Рощик Ірина Анатоліївна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Рощик Ірина Анатоліївна

У 2001 р. з відзнакою закінчила Рівненський державний технічний університет (нині - НУВГП). На кафедрі трудових ресурсів і підприємництва працює з 2004 року. У 2007 році успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему "Трансформування економічних механізмів управління вищою освітою" за спеціальністю 08.02.03 - організація управління, планування і регулювання економікою. Автор більше 20 науково-методичних праць, в т.ч. навчального посібника з грифом МОНУ „Менеджмент продуктивності” (у спів- авторстві), колективних монографій "Механізми ринкового господарювання: галузеві особливості" та "Соціальний концепт суспільних та економічних процесів національного розвитку", монографії ”Трансформування економічних механізмів управління вищою освітою”. == Викладає дисципліни =="Технології управління персоналом", "Менеджмент продуктивності", "Облік і звітність в управлінні персоналом", "Статистика".

Наукові інтереси

Економіка і менеджмент вищої освіти, менеджмент персоналу та менеджмент продуктивності.

Контакт

 • e-mail: i.a.roshchyk@nuwm.edu.ua

Список праць

2019 рік

 • H. Mishchuk, I. Roshchyk, J. Sułkowska, S. Vojtovič Prospects of assessing the impact of external student migration on restoring country's intellectual potential (the case study of Ukraine). ECONOMICS & SOCIOLOGY. Vol. 12, No 3, 2019. P.209-219. DOI: 10.14254/2071-789X.2019/12-3/14.
 • Рощик І. А. Підвищення конкурентоспроможності національної економіки шляхом інтелектуалізації праці. Вісник НУВГП. Серія «Економічні науки» Випуск 4(88) 2019 р. С.237-251. https://doi.org/10.31713/ve420190.
 • Рощик І. А., Овсіюк М. В. Ключові показники результативності як основа мотивації працівників центрів надання адміністративних послуг. Вісник НУВГП. Серія «Економічні науки» Випуск 4(88) 2019 р. С.252-265. https://doi.org/10.31713/ve420190.
 • Рощик І. А. Диференціація заробітної плати за освітою як чинник розвитку інтелектуального людського потенціалу. Ринок праці та зайнятість населення. №1-2 (58) 2019. С.39-47. https://ipk-education.com/wp-content/uploads/2019/11/1-2-do-druku2.pdf
 • Білецький А. А., Клімов С. В., Ольховик О. І., Рощик, І. А. Організація і технологія будівельних робіт. Практикум. Рівне: НУВГП, 2019. 93 c.
 • Рощик І.А., Костюк В.А. Економічні механізми стимулювання виробництва енергоефективної продукції в Україні // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції: Збірник тез VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції 16 травня 2019 року. Рівне : НУВГП, 2019. – С.184-187.
 • Рощик І.А., Мазярчук А.В. Аналіз стимулюючої функції зарплати в Україні // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції: Збірник тез VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції 16 травня 2019 року. Рівне : НУВГП, 2019. – С.187-190.
 • Рощик І.А. Інтелектуальний потенціал як фактор економічної безпеки держави// Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы: сборник трудов XIІI Международной научно–практической конференции, УО «Полесский государственный университет», г. Пинск, 26 апреля 2019 г. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2019. – с.90-93.

2018 рік

 • Рощик І. А. Трансформування економічних механізмів підвищення ефективності використання водних ресурсів. Вісник НУВГП. Економічні науки: зб. наук. праць. Рівне : НУВГП, 2018. Вип. 4(84). С. 186-198. http://ep3.nuwm.edu.ua/16008/1/Ve8400%20%D0%B7%D0%B0%D1%85.pdf.
 • Рощик І.А. Система показників оцінювання платоспроможності населення України // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції: Збірник тез VIІ Міжнародної науково-практичної конференції 17 квітня 2018 року. Рівне : НУВГП, 2018. – С.288-290.

