Відмінності між версіями «Волкова Людмила Андріївна»

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
(Список наукових та навчально-методичних праць)
Рядок 226: Рядок 226:
  
 
                                         2019
 
                                         2019
 
+
 
  Волкова Л.А. Рокочинський А.М., Козішкурт С.М. Шляхи скорочення водоспоживання // Матеріали міжнар.НПК, присвяченої Всесвітньому дню водних ресурсів, 21.03 2019, Київ.-С.197-198.
+
1. Волкова Л.А. Рокочинський А.М., Козішкурт С.М. Шляхи скорочення водоспоживання // Матеріали міжнар.НПК, присвяченої Всесвітньому дню водних ресурсів, 21.03 2019, Київ.-С.197-198.
  
 
2.      Волкова Л.А. Рокочинський А.М., Козішкурт С.М. Наукове забезпечення інтегрованого управління басейну річки на засадах комплексного використання водних ресурсів // Роль наук про Землю в народному господарстві: стан і перспективи (присв. Всесвітньому Дню Землі). Зб. мат. міжнар. наук.-пр. конф. – Херсон: ДВНЗ ХДАУ, 2019. – С 49-53.
 
2.      Волкова Л.А. Рокочинський А.М., Козішкурт С.М. Наукове забезпечення інтегрованого управління басейну річки на засадах комплексного використання водних ресурсів // Роль наук про Землю в народному господарстві: стан і перспективи (присв. Всесвітньому Дню Землі). Зб. мат. міжнар. наук.-пр. конф. – Херсон: ДВНЗ ХДАУ, 2019. – С 49-53.

Версія за 14:47, 2 грудня 2019

Сайт

http://volkova.ucoz.ua

Волкова Людмила Андріївна

Освіта

В 1974 р. закінчила з відзнакою Український інститут інженерів водного господарства за спеціальністю "Гідромеліорація" та здобула кваліфікацію інженера-гідротехніка.

Наукові ступені та вчені звання

 • У 1981 р. захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій раді Українського науково-дослідного інституту гідротехніки і меліорації (м. Київ) на тему „Водопроницаемость минеральных переувлажненных почв Западного Полесья УССР и приемы их мелиораций ” та здобула науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.02 „Меліорація і зрошувальне землеробство”.
 • В 1986 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри сільськогосподарських гідротехнічних меліорацій.
 • З 1995 року – член-кореспондент Міжнародної академії наук екології і безпеки життєдіяльності (секція Екологія).
 • В 2012 р. присвоєно вчене звання професора кафедри водогосподарської екології, гідрології та природокористування.

Професійний шлях

 • В 1977 р. зарахована на посаду асистента кафедри сільськогосподарських гідротехнічних меліорацій за направленням МінвВУЗу України.
 • З 1982 р. - старший викладач, з 1984 р. - доцент.
 • З 1988 р. - доцент кафедри охорони праці і оточуючого середовища (з 1995 року кафедра екології).
 • З 2002 р. – доцент кафедри водогосподарської екології, гідрології та природокористування.
 • З 2004 р. – професор кафедри водогосподарської екології, гідрології та природокористування.
 • З 2013 р. – професор кафедри водогосподарської екології, гідрології та гідравліки Навчально-наукового інституту водного господарства.
 • З 2013 р. – професор кафедри водогосподарської екології, гідрології та гідравліки Навчально-наукового інституту водного господарства та природооблаштування.
З 01.03. 2017 р. В.о. завідувача кафедри водної інженерії та водних технологій (Наказ ректора К № 146 від 15.03.17 р)

З 29.12 2017. завідувач кафедри водноїінженерії та водних технологій (Наказ ректора К № 888 від 29.12.23017р.)

Навчальне навантаження

читає курс лекцій з навчальних дисциплін "Водні ресурси: їх використання та охорона”, “Екобезпека водокористування”, “Рекультивація порушених земель“, “Заповідна справа”, “Природокористування”, "Інженерні методи захисту навколишнього природного середовища”; проводить лабораторні та практичні заняття, керує курсовим та дипломним проектуванням, виконує наукове керівництво здобувачем Драганчук О.Р.

Напрямок наукової діяльності

оцінка екологічного ризику територій, результати якої впроваджені до навчального процесу та у виробництво.

Обов’язки на кафедрі

 • завідувач кафедри ;
 • відповідальна за розподіл педагогічного навантаження викладачів;
 • член комісії з проведення конкурсу-огляду на краще навчально-методичне забезпечення;
 • член методичної комісії за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” напрям підготовки – 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” (наказ від1 жовтня 2012 р., м.Рівне, № 617);
 • член методичної комісії галузі знань 0401 „Природничі науки” спеціальність 7.04010601, 8.04010601 „Екологія та охорона навколишнього середовища” (наказ від 27 вересня 2012 р., м.Рівне, № 612),
 • член методичної комісії за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” напрям підготовки - 6.060103 „Гідротехніка (водні ресурси)” (наказ від 1 жовтня 2012 р., м.Рівне, № 617);
 • член методичної комісії галузі знань 0601 „Будівництво та архітектура” спеціальність 7.06010301, 8.06010301 „Гідромеліорація” (наказ від 27 вересня 2012 р., м.Рівне, № 612).

член методичної комісії за напрямом підготовки 6.040105 «Гідрометеорологія».

