Кузнєцова Олена Тимофіївна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Кузнєцова Олена Тимофіївна

кандидат наук з фізичного виховання і спорту

Народилася 23 вересня 1963 року в м. Мари, Туркменістан в родині військовослужбовця.

У 1984 році успішно закінчила Узбецький державний інститут фізичної культури за спеціальністю «Фізична культура і спорт», отримала кваліфікацію викладача фізичного виховання-тренера з легкої атлетики та була направлена в Узбецький інститут народного господарства (м. Ташкент) викладачем кафедри фізичного виховання.

2000–2010 рр. – заступник директора, зав. відділом з виховної роботи Рівненської філії ПВНЗ «Європейський університет», доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, викладала дисципліну «Фізичне виховання» на кафедрі даного ВНЗ.

В 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Фізична і розумова працездатність студентів з низьким рівнем фізичної підготовленості» зі спеціальності «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» в спеціалізованій вченій раді Львівського державного інституту фізичної культури.

В 2010 році здобула другу вищу освіту – ПВНЗ «Європейський університет» м. Київ (спеціальність – «Менеджмент організацій», кваліфікація – менеджер-економіст). У 2010 р. присвоєно вчене звання «доцент» кафедри фізичної та тактико-спеціальної підготовки.

З 2011 року працює доцентом кафедри фізичного виховання НУВГП.

Автор 87 праць, у тому числі 5 посібників (навчальний посібник «Оздоровче тренування студентів» рекомендований Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів). Сфера наукових інтересів – вивчення рівня здоров’я і фізичної підготовленості студентів.

За багаторічну сумлінну роботу в системі освіти, популяризацію здорового способу життя у студентському середовищі, активну позицію щодо розвитку фізичної культури і спорту серед студентської молоді нагороджена в 2006 році Почесною грамотою Управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації, в 2007 році – Почесною грамотою Рівненського обласного управління Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. 10 жовтня 2008 року на честь 10-річчя Рівненської філії ПВНЗ «Європейський університет» нагороджена знаком «За розбудову освіти» Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності.

Виховує доньку 1985 року народження.

Навчально-методичні праці

2017 рік

 1. Професійно-прикладна фізична підготовка студентів інформаційно-логічної групи спеціальностей. Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання з дисципліни «Фізичне виховання» / О.Т. Кузнєцова, Ю.Ф. Кособуцький, О.С. Григорович. – Рівне : НУВГП, 2017. – 43 с. (09-02-12)

2016 рік

 1. Професійно-прикладна фізична підготовка студентів інженерно-технічних спеціальностей. Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання з дисципліни «Фізичне виховання» / О. Т. Кузнєцова. – Рівне : НУВГП, 2016. – 30 с. (09–02–11)
 2. Методичні рекомендації до використання у процесі фізичного виховання інформаційної бази даних рівнів соматичного здоров’я студентів денної форми навчання / О.Т. Кузнєцова. – Рівне : НУВГП, 2016. – 26 с. (09–02–08)

2015 рік

 1. Кузнєцова О.Т. Методичні рекомендації до виконання тестових завдань за допомогою комп’ютерної програми Test-II для студентів денної форми навчання з дисципліни «Фізичне виховання». – Рівне : НУВГП, 2015. – 24 с. (09-02-04)

2014 рік

 1. Методичні рекомендації до виконання тестових завдань за допомогою комп’ютерної програми студентами спецмедгруп та звільненими за станом здоров’я від практичних занять з дисципліни «Фізичне виховання» / О. Т. Кузнєцова. – Рівне : НУВГП, 2014. – 28 с. (09–02–01)

2013 рік

 1. Кузнєцова О. Т. Оздоровче тренування. Тестові завдання для модульного контролю : Навч. посіб. – Рівне : НУВГП, 2013. – 116 с.
 2. Робоча програма навчальної дисципліни «Фізичне виховання» для студентів всіх напрямів підготовки / О. В. Сотник, О. Т. Кузнєцова. – Рівне : НУВГП, 2013. – 28 с.

2010 рік

 1. Кузнєцова О. Т. Оздоровче тренування студентів : Навч. посіб. – К. : Вид-во Європейського університету. – 2010. – 310 с. (Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів ВНЗ)