2017 рік

 • Мищук Г.Ю., Рощик И.А Интеллектуальная составляющая человеческого капитала как фактор повышения конкурентоспособности экономики // Украина и Беларусь: ресурсы предпринимательства : монография / П.Ю. Храпко [и др.] ; под науч. ред. Л.Е. Совик. – Пинск: ПолесГУ, 2017. – С. 129-134.
 • Рощик І.А. Інтелектуальна складова людського капіталу як рушійна сила національної конкурентоспроможності // Конкурентоспроможність національної економіки: Матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 жовтня 2017 р. – К., 2017. – C.446-449.
 • Рощик І.А. Економічні інструменти ругулювання інноваційної діяльності бізнесу // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки”, Львів, 18–19 травня 2017 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. - C.972-974.
 • Рощик І.А. Модель механізму економічного самоврядування навчальних підрозділів університету // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції: Збірник тез VI Міжнародної науково-практичної конференції 27 квітня 2017 року. Рівне : НУВГП, 2017. – Ч.1. – С.143-145
 • Інтелектуальний капітал як фактор підвищення продуктивності праці // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції: Збірник тез VI Міжнародної науково-практичної конференції 27 квітня 2017 року. Рівне : НУВГП, 2017. – Ч.1. – С.318-321. (співавтор - Мовчан В.)
 • Зарубіжний і вітчизняний досвід розвитку технопарків // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції: Збірник тез VI Міжнародної науково-практичної конференції 27 квітня 2017 року. Рівне : НУВГП, 2017. – Ч.1. – С.145-148. (співавтор - Петрашко Л.)
 • Інтелектуальний капітал: амортизаційна політика підприємства // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції: Збірник тез VI Міжнародної науково-практичної конференції 27 квітня 2017 року. Рівне : НУВГП, 2017. – Ч.1. – С.315-318. (співавтор - Ляшук О.)

2016 рік

 • Рощик І.А. Вимірювання продуктивності праці у роздрібній торгівлі (на прикладі магазинів електроніки і цифрової техніки) / І. А. Рощик // Вісник НУВГП. Економіка : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2016. – Вип. 2(74). – С. 190-198.

2015 рік

 • Рощик І.А. Управління вищою освітою: статистичне забезпечення // Соціальний концепт суспільних та економічних процесів національного розвитку [Текст]: Колективна монографія [Безтелесна Л.І., Сазонець І.Л. та ін.] : За наук. ред. д.е.н., проф. Безтелесної Л.І. - Рівне: Волин. обереги, 2015. - С. 88-98.

2014 рік

 • Формування навчальних планів в умовах впровадження європейської кредитно-трансферної системи // Управління якістю підготовки фахівців. Матеріали ХІХ міжнародної науково-методичної конференції. – Одеса: ОДАБА, 2014 - С.14-15 (співавтор - Білецький А. А.).
 • 06-05-34 Рощик І.А. (2014) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійного вивчення дисципліни „Облік і звітність в управлінні персоналом” для студентів спеціальності 8.03050501 „Управління персоналом та економіка праці”.
 • 06-05-26 Рощик І.А. (2014) Методичні рекомендації до виконання індивідуальної роботи „Облік і звітність в управлінні персоналом” для студентів спеціальності 8.03050501 „Управління персоналом та економіка праці”.

2013 рік

 • Рощик І.А. Статистика. Дистанційний навчальний курс для студентів напряму 6.030601 – «Менеджмент». – Рівне, 2013. – 219 с.

2012 рік

 • Трансформування економічних механізмів управління вищою освітою: Монографія. – Рівне: НУВГП, 2012. – 203 с. (співавтор - Гуменюк В.Я.).
 • Рощик І.А. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Статистика (соціально-економічна)» для студентів напряму 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці»/ Рощик І.А. – Рівне: НУВГП, 2012. – 39 с.
 • Рощик І.А. Статистика (соціально-економічна). Дистанційний навчальний курс для студентів напряму 6.030505 – «Управління персоналом та економіка праці». – Рівне, 2012. – 319 с.

2011 рік

 • Індикативне планування обсягів прийому до ВНЗ на договірних умовах / Збірник наукових праць. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. – Випуск ХVІІ, №2. – Київ, СЕУ / Рівне, НУВГП, 2011. – С.156-164. (співавтор - Гуменюк В.Я.)

2010 рік

 • Менеджмент продуктивності. Навч. посібник. – Рівне.: НУВГП, 2010 р. – 203 с. (співавтор - Гуменюк В.Я).

