Петрук Людмила Анатоліївна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Петрук Людмила Анатоліївна

В 1997 році закінчила Рівненський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Початкове навчання і фізичне виховання».

З 1997 року по 2002 рік працювала вчителем фізичного виховання у рівненській загальноосвітній школі «Центр Надії».

Протягом 2002 - 2008 рр. – викладач кафедри “Оздоровчих спортивно-педагогічних дисциплін» Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. С. Дем'янчука.

З вересня 2008 року працювала асистентом, а з 2013 року - старший викладач кафедри фізичного виховання Національного університету водного господарства та природокористування. Відповідальна за роботу в спеціальних медичних відділеннях.

У 2010 році здобула другу вищу освіту у Волинському національному університеті імені Лесі Українки. Присвоєно кваліфікацію «Викладач фізичного виховання, спеціаліст з фізичної реабілітації».

Опубліковано 23 наукові праці, співавтор навчально-методичного посібника та методичних рекомендацій.

Коло наукових інтересів – вивчення рівня здоров’я, фізичної підготовленості та фізичного розвитку студентів спеціальних медичних груп.

Бібліометричний профіль в Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=S_HY7s4AAAAJ&hl=uk

Навчально-методичні праці

2018 рік

 1. Методичні рекомендації до самостійного виконання спеціальних фізичних вправ студентами спортивних секцій з гирьового спорту. / В.С. Плотка, Л.А. Петрук – Рівне: НУВГП, 2018. - 27 с.(09-02-22)
 2. Методичні рекомендації до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Фізичне виховання» за темою «Техніко-тактична підготовка волейболістів» для студентів спортивних секцій та груп спортивного вдосконалення з волейболу. / О. П. Підгурська, Л. А. Петрук, А. М. Пасевич – Рівне: НУВГП, 2018. - 27 с.(09-02-25)

2017 рік

 1. Методичні рекомендації до виконання оздоровчих вправ при захворюваннях органів травлення студентами спеціальних медичних груп НУВГП. / Л. А. Петрук, О. П. Підгурська, В. С. Плотка – Рівне: НУВГП, 2017. - 28 с. (09-02-13)
 2. Методичні рекомендації до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Фізичне виховання» за темою «Волейбол» для студентів спортивних секцій та груп спортивного вдосконалення з волейболу. / О. П. Підгурська, Л. А. Петрук, А. М. Пасевич – Рівне: НУВГП, 2017. - 31 с. (09-02-19)
 3. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з дисципліни «Фізичне виховання» тема «Атлетична і ритмічна гімнастика. Вдосконалення фізичних якостей засобами сучасних фітнес-занять» для студентів спеціальних медичних груп. / В. С. Плотка, Л. А. Петрук, В. Ф. Пінчук – Рівне : НУВГП, 2017. – 26 с. (09-02-20)

2016 рік

 1. Методичні рекомендації до виконання оздоровчих вправ при порушеннях зору студентами спеціальних медичних груп. / Л. А. Петрук – Рівне: НУВГП, 2016. – 24 с. (09-02-10)
 2. Методичні рекомендації до виконання оздоровчих вправ при порушеннях постави студентами спеціальних медичних груп. / Л. А. Петрук – Рівне: НУВГП, 2016. – 30 с. (09-02-07)

2015 рік

 1. Методичні рекомендації до виконання оздоровчих вправ при захворюваннях серцево-судинної системи студентами спеціальних медичних груп. / Л. А. Петрук – Рівне: НУВГП, 2015. – 30 с. (09-02-06)

2013 рік

 1. Робоча програма навчальної дисципліни «Фізичне виховання» для студентів всіх напрямів підготовки (спеціальні медичні групи) / Л. А. Петрук – Рівне: НУВГП, 2013. – 32 с.

2012 рік

 1. Петрук Л. А., Федотов В. М. Фізичне виховання студентів спеціальних медичних груп. Навчально-методичний посібник. – Рівне: НУВГП, 2012. – 112с.
 2. Методичні рекомендації для проведення практичних занять із навчальної дисципліни фізичне виховання усіх напрямків підготовки НУВГП денної форми навчання. Розвиток рухових здібностей студентів. / О. В. Сініцина, Л. А. Петрук – Рівне : НУВГП, 2012. – 28 с. (088-30)

Наукові праці

2018 рік

 1. Сініцина О. Спортивно-орієнтована модель організації занять з фізичного виховання зі студентами першого курсу / О. Сініцина, Л. Петрук, Л. Шолопак // Traêktorìâ Nauki = Path of Science International Electronic Scientific Journal, 2018. Vol. 4, № 3, рр. 2001–2005, doi: 10.22178/pos.32-4 Зареєстроване Index Copernicus, Google Scholar, InfoBase Index, MIAR, Open Academic Journal Index ISSN 2413-9009 [Ел. ресурс] – Режим доступу: http://pathofscience.org/index.php/ps/index

