Юрчик Галина Миколаївна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Професійний шлях

Юрчик Галина Миколаївна

У 2004 році закінчила з відзнакою Національний університет водного господарства та природокористування за спеціальністю "Управління персоналом і економіка праці". Закінчила аспірантуру і у 2010 році успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Протягом 2004-2010 рр. працювала асистентом на кафедрі трудових ресурсів та підприємництва, з 2011р. – старшим викладачем, з 2012 р. – доцентом цієї ж кафедри. З 2015 року керує науковим гуртком "Економічна теорія та історія економічної думки" економічного відділення Рівненської Малої академії наук учнівської молоді.

Освіта

 • загальноосвітня середня школа №1 смт. Ратно Волинської області (1989-1999 рр.);
 • Національний університет водного господарства та природокористування – здобуття освітнього рівня «бакалавр» та «магістр» за спеціальністю «Управління персоналом і економіка праці» (1999-2004 рр.)
 • аспірантура (НУВГП, м.Рівне, 2005-2009 рр.);

Науковий ступінь, вчене звання

 • 2010 р. – здобуття наукового ступеня кандидат економічних наук (НУВГП).

Тема дисертації: “Регулювання зайнятості населення регіону (на прикладі Рівненської області) ” за спеціальністю 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика; науковий керівник - д.е.н., професор Безтелесна Людмила Іванівна

 • 2012 р. – присвоєння вченого звання доцента.

Дисципліни, що викладаються

 • планування і організація бізнесу
 • ринок праці
 • системи і механізми соціального захисту
 • основи економіки та ін.

Наукові інтереси

Зайнятість, ринок праці та соціальний захист населення.

Основні публікації та розробки

Методичні рекомендації

 1. 06-05-61 Юрчик, Г. М. (2019) Методичні рекомендації до виконання і захисту курсової роботи з навчальної дисципліни «Планування і організація бізнесу» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Бізнес-аналітика» денної та заочної форм навчання. http://ep3.nuwm.edu.ua/13773/
 2. 06-05-61 Методичні рекомендації до виконання і захисту курсової роботи з навчальної дисципліни «Планування і організація бізнесу» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Бізнес-аналітика» денної та заочної форм навчання / Юрчик Г.М. / Рівне: НУВГП, 2019. - 43с. http://ep3.nuwm.edu.ua/13773/
 3. 06-05-62 Методичні рекомендації до практичних занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Системи і механізми соціального захисту» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Управління персоналом і економіка праці» денної та заочної форм навчання / Юрчик Г.М. / Рівне: НУВГП, 2019. - 28с. http://ep3.nuwm.edu.ua/13774/
 4. 06-05-45 Методичні рекомендації до практичних занять та самостійного вивчення дисципліни "Основи економіки" для студентів спеціальності 051 "Економіка" спеціалізацій «Управління персоналом та економіка праці», "Бізнес-аналітика", "Економічна кібернетика". / Юрчик Г.М. /Рівне: НУВГП, 2017. - 48 с.http://ep3.nuwm.edu.ua/8035/1/06-05-45.pdf
 5. 06-05-43 Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Ринок праці» для студентів спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Управління персоналом та економіка праці». / Юрчик Г.М. /Рівне: НУВГП, 2016. - 36 с. http://ep3.nuwm.edu.ua/5158/1/06-05-43.pdf
 6. 06-05-12 Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни для практичних занять та самостійного вивчення дисципліни «Нормування праці» для студентів денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки «Управління персоналом та економіка праці»/ Юрчик Г.М. /Рівне: НУВГП, 2014. - 48 с. http://ep3.nuwm.edu.ua/3801/1/06-05-12.pdf
 7. 06-05-08 Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни для самостійного вивчення дисципліни та виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Конфліктологія» для студентів денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки «Управління персоналом та економіка праці»/ Юрчик Г.М. /Рівне: НУВГП, 2014. - 31 с. http://ep3.nuwm.edu.ua/3813/1/06-05-14.pdf