Наукова робота

Волкова Л.А. є автором 300 наукових робіт у тому числі 86 наукові статті (у тому числі в нб. Scopus, AGRIS), 2 підручника (у співавторстві), 11 навчальних посібників (4 одноосібні), монографії, наукового видання, відомчих норм, 20 наукових звітів, 50 методичних розробок тощо. Під керівництвом Волкової Л.А. підготовлені і успішно захищені 3 кандидатські дисертації:

 • Ліхо О.А. “Обгрунтування моніторингу антропогенних змін в басейнах малих річок” - 1998 рік.
 • Хлобжева І.М. “Використання вермикомпосту на осушуваних дерново-підзолистих грунтах Західного Полісся України” - 2000 рік.
 • Кушнірук Ю.С. “Оцінка медико-екологічного ризику території” – 2007 р.

Нагороди та відзнаки

У 2009 р. за значні досягнення у науковій діяльності, впровадження наукових досягнень у навчальний процес нагороджена Грамотою Національного університету водного господарства та природокористування. У 2009 р. за результатами відкритого конкурсу огляду навчальних підрозділів університету “Навчально-методичне забезпечення та новітні технології навчання структурних підрозділів університету для кредитно-модульної системи організації навчального процесу”, який відбувся 20-22 травня 2009 р. в номінації “За краще методичне забезпечення навчальної дисципліни в 2008-2009 навчальному році (природничий цикл)” нагороджена дипломом за друге місце. У 2009 р. нагороджена дипломом за перше місце в педагогічному конкурсі “Краща навчально-методична розробка року за 2008-2009 н.р. номінація “Кращій підручник “Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління”. У 2009 р. занесена на Дошку пошани університету за підготовку і видання у співавторстві підручника з грифом Міністерства освіти і науки України “Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління”. За багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність нагороджена Почесною Грамотою Держводгоспу України (Нак. К №71-0 від 16.10.97р.) та Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України (2009 р. №1189210).

Основні навчально-методичні роботи

1. Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління. А.В.Яцик, Л.А.Волкова, В.А.Яцик, І.В.Пашенюк. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/11-13347 від 20.08.2014), – К.: Талком, 2014. – 406 с. ISBN 978-617-7133-58-1

2. Інженерний захист територій: Навч. посібник /А.М.Рокочинський.В.А.Живиця, Л.А.Волкова,М.І. Ромащенко [та ін.]; за ред. А.М.Рокочинського, Л.А.Волкової,В.А.Живиці, В.П.Чипака - Херсон: ОЛДІ ПЛЮС,") 2017. - 414 с. ISBN 978-966-289-139-3.

3. Водні ресурси, їх використання та охорона. Л.А.Волкова, Т.О.Басюк. Практикум. Затверджено вченою радою НУВГП (протокол № 4 від 29 квітня 2011р.). – Рівне: НУВГП, 2011. – 96с.

4. Природокористування. Л.А.Волкова. Навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-8608 від 14.10.09р). – Рівне: НУВГП, 2010. – 172 с. ISBN 978-966-327-154-5.

5. Рекультивація земель. Л.А.Волкова. Навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-9038 від 10.11.09р). – Рівне: НУВГП, 2010. – 172 с. ISBN 978-966-327-151-4.

6. Рекультивація земель. Л.А.Волкова. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення. (Затверджено вченою радою НУВГП (протокол №12 від 28 листопада 2008 р.) – Рівне: НУВГП, 2009. – 88 с.

7. Основи водогосподарської екології та природокористування. Л.А.Волкова. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни. Затверджено вченою радою НУВГП (протокол № 2 від 29.02.08) - Рівне: НУВГП, 2008.- 144с.

8. Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління. А.В.Яцик, Ю.М.Грищенко, Л.А.Волкова, І.В.Пашенюк. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1.4/18Г-933 від 14.06.07 ) – К.: Генеза, 2007. – 360 с. С. 7-58. ISBN 978-966-504-708-7

9. Водні ресурси, їх використання та охорона. Ю.М.Грищенко, Л.А.Волкова. Інтерактивний посібник навчально-методичного забезпечення. Затверджено вченою радою НУВГП (протокол № 13 від 29.12.06).- Рівне: НУВГП, 2007. – 129 с.

10. Водні ресурси, їх використання та охорона. А.В.Яцик, Ю.М.Грищенко, Л.А.Волкова. Типова програма рекомендованої навчальної дисципліни підготовки бакалавра напряму 0926 “Водні ресурси” (Шифр за ОПП 3.14).Обговорено і рекомендовано до видання Президією Науково-методичної комісії з напряму підготовки 0926 “Водні ресурси” Міністерства освіти і науки України, 5 квітня 2005 р., протокол № 1/05.- К.: КНУБА - 2005

11. Комплексне використання водних ресурсів і охорона навколишнього середовища (навчальна програма та методичні вказівки викладачам та студентам до вивчення курсу українською мовою). Т.М.Кирієнко, Ю.М.Грищенко, Л.А.Волкова, О.О. Кухта, З.Д.Повар. Навчальна програма і російсько-український словник Рекомендовано науково-методичною комією з екологічної освіти Мінвузу УССР. - К.: НМК ВО, 1991, 108 с.

12. Комплексное использование водных ресурсов и охрана окружающей среды. Ю.Н.Грищенко, Л.А. Волкова. Учебное пособие для студентов специальности ”Гидромелиорация”. Утверждено советом Учебно-методического кабинета по высшему образованию при Минвузе УССР в качестве учебного пособия для студентов специальности ”Гидромелиорация” - К.: УМК ВО, 1989, - 216 с.

