Мальчик Мар'яна Василівна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Мальчик Мар'яна Василівна

Завідувач кафедри маркетингу, доктор економічних наук, професор. В Національному університеті водного господарства та природокористування очолює новостворену кафедру маркетингу з квітня 2013 року. В 1998р. за спеціальністю «Фінанси і кредит» одержала кваліфікацію «Економіст, викладач економіки», закінчивши з відзнакою Рівненський економіко-гуманітарний інститут Кандидат економічних наук з 2004 року. Дисертацію «Субсидування та кредитування соціальних трансфертів (за статусом малозабезпеченості та суспільних заслуг») захистила у вересні 2003 р. в спеціалізованій вченій раді Тернопільської академії народного господарства за спеціальністю 08.04.01 – “Фінанси, грошовий обіг і кредит”. Доктор економічних наук з 2011 року. Дисертацію «Рефлексивне управління конкурентоспроможністю промислових підприємств» захистила у спеціалізованій вченій раді Інституту економіки промисловості Національної академії наук України в червні 2011 року за спеціальністю 08.00.04 –“Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)”. Докторська дисертація «Рефлексивне управління конкурентоспроможністю промислових підприємств» є першою науковою роботою такого рівня у рамках зародження школи моделювання рефлексивного управління в економіці України. Наукові розробки Мальчик М.В були впроваджені на таких підприємствах як ВАТ «Рівнесільмаш», ВАТ «Азовмаш», ПАТ Рівненський завод «Газотрон», ВАТ «Львівський локомотиворемонтний завод», ЗАТ Сентравіс продакшн юкрейн» У 2013 році закінчила Інститут післядипломної освіти Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, після захисту випускної роботи на тему «Навчально-методичний комплекс дисципліни «Поведінка споживача» отримала Свідоцтво про підвищення кваліфікації з дисциплін маркетингового спрямування. З травня 2007 року прийнята Членом-кореспондентом Академії економічних наук України, а з травня 2012 року – обрана академіком Академії економічних наук України. Із 2012 р є Членом Вищої ради Всеукраїнської спілки вчених-економістів України. У травні 2014 році рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання професора кафедри маркетингу. За 2 роки роботи в Національному університеті водного господарства та природокористування на посаді завідувача новоствореної кафедри маркетингу розробила та веде лекційні курси і практичні заняття з нормативних дисциплін кафедри для студентів ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр». Веде тренінгові курси маркетингового спрямування, зокрема практичні прийоми інтернет-маркетингу. Мальчик М.В є науковим керівником кафедральної тематики «Актуальні проблеми теорії та практики маркетингу в Україні» (ДР №0114U001136). Результати наукових досліджень Мальчик М.В. впроваджуються у навчальний процес різних навчальних закладів. Член спеціалізованої вченої ради К47.104.07 в НУВГП із захисту дисертацій зі спеціальності “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)”. На даний час Мальчик М.В є автором 140 наукових і науково-методичних робіт, 2 одноосібних монографій, 6 колективних монографій, 3 навчально-методичних посібників, в т.ч. 2 – з грифом МОН. Наукові та прикладні розробки Мальчик М.В. з питань оптимізації, організації та управління у виробничо-економічних системах, методології управління конкурентоспроможністю суб’єктів господарювання використовуються органами виконавчої влади, промисловими підприємствами, у навчальному процесі вузів. Мальчик М.В. виступила ініціатором створення з вересня 2013 року при кафедрі маркетингу студентського наукового гуртка «Клуб маркетологів» Під її керівництвом студенти займають призові місця у регіональних студентських конкурсах наукових робіт, Всеукраїнській олімпіаді зі спеціальності та беруть участь у всеукраїнських та міжнародних студентських конференціях. Наукова та педагогічна діяльність Мальчик М.В відзначена грамотами, подяками різних рівнів, в тому числі Почесною грамотою Рівненської обласної ради (2011 р.), нагрудним знаком "Відмінник освіти України" (2008 р.) Мальчик М.В. виступає опонентом на захисті кандидатських та докторських дисертацій. Постійно бере участь в організації та роботі науково-практичних конференцій, симпозіумів і семінарів, де очолює роботу, а також виступає з доповідями. Неодноразовий член журі Всеукраїнських, обласних наукових конкурсів, учнівських науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України. Член редколегії фахового журналу «Вісник НУВГП. Серія «Економіка». Рецензує навчально-методичні розробки, збірники наукових робіт. Керує науковою роботою студентів, аспірантів, молодих науковців.