Навчальні посібники та підручники

 1. Юрчик Г.М., Безтелесна Л.І. Державне регулювання зайнятості. Підручник – Рівне: НУВГП, 2006. – 210с. http://ep3.nuwm.edu.ua/1807/1/006%20zah.pdf
 2. Юрчик Г.М., Гуменюк В.Я. Планування та організація виробничої діяльності підприємства. Навч. посібник.  Рівне: НУВГП, 2010. - 145с.http://ep3.nuwm.edu.ua/1849/
 3. Юрчик Г.М., Безтелесна Л.І. Ринок праці. Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2012. – 270с.http://ep3.nuwm.edu.ua/1868/
 4. Юрчик Г.М., Самолюк Н.М. Трудові договірні відносини: Навчальний посібник. – Рівне : НУВГП, 2018. – 341 с. http://ep3.nuwm.edu.ua/14017/

Робочі програми

 1. Робоча програма навчальної дисципліни «Управління конфліктами» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Управління персоналом і економіка праці» спеціальності 051 «Економіка» http://ep3.nuwm.edu.ua/17132/
 2. 06-05-42 Юрчик Г.М. Робоча програма навчальної дисципліни «Системи і механізми соціального захисту» для здобувачів вищої освіта першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка» за освітньою програмою «Управління персоналом і економіка праці» http://ep3.nuwm.edu.ua/13469/
 3. 06-05-41 Юрчик Г.М. Робоча програма навчальної дисципліни «Планування і організація бізнесу» для здобувачів вищої освіта першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка» за освітніми програмами «Управління персоналом і економіка праці», «Бізнес-аналітика» http://ep3.nuwm.edu.ua/13456/
 4. 06-05-16 Юрчик Г.М., Робоча програма навчальної дисципліни «Ринок праці» для студентів, які навчаються за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізацією "Управління персоналом і економіка праці"(2018) http://ep3.nuwm.edu.ua/11157/1/06-05-16.pdf
 5. 06-05-12 Юрчик, Г.М. Робоча програма навчальної дисципліни «Основи економіки» для студентів, які навчаються за спеціальністю 051 «Економіка» (2017) http://ep3.nuwm.edu.ua/7543/1/06-05-12.pdf
 6. 06-05-08 Юрчик, Г. М. Робоча програма навчальної дисципліни «Конфліктологія» для студентів всіх спеціальностей НУВГП (2016) http://ep3.nuwm.edu.ua/5247/1/06-05-08.pdf

Дисертація, автореферат дисертації

 • РА369958 Юрчик Г.М. [1] Регулювання зайнятості населення регіону (на прикладі Рівненської області) [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Юрчик Галина Миколаївна ; НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. - К., 2010. - 20 с.
 • ДС125821 Юрчик Г.М. [2] Регулювання зайнятості населення в регіоні (на прикладі Рівненської області) [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Юрчик Галина Миколаївна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рiвне, 2010. - 215 https://www.academia.edu/35031164/diser

Монографії

 • Юрчик Г.М., Безтелесна Л.І. Прогнозування та регулювання зайнятості населення регіону. Монографія, - Рівне: НУВГП, 2010. – 222с.https://www.academia.edu/35118045/monografiya.pdf

Колективні монографії

 • Юрчик Г.М., Самолюк Н.М. Фінансування соціальної політики в Україні в умовах дефіциту державного бюджету та державного боргу // Konzeptuelle grundsatze des wirtschaftswachstums bei der globalisierung: kollektive Monographie / herausgegeben vom Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Professor W. Jatsenko. – Verlag SWG imex GmbH Nurberg, Deutschland, 2016.- р. 240-253. https://www.academia.edu/35242254/monografiyu.pdf
 • Юрчик Г.Н., Самолюк Н.Н.Управление расходами на профессиональное развитие человеческого капитала в системе обеспечения конкурентоспо-собности предприятий // Украина и Беларусь: ресурсы предприни-мательства: монография / П.Ю. Храпко [и др.] ; под науч. ред. Л.Е. Совик. – Пинск : ПолесГУ, 2017. – с. 134-140.

