Літвінчук Альона Теофанівна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Літвінчук Альона Теофанівна

Народилася 20 вересня 1976 року у місті Волочиськ Хмельницької області. 1993–1998 – навчалася у Чернівецькому університеті на факультеті романо-германської філології та отримала диплом викладача англійської мови та літератури, вчителя французької мови. З 1998 року працюю на кафедрі іноземних мов Національного університету водного господарства та природокористування. З 2005 року обіймаю посаду старшого викладача. Навчально-методична робота включає проведення практичних занять для студентів всіх факультетів денної та заочної форм навчання, керівництво стажуванням та підготовка студентів до захисту дипломів англійською мовою, забезпечення перекладу технічної ділової документації, створення робочих програм та навчально-методичних комплексів для студентів напрямів «Машинобудування» та «Гірництво», є членом журі університетського туру олімпіади. Є автором посібника з англійської мови для студентів напряму «Гірництво». Сферою наукових інтересів є дослідження лексико-семантичних особливостей англійської вузько галузевої термінології, а також методика викладання іноземної мови за професійним спрямуванням у технічному вузі. Науковий доробок складають участь у близько десяти конференціях, у т. ч. закордонних, та близько двох десятків статей та тез у різних виданнях.

2014

 • 1. Літвінчук А. Т. Реалізація контекстного навчання в процесі іншомовної освіти у вищому навчальному закладі / А. Т. Літвінчук // Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні перспективи : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, Харків, 2014 р. – Харків: 2014. – С. 119-122.
 • 2. Літвінчук А. Т. Формування професійної майстерності викладача іноземної мови за професійним спрямуванням / А. Т. Літвінчук // Дослідження і викладання іноземних мов у глобалізованому економічному просторі : матеріали I Міжнар. конференції, Київ, 19 вересня 2014 р. – Київ : ВПЦ «Київський університет», 2014. – С.22 – 25.
 • 3. Літвінчук А. Т. Англійська мова : навч. посібник. / М. І. Тадеєва, А. Т. Літвінчук і ін.] – Рівне : НУВГП, 2014. – 246 с.
 • 4. Українсько-англійський тлумачний словник еколого-економічних термінів.: навч. посібник. / За наук. ред. А.В. Яцика [А.В. Яцик, С.О. Левицька, А. Т. Літвінчук і ін.] – Рівне : НУВГП, 2014. – 241 с.
 • 5. Літвінчук А. Т. Навчальні завдання з розвитку усного професійного мовлення для студентів інженерних спеціальностей. Частина 1 /А. Т. Літвінчук, Н. Ф. Осецька/. – Рівне, 2014. – 46 с.
 • 6. Літвінчук А. Т. Навчальні завдання з розвитку усного професійного мовлення для студентів інженерних спеціальностей. Частина 2 /А. Т. Літвінчук, Н. Ф. Осецька/. – Рівне, 2014. – 46 с.
 • 7. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів усіх напрямів підготовки НУВГП з дисципліни «Іноземна мова» [Вакуленко О.Л., Літвінчук А. Т. і ін]. – Рівне, 2014. – 46 с.

2013

 • 8. Литвинчук А. Т. Влияние преподавателя на развитие мотивационного аспекта при обучении иностранному языку / А. Т. Литвинчук // Профессиональное лингвообразование. Материалы седьмой международной науково-практической конференции. – Нижний Новгород /Россия/, июль 2013. – С. 128-131.

2012

 • 9. Литвинчук А. Т. Преподавание английского языка в системе пофессионального образования / А. Т. Литвинчук // Профессиональное лингвообразование. Материалы шестой международной научно-практичекой конференции. – Нижний Новгород /Россия/, июль 2012. – С. 165 – 167.
 • 10. Літвінчук А. Т. Conent-based instruction in teaching English for specific purposes / А. Т. Літвінчук // Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спрямування. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ : Видавець Біла К.О., 2012. – С. 7 – 9.
 • 11. Літвінчук А. Т. Пріоритетні напрями іншомовної підготовки у технічному ВНЗ / А. Т. Літвінчук // Нова педагогічна думка : Матеріали 10-ої Міжнародної науково-методичної конференції «Європейський простір вищої освіти як основа розвитку суспільства знань». – Рівне,. - С. 68 – 71.