Основні наукові праці за останній період

 1. Мальчик М.В. Стратегічні пріоритети управління ресурсами Поліського регіону / М.В. Мальчик, О.В. Попко, Н.А. Гонтаренко, З.О. Толчанова, О.В. Мартинюк, С.І. Коваль та ін. // Меліорація та облаштування Українського Полісся: [колективна монографія] / за ред. д.с-г.н., професора, акад. НААН Я.М. Гадзала, д.т.н., професора, член-кор. НААН В.А.Сташука, д.т.н., професора А.М. Рокочинського. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. – Т.2. – 854 с. – С. 777-797.
 2. Мальчик М.В. Сучасний стан та стратегічні завдання розвитку промисловості Рівненської області / М.В. Мальчик, О.В. Попко // Розвиток маркетингу в умовах інформатизації суспільства : [колективна монографія] / під заг. ред. професора Пилипчука В.П. – Київ: КНЕУ, 2018. – 854 с. – С.385-393.
 3. Мальчик М.В. Управління комерціалізацією інновацій промислових підприємств з застосуванням рефлексивного інструментарію / М.В. Мальчик, І.О. Оплачко // Інструменти та методи комерціалізації інноваційної продукції: [колективна монографія] / під заг ред. професора Ілляшенка С.М. – Суми: СумДУ, 2018. – С. 142-151.
 4. Мальчик М.В. Інноваційний потенціал вітчизняної харчової промисловості / М.В. Мальчик, О.В. Попко // Інструменти та методи комерціалізації інноваційної продукції: монографія / за ред. д.е.н., професора Ілляшенка С.М., к.е.н., доц. Біловодської О.А. – Суми : Триторія, 2018. – 382 с. - С.286-300.
 5. Мальчик М.В. Антикризове управління діяльністю підприємств цементної галузі України / М.В. Мальчик, І.О. Оплачко // Реінжиніринг бізнес-процесів маркетингової сфери промислових підприємств як складова виведення вітчизняної продукції на міжнародні ринки: [колективна монографія] / під заг ред. професора Тарасюка Л.М. – Суми: СНАУ, 2018. – С. 272-285.
 6. Мальчик М.В. Механізм антикризового управління діяльністю промислових підприємств з урахуванням організації рефлексивних впливів / М.В. Мальчик, І.О. Оплачко // Вісник НУ «Львівська політехніка»: Збірник наукових праць. №892. Серія: Логістика. – Львів: В-цтво Львівської політехніки. – 2018. – С. 140-149.
 7. Мальчик М.В. Інформаційне забезпечення організації рефлексивних впливів у маркетинговій діяльності підприємства / М.В. Мальчик, І.О. Оплачко // Розвиток маркетингу в умовах інформатизації суспільства : [колективна монографія] / під заг ред. професора Пилипчука В.П. – Київ: КНЕУ, 2018. – 854 с.
 8. Мальчик М.В. Ідентифікація особливостей формування системи маркетингу співпраці туристичних підприємств / М.В. Мальчик, Н.В Онищук, О.В. Попко // Туризм: наука, освіта, практика : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Рівне, 2018. – С. 72-77.
 9. Мальчик М.В. Нейромаркетинг як технологія впливу на поведінку споживачів / М.В. Мальчик, І.О. Оплачко // Маркетинг і цифрові технології : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конференції 25-26 травня 2018 р., Одеса. – Одеса : ТЕС, 2018. – С. 112-113.
 10. Мальчик М.В. Рефлексивний підхід в системі антикризового управління діяльністю підприємства / М.В. Мальчик, І.О. Оплачко // Вісник ХНУ. Серія «Економічні науки». – 2018. – №1. – С. 16-20.
 11. Мальчик М.В. Інформаційне забезпечення організації рефлексивних впливів в умовах антикризового управління підприємством / М.В. Мальчик, І.О. Оплачко // Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем. Матеріали X міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 5-6 квітня 2018 р. – Харків, ВШЕМ. – ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – С. 199-202.