Наукові статті

2020 рік

 • Bilan, Y.; Mishchuk, H.; Samoliuk, N.; Yurchyk, H. Impact of Income Distribution on Social and Economic Well-Being of the State. Sustainability 2020, 12, 429.- https://doi.org/10.3390/su12010429 (Scopus, Web of Science)

2019 рік

 • Особливості соціального захисту сімей в Україні // Україна: аспекти праці. -2019. - №2, с. 25-34. (співавтор Давидчук Б.Б.) http://uap.in.ua/download/all/Vy-pusky-_2019_roku/UAP_2_19_m.pdf
 • Вплив тіньової економіки на соціальну безпеку в Україні // Східна Європа: економіка, бізнес, управління. Електронне наукове фахове видання. Вип. 4 (21). – 2019. – С. 436-445.
 • Соціальне виключення: проблеми визначення та оцінювання масштабів в Україні // Демографія та соціальна економіка. – К., 2019, № 1 (35). – С. 166-181 (співавтор Міщук Г.Ю.) http://dse.org.ua/arhcive/35/11.pdf
 • Теоретичні аспекти соціального захисту сімей в Україні // Вісник НУВГП: зб. наук. пр.: вип. 2 (82). – Рівне, 2018. – С. 240-253. (співаавтор Давидчук Б.Б.) http://ep3.nuwm.edu.ua/14619/

2018 рік

 • Тенденції розвитку та соціально-економічна значимість малого бізнесу в Україні // Вісник НУВГП: зб. наук. пр.: вип. 3 (83). – Рівне, 2018. – С. 214-225 (співавтор Коваль А.)

http://ep3.nuwm.edu.ua/15287/1/Ve8321%20%D0%B7%D0%B0%D1%85.pdf

 • Тенденції та напрями подолання безробіття в Україні // Вісник НУВГП: зб. наук. пр.: вип. 3 (83). – Рівне, 2018. – С. 226-236 (співавтор Човпило М.) http://ep3.nuwm.edu.ua/15288/1/Ve8322%20%D0%B7%D0%B0%D1%85.pdf
 • Вплив інфляції на національний ринок праці // Соціально-трудові відносини: теорія і практика: Збірник наукових праць, 2018. - №1(15). – С. 236-248. http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/24773
 • Теоретичні аспекти формування, розподілу та перерозподілу доданої вартості // «Економіка та суспільство». – 2018. - № 14. (співавтор Самолюк Н.М.). http://economyandsociety.in.ua
 • Mishchuk H., H. Yurchyk, Bilan Y. Shadow incomes and real inequality within the framework of leadership and social change // Leadership for the Future Sustainable Development of Business and Education. Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2018. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-74216-8_10
 • Генезис та еволюція соціальної політики // Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове фахове видання. - Випуск 22. – С. 730-738. http://global-national.in.ua/issue-22-2018/30-vipusk-22-kviten-2018-r/3990-yurchik-g-m-genezis-ta-evolyutsiya-sotsialnoji-politiki
 • Сутність та суб’єктно-об’єктна спрямованість соціальної політики у світлі сучасного наукового дискурсу // Інфраструктура ринку: електронний науково-практичний журнал. – Випуск 17.- С. 334-342. http://market-infr.od.ua/journals/2018/17_2018_ukr/57.pdf.

2017 рік

 • Монополії в економіці: теоретичний аспект та реалії в Україні // Вісник НУВГП: зб. наук. пр.: вип. 3 (79). – Рівне, 2017. – С. 117-128.
 • Плинність персоналу: індикатор кадрової безпеки підприємства // Економіка та суспільство: Електронне наукове фахове видання. Випуск 12. – 2017.-С. 500-508. (співавтор Самолюк Н.М.) http://economyandsociety.in.ua/journal/12_ukr/84.pdf
 • Пріоритети державної політки зайнятості у контексті подолання дефіциту гідної праці в Україні // Соціально-трудові відносини: теорія і практика: Збірник наукових праць, 2017. - №2(14). – С. 236-248.http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/22605/1/236-248.pdf
 • Інвестування підприємств у розвиток персоналу: особливості, віддача та інструменти стимулювання // Вісник Хмельницького національного університету: Науковий журнал, 2017.- №2, Том. 1. Економічні науки.- С. 64-68 (співавтор Самолюк Н.М.).https://www.academia.edu/35246100/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_.pdf
 • Вплив циклічності економічного розвитку на ринок праці України // Стратегія економічного розвитку України: Збірник наукових праць. - К: ДВНЗ КНЕУ, 2017. - №40. – С. 35-49. http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/21884/1/35-49.pdf
 • Система соціальної допомоги в Україні як складова національної соціальної політики // Соціально-трудові відносини: теорія і практика: Збірник наукових праць, 2017. - №1(13). – С. 230-242. http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/21622/1/230-242.pdf

