Оплачко Ірина Олександрівна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
Оплачко Ірина Олександрівна

Біографія

Народилася в м. Рівне.

Освіта

У 2008 р. закінчила Рівненську ЗОШ №23 (атестат з відзнакою).

З 2008 р. до 2013 р. навчалася в Національному університеті водного господарства та природокористування за спеціальністю «Економіка підприємства», здобула кваліфікацію економіста (диплом магістра з відзнакою).

З 2017 р. - дотепер - аспірант денної форми навчання спеціальності «Маркетинг» Національного університету водного господарства та природокористування.

Переможець Відкритого економічного турніру серед студентів економічних спеціальностей ВНЗ України (2011 р.). Дворазовий переможець конкурсу наукових робіт ім. Г. Корольової (2012 р.). Переможець обласного конкурсу науково-практичних робіт та Всеукраїнського конкурсу наукових робіт (2013 р.). Призер освітньо-телевізійного проекту "Управлінські двобої" (2018 р.), організованого за підтримки Української Асоціації Маркетингу.

Трудова діяльність

2013-2019 рр. - провідний економіст планово-фінансового відділу Національного університету водного господарства та природокористування.

Лютий 2019 р. - дотепер - асистент кафедри маркетингу Національного університету водного господарства та природокористування.

Автор понад 20 наукових праць, у тому числі 3 колективних монографій. Наукові інтереси: рефлексивний підхід в управлінні діяльністю підприємств, публічні закупівлі, управління поведінкою споживачів, нейромаркетинг. Продовжує активно проводити наукові дослідження. У 2017 р. закінчила курси "Публічні закупівлі" та "Публічні закупівлі. Поглиблений", надані в рамках Проекту ЄС "Гармонізація системи закупівель в Україні зі стандартами ЄС" (сертифікати від 22.02.2017 та 05.08.2017).