 12. Мальчик М.В. Антикризове управління підприємством на засадах маркетингу / М.В. Мальчик, І.О. Оплачко // Сучасні проблеми та перспективи соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку підприємств України : Всеукр. науково-практ. конф. (Маріуполь, 12 січня 2018 р.) : тези доп. – Маріуполь : ПДТУ, 2018. – С. 52-56.
 13. Мальчик М.В., Попко Е.В. Информационное обеспечение рефлексивного управления конкурентоспособностью промышленных предприятий в структурном моделировании бизнес-процессов маркетинга // Украина и Беларусь: ресурсы предпринимательства: монография / П.Ю. Храпко [и др.] ; под науч. ред. Л.Е. Совик. – Пинск : ПолесГУ, 2017. – С. 70-75.
 14. Мальчик М.В. Сутність і концепція екологічного маркетингу муніципального утворення (міста) / М.В. Мальчик, О.В. Мартинюк // Економічний вісник Донбасу. — 2017. — № 1 (47). — С. 77–81.
 15. Мальчик М.В. Рефлексивна складова в інформаційному забезпеченні стратегічного маркетингового управління підприємством // Розвиток форм і методів сучасного менеджменту в умовах глобалізації : Матеріали 5-ї міжнародної наук.-практ. конф. – Дніпро, 7-9.11.2017 : тези доповідей. – Дніпро : Друкарня ДДАЕУ, 2017. – C. 56-59.
 16. Мальчик М.В. Рефлексивний підхід в системі антикризового маркетингового управління діяльністю підприємства [Електронний ресурс] // Збірник тез ІІ науково-практичної інтернет-конференції з нагоди 20-річчя факультету документальних комунікацій та менеджменту РДГУ «Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями». – 2017. – Режим доступу : http://www.conf.dkm.rv.ua/arhiv/2017.
 17. Мальчик М.В. Рефлексивне маркетингове управління діяльністю підприємства на засадах узгодження інтерересів стейкхолдерів / М.В. Мальчик, Я.Я. Мальчик, І.О. Оплачко // Маркетинг майбутнього : виклики та реалії : Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 25 жовтня 2017 р.) / Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва ДУТ. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2017. – С. 312-314.
 18. Мальчик М.В. Маркетингова стратегія антикризового управління з урахуванням рефлексії прийняття рішень підприємством // Маркетингові інновації в освіті, туризмі, готельно-ресторанній, харчовій індустрії та торгівлі : Міжнародна науково-практ. інтернет-конференція, присвячена 50-річчю заснування ХДУХТ, 3 жовтня 2017 р. : [тези доп.] / редкол. : О.І.Черевко (та ін.) – Х. : ХДУЗТ, 2017. – С. 266-269.
 19. Мальчик М.В., Ковальчук Є.А. Маркетингові інновації у сфері туризму // Маркетингові інновації в освіті, туризмі, готельно-ресторанній, харчовій індустрії та торгівлі : Міжнародна науково-практ. інтернет-конференція, присвячена 50-річчю заснування ХДУХТ, 3 жовтня 2017 р. : [тези доп.] / редкол. : О.І.Черевко (та ін.) – Х. : ХДУЗТ, 2017. – С. 59-61.
 20. Мальчик М.В., Клімавічус Я.І., Мальчик Я.Я. Маркетингові інтернет-технології в бізнесі // Маркетингові інновації в освіті, туризмі, готельно-ресторанній, харчовій індустрії та торгівлі: Міжнародна науково-практ. інтернет-конференція, присвячена 50-річчю заснування ХДУХТ, 3 жовтня 2017 р. : [тези доп.] / редкол. : О. І. Черевко (та ін.) – Х. : ХДУЗТ, 2017. – С. 57-59.
 21. Мальчик М.В., Попко О.В. Сучасна парадигма стартапів у бізнесі // Маркетингові інновації в освіті, туризмі, готельно-ресторанній, харчовій індустрії та торгівлі : Міжнародна науково-практ. інтернет-конференція, присвячена 50-річчю заснування ХДУХТ, 3 жовтня 2017 р. : [тези доп.] / редкол. : О. І. Черевко (та ін.) – Х. : ХДУЗТ, 2017. – С. 55-57.
 22. Мальчик М.В., Оплачко І.О. Ефективність функціонування системи публічних закупівель «PROZORRO» в площині забезпечення сталого розвитку регіонів // Децентралізація публічного адміністрування в умовах інтеграції України до Європейської спільноти : проблеми та перспективи : Матеріали Міжнародної науково-практичної конф. – 6-7 жовтня 2017 р. – Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017. – С. 159-163.
