192 Будівництво та цивільна інженерія (раціональне використання і охорона водних ресурсів) (бак)

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
Навчально-науковий інститут водного господарства та природокористування
Nni-v.png
Логотип ННІ
Випускова кафедра
Кафедра водогосподарського будівництва та експлуатації гідромеліоративних систем
Форма навчання
денна, заочна
Створена на базі спеціальності за переліком 2010
6.060103 Гідротехніка (водні ресурси)
Отримаємо кваліфікацію
бакалавр-будівельник, технолог-гідротехнік
Контактна інформація
м. Рівне, вул. Приходька, 79, корп. № 4, к. 407
kaf-vbegs@nuwm.edu.ua
тел. (0362) 26-18-30


{{#invoke:Message box|mbox}}

 • На базі нашого університету в 2016 році розпочинається підготовка бакалаврів за освітньою програмою «Раціональне використання і охорона водних ресурсів» в рамках спеціальності "192 Будівництво та цивільна інженерія". Наш університет має багаторічний досвід підготовки бакалаврів «Гідротехніка (водні ресурси)» (за переліком спеціальностей 2010) які отримували кваліфікацію "технолог-гідротехнік", і на базі яких готувались спеціалісти та магістри трьох спеціальностей, в тому числі і магістрів «Раціональне використання і охорона водних ресурсів». Відповідно переліку 2015 дані спеціальності ввійшли до складу спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія. А тому для підготовки фахівців - будівельників ОКР "Бакалавр", які крім загальнобудівельних дисциплін більш глибоко вивчають особливості раціонального використання і охорони водних ресурсів і було започатковано дану нову освітню програму.
 • Сучасний ринок праці вимагає при підготовці фахівці, і, особливо, у водогосподарській галузі не лише вміння ефективно використовувати водні ресурси для потреб народного господарства, але і розуміння суті принципів впливу діяльності людини на природне середовище та явищ природи на життєдіяльність людини. Саме на такий шлях спрямована діяльність кафедри при підготовці студентів за новою освітньою програмою.
 • Бакалаври спеціальності "192 Будівництво та цивільна інженерія" спеціалізація «Раціональне використання і охорона водних ресурсів» проходять навчання з проектування, будівництва та експлуатації водопідвідних і водовідвідних, протипаводкових, протифільтраційних, протизсувних, протиерозійних та інших водогосподарських і природоохоронних систем і споруд, досліджують вплив шкідливої дії води на навколишнє середовище та ін.
 • Наші випускники можуть займатись проектуванням, технічною експлуатацією і реконструкцією як окремих природоохоронних споруд та водогосподарських об'єктів так і цілих систем водного господарства, охорони навколишнього природного середовища, об'єктів водопостачання, рибного господарства, санітарних і рекреаційних об'єктів. Бакалаври отримують необхідні базові знаннями в області створення новітніх та енергозберігаючих технологій в області раціонального природокористування і збереження довкілля.

ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ*

Цикл загальної підготовки

Навчальні дисципліни соціально- гуманітарної підготовки
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Історія та культура України
 • Філософія
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
Навчалльні дисципліни природничо-математичної підготовки
 • Вища математика
 • Безпека життєдіяльності та цивільний захист
 • Інформатика та комп'ютерна техніка
 • Основи екології
 • Хімія
 • Фізика
 • Теоретична механіка
Навчальні дисципліни фундаментальної підготовки
 • Інженерна геодезія
 • Інженерна графіка
 • Будівельне матеріалознавство
 • Опір матеріалів та будівельна механіка
 • Інженерна гідрологія
 • Метрологія і стандартизація
 • Гідравліка
 • Електротехніка
 • Геологія та гідрогеологія

Цикл професійної підготовки

Навчальні дисципліни фахової підготовки за спеціальністю
 • Будівельні конструкції
 • Будівельна техніка
 • Гідравлічні машини та насосні станції
 • Водні ресурси, їх використання та охорона
 • Основи водного господарства та природооблаштування
 • Механіка ґрунтів, основи і фундаменти
 • Організація і технологія будівельних робіт у водогосподарському будівництві
Навчальні дисципліни фахової підготовки за спеціалізаціями
 • Гідротехнічні меліорації
 • Гідротехнічні споруди
 • Водопостачання та водовідведення
 • Експлуатація водогосподарських об'єктів
 • Основи автоматики і автоматизації виробничих процесів
 • Організація і технологія водогосподарських робіт
 • Організаційно-технологічне забезпечення будівництва
 • Виробнича база будівництва

