Наконечна Ольга Павлівна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Наконечна Ольга Павлівна

Народилася у м.Тараща Київської області. В 1977 році закінчила Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю “філософія ”, присвоєно фах філософ, викладач філософських дисциплін. Кандидат філософських наук з 1986 року (дисертацію захистила у спеціалізованій раді Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка). Доцент кафедри філософії з 1992 року. Доктор філософських наук з 2004 року (дисертацію на тему: "Естетичне як тип духовності" захистила у спеціалізованій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка). Вчене звання професора по кафедрі філософії присвоєно у 2005 році. Працює в Національному університеті водного господарства та природокористування з 1977 року, обіймаючи посади асистента кафедри філософії (1977-1988), старшого викладача кафедри філософії (1988-1991), доцента кафедри філософії (1991-2002), завідувача кафедри філософіїз 2003 року. Автор більше 120 наукових і навчально-методичних праць, серед яких монографія „Естетичне як тип духовності”, що продовжила традицію київської філософсько-естетичної школи та започаткувала новий напрямок дослідження естетичного, що “значно розширює дослідницьке поле вітчизняної естетики”. Коло наукових інтересів охоплює сучасні проблеми філософії та естетики: проблеми духовності та взаємозв’язку різних типів духовності, естетичного виміру постмодерної культури, методології аналізу сучасних естетичних процесів, філософської антропології. Бере активну участь у сучасному науковому житті: виступи на науково-практичних конференціях, круглих столах з актуальних проблем філософського осмислення сьогодення, опонування дисертаційних досліджень, рецензування монографій. Наукова робота відмічається в книзі: „Філософська думка у Київському університеті: історія і сучасність”. К.,2005 (с.287); “Ґенеза філософських студій у Київському університеті” К.,2010 (с.323), в підручнику „Естетика”(К., 2005) вказується, що в Рівному сформувався „потужний центр розвитку естетичної науки” (с.424), в монографії Левчук Л. “Українська естетика: традиції та сучасний стан” (К.,2011) (с.298-300). Здійснює керівництво науковою роботою докторанта та аспірантів (за спеціальністю 09.00.08 – естетика). Підготувала 1 доктора і 3 кандидата наук. Керує кафедральною темою “Людина – культура – духовність: теоретичні, методологічні та практичні проблеми” (№д/р 0113V004050), в рамках якої проводяться конференції, круглі столи, присвячені творчості відомих філософів та актуальним світоглядним проблемам сучасності. Член редколегії збірників: «Наукові записки НУ «Острозька академія» Серія «Філософія» (фахове видання) та Вісник НУВГП. Член оргкомітетів Міжнародних і Всеукраїнських конференцій. За результатами науково-педагогічної діяльності була визнана „Людиною року” НУВГП і занесена на Дошку Пошани (1998, 2004, 2005 р.р.), переможець конкурсу м. Рівне „Жінка-2005 року” у номінації „Жінки-працівники освіти та науки”, нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, нагрудним знаком „Відмінник освіти України” (2007 р.), знаком “Антон Макаренко” (2010).

Основні праці

 • Естетичне як тип духовності: Монографія. Рівне, 2002
 • Духовність у сучасному гуманітарному дискурсі та культурі //Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 309-310. філософія. – Чернівці: Рута, 2006.
 • Співвідношення філософії та мистецтва: сучасний контекст //Актуальні проблеми духовності. Вип..8 – Кривий Ріг, 2007.
 • Філософія та особистість: особистість у філософії //Вісник НУВГП, Рівне 2008. Вип.2(42).Ч.2
 • Естетичний вимір свободи в постмодерному світі//Наукові записки НУ “Острозька академія”. Серія „Філософія”. Вип.4 Острог, 2008
 • Універсальність естетичного в реаліях сучасної культури //Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності: Збірник наукових праць. Вип.22. К.:Видавничий центр КНЛУ, 2008. С.9-13.
 • Етика і естетика: Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення. – Рівне:НУВГП, 2008 – 180 с. (у співавторстві)
 • Естетичний вимір постмодерної культури//Культура в сучасних трансформаційних процесах:Монографія. Р.УП Ніжин, 2011. С.186-200.
 • Роль античности в становлении эстетического как типа духовности// Проблемы античного мира и современность: межвузовский научный сборник. – Вып. П. – Алматы, 2011. С.331-340.
 • Концепт філософської культури у контексті самовизначення української і російської філософії//Російська філософія: історія, методологія, життя. Вісник товариства російської філософії при українському філософському фонді. Вип.10.Київ, 2011. С.135-141
 • Формування філософського світогляду як умова цілісності навчально-виховного процесу// Нова педагогічна думка, 2013. С.4-6
 • Калокагатия” как категория античной культуры//Проблемы античного мира и современность:Межвуз.научн.сб. Вып.4.Алматы, 2013. С.359-365 (в співавт);
 • Філософія як смислотворення життєвого світу людини// Научное издание. Сборник научных трудов Sworld.Вып.4. Том 35.Философия и филология. Искусствоведение, архитектура и строительство. Иваново,2013 С. 18-23;
 • PHILOSOPHY AS SENSE CREATION OF MAN’S LIFE-WORLD// Modern scientific research and their practical application Volume J11415 May 2014 SWorld Р.75-83 Індекс цитування РИНЦ;
 • Філософія як мудрість і життєтворчість// Науковий вісник Чернівецького університету: Зб.наук.праць.Вип. 706-707.Філософія.Чернівці, 2014. С. 84-88;
 • Філософська культура у вимірі ідентичності //Наукові записки: Серія «Філософія» - Острог: вид-во Національного університету «Острозька академія», 2015. Вип.17. С.56-60;
 • THE MODERN MAN'S LIFE-WORLD: PHILOSOPHICAL DIMENSION // Scientific letters of Academic society of Michal Balludansky. Volume 4, №1 / 2016 Rjsice Slovakia. Р. 119-121. (ISSN 1338-9432).