 23. Мальчик М.В., Попко О.В. Децентралізація в Україні : сучасні соціальні настрої // Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об’єднаних територіальних громад : матеріали І Міжнар. наук.-метод. конф. – 19-20 жовтня 2017 р. – Рівне : Волин. обереги, 2017. – С. 41-43.
 24. Мальчик М.В., Оплачко І.О. Особливості функціонування електронної системи публічних закупівель PROZORRO в умовах децентралізації влади // Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об’єднаних територіальних громад : матеріали І Міжнар. наук.-метод. конф. – Рівне : Волин. обереги, 2017. – С. 38-41.
 25. Мальчик М.В., Попко О.В., Гонтаренко Н.А., Толчанова З.О., Мартинюк О.В., Коваль С.І. Меліорація та облаштування Українського Полісся : [колективна монографія] / за ред. д.с-г.н., професора, акад. НААН Я. М. Гадзала, д.т.н., професора, член-кор. НААН В. А. Сташука, д.т.н., професора А. М. Рокочинського. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. – Т.2. – С. 777-797.
 26. Мальчик М.В., Ковальчук Е.А. МАРКЕТИНГ В ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОМ РАЗВИТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ // Инвестиции, строительство, недвижимость как материальный базис модернизации и инновационного развития экономики: материалы VII Международной научно-практической конференции, 14-16 марта 2017 г. : В 2 ч. // Ч.1 [Текст] / под ред. Т. Ю. Овсянниковой, И. Р. Салагор. – Томск : Изд-во Томск. гос. архитектурно-строит. университета, 2017. – Ч.1. – С. 120-123.
 27. Мальчик М.В., Гонтаренко Н.А. Термінологія маркетингу послуг у контексті загальної економіко-маркетологічної термінології // Матеріали міжнародної наукової конференції «Наукова термінологія нового століття : теоретичні і прикладні виміри». – Рівне : НУВГП, 2016. – С. 340-342.
 28. Мальчик М.В., Павлов К.В., Федина К.М. Принципи інтегрованого управління екологічно безпечним природокористуванням // Вісник НУВГП. Економіка. – 2016. – № 2.– С. 19-23.
 29. Malchyk M. Ecological-Economic Regulation Industry In Ukrainе / M. Malchyk, Y. Semenova // International Journal of New Economics and Social Sciences. – 2016. – № 2 (4). – Р. 110-115.
 30. Мальчик М.В. МАРКЕТИНГ У ПРАКТИЦІ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ВНЗ // Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доповідей XІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 342-343.
 31. Мальчик М.В., Коваль С.І. Особенности использования аутсорсинга в системе маркетинга субъектов хозяйствования // Інноваційна діяльність та економічна безпека підприємств : колективна монографія / за заг. ред. Л. М. Савчук, Daniel Fic. – Дніпро : Пороги, 2017. - С. 378-385.
 32. Мальчик М.В., Попко О.В. СУЧАСНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МАРКЕТИНГУ // Матеріали Міжнародної інтернет-конференції «Функціонування та розвиток економіки України в умовах зміцнення національної державності», присвяченої 25-річчю Незалежності України, 25 травня 2016 року. – Х. : Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2016. – С. 162-163.
 33. Мальчик М.В., Коваль С.І. РЕФЛЕКСИВНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Інституціоналізація процесів євроінтеграції: суспільство, економіка, адміністрування», 21-22 квітня 2016 р. – Рівне : НУВГП. – С. 75-80.
 34. Мальчик М.В. МАРКЕТИНГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РЕФЛЕКСИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕМ ТОВАРА // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практ. конференції «Маркетинг і цифрові технології», 26-27 травня 2016 р. – Одеса, 2016. – С. 113-116.
 35. Мальчик М.В., Попко О.В., Онищук Н. В. БАЗИС МЕТОДИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ СПІВПРАЦІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ЦЕНТРІВ // Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні», 20–21 травня 2016 року. – Україна, м. Березне, 2016. – С. 57-59.
 36. Мальчик М.В., Романів О.Я., Трусова Т.С. ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У СІЛЬСЬКОМУ ЗЕЛЕНОМУ ТУРИЗМІ УКРАЇНИ // Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні», 20–21 травня 2016 року. – Україна, м. Березне, 2016. – С. 59-62.