13. Сельскохозяйственные мелиорации. Лабораторный практикум. С.М.Гончаров, Л.А.Волкова, В.П.Волошин. Учебное пособие для учащихся средних специальных учебных заведений по специальности 1512 “Гидромелиорация”. Допущено Государственным агропромышленным комитетом Украинской ССР как учебное пособие для учащихся средних специальных учебных заведений по специальности 1512 “Гидромелиорация” - К.: “Вища школа. Головне видавниц 111. Еколого-економічний тлумачний словник-довідник. А.В.Толстоухов, Л.А. Волкова, М.Г.Лустюк, Білоус Н.М. Наукове видання. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. - 256 с. ISBN 999-7942-89-9

14. Відновна гідроекологія порушених річкових та озерних систем: (гідрохімія, гідробіологія, гідрологія, управління). Лабораторний практикум. Й.В.Гриб, М.О.Клименко, В.О.Сондак, Л.А. Волкова. Навчальний посібник для студентів екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів України. Перше видання. Том ІІ. Рекомендовано Міністерством освіти України/ - Рівне, ППФ “Волинські обереги”. 1999. - С. 8-39. ISBN 966-7548-19-1,

15. Комплексне використання та охорона водних ресурсів. 2.2. Екологічний тест, 2.5. Ділова гра “Басейн”, 2.6. Ділова гра “Akva vita” Л.А.Волкова. Навчальний посібник. Водне господарство. Методи активного навчання /За ред. С.Т.Вознюка, Е.А.Зіня. - Рекомендовано Міністерством освіти України як навчальний посібник для студентів вузів К.:ІЗМН, 1997, С. 25-30, 49-59. ISBN 5-7763-9032-Х


=== Науково-методичні рекомендації


1. Методичні вказівки для оцінки еколого-меліоративного стану осушуваних земель України. Відомчі норми. УААН, ІГіМ.- Київ,: 1995, - 14 с. Алексієвський В.Е.,Цветова О.В.,Рябцева Г.П.

2. Методичні вказівки по організаціі і проведенню моніторінгу на меліорованних землях в гумідній зоні України. В.Є.Алексієвський, О.І.Бондарь, Л.А.Волкова, О.О.Лелях. Відомчи норми МЦ-1993, ІГіМ. - Київ,: 1993, - 33 с.

3. Методичні вказівки по оцінці екологічного стану на осушуваних землях. В.Є.Алексієвський, О.В.Цвєтова Л.А.Волкова, О.О.Лелях. Відомчи норми МЦ-1993, ІгіМ. - Київ,: 1993, - 30 с.

4. Методичні вказівки по організації і проведенню моніторінгу на меліоративних системах в гумідній зоні України. Методичні вказівки. Українська академія аграрних наук, Інститут гідротехніки і меліорації,- Київ,: 1993, - 29 с. Алексієвський В.Е, Цветова О.В., Насєдкін І.Ю., Подзіна Л.В., Топольнік Т.І., ЛеляхО.О., Лихо Е.А.

5. Временные методические рекомендации по оценке экологической надежости обстановки на осушаемых землях. В.Е.Алексиевський, О.В.Цветова , Т.И.Топольник, Л.А.Волкова, О.О.Лелях. Временные методические рекомендации. Госводхоз Украины. Украинская академия Аграрных наук. ИГиМ, УИИВХ. Киев.: 1992, - 27с

6. Підвищення ефективності функціонування придунайських рисових зрошувальних систем'':Науково-методичні рекомендації./Сташук В.А., Рокочинський А.Н, Турченюк та інш.-Одесса –Рівне: НУВГП,2018 –107 с

Монографії

   1.Оценка и контроль изменений в природных комплексах под влиянием осушения /Колективна монографія.под ред. В.Е.Алексеевского. - К., 1992, 
   Розділ 2.4. Изменение почвенного покрова и водно-физических свойств грунтов. Л.А.Волкова, Ю.Н.Грищенко, О.А.Кухта, Б.И. Козловский. С. 99-118.
   Розділ 2.5. Изменение животного и растительного мира под влиянием осушения. Ю.Н.Грищенко, Л.А.Волкова. С. 119-136.

==== 2. Меліорація та облаштування Українського Полісся' ' =' Колективна монографія /за наук редак. д.с.-г..н.,проф., акад НААН Я.М Гадзала, д.т.н., проф..члена-кор. В.А Сташука , д.т.н., проф.. А.М. Рокочинського. Т.1.- Херсон ОЛДІ-ПЛЮС, 2017.Рекомендовано до друку Вченою радою НУВГП (протокол № 6 від 22 червня 2016 року ) та вченою радою Інституту водних проблем і меліорацій НААН України (протокол №2 від 24 березня 2017 року)

   Розділ 1. Полісся як воно є: від минулого до сучасності Гадзало Я.М Сташук В.А., Волкова Л.А. Рокочинський А.М., С.15-36.
   Розділ 21.2.Глибоке розпушення осушуваних мінеральних ґрунтів Західного Полісся України. Загальна характеристика умов Західного Полісся. С.633-636
   Розділ 21.4.Глибоке розпушення осушуваних мінеральних ґрунтів Західного Полісся України. 
Ефективність застосування глибокого розпушення на осушуваних мінеральних ґрунтах Волкова Л.А., Козішкурт С.М., Приходько Н.В., Сапсай Г.І. С.647-655.
  