Навчальні дисципліни вільного вибору

Блок 1 Раціональне використання і охорона водних ресурсів
 • Спецкурс (кошик)
 • Спецкурс (кошик )
 • Відновлення водних ресурсів
 • Інформаційні технології у водному господарстві
 • Основи наукових досліджень
 • Системний аналіз використання водних ресурсів
Блок 2 Віськова підготовка
 • Спецкурc (кошик)
 • Військова підготовка

Практики

Навчальні практики
 • Навчальна практика з інженерної геодезії
 • Навчальна практика з будівельного матеріалознавства
 • Навчальна практика з геології та гідрогеології
 • Навчальна практика з грунтознавства
 • Навчальна практика з гідрології
Виробничі практики
 • Інженерно-меліоративна виробнича практика
 • Виробничо-технологічна практика

Державна атестація

* - даний перелік є базовим і може незначно змінюватись

ВГБ рекл1.gif

Професійна діяльність

Професійні назви робіт, які здатен виконувати бакалавр спеціальності "192 Будівництво та цивільна інженерія" спеціалізація «Раціональне використання і охорона водних ресурсів»

 • Лаборант, технік-гідролог; технік-лаборант; технік-гідротехнік, технік-проектувальник
 • Технік з експлуатації і ремонту обладнання, технік по експлуатації мереж і споруд водопровідно-каналізаційного господарства
 • Кресляр, кресляр-конструктор
 • Технік з метрології, нормуванню праці, плануванню, обліку
 • Інспектор з контролю за технічним наглядом будівель
 • Інженер з охорони праці та техніки безпеки, інженер з технічного нагляду, інспектор гідротехнік
 • Майстер виробничого навчання

Первинна посада, тобто посада, професійну діяльність за якою здатен виконувати випускник відповідного кваліфікаційного рівня одразу після закінчення НУВГП і якість виконання завдань якої гарантує НУВГП - відповідно до перелічених вище професійних назв робіт у відповідних видах діяльності.

Професійна діяльність бакалавра на первинних посадах полягає у:
 • реалізації загальних функцій управління шляхом здійснення переважно операторських і частково адміністраторських процедур праці;
 • прийнятті оперативних рішень у межах своєї компетенції; функціональній та інформаційній підготовці проектів рішень;
 • оперативному управлінні первинними підрозділами – лінійними (основна діяльність) або функціональними (підготовча та допоміжна діяльність), а також самостійними організаціями, які пере¬важно не мають апарата управління;
 • керівництві підлеглими, компетенція яких не вища за технічних службовців чи молодших спеціалістів.
Основні напрями професійної діяльності
 • інформаційно-аналітична,
 • виробничо-економічна,
 • обліково-контрольна.

Бакалавр, за умов набуття відповідного досвіду, може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності як:

 • організаційно-управлінська,
 • маркетингова,
 • адміністративно-господарська.

ВИПУСКНИК ЗМОЖЕ**

Аналізувати: · стан водогосподарських об'єктів та сільськогосподарських угідь · ефективність використання меліоративних земель
Розробляти: · державні та галузеві стандарти · проекти будівництва, відновлення та реконструкції водогосподарських об’єктів
Організовувати: · моніторинг стану сільськогосподарських угідь та водогосподарських об’єктів · будівництво, реконструкцію та догляд водогосподарських об’єктів
Забезпечувати: · високу якість проектування, будівництва та реконструкції водогосподарських об’єктів
Контролювати: · якість виконаних робіт та завдань
Зможе працювати: · технологом-гідротехніком, техніком-гідротехніком, техніком-гідрометристом, інспектором з використання водних ресурсів, інспектором з використання водних ресурсів, інженером-проектувальником в проектних, будівельних, експлуатаційних, управлінських, науково-дослідних організаціях та установах, басейнових та обласних управліннях водних ресурсів, управліннях каналів, організаціях будівництва водогосподарських об’єктів, навчальних закладах водогосподарського профілю. ** - після затвердження стандарта перелік може бути частково зміненим.