 37. Мальчик М.В., Попко О.В. МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ // Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів та молодих учених «Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами», 11 лютого 2016 року. – К. : НАУ, 2016. – С. 244-245.
 38. Мальчик М.В. Современные технологии информационного обеспечения рефлексивного управления конкурентоспособностью предприятия / М.В. Мальчик // International Journal of New Economics and Social Sciences. – Swinoujscie, 2015. - №2 (2), 2015. – Р.163-172. (ISSN 2450-2146)
 39. Мальчик М. В., Попко О. В. Особливості розвитку вітчизняних стартапів // Економіка та підприємництво : Збірник наукових праць КНЕУ ім. В. Гетьмана. У 2-х част. Частина 1. №34-35 / 2015. – К., КНЕУ, 2015. - С. 262-270.
 40. Мальчик М.В., Коротун О.П. Чинники інвестиційної привабливості туристичних об’єктів // Економіка та підприємництво : Збірник наукових праць КНЕУ ім. В. Гетьмана. У 2-х част. Частина 2. №34-35/ 2015. – К., КНЕУ, 2015. - С. 179-187.
 41. Мальчик М., Каюкало А., Трофимець М. Просування на ринку інноваційних товарів (на прикладі продукції AppleiPhone) // Молодіжний економічний дайджест. Науковий електронний журнал. КНЕУ ім. В.Гетьмана. – 2015. – №4 (7) – С. 126-130.
 42. Мальчик М.В., Павлова Н.М. МАРКЕТИНГОВА КОМПОНЕНТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ // Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання : сучасний стан та перспективи. Зб.матеріалів І міжн. Науково-практ. конф. 25-26 грудня 2015 року. – Одеса : Бондаренко М.О., 2015. – С. 306-308.
 43. МАРКЕТИНГОВО-ЛОГІСТИЧНІ ПРОЦЕСИ В ЕКОНОМІЦІ : ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА : Монографія / за редакцією Мальчик М. В. – Рівне : НУВГП, 2015. – 197 с., Авт. колектив : Мальчик М. В., Попко О. В.,Гонтаренко Н. А., Толчанова З. О., Мартинюк О. В., Коваль С. І., Мельник Т. Д.
 44. Мальчик М.В. К ВОПРОСУ РЕФЛЕКСИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ // Економічна теорія : еволюція парадигми та революційні гіпотези : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 27-28 березня 2015 р). – К. : ДЕДУТ, 2015. – С. 99-100.
 45. Мальчик М.В., Онищук Н.В. ТУРИСТСЬКІ ЦЕНТРИ В МАРКЕТИНГОВІЙ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ // Становлення сучасного українського суспільства : політичні, управлінські, економічні та правові аспекти : Тези допов. Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 27 березня 2015 р. У 2 ч. Ч.ІІ. / М-во освіти і науки України; М-во культури України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Вид.центр КНУКіМ, 2015. – С. 214-216.
 46. Мальчик М.В., Толчанова З.А. МОДЕЛИ РЕФЛЕКСИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В МАРКЕТИНГОВЫХ ЗАДАЧАХ РЕФЛЕКСИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ // Инновационная экономика в условиях глобализации : современные тенденции и перспективы [Электронный ресурс] : материалы междунар. науч.-практ. конф., г. Минск, 16–17 апр. 2015 г. / Междунар. ун-т «МИТСО»; редкол.: Ю. Ю. Королев (гл. ред.) и [др.]. – Минск : Междунар. ун-т «МИТСО», 2015. – 1 электрон. опт. диск. – С. 512-522.
 47. Мальчик М.В., Мартинюк О.В. ЕКОЛОГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ – КЛЮЧОВА КОМПОНЕНТА СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ // СУЧАСНІ КРИЗОВІ ЯВИЩА В ЕКОНОМІЦІ ТА ПРОБЛЕМИ ОБЛІКОВОГО, КОНТРОЛЬНОГО ТА АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ : матеріали VIІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ (26-27 червня 2015 р.) / відп. ред. І.Б. Садовська. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2015. – С. 130-133.
 48. Мальчик М.В. Перспективи розвитку багаторівневого маркетингу // Теорія та практика реформування економічних систем : Матеріали ІІ МІЖНАРОДНОГО науково-практичного форуму «New economics». – К. : Вид-во «Центр навч. літ-ри», 2015. – С. 45-47.