2017 рік

 1. Сініцина Олена. Дослідження мотиваційних чинників до занять з волейболу студентів НУВГП./ Сініцина О., Зубрицький Б., Петрук Л., Цицаркін О.// Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, Київ. 2017. – Випуск 2(83) 2017. – С. 100–103. (фахове видання)

2015 рік

 1. GrygusI.M., PetrukL.А. Оцінка показників фізичного розвитку та функціонального стану студенток спеціальної медичної групи = Assessment of indices of physical development and functional status of female students of a special medical group. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(10):158-169.
 2. Погоріла Г.В. Визначення основних захворювань та організація занять зі студентами спеціальної медичної групи / Г.В.Погоріла, Л.А.Петрук // Студентська спортивна наука – 2015: зб. наук. праць І Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. – Житомир: Вид-но «Рута», 2015. - С. 128-131.
 3. Кузнєцова О.Т. Впровадження інноваційних технологій в навчальний процес фізичного вдосконалення студентів спеціальних медичних груп / О. Т. Кузнєцова, Л. А. Петрук // Технології навчання : наук.-метод. зб. - Рівне : НУВГП, 2015. - Вип. 14. - С. 51-58. [Ел. ресурс] – Режим доступа : ep3. nuwm. edu. ua /1611
 4. Кузнєцова О.Т. Оцінка зв’язку між режимом харчування та захворюваністю студентів університету / О.Т. Кузнєцова, Л.А. Петрук, І.В. Демчук // Молода спортивна наука України: зб. Наук. пр.. з галузі фіз. вих., спорту і здоров'я людини. Вип. 19. – Т.2. – Львів, 2015. – С. 125–131.

2014 рік

 1. Плотка В.С. Інноваційна діяльність студентів спеціальних медичних груп у навчальному процесі з фізичного виховання / В.С. Плотка, Л.А. Петрук, Ф.Т.Кособуцький // Молодіжний науковий вісник Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт: журнал, 2014. – Вип.16. – С. 66-69.

2013 рік

 1. Петрук Л.А. Рівень фізичного стану як чинник мотивації студенток спеціальних медичних груп університету до фізкультурно-оздоровчої діяльності / Л.А. Петрук, О.Т. Кузнецова // Вісник Чернігівського нац. пед. ун-ту ім. Т.Г.Шевченка. Серія : Педагогічна наука. Фізичне виховання та спорту: Матер. Міжн. наук.-практ. конф. «Сучасні технології формування особистості фахівця з фізичного виховання, спорту і основ здоров´я». – Чернігів, 2013. – Випуск 112. – Т. ІІІ. – С. 286-289.
 1. Петрук Л.А. Особливості організації занять із фізичного виховання в спеціальній медичній групі університету / Л.А. Петрук, О.Т. Кузнєцова // Фізичне виховання, спорт і культура здоров´я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Східноєвропейського нац. ун-ту ім..Лесі Українки – Вип. № 1(21) – Луцьк, 2013 – С. 216-221.

2012 рік

 1. Кузнєцова О.Т. Здоров´язбереження студентської молоді в умовах вищого навчального закладу / О.Т. Кузнєцова, О.В. Сініцина, Л.А. Петрук // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : Матер. ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжн. уч. – Суми : Сум ДПУ, 2012. – Т.1. – С. 130-135.
 2. Петрук Л.А. Визначення основних мотивів студенток спеціальної медичної групи до занять фізичними вправами з метою формування здорового способу життя / Л.А. Петрук // Слобожанський науково-спортивний вісник. Серія : Управлінські, психолого-педагогічні, соціологічні та філософські аспекти фізичної культури і спорту : Матер. ХІІ Міжн. наук.-практ.конф. «Фізична культура, спорт та здоров'я». – Харків, 2012. – Випуск № 5 (2) – С. 135-139.
 3. Петрук Л.А. Особливості організації фізичного виховання студентів за місцем проживання / Л.А. Петрук, А.М. Пасевич, О.Т. Кузнєцова // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г.Шевченка. Серія : Педагогічна наука. Фізичне виховання та спорту : Матер. Міжн. наук.-практ. конф. «Сучасні технології формування особистості фахівця з фізичного виховання, спорту і основ здоров´я». – Чернігів, 2012. – Випуск 98. – Т. ІІІ. – С. 249-251.

2011 рік

 1. Кузнєцова О.Т. Проблеми формування здорового способу життя молоді / О.Т. Кузнєцова, Л.А. Петрук // Фізична культура, спорт та здоров´я нації : зб. наук. пр. – Т. 3. – Вип. 8 – Вінниця, 2011. – С. 207–214.