==== 3. = Меліорація та облаштування Українського Полісся /за наук редак. д.с.-г..н.,проф., акад НААН Я.М Гадзала, д.т.н., проф..члена-кор. В.А Сташука , д.т.н., проф.. А.М. Рокочинського.- Т.2.- Херсон ОЛДІ-ПЛЮС', 2018.Рекомендовано до друку Вченою радою НУВГП (протокол № 6 від 22 червня 2016 року ) та вченою радою Інституту водних проблем і меліорацій НААН України (протокол №2 від 24 березня 2017 року)

  Розділ 43.1-43.5Ефективність використання меліорованих земель Волинського Полісся . с.299 320 
  Розділ 47. Оцінка медико-екологічного ризику територіі полісся (на прикладі Рівненської області) с.412-436. Волкова Л.А., Кушнірук Ю.С.
  Розділ 59. Раціональне використання водних ресурсів Полісся. с.630-649. Орлов В.О., Волкова Л.А., Литвиненко Л.Л

==== 4.Водний менеджмент в Україні: проблеми та інновації розвитку: === [ колективна монографія] /за ред. д.т.н., проф Л.Ф. Кожушка, професора, член-кора НААН В.А. Сташука л.е.н., проф, академіка НААН М.А. Хвесика, д.т.н.,профес. А.М. Рокочинського. Рекомендована до друку вченою радою Національного університету водного господарства та природокористування (протокол № 3 від 26 квітня 2018 року).- Рівне, 2018.-

   Розділ 7.5. Автоматизація управління пропуском паводків у Карпатському регіоні. с.352-370 Волкова Л.А.,Зубик Я.Я., Трофимчук Д.М.
   '5.Медико-географічні засади дослідження території (на прикладі оцінки медико-екологічного ризику території Рівненської області.Рекомендовано вченою радою Національного університету водного господарства та природокористування. Протокол № 4 від 22 червня 2018 р. Монографія. Рівне: НУВгп,2019 – 208 с.Кушнірук Ю.С.,Волкова Л.А.

Список наукових та навчально-методичних праць

                     2011 рік
 1. Методичні вказівки до виконання дипломного проектування для студентів спеціальності 7.070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища" спеціалізації "Водогосподарська екологія та природокористування". МВ 075-106. – Рівне: НУВГП, 2011 – 29 с. (Галік О.І., Кушнірук Ю.С.).
 2. Дослідження витрат води на одиницю продукції на ПрАТ «Костопільський завод скловиробів». Звіт по господарсько-договірній темі № 3-117. Рівне, НУВГП, 2011, 48 с. (Орлов В.О., Литвиненко Л.Л.).
 3. Раціональне використання водних ресурсів на цементних заводах. //Materiály VII mezinárodni vědecko–praktická konference «Moderni vymoženosti vědi - 2011» (27.01.2011 – 05.02.2011). – Dil 14. Ekologie. Chemie a chemická technologie. Zemědelstvi. Zvěrolékařstvi: Praha. Publishing House «Education and» s.r.o. – stran 28- 32. (Орлов В.О., Литвиненко Л.Л., Науменко Р.М.).
 4. Сучасна схема водопостачання цементного заводу. //Материали за VII международна научна практична конференция, «Настоящи изследвания и развитие – 2011» 17-25 януари 2011 г., - Том 6. Икономики. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД - С. 34-36. (Орлов В.О., Литвиненко Л.Л., Науменко Р.М.).
 5. Методичні вказівки до виконання дипломного проектування для студентів спеціальності 7.070801 “Екологія та охорона навколишнього середовища” професійного спрямування “Водогосподарська екологія та природокористування”. МВ 075-114. – Рівне: НУВГП, 2011 – 29 с. (Галік О.І., Кушнірук Ю.С.).
 6. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Інженерн методи охорони навколишнього середовища” для студентів спеціальності 7.070801 “Екологія та охорона навколишнього середовища” професійного спрямування “Водогосподарська екологія та природокористування” денної форми навчання. МВ 075-115. – Рівне: НУВГП, 2011 – 27 с. (Кушнірук Ю.С.).
 7. До методики розробки балансової схеми водоспоживання та водовідведення. //Materiały VII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Perspektywiczne opracowania sa nauka I techikami – 2011. 07 – 15 listopada 2011 roku. Voluve 52. Budownictwo i architektura. Przemysl. Nauka I studia – 2011. str. 96-98. (Орлов В.О., Литвиненко Л.Л.).
 8. Розробка моделі оцінки екологічного ризику території на прикладі Рівненської області. //Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Вип. 6. Матеріали студентської наукової конференції. – Рівне: НУВГП. 2011. – С. 41. (Кушнірук О.Ю.).
 9. Методичні вказівки до виконання контрольної та розрахунково-графічної роботи “Оцінка використання водних ресурсів в басейні річки” з навчальної дисципліни “Водні ресурси, їх використання та охорона” студентами за напрямом підготовки 6.060103 „Гідротехніка” (водні ресурси) (професійне спрямування „Гідромеліорація”) заочної форми навчання. МВ 075-137. Рівне: НУВГП, 2011 – 30 с. (Басюк Т.О.).
 10. Методичні вказівки до виконання контрольної та розрахунко-вографічної роботи “Оцінка використання водних ресурсів в басейні річки” з навчальної дисципліни “Водні ресурси, їх використання та охорона” студентами за напрямом підготовки 6.060103 „Гідротехніка” (водні ресурси) (професійне спрямування „Водопостачання та водовідведення”) заочної форми навчання. МВ 075-138. Рівне: НУВГП, 2011 – 30 с. (Басюк Т.О.).
 11. Методичні вказівки до виконання практичних занять з навчальної дисципліни “Екобезпека водокористування” “Використання водних ресурсів в басейні річки” 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”. МВ 075-139. Рівне: НУВГП, 2011 – 26 с. (Басюк Т.О.).
 12. Методичні вказівки до виконання курсового проекту та розділу дипломного проекту з навчальної дисципліни “Екобезпека водокористування” “Нормування скидів стічних вод для забезпе-ення відповідної якості поверхневих вод в басейні річки” студентами за напрямом підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” денної форми навчання. МВ 075-140. Рівне: НУВГП, 2011 – 25 с. (Басюк Т.О.).
 13. Aвтоматизація процесу ранжування території за медико-екологічним ризиком. //Вісник НУВГП № 2 (54) серія "Сільськогосподарські науки" – Рівне: 2011. –50-56 с. (Кушнірук А.Ю.).
 14. Еколого-географічне дослідження територіїРівненської області. //Экосистемы, их оптимизация и охрана. Вып. 5(24). – Cимферополь: ТНУ, 2011. С. 164–172. (Кушнірук Ю.С.).
 15. Шляхи покращення раціонального використання водних ресурсів та методи оцінки їх якості. \\ Освітні інновації в НУВГП: каталог /Уклад. С.М.Гончаров, С.Я.Зубілевич, Т.А.Костюкова; відповідальний редактор С.М.Гончаров. – Рівне: НУВГП, 2011. С. 121-122. (Гопчак І.В.).

