним студентам згідно з робочим планом, їх документальне оформлення, облік і контроль;
 • контроль за виконанням навчального навантаження викладачами кафедр університету, які залучені до навчального процесу іноземних студентів;
 • виконання організаційних заходів щодо складання іноземними студентами підсумкового та поточного контролю в навчально-науковому центрі незалежного оцінювання;
 • підготовка проектів наказів, що стосуються планування, організації та контролю навчального процесу іноземних студентів;
 • підготовка оперативної інформації для прийняття відповідних рішень, коригування та управління навчальним процесом іноземних студентів;
 • підготовка інформації для навчально-наукових інститутів про особливості вимог МОН України щодо форми та оформлення дипломів іноземцям-випускникам;
 • контроль за правильністю оформлення навчально-науковими інститутами дипломів та додатків до дипломів іноземців-випускників відповідно до вимог МОН України;
 • контроль за документами, які пред’являють іноземні громадяни при вступі до університету, згідно з чинним законодавством та оформленням їхніх особових справ;
 • розповсюдження рекламної продукції про освітні програми (спеціальності) та умови вступу до Університету за кордоном, спрямованої на інформування іноземного абітурієнта;
 • здійснення безпосереднього зв’язку з навчально-науковими інститутами, на освітніх програмах (спеціальностях) яких навчаються іноземні студенти;
 • організація зустрічі та супровід іноземних громадян та осіб без громадянства з пункту перетину кордону до Університету на навчання;
 • узагальнення та надання звітності щодо результатів роботи відділу організації міжнародної освіти.