Примачок Людмила Леонтіївна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Примачок Людмила Леонтіївна

Примачок Людмила Леонтіївна, 15 травня 1973 року народження, місце народження – селище міського типу Оржів, Рівненського району, Рівненської області. По закінченню 8 класу (1988 – 1991 рр.) вступила до Рівненського медичного училища й навчалась на денній формі за спеціальністю “Сестринська справа” й отримала кваліфікацію “медична сестра”.

Після закінчення училища (1991 – 1996 рр.) вступила до Рівненського державного педагогічного інституту й навчалась на педагогічному факультеті денної форми за спеціальністю “Педагогіка і психологія (дошкільна) та практична психологія”. По закінченню присвоєно кваліфікацію спеціаліста: «викладач педагогіки і психології (дошкільної)», «вихователь», «практичний психолог у закладах народної освіти». З 1991 по 1995 рр. працювала в Рівненській обласній дитячій лікарні на посаді постової медичної сестри.

З 1 вересня 1996 р. прийнята на посаду викладача Рівненського державного базового медичного коледжу.

З 1998 по 2001 рр. навчалася в Рівненському державному базовому медичному коледжі на вечірній формі навчання за спеціальністю “Сестринська справа ”. По закінченню отримала базову вищу освіту та здобула кваліфікацію «бакалавра-медичної сестри».

З 2005 по 2009 рр. навчалася в аспірантурі Інституту проблем виховання НАПН України на заочній формі за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання.

27 вересня 2011 року (протокол № 16) захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Виховання у студентів медичного коледжу розради як духовної цінності» із спеціальності 13.00.07 (теорія і методика виховання) в спеціалізованій вченій раді Д 26.454.01 Інституту проблем виховання НАПН України.

Отримала диплом кандидата педагогічних наук ДК № 004379, який видано на підставі рішення Атестаційної колегії від 29 березня 2012 року. З 2012 по 2015 рр. працювала в Рівненському державному базовому медичному коледжі на посаді голови циклової комісії психолого-педагогічних та суспільно-економічних дисциплін (наказ по коледжу № 68а-н від 27.08.2012 р.)

З 15.11.2012 по 05.07.2013 працювала доцентом кафедри педагогіки і психології Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (РОІППО) (за зовнішнім сумісництвом). Підтверджена кваліфікаційна категорія «Викладач вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «Викладач-методист» (наказ № 67од/к від 31.03.2014 р.)

З 2015 по 2018 рр. працювала в Рівненському базовому медичному коледжі на посаді завідувача відділення «Лікувальна справа» (11 кл.) (наказ № 50-к від 01.09.2015 р.).

З 01.09.2014 по 14.01.2018 працювала доцентом кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації Національного університету водного господарства та природокористування (НУВГП) (за зовнішнім сумісництвом).

З 15.01.2018 по 01.09.2019 – доцент кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації Національного університету водного господарства та природокористування (НУВГП) (штатний працівник).

З 2018 по 2019 рр. працювала в Навчально-науковому інституті охорони здоров’я (НУВГП) на посаді заступника директора інституту з виховної та профорієнтаційної роботи (наказ К № 253 від 13 квітня 2018 року).

З 01.09.2019 до цього часу – доцент кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації Національного університету водного господарства та природокористування (НУВГП) (за внутрішнім сумісництвом).

З 01.09.2019 до цього часу – доцент кафедри суспільних дисциплін Національного університету водного господарства та природокористування (НУВГП) (штатний працівник). На підставі рішення Атестаційної колегії присвоєно вчене звання доцента кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації (Атестат доцента АД № 003722 від 16 грудня 2019 року). За час педагогічної діяльності була неодноразово нагороджена Подяками, Грамотами й Почесними грамотами в Рівненському базовому медичному коледжі, відомчими нагородами: «Почесною грамотою Рівненської обласної державної адміністрації з нагоди свята – Дня науки» (Наказ № 103з від 26.04.2013 року), «Подякою Міністерства освіти та науки України до професійного свята – Дня вчителя» (Наказ « 325-к від 01.08.2016 року). Автор понад 60 друкованих праць, з яких одноосібні монографії та розділи в колективних монографіях, посібники, статті в міжнародних наукометричних базах даних (Scopus) та у фахових виданнях, затверджених ВАК України. Активний учасник міжнародних науково-практичних і on-line конференцій; всеукраїнських науково-практичних конференцій, регіональних заходів: читань, методичних об’єднань, семінарів; тренінгів різного спрямування.