 49. Malchyk M. V., Savina N. B. МODELING OF THE MARKETING BUSINESS-PROCESSES UNDER THE INDUSTRIAL ENTERPRISE’S COMPETITIVENESS REFLEXIVE CONTROL // PRAWNE I SPOŁECZNE PROBLEMY SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / pod redakcją Sylwii Gwoździewicz i Beaty Mydłowskiej. – Warszawa, 2015. – Р. 219-225.
 50. Мальчик М.В., Гонтаренко Н.А. МАРКЕТИНГ В СИСТЕМЕ РЫНОЧНОГО МЕХАНИЗМА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ // Труды международной научно-практической конференции «Внешнеэкономическая деятельность страны в условиях вступления мировой экономики в режим турбулентности». – Астана : Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, 2015. – С. 356-361.
 51. Мальчик М.В., Васюк І.В., Вознюк А.Я. КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНА ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА : завдання для інклюзивного навчання : навчально-методичний посібник. – К. : «Університет «Україна», 2015. – 320 с.
 52. Мальчик М.В., Попко О.В., Толчанова З.О. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ // Economic efficiency of business in the conditions of unstable economy : Collective monograph -Aspekt Publishing, Taunton, MA, United States of America, 2015. - p. 207-212.
 53. Мальчик М.В., Мартинюк О.В. Парадигма формування та розвитку «зеленого маркетингу» в сучасних умовах // Вісник економічної науки України. – 2015. – № 2 (29). – С. 34-42.
 54. МАРКЕТИНГ. Навчальний посібник // За ред. М. В. Мальчик. Рівне : Редакц. -видавн. центр НУВГП, 2014. - 444 с., Авт. колектив : Мальчик М.В., Гонтаренко Н.А., Попко О.В., Толчанова З.О., Король Б.О., Мартинюк О.В., Коваль С.І. (гриф МОНУ лист №1/1-11466 від 22.07.2014).
 55. Мальчик М. В. РЕФЛЕКСИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК МАРКЕТИНГОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ // Маркетинг в Україні : програма та тези доповідей міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 грудня 2014 року. – Київ: Українська Асоціація Маркетингу, 2014. – С. 43-45.
 56. Мальчик М.В., Попко О.В. СУЧАСНА ПАРАДИГМА СТАРТАПІВ У БІЗНЕСІ // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : Збірник наукових праць. Серія : Логістика. – 2014. – Випуск 811. – С. 275-280.
 57. Мальчик М.В. ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ У ПРАКТИЦІ МАРКЕТИНГУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ // Збірник тез VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу України в контексті євроінтеграції», 16-17 жовтня 2014 р. – Рівне, НУВГП. – 2014. – С. 154-156.
 58. Мальчик М.В. МАРКЕТИНГОВА СКЛАДОВА МЕНЕДЖМЕНТУ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ // Фінансова система країни : тенденції та перспективи розвитку : матеріали міжнародної науково-практ. конференції (Острог, 13–14 червня 2014 р.). – Острог : ОА., 2014. – С. 12-15.
 59. Мальчик М.В. , Мартинюк О.В. ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА ОБЛАСТІ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ // Маркетинг і цифрові технології : Збірник матеріалів І міжнародної науково-практичної конференції (м.Одеса , 29-30 травня 2014 р.). – Одеса : ТЕС, 2014. – С. 105-108.
 60. Мальчик М.В. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МАРКЕТИНГУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ // Наукові дослідження молоді : збірник тез VI Звітної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та викладачів (м. Дубно, 27 березня 2014 р.). – Дубно : Університет «Україна», 2014. – С. 8-10.
 61. Мальчик М.В. ВИКОРИСТАННЯ РЕФЛЕКСИВНОГО ПІДХОДУ В УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ // ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ І МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ : АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ : Збірник тез ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне, 24-25 квітня 2014 р.). – Рівне : НУВГП, 2014. – С. 106-107.
 62. Мальчик М.В. РЕГУЛЯТОРНІ ПЕРЕШКОДИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ // ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ І МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ : АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ : Збірник тез ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне, 24-25 квітня 2014 р.). – Рівне : НУВГП, 2014. – С. 106-107.