Методичні вказівки до проведення науково-дослідної практики для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» за освітньо-професійною програмою «Водна інженерія та водні технології» денної форми навчання.МВ 01-01-31. С. 13.Волкова, Л. А. та Рокочинський, А. М. та Козішкурт,

                     2012 рік
 1. Оцінка водних ресурсів та їх використання у межах Вінницької області. //Тези IX Всеукраїнської наук. конференції студентів, магістрів та аспірантів “Сучасні проблеми екології та геотехнологій, 5-7 березня 2012 року. – Житомир: ЖДТУ, 2012 – С. 256. ISBN 978-966-683-330-6. (Бондар А.Є.).
 2. Альтернативні джерела водопостачання промислових підприємств. //Тези IX Всеукраїнської наук. конференції студентів, магістрів та аспірантів “Сучасні проблеми екології та геотехнологій, 5-7 березня 2012 року. – Житомир: ЖДТУ, 2012 – С. 259. ISBN 978-966-683-330-6. (Соборук Г.О.).
 3. До питання використання зливової води в системах промислового водопостачання. // Водопостачення і водовідведення. № 1, січень-лютий 2012. – С. 12 - 15. (Орлов В.О., Литвиненко Л.Л.).
 4. Аспекти медико-географічних досліджень території Рівненської області. //Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – Вип. 614-615: Географія. С. 83-85. (Кушнірук .Ю.c.).
 5. Обгрунтування корегування питомих норм водоспожиання при виробництві цементу. //Materiály viii mezinárodní vědecko – praktická konference «dny vědy - 2012», 27 březen - 05 dubna 2012 roku, Díl 88. Výstavba a architektura, Praha Publishing House «Education and Science», s.r.o 2012. Vodárenství a kana-lizace. – С. 57-59. (Орлов В.О., Литвиненко Л.Л.).
 6. Шляхи удосконалення водокористування промислових підприємств. //Природно-ресурсний комплекс Західного Полісся: історія, стан, перспективи розвитку: Матеріали допов. 1 Міжнар. наук.-прак. конф. (Березне 19-20 травня 2012 р.) – Березне: НСІ. 2012. - с. 41-42. (Литвиненко Л.Л.).
 7. Якість питної води як показник медико-екологічного ризику території. // Географія та туризм: Наук. зб. /Ред.кол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. – К.: Альтерпрес, 2012. – Вип. 19. С 316-323. (Кушнірук Ю.С.).
 8. Ранжування території Рівненської області за медико-демографічним станом. // Географія та туризм: Наук. зб. /Ред.кол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. – К.: Альтерпрес, 2012. – Вип. 20. С 239-247. (Кушнірук Ю. С.).
 9. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи “Оцінка використання водних ресурсів в басейні річки” з навчальної дисципліни “Водні ресурси, їх використання та охорона“ студентами за напрямом підготовки 6.060103 “Гідротехніка (водні ресурси)“ заочної форми навчання. МВ 075-148. Рівне: НУВГП, 2012. – с. 27. (Басюк Т.О.).
 10. Обгрунтування необхідності контролю питомих норм водоспоживання на промислових підприємствах. //Вісник Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського. – Випуск 4 (75) Кременчук: КрНУ, 2012. – С. 169-172. (Орлов В.О., Литвиненко Л.Л., Науменко Р.М.).
 11. Відновлення екологічного стану р.Устя шляхом залучення до використання зливових вод. //Комунальне господарство міст. Науково-технічний збірник. Вип. 105 Серія "Технічні науки та архітектура”. – Харків: Харківська націон. академія міського господарства. 2012. – С. 287-294.(Орлов В.О., Литвиненко Л.Л.).
 12. Розробка моделі оцінки екологічного ризику території. //Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Вип.1. Студентська наука. – Рівне: НУВГП. 2012. – С. 41. (Кушнірук О.Ю.).
 13. Сучасний стан басейну р.Устя. //Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Вип. 2. Студентська наука. – Рівне: НУВГП. 2012. – С. 14. (Юзюк О.).
 14. Вдосконалення автоматизації оцінки екологічного ризику території. //Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Вип. 2. Студентська наука. – Рівне: НУВГП. 2012. – С. 13. (Кушнірук О.Ю.).
 15. Екологічні аспекти використання зливових вод з територій промислових підприємств. //Вісник Вінницького політехнічного інституту. Науковий журнал. № 4. – Вінниця: ВНТУ. 2012 – С. 16-19. Фахове видання 27 (Орлов В.О., Литвиненко Л.Л.).
 16. Екологічні аспекти використання поверхневих вод Західного Полісся України. // Экосистемы, их оптимизация и охрана. Научный журнал. Вып. 6(25). – Cимферополь: ТНУ, 2012. – С. 242-250. Фахове видання 28 (Орлов В.О.).