Список наукових праць

2008-2020 рр.

Посібники: • Примачок Л.Л. Виховання у студентів медичного коледжу духовної цінності розради пацієнта в сучасних умовах : [наук.-метод. посіб.] / Л.Л. Примачок. Рівне : Каліграф, 2009. 128 с. • Примачок, Л.Л. (2015). Історія медицини та реабілітації. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя. 104 с.

Монографії:

• Примачок, Л.Л. (2014). Виховання у студентів медичного коледжу розради як духовної цінності. (Монографія). Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя. 180 с. • Примачок, Л.Л. (2020). Теоретико-методологічні основи професійного становлення фахівця з фізичної реабілітації. (Монографія) Рівне; Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя. 513 с.

Розділи в колективних монографіях: • Примачок, Л.Л. (2019). Професійна автентичність як детермінанта професійного становлення фахівця з фізичної реабілітації. Р.В.Павелків & Н.В.Корчакова (Наук. ред.). Особистість у контексті морального та професійного зростання. (Колективна монографія), (с. 89–104). Київ : «Центр учбової літ-ри».

• Примачок, Л., Сімко, А. & Чала, Ю. (2020). Професійне становлення майбутніх фізичних реабілітологів у аспекті набуття ними професійно значущого досвіду. Ед.Івашкевич & Л.Онуфрієва (Наук. ред.). Соціально-психологічні проблеми психології становлення особистості майбутнього фахівця. (Колективна монографія), (с. 265–347). Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня Рута». (доробок здобувача полягає в розробці парадигми функціонального аспекту професійного становлення фахівця з огляду на його професійно значущий досвід).

Стаття у наукових фахових виданнях:

• Примачок Л.Л. Проблеми і суперечності формування духовної цінності розради у студентів медичного коледжу / Л.Л. Примачок // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. Кам’янець-Подільський : Видавець Зволейко Д.Г., 2008. Вип. 12, кн. 2. С. 319-326.

• Примачок Л.Л. Виховання у студентів медичних коледжів готовності до розради пацієнта в теорії суспільних наук / Л.Л. Примачок // Нова пед. думка: наук.-метод. журнал. 2008. № 2. С. 56-59.

• Примачок Л.Л. Формування у студентів медичного коледжу духовної цінності розради як теоретична проблема / Л.Л. Примачок // Нова пед. думка: наук.-метод. журнал. 2009. № 1. С. 97-100.

• Примачок Л.Л. Стан сформованості духовної цінності розради у студентів медичного коледжу / Л.Л. Примачок // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка / [ред. : П.Ю. Саух, С.І. Покутній, Н.П. Щербакова]. Житомир : Вид-во ЖДУ, 2009. Вип. 46. С. 97-102.

• Примачок Л.Л. Діагностика сформованості духовної цінності розради у студентів медичного коледжу / Л.Л. Примачок // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. Кам’янець-Подільський : Видавець Зволейко Д.Г., 2009. Вип. 13, кн. 2. С. 471-480.

• Примачок Л.Л. Вивчення стану вихованості духовної цінності розради у студентів медичного коледжу / Л.Л. Примачок // Наша школа : наук.-метод. журнал. 2010. № 3. С. 24-27.

• Михальчук, Н.О. & Примачок, Л.Л. (2019). Психологічні особливості корекції психомоторних розладів у хворих із ішемічним інсультом. Психологія: реальність і перспективи : зб. наук. праць Рівненського державного гуманітарного ун-ту, 12, 172–179. (доробок здобувача полягає в розробці реабілітаційної програми корекції психомоторних розладів у хворих із ішемічним інсультом).

• Михальчук, Н.О. & Примачок, Л.Л. (2019). Психологічні принципи формування компенсаторних реакцій пацієнта у випадку проведення фізичної реабілітації хворих з ішемічним інсультом. Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Ін-ту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Т. X : Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія, 33, 103–117. (доробок здобувача полягає в розробці методичних рекомендацій реабілітологам у випадку проведення фізичної реабілітації хворих з ішемічним інсультом).