 63. Мальчик М.В. Використання рефлексивних впливів в управлінні підприємством // Фінансові аспекти діяльності підприємств в умовах кризи : збірник тез І міжвуз. наук. конф. (Київ, 27-28 лютого 2014 р.). – Київ : Університет «Україна», 2014. – С. 3-7.
 64. Мальчик М.В. , Коваль С. І. БАНКІВСЬКИЙ МАРКЕТИНГ У КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ // Наукові записки. Cерія «Економіка» : збірник наукових праць. – Острог : Острозька академія, 2014. – Випуск 24. – С. 230-234.
 65. Мальчик М.В., Гонтаренко Н. А. Удосконалення формування і реалізації цінової політики банку // Економічний вісник Донбасу : науковий журнал. – 2013 р. – №3 (33). – С. 172-179.
 66. Мальчик М.В. Маркетингова складова в системі управління промисловим підприємством // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції: Збірник наукових праць. – Рівне, НУВГП, 2013. – Випуск ХІХ (№3). – С. 188-193.
 67. Мальчик М.В., Гонтаренко Н.А. Маркетингові інструменти покращення формування клієнтської бази і збільшення прибутковості діяльності банку // Рівне, НУВГП, 2013. – Вісник НУВГП : Збірник наукових праць. Серія «Економіка». – 2013. – Випуск 3 (63). – С. 271-277.
 68. Мальчик М.В. Маркетинговый подход к рефлексивному управлению потребителем товара // Рефлексивные процессы и управление в экономике : тезисы докл. І Междунар. науч.-практ. конф. (Партенит, 14-16 октября 2013 г.). – НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. – Донецк, 2013. – С. 67-70.
 69. Мальчик М.В. Реформування АПК України в контексті сталого національного розвитку // Проблеми розвитку соціально-економічних систем : підприємництво, глобалізація, економічне зростання : матеріали ІІ регіональної міжвуз. наук.-практ. конф. (м. Дубно, 28 березня 2013 р). – К. : Університет «Україна», 2013. – С. 9-13.
 70. Мальчик М.В., Савущик А.І. Пріоритети консолідації капіталу у світовій економіці // Наукові записки. Cерія «Економіка» : збірник наукових праць. – Острог : Острозька академія, 2013. – Випуск 23. – С. 67-73
 71. Мальчик М.В., Коваль С.І. Роль логістики розподілу в забезпеченні конкурентоздатності підприємства в умовах трансформації економіки // Кримський економічний вісник : науковий журнал. – Сімферополь, 2013. – Випуск №2 (03). – Ч.1. - С. 213-216.
 72. Мальчик М.В. Маркетингові аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств // Фінансова система України : становлення та розвиток : матер. наук.-практ. конф. (17-18 травня 2013 р.). – Острог : Острозька академія, 2013. – С. 14-18.
 73. Мальчик М.В., Толчанова З.О. Логістична діяльність промислового підприємства в його маркетинговій політиці // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. – Острог : Острозька академія, 2013. – Вип. 21. – С. 68-70.
 74. Мальчик М.В., Гонтаренко Н.А. Удосконалення комплексу маркетингових інструментів діяльності комерційного банку // Кримський економічний вісник: науковий журнал. – Сімферополь, 2013. – Випуск №2 (03). – Ч.1. – С. 108-110.
 75. Мальчик М.В., Попко О.В. Фірмова торгівля в маркетингово-логістичному підході до управління діяльністю підприємств кондитерської галузі // Теоретические и практические аспекты экономики и интеллектуальной собственности : Сборник научных трудов. – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2013. – Випуск 1, том 1. – С. 76-80.
 76. Мальчик М.В. Застосування методів рефлексивного управління конкурентоспроможністю підприємства у розрізі його активної адаптації // Економіка : реалії часу. – 2012, №1 (2). – С. 77-81 / Режим доступу до журн.: http: // www.economics. opu.ua
 77. Мальчик М.В., Руссиян Е.А., Ляшок Н.Ю. Выявление дисбалансов развития человеческого капитала промышленных предприятий в условиях экономических кризисов // Моделирование социально-экономических систем: теория и практика : монография / Под ред. В.С.Пономаренко, Т.С.Клебановой, Н.А. Кизима. – Харков : ФЛП Александрова К.М.; ИД «ИНЖЭК», 2012. – С. 433-447.