2016 рік

 • Програма житлових субсидій в Україні як індикатор соціальної відповідальності держави // Україна: аспекти праці, 2016. - №7-8. – С. 33-42 (співатор Міщук Г.Ю.)https://www.academia.edu/35242492/_statta_.pdf
 • Оцінювання диференціації доходів населення України з урахуванням їх тіньової компоненти // Демографія та соціальна економіка. – К., 2016, № 3 (28). – С. 133-144 (співавтор Самолюк Н.М.)http://nbuv.gov.ua/UJRN/dse_2016_3_13
 • Тіньова зайнятість населення: сутність, масштаби та соціально-економічні наслідки в Україні // Вісник НУВГП: зб. наук. пр.: вип. 4 (76). – Рівне, 2016. – С. 153-163.
 • Жилищные субсидии в Украине в контексте сбалансирования социальной ответственности государства и населения в условиях повышения жилищно-коммунальных тарифов // International Journal of New Economics and Social Sciences. – 2016. - № 1(3). – р. 326-336. http://www.ijoness.esy.es/myfiles/arhiv_journals/2_2016_1_98.pdf
 • Дискримінація на ринку праці: прояви, вітчизняний і європейський досвід подолання // Соціально-трудові відносини: теорія і практика: Збірник наукових праць, 2016. - №2(12). – С. 118-128. http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/19410/1/118-128.pdf
 • Зарубіжний та вітчизняний досвід соціального підприємництва // Україна: аспекти праці, 2016. - №5-6. – С. 17-24. (співавтор Пилипчук Р.Р.)https://www.academia.edu/35242432/_statta.pdf
 • Социальная безопасностьи защита населения Украины в условиях инфляции // International Journal of New Economics and Social Sciences № 2 (4) 2016. - С. 315-324. (співавтор Самолюк Н.М.)http://www.ijoness.esy.es/myfiles/arhiv_journals/2_2016_267_358.pdf
 • Особливості розвитку соціально-трудових відносин на вітчизняному ринку праці // Вісник НУВГП: зб. наук. пр.: вип. 1 (73). – Рівне, 2016. – С. 180-189. http://ep3.nuwm.edu.ua/4459/

2015 рік

 • Особливості фінансування соціальної політики в Україні // Соціально-трудові відносини: теорія і практика: Збірник наукових праць, 2015. - №2(10). – С. 184-194. http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/12248/1/184-195.pdf
 • Соціальний захист зайнятого населення України в умовах економічної нестабільності // Україна: аспекти праці, 2015. - №1. – С. 34-42. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uap_2015_1_8
 • Соціальний захист материнства в Україні // Вісник НУВГП: зб. наук. пр.: вип. 1 (69). – Рівне, 2015. – С. 197-206/http://ep3.nuwm.edu.ua/4001/
 • Макроэкономические закономерности и рычаги регулирования рынка труда Украины //International Journal of New Economics and Social Sciences. – 2015. - №2(2). – р. 67-80. http://www.ijoness.esy.es/myfiles/arhiv_journals/2_2015_1_139.pdf

2014 рік

 • Механізм державного регулювання національного ринку праці в сучасних умовах //Україна: аспекти праці, 2014. - №3. – С. 11-20. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uap_2014_3_4
 • Аналіз та механізми подолання бідності в Україні // Статистика України, 2014. - №1 (64). – С. 25-31. (співавтор Самолюк Н.М.)http://nbuv.gov.ua/UJRN/su_2014_1_6
 • Удосконалення системи соціального захисту багатодітних сімей // Україна: аспекти праці, 2014. - №6. – С. 22-27. (співавтори Безтелесна Л.І., Нагай Ю.В.)http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uap_2014_6_5
 • Аутсорсинг персоналу – новітній інструмент оптимізації витрат підприємств // Соціально-трудові відносини: теорія і практика: Збірник наукових праць, 2014. - №2(8). – С. 117-123 (співатор Самолюк Н.М.)http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/5841/1/117-123.pdf
 • Freelance як сегмент транснаціонального ринку праці в умовах глобалізації // Вісник НУВГП: зб. наук. пр.: вип. 2 (66). – Рівне, 2014. – С. 458-465/