2011

 • 12. Літвінчук А. Т. Сучасні технології навчання іноземної мови професійного спрямування / А. Т. Літвінчук // Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спрямування. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Том 1. – Дніпропетровськ, Видавець Біла К.О., 8-9 квітня 2011. – С. 15 – 18.
 • 13. Літвінчук А. Т. Основи концептуального аналізу терміносистеми (на прикладі галузі торфопромисловості в англійській мові) / А. Т. Літвінчук // Актуальні питання лінгвістики, літературознавства та інноваційної методики викладання іноземних мов. Матеріали 5-ої Всеукраїнської наукової конференції. – Тернопіль, 19-20 травня 2011. – С.198 – 200.
 • 14. Літвінчук А. Т. Новітні педагогічні технології професійно-орієнтованого навчання іноземної мови / А. Т. Літвінчук // Актуальні питання лінгвістики, літературознавства та інноваційної методики викладання іноземних мов. Матеріали 5-ої Всеукраїнської наукової конференції. – Тернопіль, 19-20 травня 2011. – С. 241 – 242.
 • 15. Літвінчук А. Т. Основні тенденції сучасного освітнього простору / А. Т. Літвінчук // Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. – РІ КУП НАНУ. Рівне, 15 грудня 2011. – С. 241 – 242.
 • 16. Літвінчук А. Т Концептуальний аналіз у дослідженні галузевої термінології (на матеріалі термінів торфопромисловості в англійській мові) / А. Т. Літвінчук // Науковий вісник ВНУ ім. Л. Українки. Філологічні науки. Мовознавство. – Випуск 6.. – Частина 2. – Луцьк, 2011. – С. 161 – 164.

2010

 • 17. Літвінчук А. Т. Словосполучення як один із способів галузевої термінологічної номінації (на матеріалі термінів галузі торфопромисловості в англійській мові) / А. Т. Літвінчук // Науковий вісник ВНУ ім. Л. Українки. Філологічні науки. Мовознавство. – Випуск 9. – Луцьк, 2010. – С. 354 – 359.
 • 18. Літвінчук А. Т. Навчальні завдання з англійської мови для студентів заочної форми навчання напряму підготовки «Автомобільний транспорт » / Н. Ф. Осецька, А. Т. Літвінчук. – Рівне : НУВГП, 2010. – 32 с.
 • 19. Літвінчук А. Т. Body language in business / А. Т. Літвінчук, Н. В. Барбашова // Матеріали всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. – Донецьк : ДонДУУ, 2010.– С. 39–42.
 • 20. Літвінчук А. Т. Формування іншомовної професійної мовленнєвої компетенції через рольову гру / А. Т. Літвінчук // Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток англомовних комунікативних вмінь в професійно-заданих ситуаціях у студентів немовних ВНЗ засобами рольових ігор», 14-15 травня 2010, Нац. техн. університет України «Київ. політ. інститут». – Київ : «Політехніка», 2010. - С. 54-57.

2009

 • 21. Літвінчук А. Т. Словосполучення як один із основних способів термінологічної номінації (на матеріалі водогосподарських термінів англійської мови) / А. Т. Літвінчук // Вісник національного університету водного господарства та природокористування: Збірник наукових праць. – Частина 3. – Випуск 3 (47). – Рівне, 2009. – С. 219-225.

2008

 • 22. Літвінчук А. Т. Огляд теоретичних засад когнітивно-ономасіологічного підходу до вивчення термінології / А. Т. Літвінчук // Вісник національного університету водного господарства та природокористування: Збірник наукових праць. – Частина 2. – Випуск 3 (43). – Рівне, 2008. – С. 425 – 431.