 78. Мальчик М.В. Рефлексивний підхід у дослідженнях економічних процесів // Теорія та практика управління економічним розвитком : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (22-24 листопада 2012 р.). – Київ, 2012. – С. 90-92.
 79. Мальчик М.В. Розробка організаційного забезпечення для рефлексивного управління конкурентоспроможністю промислового підприємства // Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту / Хмельницький. – Камянець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2012. – Випуск 4. – С. 304-316.
 80. Мальчик М.В. ЗАСТОСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ РЕФЛЕКСИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ВИХОДІ НА НОВІ РИНКИ // Сучасні кризові явища в економіці і проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством: Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (25 травня 2012 р). – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2012 – С.144-146.
 81. Мальчик М.В. Обоснование концептуальных положений рефлексивного управления конкурентоспособностью предприятий // Рефлексивные процессы в экономике : концепции, модели, прикладные аспекты : моногр.; под. ред. Р. Н.Лепы. – НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти. – Донецк : АПЕКС, 2012. – Т.1. – С. 50-68.
 82. Мальчик М.В. Конкурентні переваги промислових підприємств // Фінансова система України: становлення та розвиток : матер. наук.-практ. конф. (18-19 травня 2012 р.). – Острог : Острозька академія, 2012. – С. 71-73.
 83. Мальчик М.В. До питання рефлексивної координації управлінських процесів на підприємстві // Наукові дослідження молоді : матеріали IV Звітної науково-практ. конф. студ., аспір., викл. – Київ-Дубно : ТзОВ «Ассоль», Ун-т «Україна», 2012. – С. 12-15.
 84. Мальчик М.В. Базисные задачи рефлексивного управления повышением конкурентоспособности предприятий // Рефлексивные процессы и управление в экономике : тезисы докл. ІІІ Всеукр. науч.-практ. конф.(Севастополь, 26-29 сентября 2012 г.). – НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. – Донецк, 2012. – С. 197-199.
 85. Мальчик М.В. Стратегія розвитку економіки України : інтеграційний аспект // Наукові дослідження молоді : Матеріали ІІІ Звітної наук.-практ. конференції (28 квітня 2011 р.). – Рівне-Дубно, 2011. – С. 9-13.
 86. Мальчик М.В., Васюк І.В. Основні тенденції та перспективи розвитку харчової промисловості Рівненщини // Фінансова система України : зб. наук. пр. – Острог : Острозька академія, 2011. – Вип. 17. – С. 221-232.
 87. Мальчик М.В. Роль аналитической модели рефлексии принятия решений в управлении предприятием // Рефлексивные процессы в экономике : концепции, модели, прикладные аспекты : моногр.; под. ред. Р. Н.Лепы. – НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти. – Донецк : Ноулидж, 2011. – С. 416-435.
 88. Мальчик М.В. Роль аналітичної моделі рефлексії прийняття рішень в управлінні підприємством // Рефлексивные процессы и управление в экономике : тезисы докл. и матер. ІІ Всеукр. науч.-практ. конф.(10-12 июля 2011 г.) – Херсон, 2011. – С. 56-59.
 89. Модернізація економічної освіти для сталого розвитку // Модернізація освіти для сталого розвитку: матер. ІІ Всеукр. відеоконференції (15 грудня 2011 р.). Нова педагогічна думка: наук.-метод. журнал. Спецвипуск. – Рівне: РОІППО, 2011. – С. 81.
 90. Мальчик М.В. Рефлексивное управление конкурентоспособностью промышленных предприятий : моногр. // Донецк-Ровно : ЧП Лапсюк В.А., 2010. – 216 с.
 91. Мальчик М.В., Галашко С.І., Пелех А.І. Фінансова статистика : Навч. посібник. – Київ: Центр учбової літератури, 2011. – 184 с. (гриф МОН України, лист №1/11-9208 від 04.10.2010 р.).
 92. Мальчик М.В. Конкурентоспроможність продукції металургійного підприємства : моногр. // Білопольський М. Г., Алтухова І. М., Мальчик М. В. / Донецьк : Східний видавничий дім, НТШ-Донецьк, 2010. – 204 с.
 93. Мальчик М.В., Бойко С.Т. Фінансовий аналіз : кредитно-модульний курс. Навчально-методичний посібник. – Рівне, 2010. – 236 с.

Контакти

E-mail: m.malchyk@nuwm.edu.ua