2013 рік

 • Договірно - правові форми закріплення соціально - трудових відносин у контексті їх відповідності інтересам суб'єктів ринку праці // Україна: аспекти праці, 2013. - № 2. - С. 20-24.http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uap_2013_2_6
 • Соціальна справедливість у солідарній системі пенсійного забезпечення України // Україна: аспекти праці, 2013. - № 3. - С. 21-23 (співавтор Безтелесна Л.І.)http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uap_2013_5_6
 • Формування вартості робочої сили у контексті відповідності інтересам суб'єктів ринку праці // Статистика України №3, 2013. – Київ. – С. 20-27 (співавтор Самолюк Н.М.)http://nbuv.gov.ua/UJRN/su_2013_2_6
 • Проблеми "гендерної асиметрії" на ринку праці України // Соціально - трудові відносини: теорія і практика. Збірник наукових праць. №1 (5), 2013. - К.: КНЕУ, - С.46-53 (співавтор Самолюк Н.М.) http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/4610/1/46%20-53.pdf
 • Оцінювання масштабів і наслідків тіньової зайнятості в Україні // Соціально - трудові відносини: теорія і практика. Збірник наукових праць. №1 (5), 2013. - К.: КНЕУ, - С.137-143 http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/4673/1/137%20-%20144.pdf
 • Юрчик Г.М. Сутність та складові соціальної політики: теоретичний аспект // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць, 2013. - №2 (49). – Ч. 2. – С. 141-147 (співавтор Безтелесна Л.І.)http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2013_2%282%29__23
 • Юрчик Г.М. Вплив законодавчих змін на функціонування ринку праці // Вісник НУВГП: зб. наук. пр.: вип. 3 (63). – Рівне, 2013. –С. 437-447 (співавтор Саєнко М.)
 • Юрчик Г.М. Планування пенсійного забезпечення регіону: демографічний та соціально-економічний аспект // Соціально-трудові відносини: теорія і практика: Збірник наукових праць, 2013. - №2(6). – С. 142-149 http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/4917/1/142%20-%20149.pdf

2012 рік

 • Удосконалення механізму соціального захисту дітей в Україні // Україна: аспекти праці. Науково-економічний та суспільно-політичний журнал. Випуск 4. – Київ, 2012. – С.38-45. (спіавтори Безтелесна Л.І., Максимчук Т.)
 • Макроекономічні закономірності функціонування національного ринку праці // Статистика України: Науково інформаційний журнал. №1 (56). – Київ, 2012. – С. 22-28. (співавтор Безтелесна Л.І.)http://nasoa.edu.ua/wp-content/uploads/periodicals/s-ukr/2012(56)1.pdf
 • Проблеми та напрями удосконалення соціального захисту безробітних в Україні // Формування ринкової економіки: зб. наук. пр. – Т.2. – К.: КНЕУ, 2012. – С. 661-671. (співавтор Самолюк Н.М.)http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/3766/1/661%20-%20671.pdf
 • Проблеми та напрями удосконалення соціального захисту зайнятих в Україні // Соціально-трудові відносини: теорія і практика.- К.: КНЕУ, 2012 р. - С. 120-128. http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/2351/1/Yurchik.pdf
 • Стимулювання розвитку самозайнятості: соціально-економічні та правові аспекти // Вісник НУВГП: Зб. наук. праць. - Випуск 2 (58). - С. 225-232.
 • Аналіз та оцінювання методів відбору персоналу підприємства // Вісник НУВГП: зб. наук. пр.: вип. 4 (60). - Рівне, 2012. - С. 181-188. (співавтор Самолюк Н.М.)