2009 рік

 • Рощик І.А. Науково-педагогічний потенціал кафедри трудових ресурсів і підприємництва Національного університету водного господарства та природокористування // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - Випуск 1. – Тернопіль, 2009. - С. 127-131.

2008 рік

 • Рощик І.А. Обґрунтування вибору державної стратегії розвитку вищої освіти в умовах глобалізації // Вісник соціально-економічних досліджень. Збірник наукових праць. – Одеса: ОДЕУ, 2008. – Вип.32. – С. 342-347.
 • Рощик І.А. Адаптація і застосування зарубіжних методів управління продуктивністю на вітчизняних підприємствах // Вісник НУВГП. Економіка. Збірник наукових праць. – Рівне: НУВГП, 2008.– Частина 5. – Випуск 4 (44). – С. 127-133.

2007 рік

 • Проблеми впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу // Нова педагогічна думка. Науково-методичний журнал. – Рівне, 2007. – C. 9-14 (співавтор - Білецький А. А.).

2006 рік

 • Рощик І.А. Трансформування економічних механізмів управління вищою освітою // Вісник НУВГП: Збірник наукових праць. Економіка. – Рівне: НУВГП, 2006. – Випуск 2 (34). – C. 193-201.

2005 рік

 • Механізми ринкового господарювання: галузеві особливості/ За ред. д.е.н., проф. Гуменюка В.Я. Рівне: НУВГП, 2005. – 281 с. (співавтори: Гуменюк В.Я., Король Б.О., Костюкевич Р.М., Мазур Н.О., Міщук Г.Ю., Орлов М.В.)
 • Entwicklungstendenzen und Probleme der nichstaatlichen Hochschuleinrichtungen in der Ukraine // Kwartalnik pedagogiczny. – Warszawa, 2005. - №3 (197). – S. 85-99.

2004 рік

 • Амортизаційний механізм відтворення основних засобів в системі вищої освіти // Економічні проблеми адаптації та розвитку вищої школи в умовах ринку: Збірник наукових праць. Ч.І./ Ред.кол.: Б.Т.Кліяненко (відп.ред.) та ін. – Донецьк: Інститут економіко-правових досліджень НАН України; Алчевськ: ДГМІ, 2004. – C.196-205.
 • Евристичне програмування і регулювання персоналу вищих навчальних закладів // Тези доповідей науково-практичної конференції „Розвиток корпоративного управління в глобальному середовищі”. – Тернопіль: ТОВ „Поліграфіст”, 2004. – C. 205-208.
 • Механізм ваучерів в контексті регулювання вищої освіти: недоліки і переваги // Вісник НУВГП: Збірник наукових праць. Економіка. – Рівне: НУВГП, 2004. – Вип.4 (28). – ч.ІІІ. – C. 367-378.
 • Трансформація вищої освіти в контексті євроінтеграції // Менеджер. Вісник ДДУУ: Науковий журнал. - Донецьк, 2004. – №3 (29). – C. 208-209.

2003 рік

 • Економічні механізми управління вищою освітою в контексті світового досвіду // Вісник УДУВГП: Зб. наукових праць. Економіка. – Рівне, 2003. – Вип.6 (19). – C. 97-107.
 • Застосування комерційного розрахунку у вищих навчальних закладах // Вісник Технологічного університету Поділля: Науковий журнал. – Хмельницький, 2003. - №2.–Т.1(50). Економічні науки. – C. 61-63.
 • Проблеми і механізми регулювання вищої освіти в Україні // Праці четвертої міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених „Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання”. Ч.5. – Донецьк: ДонНУ, 2003. – C. 280-282.
 • Реформування і стандартизація змісту вищої освіти: проблеми і перспективи // Вісник УДУВГП: розділ „Педагогіка”: „Сучасні технології навчання: проблеми та перспективи”. Збірник наукових праць, ч.1. – Рівне: УДУВГП, 2003. – C. 55-61. (співавтор - Гуменюк В.Я.)
 • Світова практика економічного управління закладами вищої освіти: порівняльний аналіз // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції “Управління в освіті”. – Львів: ДЦМОНУ, 2003. – C. 45-46.