 17. Экологические аспекты использования поверхностного стока для подпитки систем оборотного водоснабжения промышленного предприятия. // Экосистемы, их оптимизация и охрана. Научный журнал. Вып. 6(25). – Cимферополь: ТНУ, 2012. – С. 251-256. Фахове видання 29.(Орлов В.О., Литвиненко Л.Л.).
 18. Якість питної води як один з аспектів рейтінгової оцінки медико-екологічного ризику території. //Вісник Національного ун-ту. водного господарства та природокористування / Зб. наук. праць. /Сільськогосподарські науки. / Вип. 2(58). Рівне: НУВГП, 2012. – С. 43-53. Фахове видання 30 (Кушнірук Ю. С.).
 19. Завохрення дренажу меліоративних систем. //Вісник Національного ун-ту. водного господарства та природокористування/ Зб. наук. праць. /Сільськогосподарські науки. / Вип. 4(60). Рівне: НУВГП, 2012 – С. 130-135. Фахове видання 31.
 20. Обгрунтування доз інгібітору для запобігання завохрення дренажу. //Вісник Національного ун-ту. водного господарства та природокористування/ Зб. наук. праць. /Сільськогосподарські науки. / Вип. 4(60). Рівне: НУВГП, 2012. – С. 170-175 Фахове видання 32
 21. Комплексна оцінка медико-екологічного ризику території. // Географія та туризм: Наук. зб. /Ред.кол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. Вип. 21. – К.: Альтерпрес, 2012. – С. 214-222. Фахове видання 33
 22. Природно-господарське використання земель (на прикладі басейнів малих річок Рівненської області). // Географія та туризм: Наук. зб. /Ред.кол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. Вип. 22. – К.: Альтерпрес, 2012. – С. 299-307. Фахове видання 34.
 23. Картографічна оцінка медико-екологічного ризику територіі Рівненської області. //Україна: географія цілей та можливостей. Зб. наук. праць. – К.: ФОП “Лисенко М.М.”, 2012 – Т. ІІІ. – С. 107-110. (Кушнірук Ю. С.)
                      2013 рік
 1. Обґрунтування надійності роботи дренажу осушувальних меліоративних систем. //“Kluczowe aspekty naukowej działalności – 2013”. //Materiały IX międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji. 7-15 stycznia 2013 roku. Volume 14. Ekologia. Geografia i geologia. Chemia i chemiczne technologie. Rolnictwo. Weterynaria.: Przemyśl. Nauka i studia, 2013. – С. 82-86.
 2. Оцінка екологічного стану басейну малої річки (на прикладі р. Устя). //Розвиток науки на сучасному єтапі – Ч.ІІІ. (Технічні науки): Міжнародна заочна конференція. м.Київ,22 грудня 2012р. Київ: Центр наукових публікацій, 2013. – С. 44-50. ISSN: 6827-0142. (Литвиненко Л.Л., Магель В. М.).
 3. Методика оценки медико-экологического риска региона (на примере Ровенской области). //Розвиток науки на сучасному єтапі – Ч.ІІІ. (Географічні науки): Міжнародна заочна конференція. м.Київ,22 грудня 2012р. Київ: Центр наукових публікацій, 2013. – С. 55-59 ISSN: 6827-0142.
 4. Оцінка рівня антропогенної перетворенності басейнів малих річок (на прикладі Рівненської області). //Материали за 9-а международна научна практична конференция, “Настоящи изследвания и развитие”, 17-25-ти януари. Том 25. Екология. География и геология. Химия и химически технологии. София. “Бял ГРАД-БГ” ООД, 2013. – С. 57-60.
 5. Методика интегральной оценки качества компонентов окружающей среды. //Materialy IX mezinarodni vědecko - prakticka konference «Moderni vymoženosti vědy – 2013».(27.01.2013 - 05.02.2013). – Dil 61. Zeměpis a geologie. Ekologie: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o, 2013 – stran 66-69.
 6. До питання необхідністі корегування питомої норми водоспоживання на промислових підприємствах. //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Водні ресурси України та меліорація земель” 22 березня 2013 р. К.: ІВПіМ, 2013. – С. 26-27. (Литвиненко Л.Л.).
 7. Шляхи скорочення водоспоживання з річки Устя. //Тези X Всеукраїнської наук. конференції студентів, магістрів та аспірантів “Сучасні проблеми екології та геотехнологій, 10-12 квітня 2013 року. – Житомир:ЖДТУ, 2013 – С. 90. ISBN 978-966-683-373-3. (Магель В. М.).
 8. Показники якості довкілля при оцінці медико-екологічного ризику регіону. //Вісник Національного ун-ту. водного господарства та природокористування/ Зб. наук. праць. /Сільськогосподарські науки. / Вип. № 1 (61). Рівне: НУВГП, 2013. – С. 128-135. Фахове видання 35
 9. Використання земель сільсь-когосподарського призначення Рівненської області. //Вісник Національного ун-ту. водного господарства та природокористування / Зб. наук. праць. / Технічні науки. / Вип. 1(61). Рівне: НУВГП, 2013 – С. 26-32 Фахове видання 36. 7