2011 рік

 • Особливості реабілітації інвалідів у трудовій сфері: вітчизняний та зарубіжний досвід // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі (серія: “Економічні науки”), 2011. - №4 (49) Ч.2. – С. 24-27. https://www.academia.edu/35242337/stattu_.pdf
 • Оцінювання рівня життя населення України в контексті міжнародних стандартів // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць. Випуск 2 (42). – Одеса, 2011. – С. 15-21 (Співавтор Безтелесна Л.І.)http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2011_2_4

2010 рік

 • Удосконалення соціального партнерства як складової системи соціального захисту зайнятих // Формування ринкової економіки: зб.наук.праць. – Спец.вип.: у 3 т. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. Т.2 – К.: КНЕУ, 2010 – С.22-32 (співавтор Безтелесна Л.І.)http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/2820/1/Beztelesna.pdf
 • Удосконалення соціального захисту інвалідів в Україні // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природо-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. Збірник наукових праць. – Київ, СЕУ / Рівне, НУВГП. – 2010. Випуск XVI. №1. – С.293-303 (співавтор Безтелесна Л.І.).http://ep3.nuwm.edu.ua/6645/

2004-2009 роки

 • З досвіду розробки програм зайнятості // Економіка України.– 2008. – №5.– С.85–90. (Співавтор: Безтелесна Л.І.)
 • Сутність, чинники та наслідки нелегальної зайнятості // Вісник соціально-економічних досліджень Вип. 32 / Одес. держ. екон. ун-т. – Одеса: ОДЕУ, 2008. – С. 441-446.
 • Удосконалення організаційно-економічного механізму регулювання зайнятості населення регіону // Вісник НУВГП: Зб.наук. пр. Економіка. Вип. 4 (44). Ч. 5. – Рівне, 2008. – С. 140-147.
 • Фінансово-економічний механізм стимулювання самозайнятості населення регіону // Вісник НУВГП: Зб. наук. праць вип. 3 (43). – Рівне, 2008. – С. 250–256.
 • Визначення пріоритетів розвитку підприємництва і зайнятості населення // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – Полтава, 2008. – С. 99-102. (Співавтор: Гуменюк В.В.)
 • Удосконалення регулювання зайнятості населення регіону // Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. Спец. вип. Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики. – Т.2. Ч. II. – КНЕУ, 2007. – С. 901-913. http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/19681/1/901-914.pdf
 • Пріоритети державної політики регулювання ринку праці // Вісник НУВГП: Зб. наук. праць (випуск1). – Рівне, 2007. – С. 227-235.
 • Методика прогнозування зайнятості населення регіону: науково-практичні засади // Социально-экономические аспекты промышленной политики. Актуальные проблемы управления человеческими ресурсами и маркетинга в контексте стратегии развития Украины: Сб. науч. тр. В 3 т. – Т. 2 / НАН Украины. Ин-т экономики про-сти. – Донецк, 2007. – С. 78–85.
 • Економічний механізм регулювання зайнятості населення регіону // Вісник НУВГП: Зб. наук. пр. – Рівне, 2007.- С. 365-372.
 • Удосконалення системи регулювання зайнятості населення // Социально – экономические аспекты промышленной политики. Управление человечискими ресурсами: государство, регион, предприятие: Сб. науч. тр. в 3 т. – Т. 2 / НАН Украины. Ин-т экономики промышленности. – Донецк, 2006. – С.24-32. (Співавтор: Безтелесна Л.І.)
 • Прогнозування зайнятості населення регіону: методологія та практика // Вісник НУВГП: Зб. наук. праць вип. 3. – Рівне, 2006. – С. 241-252. (Співавтор: Безтелесна Л.І.)
 • Метотодологічно – інформаційні аспекти прогнозування зайнятості населення // Україна: аспекти праці.– 2006.– № 7. – С. 13–17. (Співавтор: Безтелесна Л.І.)https://www.academia.edu/35242309/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_.pdf
 • Форми державного сприяння розвитку молодіжного підприємництва // Вісник НУВГП: Зб. наук. праць вип. 3. – Рівне, 2006. – С. 186–194. (Співавтор: Похно І.О.)
 • Удосконалення механізмів державного регулювання молодіжного сегменту ринку праці // Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики. Т.1. Сучасні технології управління людськими ресурсами.- К.: КНЕУ, 2005.– С. 583 -591.
 • Методологічні засади прогнозування зайнятості населення // Вісник НУВГП: Зб. наук. праць ч. 3.– Рівне, 2004. – С. 442-449.