• Примачок, Л.Л. (2019). Функціональний аспект професійного становлення особистості. Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Ін-ту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Т. І : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія, 51, 22–30.

• Примачок, Л.Л. (2019). Психологічні засади дослідження процесу професійного становлення особистості. Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Ін-ту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Т. І : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія, 52, 93–99.

• Примачок, Л.Л. (2019). Психологічний зміст функціональної методики відновлення рухової функції хворих на ішемічний інсульт з урахуванням їхніх психофізіологічних особливостей. Психологічні перспективи, 33, 221–234. Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки.

• Примачок, Л.Л. (2019). Завдання сучасної вищої освіти та професійне зростання студентів – майбутніх фахівців. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія», 8, 51–56. Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія».

• Примачок, Л.Л. (2019). Соціально-психологічне забезпечення підготовки майбутніх фізичних реабілітологів. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія», 9, 40–46. Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія».

• Примачок, Л.Л. (2019). Психолого-педагогічне забезпечення професійного становлення студентів вищих освітніх закладів, які опановують фах фізичного реабілітолога. Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Ін-ту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Т. VIІ : Екологічна психологія, 47, 252–268.

• Примачок, Л.Л. (2019). Обґрунтування професійного становлення особистості в сучасних психологічних дослідженнях. Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Ін-ту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Т. XIІ : Психологія творчості, 25, 243–254.

• Примачок, Л.Л. (2019). Шляхи актуалізації професійного зростання майбутнього фахівця з фізичної реабілітації. Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Ін-ту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Т. XIV : Методологія і теорія психології, 2, 286–299.

• Примачок, Л.Л. (2019). Експериментальне дослідження стану сформованості професійної компетентності фахівців з фізичної реабілітації зі стажем роботи понад п’ятнадцять років. Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Ін-ту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Т. V : Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія, 19, 195–208.

• Примачок, Л.Л. (2019). Структура професійної компетентності фахівця з фізичної реабілітації. Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Ін-ту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Т. VІ : Психологія обдарованості, 16, 238–250.

• Примачок, Л.Л. (2019). Професійна компетентність як інструмент ефективного фахового становлення спеціаліста з фізичної реабілітації. Психологія: реальність і перспективи : зб. наук. праць Рівненського державного гуманітарного ун-ту, 13, 106–115.

• Примачок, Л.Л. (2019). Порівняльне дослідження стану сформованості професійної компетентності у фахівців з фізичної реабілітації з різним стажем роботи. Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Ін-ту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Т. І : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія, 54, 43–54.

Статті в наукових фахових виданнях України, які входять до міжнародних наукометричних баз даних:

• Ivashkevych, E.Z. & Prymachok, L.L. (2019). The development of social intelligence of the person in the paradigm of professional growth. Technologies of Intellect Development. Vol. 3, № 1. http://psytir.org.ua/index.php/technology _intellect_ develop/issue/current. (Index Copernicus). (доробок здобувача полягає в розробці технології професійного становлення особистості).

• Prymachok, L.L. (2019). Empirical research of professional reflection of students of “Health and Phisical Rehabilitation” faculties of higher educational institutions. Психологічний часопис : Зб. наук. праць Ін-ту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, 2 (22), 120–134. http://www.apsijournal. com/index.php/psyjournal/issue/view/22/Psychological%20Journal%202-2019.pdf. (Index Copernicus).

• Примачок, Л.Л. (2019). Психологічні засади фізичної реабілітації хворих на ішемічний інсульт у процесі їх перебування на стаціонарному етапі лікування. Проблеми сучасної психології : Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 44, 255–277. Кам’янець-Подільський : «Аксіома». (Index Copernicus).

• Примачок, Л.Л. (2019). Проблема професійного становлення фахівця в парадигмі раціогуманістичної психології Георгія Балла. Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць К-ПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 45, 318–337. Кам’янець-Подільський : «Аксіома». (Index Copernicus).