Наукові праці

2017 рік

 1. Kuznetsova O.T. Innovative aspects of implementation of university students’ professionally applied physical preparation / O.T. Kuznetsova, B.D. Zubrytskyi // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова. Серія 15 : Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фіз. культура і спорт) : Зб. наук. пр. – Київ, 2017. – Випуск 1(82) 17. – C. 19–25. (фахове видання)
 2. Кузнєцова О.Т. Методологічні основи особистісно-орієнтованого виховання студентів у процесі їх залучення до цінностей фізичної культури / О.Т. Кузнєцова // [Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, здоров’я і професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту] Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова. Серія 15 : Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фіз. культура і спорт) : Зб. наук. пр. – Київ, 2017. – Випуск 3 К (84) 17. – С. 240–243. (фахове видання)
 3. Kuznetsova О. Forming and development of health-preserving competence of future specialists is in educational space of institute of higher/ Olena Kuznetsova, Bogdan Zubrytskyi, Yuri Kosobutskyі, Petro Sholopak // Transformations in Contemporary Society: Social Aspects. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017; pp. 380; р. 314–320. ISBN 978-83-62683-95-6
 4. Кузнєцова О.Т. Діагностика рівня теоретичних знань студентів спецмедгруп та звільнених від практичних занять з дисципліни «Фізичне виховання» / О. Т. Кузнєцова, Б. Д. Зубрицький // журнал «Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини». – [Матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Стратегічні рішення інформаційного розвитку економіки, суспільства та бізнесу»] – Рівне, 2017. – № 1. – С. 37–40.
 5. Кузнєцова О.Т. Методичне забезпечення системи фізичного виховання студентів спеціального навчального відділення / О.Т. Кузнєцова // [Сучасні технології формування особистості фахівця з фізичного виховання, спорту та здоров’я людини (4–5 травня 2017)] Вісник Чернігівського нац. пед. універ. ім. Т. Г. Шевченка. Серія: «Педагогічні науки». – Чернігів, 2017. – Випуск 143. – С. 285–290. (фахове видання)
 6. Кузнецова Е.Т. Эффективность применения оздоровительных технологий в физическом воспитании студентов / Е.Т. Кузнецова // Навукова-метадычны часопiс. «Весці БДПУ. Серыя 1. Педагогiка. Псiхалогiя. Фiлалогiя». Беларускi дзяржаўны педагагiчны ўнiверсiтэт iмя Максiма Танка. Мінск, 2017. – № 1(91) 2017. – С. 50–55. (фахове видання з педагогіки Республіки Білорусь).
 7. Кузнєцова О.Т. Системні механізми застосування оздоровчих технологій за місцем проживання студентів / О.Т. Кузнєцова // Здоровье для всех : материалы VIІ Международной научно–практической конференции, УО Полесский государственный университет, г. Пинск, 18–19 мая 2017 г. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.]; редкол. : К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2017. – C. 33–39.
 8. Кузнєцова О. Педагогічні умови реалізації методичної системи застосування оздоровчих технологій у процесі фізичного виховання студентів / Олена Кузнєцова // Фізична активність і якість життя людини : зб. тез доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції (14–16 червня 2017 р.) / уклад. : А.В. Цьось, С.Я. Індика. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2017. – С. 9–10. [Ел. ресурс] – Режим доступу: http://conferences.eenu.edu.ua/photo/zbirnyk.pdf
 9. Кузнєцова О.Т. Реалізація професійно-прикладної фізичної підготовки студентів спеціального навчального відділення у здоров’язбережувальному освітньому середовищі вищого технічного навчального закладу / О.Т. Кузнєцова // Оновлення змісту, форм і методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету / гол. ред. В.В. Вербець. – Рівне : РДГУ, 2017. – Вип. 16 (59). – С. 136–140. (фахове видання)
 10. Кузнєцова О.Т. Системні механізми застосування оздоровчих технологій у позанавчальних формах занять фізичним вихованням / О.Т. Кузнєцова, А.М. Пасевич // Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. Серія : Педагогічні науки : науковий журнал. – Вип. 3(89). – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2017. – С. 110–115. (фахове видання) Зареєстроване в «Index Copernicus Journals Master List»
 11. Кузнєцова О.Т. Сформованість оздоровчої компетентності студентів за показниками мотиваційного критерію / О.Т. Кузнєцова // Проблемы физической культуры населения, проживающего в условиях неблагоприятных факторов окружающей среды : материалы ХІІ Международной научно-практической конференции (Гомель, 5–6 октября 2017 г.). – Гомель : УО «ГГУ им. Ф. Скорины», 2017. – Ч. 1. – С. 112–116.