Тези доповідей

 • Юрчик Г.М. Теоретичні аспекти оцінювання ефективності соціальної політики // Економіка та сучасний менеджмент: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 14 вересня 2019 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – О.: ЦЕДР, 2019. – С. 84-87.
 • Можливості розвитку інформаційної економіки в регіоні // Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об’єднаних територіальних громад : матеріали ІІ Міжнародної науково-методичної конференції 13-14 грудня 2018 р. Рівне : НУВГП, 2018. –133-135 С. (співавтори: Міщук Г.Ю., Косік М.В.)
 • Методологічні засади оцінювання ефективності соціальної політики: теоретичний аспект//Перспективи сталого розвитку економіки: національний та регіональний аспекти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 21 вересня 2019 р.). – Дніпро: НО «Перспектива», 2019. – С. 73-76
 • Соціальна відповідальність бізнесу на національному ринку праці // Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвячена 25 річниці створення Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. - Луцьк, 2018. – С. 525-527.
 • Вплив тіньової економіки на первинні та вторинні доходи населення України // Соціально-трудова сфера в умовах інформаційної економіки: сучасний стан, проблеми та стратегічні напрями розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції; 26-29 листопада 2018 року. – К.: КНЕУ, 2018. – 39-43с. (співавтор Самолюк Н.М.)
 • Тінізація національного ринку праці як загроза соціальній безпеці держави // Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Луцьк, 7 груд. 2018 р., Частина 2 – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2018. – С. 207-211. (співавтор Самолюк Н.М.).
 • Мета соціальної політики в світлі сучасного наукового дискурсу // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції: Збірник тез VIІ Міжнародної науково-практичної конференції 17 травня 2018 року. Рівне: НУВГП, 2018. – С. 298-300.
 • Сутність та складові соціального захисту: теоретична концептуалізація // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції: Збірник тез VIІ Міжнародної науково-практичної конференції 17 травня 2018 року. Рівне: НУВГП, 2018. – С. 275-277. (співавтор - Давидчук Б.)
 • Фінансове забезпечення розвитку малого та середнього підприємництва на основі кредитування // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы: сборник трудов XII международной научно–практической конференции, УО "Полесский государственный университет", г. Пинск, 27 апреля 2018 г. – Пинск : ПолесГУ, 2018. – 101-103 с. (співатор Самолюк Н.М.).
 • Сучасний концепт соціальної політики // Стратегічні напрями економічної та соціальної політики у ринкових умовах: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 10 березня 2018 р.). – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2018. – 63-67с.
 • Продуктивність праці як індикатор конкурентоспроможності національної економіки // Конкурентоспроможність національної економіки: Матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 жовтня 2017 р. – К., 2017.– 569 с.(співавтор Самолюк Н.М.). http://econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2017/10/tezi.pdf
 • Соціальне виключення: теоретичний аспект та реалії в Україні // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції: Збірник тез VI Міжнародної науково-практичної конференції 27 квітня 2017 року. Рівне : НУВГП, 2017. – Ч.1. – С. 294-296. (співатор - Давидчук Б.).
 • Сутність та вимір соціальної безпеки: теоретико-методологічний аспект // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції: Збірник тез VI Міжнародної науково-практичної конференції 27 квітня 2017 року. Рівне : НУВГП, 2017. – Ч.1. – С. 327-330.
 • Пріоритети політки зайнятості у контексті подолання дефіциту гідної праці в Україні // Теорія та практика менеджменту безпеки: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / Відп. ред. проф. Л. М. Черчик. – Луцьк, 2017. – 215-216с.
 • Оцінка ефективності моделі соціального діалогу в Україні у контексті концепції гідної праці // Імперативи та інноваційні механізми забезпечення гідної праці в умовах становлення нової економіки : зб. тез доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. ; 25-26 квіт. 2017 р. — К. : КНЕУ, 2017. — С. 317-320 (співавтор Самолюк Н.М.)http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/21359/1/317-320.pdf
 • Сутність та система фінансування соціальної політики // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Управління економічними процесами: сучасні реалії і виклики». – Мукачево, 2017. – 232-234 с.http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/20434/1/Zbirnyk_tez_Mukachevo.pdf