 10. Дослідження функціональних зв’язків коефіцієнта фільтрації з фізичними властивостями грунтів. //Вісник Національного ун-ту. водного господарства та природокористування / Зб. наук. праць. / Технічні науки. / Вип. 1(61). Рівне: НУВГП, 2013 – С. 41-46. Фахове видання 37.
 11. Антропогенезація басейнів малих річок Рівненської області. //Вісник Національного ун-ту. водного господарства та природокористування/ Зб. наук. праць. / Технічні науки. / Вип. 1(61). Рівне: НУВГП, 2013 – С. 170-175. Фахове видання 38
 12. Шляхи скорочення водоспоживання на промислових підприємствах та зменшення забруднення поверхневих вод. //Освітні інновації в НУВГП: Каталог /укладачі: С. О. Левицька, О. М. Губницька, Т. А. Костюкова, Г. Є. Васильєва; відповідальний редактор С. О. Левицька. – рівне: нувгп, 2013. – C. 11-13.
 13. Заповідне урочище “Бармаківське” як об’єкт навчальної польової практики. //Вісник Національного ун-ту. водного господарства та природокористування/ Зб. наук. праць. /Сільськогосподарські науки. / Вип. №2 (62). Рівне: НУВГП, 2013. – С. 70-78. Фахове видання 39. (Яковишина М.С.).
                      2014 рік
 1. Екологічна оцінка якості поверхневих вод річки Південний Буг (у межах Сутиського водосховища). //Перспективні напрями світової науки: Зб. статей учасників двадцять четвертої науково-практичн. конференції "Інноваційний потенціал світової науки - ХХI сторіччя" (20-25 січня 2014 року). Том 2. Природничі та точні науки; Соціально-економічні науки. – Вид-во ПГА.– Запоріжжя: 2014. – С.3-4. (Басюк Т. О., Нейков І.П., Стичаковський Ю.О.).
 2. Сучасний стан якості поверхневих вод річки Рось. //Материали за 10-а международна научна практична конференция, «Настоящи изследвания и развитие - 2014». 17-25 януари, 2014. на Том 23. Екология. География и геология. София. «Бял ГРАД- БГ» ООД - C. 54-58. (Гопчак І.В., Ярмольчук Р.В.).
 3. Узагальнена екологічна оцінка якості поверхневих вод річки Південний Буг (у межах Брацлавського та Чернятського водосховищ). //Материали за 10-а международна научна практична конференция, «Ключови въпроси в съвременната наука (17 - 25 апреля 2014 г.)” Том 30. География и геология. София. «Бял ГРАД- БГ» ООД - C. 13-17. (Гопчак І.В., Басюк Т.О., Власюк І.В., Волосевич І.М.).
 4. Методичні вказівки до виконання практичних занять з навчальної дисципліни “Водні ресурси, їх використання та охорона” (Завдання №1 “Оцінка запасів поверхневих вод в басейні річки”) студентами за напрямом підготовки 6.060103 „Гідротехніка” (водні ресурси) (професійне спрямування „Гідромеліорація”) денної форми навчання. МВ 01-03-17 – Рівне: НУВГП, 2014. – 24 с. (Басюк Т.О.).
 5. Методичні вказівки до виконання практичних занять з навчальної дисципліни «Водні ресурси, їх використання та охорона» (Завдання № 2 «Використання водних ресурсів в басейні річки») студентами за напрямом підготовки 6.060103 „Гідротехніка” (Водні ресурси) (професійне спрямування «Гідромеліорація») денної форми навчання. МВ 01-03-18 – Рівне: НУВГП, 2014. – 21 с. (Басюк Т.О.).
 6. Оцінка впливу поверхневих вод р.Луга на екологічний стан р.Західний Буг. //Materialy X mezinarodni vědecko-prakticka konference «Dni vědy – 2014».(27 biezen - 05. dubna 2014 roku). – Dil 28. Ekologie. Zeměpis a geologie: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o, 2014 – stran 47-52. (Гопчак І.В., Волосевич І.М., Власюк І.В).
 7. Вплив малих річок на формування якості поверхневих вод р. Західний Буг (на прикладі р. Луга). //Проблеми гідрології, гідрохімії, гідроекології: Мат. 6-тої Всеукр. наук. конф.ї з міжнар. участю (Дніпропетровськ 20-22 травня 2014 р.). – Дніпропетровськ :ТОВ «Акцент ПП», 2014.– С. 34-36. (Гопчак І.В., Басюк Т.О., Волосевич І.М.).
 8. Екологічний ризик території як показник її медико-екологічного стану. //Вісник Національного ун-ту. водного господарства та природокористування/ Зб. наук. праць. /Сільськогосподарські науки. / Вип. №4 (64). Рівне: НУВГП, 2013. – С. 42-49. Фахове видання 40. (Кушнірук Ю. С.).
 9. Методичні вказівки до вико-нання магістерської роботи студентами спеціальності 8.06010302 «Раціональне використання і охорона водних ресурсів» на кафедрі водогос-подарського будівництва та експлуатації гідромеліоратив-них систем. МВ 01-02-056 – Рівне: НУВГП, 2014. – 32 с. (Гурин В.А. Востріков В.П.Степаненко М.Г.Романюк І. В.).
                      2015