Основні наукові праці

 1. Oplachko I. Conceptual framework of crisis management of industrial enterprises / I. Oplachko // European Journal of Economics and Management. - 2019. - Vol. 5(1). - p. 176-183.
 2. Оплачко І.О. Управління комерціалізацією інновацій промислових підприємств як складова антикризового менеджменту / І.О. Оплачко // Інноваційна економіка. - 2018. - №9-10. - С. 91-97.
 3. Оплачко І.О. Рефлексивний підхід в системі антикризового управління діяльністю підприємств промислового комплексу / І.О. Оплачко // Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (28 листопада 2018 р.) / відп. ред. О. М. Полінкевич, Л. В. Шостак. – Луцьк, 2018. – С. 422-424.
 4. Оплачко І.О. Антикризове управління діяльністю підприємств цементної галузі України / І.О. Оплачко, М.В. Мальчик // Реінжиніринг бізнес-процесів маркетингової сфери промислових підприємств як складова виведення вітчизняної продукції на міжнародні ринки: колективна монографія / під заг ред. професора Тарасюка Л.М. – Суми: СНАУ, 2018. – С. 272-285.
 5. Оплачко І.О. Рефлексивні аспекти прийняття управлінських рішень на підприємстві в умовах кризи / І.О. Оплачко // Сучасні технології менеджменту: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (7 листопада 2018 р.). – Луцьк, 2018. – С. 378-380.
 6. Оплачко І.О. Управління комерціалізацією інновацій промислових підприємств з застосуванням рефлексивного інструментарію / І.О. Оплачко, М.В. Мальчик // Інструменти та методи комерціалізації інноваційної продукції: колективна монографія / під заг ред. професора Ілляшенка С.М. – Суми: СумДУ, 2018. – С. 142-151.
 7. Оплачко І.О. Механізм антикризового управління діяльністю промислових підприємств з урахуванням організації рефлексивних впливів / М.В. Мальчик, І.О. Оплачко // Вісник НУ «Львівська політехніка»: Збірник наукових праць. №892. Серія: Логістика. – Львів: В-цтво Львівської політехніки. – 2018. – С. 140-149.
 8. Оплачко І.О. Рефлексивні інструменти антикризового управління діяльністю промислових підприємств / І.О. Оплачко // Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій : матеріали всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (5 жовтня 2018 р). – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2018. – С. 328-330.
 9. Оплачко І.О. Інформаційне забезпечення організації рефлексивних впливів у маркетинговій діяльності підприємства / М.В. Мальчик, І.О. Оплачко // Розвиток маркетингу в умовах інформатизації суспільства : колективна монографія / під заг ред. професора Пилипчука В.П. – Київ: КНЕУ, 2018. – 854 с.
 10. Оплачко І.О. Нейромаркетинг як технологія впливу на поведінку споживачів / М.В. Мальчик, І.О. Оплачко // Маркетинг і цифрові технології : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конференції 25-26 травня 2018 р., Одеса. – Одеса : ТЕС, 2018. – С. 112-113.
 11. Оплачко І.О. Управління поведінкою споживачів у системі маркетингу туристичних підприємств / М.В. Мальчик, І.О. Оплачко // Туризм: актуальні проблеми організації туризму та правове забезпечення туристичної діяльності. – 2018. – С. 68-72.
 12. Оплачко І.О. Маркетингові інструменти рефлексивного управління споживчим вибором / М.В. Мальчик, І.О. Оплачко // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції: збірник тез VII Міжнародної науково-практичної конференції 17.05.2018 р. – Рівне: НУВГП, 2018. – С. 369-372.
 13. Оплачко І. О. Інформаційне забезпечення організації рефлексивних впливів в умовах антикризового управління підприємством / М.В. Мальчик, І.О. Оплачко // Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем. Матеріали X міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 5-6 квітня 2018 р. – Харків, ВШЕМ – ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – С. 199-202.
 14. Оплачко І.О. Рефлексивний підхід в системі антикризового управління діяльністю підприємства / М.В. Мальчик, І.О. Оплачко // Вісник ХНУ. Серія «Економічні науки». – 2018. – №1. – С. 16-20.
 15. Оплачко І.О. Антикризове управління підприємством на засадах маркетингу / М.В. Мальчик, І.О. Оплачко // Сучасні проблеми та перспективи соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку підприємств України : Всеукр. науково-практ. конф. (Маріуполь, 12 січня 2018 р.) : тези доп. – Маріуполь: ПДТУ, 2018. – С. 52-56.
 16. Оплачко І.О. Рефлексивне управління поведінкою споживачів у маркетинговій діяльності підприємства / І.О. Оплачко // Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг : Міжнародна науково-практична конференція, 15-16 грудня 2017 р. : тези доп. – Рівне : РДГУ, 2017. – С. 21-23.
 17. Оплачко І.О. Рефлексивна складова в інформаційному забезпеченні стратегічного маркетингового управління підприємством / М.В. Мальчик, І.О. Оплачко // Розвиток форм і методів сучасного менеджменту в умовах глобалізації : Матеріали 5-ї міжнародної наук.-практ. конф. – Дніпро, 7-9.11.2017 : тези доповідей. – Дніпро : Друкарня ДДАЕУ, 2017. – C. 56-59.
 18. Оплачко І.О. Рефлексивне маркетингове управління діяльністю підприємства на засадах узгодження інтересів стейкхолдерів / М.В. Мальчик, І.О. Оплачко, Я.Я. Мальчик // Маркетинг майбутнього : виклики та реалії : Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 25 жовтня 2017 р.). – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2017. – С. 312-314.
 19. Оплачко І.О. Рефлексивний підхід в системі антикризового маркетингового управління діяльністю підприємства [Електронний ресурс] / М.В. Мальчик, І.О. Оплачко // Збірник тез ІІ науково-практичної інтернет- конференції з нагоди 20-річчя факультету документальних комунікацій та менеджменту РДГУ «Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями». – 2017. – Режим доступу : http://www.conf.dkm.rv.ua/arhiv/2017.
 20. Оплачко І.О. Особливості функціонування електронної системи публічних закупівель Prozorro в умовах децентралізації влади / М.В. Мальчик, І.О. Оплачко // Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об’єднаних територіальних громад : матеріали І Міжнар. наук.-метод. конф. – Рівне: Волин. обереги, 2017. – С. 38-41.
 21. Оплачко І.О. Маркетингова стратегія антикризового управління з урахуванням рефлексії прийняття рішень підприємством / М.В. Мальчик, І.О. Оплачко // Маркетингові інновації в освіті, туризмі, готельно-ресторанній, харчовій індустрії та торгівлі : Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, присвячена 50-річчю заснування ХДУХТ, 3 жовтня 2017 р. – Х. : ХДУЗТ, 2017. – С. 266-269.
 22. Оплачко І.О. Ефективність функціонування системи публічних закупівель Prozorro в площині забезпечення сталого розвитку регіонів / М.В. Мальчик, І.О. Оплачко // Децентралізація публічного адміністрування в умовах інтеграції України до Європейської спільноти : проблеми та перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 6-7 жовтня 2017 р. – Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017. – С.159-163.

Контакти

E-mail: i.o.oplachko@nuwm.edu.ua

Тел.: 0687710561.