 • Особенности профессионального обучения безработного населения в Украине// Современные подходы к организации дополнительного образования молодёжи и взрослых: проблемы и перспективы развития: сборник научных статей первой международной научно-методической заочной конференции. – Пинск : ПолесГУ, 2017.- С. 53-56 (соавтор Самолюк Н.Н.)
 • Мале підприємництво як «соціальний амортизатор» в Україні // Розвиток малого та середнього бізнесу в умовах глобалізації світової економіки: матеріали виступів Всеукраїнського молодіжного економічного форуму з міжнародною участю (в онлайн форматі) (27 квітня 2017 року). – Житомир : ЖДТУ, 2017. – 219-223. http://eztuir.ztu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/7084/219.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Развитие рынка труда Украины в русле евроинтеграционных стремлений // Актуальные проблемы социально-трудовых отношений: Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. – Махачкала: НИЦ «Апробация», 2016. – С. 327-330
 • Перспективи прийняття трудового кодексу в Україні у контексті забезпечення безконфліктності суб’єктів ринку праці // Збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів та студентів «Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту у контексті євроінтеграції». – Рівне, 2016. – С. 388-390
 • Тенденції розвитку національного ринку праці в умовах євроінтеграції // Збірник тез I Міжнародної науково-практичної конференції «Інституалізація процесів євроінтеграції: суспільство, економіка, адміністрування». – Рівне: НУВГП, 2016. – С. 99-101
 • Freelance як сегмент ринку праці в умовах розбудови інформаційної економіки // Сучасні тенденції розвитку науки в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, 12 травня 2016 р. – Рівне, 2016.- С. 70-73.(співавтор Самолюк Н.М.)
 • Розвиток сільського туризму в Україні // Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму Україні: Збірник тез І Міжнародної науково практичної конференції. – Березно, 20-21 травня 2016 р.: ГО «Рівненський центр маркетингових досліджень», Рівне: Видавець О. Зень. – С. 74-77 (співавтор Самолюк Н.М.)
 • Вітчизняний досвід соціального підприємництва // Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції молодих вчених – Львів, квітень 2016 р.: Львів: Видавництво Львівської політехніки. (співавтор Самолюк Н.М.)
 • Професійне навчання – важливий напрям підвищення конкурентоспроможності трудових ресурсів на ринку праці // Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (02 квітня 2015 р.). Збірник. – Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2015 р. – С. 196-200.
 • Тінізація економіки України як основа формування «парадержави» // Антикризове управління економікою України: нові виклики: Матеріали ІІІ Міжнародної науково–практичної інтернет–конференції: К.: КНЕУ, 201, С. 127-132. http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/14771/1/105-109.pdf
 • Соціальне підприємництво: сутність та співвідношення з дотичними поняттями // Трансформація соціально-трудової сфери: сучасні виклики, тенденції, домінанти інноваційного розвитку [Електронний ресурс] : матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., приуроч. до 50-я каф. Упр-ня персоналом та екон. праці КНЕУ ім. В. Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2015. – С. 134–136 Електрон. текст. дані: http://ir.kneu.edu.ua:8080/handle/2010/11848
 • Мотиваційний вплив спрощеної системи оподаткування на зайнятість населення регіону // Збірник тез II Міжнародної науково-практичної конференції «Державне управління та місцеве самоврядування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення». – Рівне, 2014. – С. 218-220.
 • Формування вартості робочої сили в Україні // Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення: матеріали * Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції молодих вчених – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 292-294с. (співавтор Самолюк Н.М.)
 • Фактори тінізації зайнятості населення в Україні // Збірник тез VI Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу України в контексті євроінтеграції». – Рівне: НУВГП, 2014.- С. 124-127.
 • Теоретичні основи розвитку самозайнятості населення в умовах ринку // Праці сьомої міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених "Управління розвитком соціально–економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання". Частина 2. – Донецьк: ДонНУ, 2006. – 268–270.