• Примачок, Л.Л. (2019). Суб’єктність як необхідна складова професійного становлення фахівця з фізичної реабілітації. Проблеми сучасної психології: Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 46, 327–347. Кам’янець-Подільський : «Аксіома». (Index Copernicus).

• Примачок, Л.Л. (2019). Емпіричне дослідження стану сформованості професійної компетентності фізичних реабілітологів. Науковий журнал Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України : Організаційна психологія. Економічна психологія, № 4 (18), 69–77. (Index Copernicus).

• Grygus, I., Nagorna, O., Nogas, A., Prymachok L. & Zukow, W. (2018). Anthropological Providing Educational Services to Children with Special Educational Needs. OSF Preprints, November 13. doi:10.31219/osf.io/sc9n7 (Scopus). (доробок здобувача полягає в розробці структурно-функціональної моделі навчання школярів із особливими потребами).

• Grygus, I., Nesterchuk, N., Zukow, W., Nikolenko, O. & Prymachok L. (2019). The quality of life in COPD patients in the process of physical rehabilitation. Journal of Physical Education and Sport (JPES), 19 (2), Art 163, 1126–1132. doi:10.7752/jpes.2019.02163 (Scopus). (доробок здобувача полягає в розробці курсу фізичної реабілітації для пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень).

Інші публікації:

• Примачок Л.Л. Духовна цінність розради. Цикл виховних бесід за модифікованою методикою О.Т. Шевченко, стосуються проблеми розради в різних життєвих ситуаціях, з якими часто стикаються медичні працівники та вчителі / Л.Л. Примачок // Класний керівник. 2010. № 20 (80). С. 8-16.

Закордонне стажування: (2017) Довготривалий науково-дидактичний стаж у Вищій суспільно-природничій школі ім. Вінцента Поля в Любліні за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія». Сертифікат про відбування стажування терміном 22.05.2017 – 23.11.2017р. (6 міс.)

Підвищення кваліфікації: (2015) «Практичні психологи». Свідоцтво СПК № 0002756 від 19.03.2015 р., термін: 23.02-19.03.2015 р. (2016) «Фізична реабілітація. Викладач фізичної реабілітації». Свідоцтво ПК № 02125510/000059-16 від 23.05.2016 р., термін: 23.10.2015-23.05.2016 р. (6 міс.) (2016) «Терапія». Свідоцтво серія АА № 02011545/1004-16 від 24.06.2016 р., термін: 30.05-24.06.2016 р. (2018) «Школа лідерства». Свідоцтво № 018-2144/18 від 12.03.2018 р., термін: 12.02-12.03.2018 р. (2019) «Практичні психологи». Свідоцтво СПК № 02139765 2176 19 від 22.03.2019 р., термін: 11.03-22.03.2019 р. (2019) Навчання за програмою Школи лідерства для науково-педагогічних працівників НУВГП. Сертифікат Реєстраційний № 420 від 17.05.2019 р., термін: 15.05-17.05.2019 р. (2020) Курс відеолекцій «Академічна доброчесність». Мжнародний фонд відродження «Elib Ukr». Сертифікат № 021951 від 27 березня 2020 р., обсяг: 01:00 годин.

Сертифікати: (2013) ІV Міжнародна науково-практична конференція «Наука, освіта, суспільство очима молодих». (2014) XV Всеукраїнська науково-практична заочна конференція “Молода наука України. Перспективи і пріоритети розвитку». (2015) Международная on-line конференция в рамках Международного Дня Инвалидов «Доступность профессионального образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья». (2015) Международный on-line круглый стол в рамках Международного Дня отказа от курения. (2015) Міжнародна науково-практична психологічна конференція «Вплив травматичної стресової ситуації на сім’ю та дітей: пошук ресурсів для себе та допомоги іншим». (2016) Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-методологічні засади та світоглядні орієнтири національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді». (2017) Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку реабілітаційних послуг та оздоровчого туризму в Україні з огляду на польський досвід». (2019) ІІ International Scientific Conference «INNOVATIONS IN MODERN EDUCATION: UKRAINIAN AND GLOBAL CONTEXT». (2020) Науково-практичний семінар «Соціально-психологічний супровід осіб із залежностями різного ґенезу».

E-mail

l.l.prymachok@nuwm.edu.ua