1. Шляхи оптимізації промислового водокористування.//Вісник Національного ун-ту. водного господарства та природокористування/ Зб. наук. праць. /Технічні науки. / Вип. № 3 (71). Ч. 2. Рівне: НУВГП, 2015. – С. 25-33с. ISSN 2306-5478Фахове видання (Литвиненко Л.Л.)

                      2016

1. Щодо можливості викорис-тання зливових вод /Наукове видання //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченої, Всесвітньому дню води “Вода і робочі місця” 22 березня 2016 року. К.: ІВПіМ, - 2016. – 22-23с.(Литвиненко Л.Л.)

2. Зливові води та шляхи їх використання. //Materials of XII international ressearch and practice conference. modern scientific potetial – 2016. February 28 – March 7, 2016. Construction and architecture Cemistry and chemical technology. England. Science and Education Ltd Sheffield UK 2016 / 19-22 c.(Литвиненко Л.Л.)

3. Гідроекологічна оцінка басейну річки Іква. //Материали за 12-а международна научна практична конференция, «ПОСЛЕДНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА НАУКА - 2016», Том 10. Mедицина. Ветеринарен. Биологични Науки. Селско Стопанство. Екология. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД- 76-81 с. (Литвиненко Л.Л., Переходько М.Ю.)

4. Modern ways of improvement of water consumption of industrial enterprises. //Massachusetts Review of Science and Technologies, 2016, № 1(13), (January - June). Volume VII. “MIT Press”, 2016. – 203-209c. Proceedings of the Journal are located in the Databases Scopus.(Литвиненко Л.Л., Вижевська Т.В., Романюк І.В.,Токар Л.О.)

5. Необхідність та шляхи підвищення адаптаційного потенціалу осушуваних земель гумідної зони України //ХLVІ Міжнароднa

6. Оцінка рекреаційної привабливості комплексу ставків рибогосподарського призначення. //Всеукраїнська науково-практична конференція "Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції", 27 жовтня 2016 року. Житомир: ЖДТУ, 2016. – С. 52-53с. (Семенюк Н.М.)

                  2017 рік

1. Ефективність використан-ня води на підприємстві хімічної промисловості./ Наукове видання “Міжнародна науково-практична конференція «Управління водними ресурсами в умовах змін клімату», присвяченої Всесвітньому дню води. 21 березня 2017 р.” м. Київ. ІВПіМ, К.: 2017 с.116-117 (Литвиненко Л.Л.)

2. Заходи з адаптації до змін клімату в умовах функціонування агроекосистем зони Полісся. /Міжнародна науково-практична конференція «Управління водними ресурсами в умовах змін клімату», присвяченої Всесвітньому дню води. 21 березня 2017 р. м. Київ. ІВПіМ, Наукове видання К.: 2017 с. 30-31 (Волк П.П, .Рокочинський А.Н.)

3. Удосконалення методичних підходів до оцінювання екологічної ефективності природно-меліоративних режимів осушуваних земель /Вісник Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського. – Випуск 1 (102) Кременчук: КрНУ, 2017. –С. 98-103 Індексується у загальнодержавній базі даних «Україніка наукова» (реферативний журнал «Джерело») і реферативному журналі ВІНІТІ (РАН), а також у міжнародних наукометричних базах даних «Ulrich’s Web Global Serials Directory», «eLIBRARY», «Index Copernicus», «Polish Scholarly Bibliography», «Infobase Index», «Inspec», «Open Academic Journals Index», «Google Scholar», «CiteFactor» і «Scientific Indexing Services». (Волк П.П, Рокочинський А.Н., Фроленкова Н. А.)

4. Структура метеорологического обеспечения системного управления пропуском паводков в условиях Прикарпатья Природообустройство / Научно-практич. журнал. №2 М.:ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 2017С.– 42-57 Фахове видання 9А.Н. Рокочинский, Я.Я. Зубик, Д.Н. Трофимчук0

5. Актуальность вопросов по адаптации осушаемых земель к измечиваемым климатическим условиям /Сб. материалов конференции /Актуальные проблемы наук о земле: использование природных ресурсов и сохранение окружающей среды. В двух частях. Ч.1 Брест; БргУ им А.С.Пушкина: 2017. – с.277-279 (Волк П.П,Рокочинський А.Н.,

                  2018

1. Патент 125142 Україна, МПК (2018.01) А01С 7/00. Спосіб освоєння рисової сівозміни / А.М. Рокочинський, Д.М. Ричко, Л.А.Волкова, П.І. Мендусь, В.О. Турченюк; власник НУВГП. – № 2017 12934; заявл. 26.12.2017; опублік. 25.04.2018, Бюл. № 8.

                    2019
 

1. Волкова Л.А. Рокочинський А.М., Козішкурт С.М. Шляхи скорочення водоспоживання // Матеріали міжнар.НПК, присвяченої Всесвітньому дню водних ресурсів, 21.03 2019, Київ.-С.197-198.

2. Волкова Л.А. Рокочинський А.М., Козішкурт С.М. Наукове забезпечення інтегрованого управління басейну річки на засадах комплексного використання водних ресурсів // Роль наук про Землю в народному господарстві: стан і перспективи (присв. Всесвітньому Дню Землі). Зб. мат. міжнар. наук.-пр. конф. – Херсон: ДВНЗ ХДАУ, 2019. – С 49-53.

3. Волкова Л.А., Козішкурт С.М., Кушнірук Ю.С., Рокочинський А.М. Якість довкілля як показник медико-екологічного ризику території // ADVANCES OF SCIENCE: Proceedings of articles the international scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 27 June 2019. – Czech Republic, Karlovy Vary: Skleněný Můstek – Ukraine, Kyiv: MCNIP, 2019.– ISBN 978-80-7534-078-8.- С.132-144.

4. Волкова Л.А., Козишкурт С.Н.Особенности природопользования и природообустройства полесских районов Ровенской области // Актуальные проблемы наук о Земле: исследования трансграничных регионов : сб.матер. IV междунар. научно-практич. конфер. Брест, 12-14.09.19 г. – Брест : БрГУ, 2019. – Ч. 2.– С. 220-222.

E-mail