2016 рік

 1. Kuznetsova Оlena. Role of physical education of students in the formation of healthy lifestyles and prospects of improvement Journal L’Association 1901 “SEPIKE”, Edition 12, Poitiers (France), Frankfurt (Germany), Los Angeles (U.S.), den 31.03.2016, P 34–37. Зареєстроване Deutsche National Bibliotek, SCI 1.15, Index Copernicus (IC™ Value): 82.26 (2014), Cite Factor, WorldCat, Research Bible, US Library of Congress [Ел. ресурс] – Режим доступу: http://www.sepikecloud.com
 2. Kuznetsova Оlena. Organizational aspects of implementation of modern of health technologies in the process of physical education of students in the special educational department / Оlena Kuznetsova // Веснік «Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя П.М. Машэрава». Навукова-практычны часопіс. – 2016. – № 4(93) – С. 105–112. (фахове видання з педагогіки Республіки Білорусь)
 3. Кузнєцова О. Застосування інноваційних технологій у фізичному вихованні з врахуванням індивідуально-психологічних особливостей та фізичної підготовленості студентів / Олена Кузнєцова // [Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору] Journal of EUROPEAN HUMANITIES STUDIES: Education and training. – Kyiv–Slupsk, 2016. – II. – P 312–323.
 4. Кузнєцова О.Т. Становлення та розвиток програмно-нормативного забезпечення фізичного виховання студентської молоді в Україні / О.Т. Кузнєцова // Вісник Житомирського державного ун-ту ім. І. Франка. – Педагогічні науки. – Вип. 1(83). – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2016. – С. 72–77. (фахове видання) Зареєстроване в «Index Copernicus Journals Master List»
 5. Кузнєцова О.Т. Порівняльний аналіз чинників мотивації до занять фізичним вихованням студентів різних учбових відділень університету / О.Т. Кузнєцова // Молода спортивна наука України : Зб. наук. пр. – Львів, 2016. – Вип. 20, т. 1/2. – С. 244–250. ISSN 1996–1448 (фахове видання) Зареєстроване в «Index Copernicus Journals Master List»
 6. Кузнєцова О.Т. Створення методичної системи застосування оздоровчих технологій на основі сформованості мотиваційної сфери у студентів / О.Т. Кузнєцова //Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова. Серія 15 : Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фіз. культура і спорт) : Зб. наук. пр. – Київ, 2016. – Випуск 3К1 (70) 16. – С. 66–71. (фахове видання)
 7. Кузнєцова О.Т. Оцінка рівня соматичного здоров’я студентів університету за допомогою антропометричних індексів / О.Т. Кузнєцова // Вісник Чернігівського нац. пед. універ. ім. Т. Г. Шевченка. Серія: «Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт». – Чернігів, 2016. – Випуск 136. – С. 120–125. (фахове видання)
 8. Кузнєцова О.Т. Особливості структури психофізичної підготовленості студентів спеціальних медичних груп / О.Т. Кузнєцова // Вісник Чернігівського нац. пед. універ. ім. Т. Г. Шевченка. Серія: «Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт». – Чернігів, 2016. – Випуск 139(1). – С. 110–115. (фахове видання)
 9. Кузнєцова О.Т. Кореляційні взаємозв’язки показників фізичної підготовленості та морфофункціонального стану студентів спеціального навчального відділення / О.Т. Кузнєцова // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова. Серія 15 : Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фіз. культура і спорт) : Зб. наук. пр. – Київ, 2016. – Випуск 7 (77) 16. – С. 32–37. (фахове видання)
 10. Кузнецова Е.Т. Организационные аспекты внедрения современных оздоровительных технологий в процессе физического воспитания студентов специальных учебных отделений / Е.Т. Кузнецова // [XXVI межд. науч.-практ. конф. по проблемам физ. восп. учащ. “Человек, здоровье, физическая культура и спорт в изменяющемся мире”]. Сб. матер. конф. – Министерство образования Московской области ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный университет» [и др.]. – Коломна : ГСГУ, 2016. – 608 с. – С. 281–291. ISSN 2500–2503
 11. Кузнєцова О.Т. Фізичний розвиток та функціональний стан студентів спеціального навчального відділення. Матер. Міжн. симпозіуму «Освіта і здоров’я підростаючого покоління» : Зб. наук. праць. – Київ, 2016. – Вип. 1. – С. 210–214. Ел. збірник https://nenc.gov.ua/?page_id=822 (рубрика «Міжнародний симпозіум») https://drive.google.com/file/d/0BzmBATWFWWUHYnZmQk51WGtDVVU/view

2015 рік

 1. Кузнєцова Олена. Визначення рівня фізичної підготовленості студентів першого курсу університету / Олена Кузнєцова, Богдан Зубрицький, Олена Сініцина // Зб. наук. пр. «Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві» – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. – № 3(31). – С. 147–152. (фахове видання) Зареєстроване в IndexCopernicus; Polska Bibliografia Naukowa; Ulrich’s Periodicals Directory; Directory of Research Journal Indexing; реферативній базі даних «Україніка наукова»
 2. Кузнєцова О.Т. Оцінка зв’язку між режимом харчування та захворюваністю студентів університету / О.Т. Кузнєцова, Л.А. Петрук, І.В. Демчук // Молода спортивна наука України : Зб. наук. пр. Вип. 19 : у 4-х т. – Т. 2. – Львів : ЛДУФК, 2015. – С. 125–131. (фахове видання). Зареєстроване в Index Copernicus Journals Master List
 3. Кузнєцова О.Т. Характеристика захворювань студентів з використанням коефіцієнту поєднання / О.Т. Кузнєцова // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. – Серія 15 : Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фіз. культура і спорт) : Зб. наук. пр. – Київ, 2015. – Випуск 3 К1 (56) 15. – С. 203–207. (фахове видання)
 4. Кузнєцова О.Т. Від здоров’язберігаючої до оздоровчої технології: необхідність уніфікації термінів, що використовуються в оздоровчій фізичній культурі / О.Т. Кузнєцова // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. – Серія 15 : Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фіз. культура і спорт) : Зб. наук. пр. – Київ, 2015. – Випуск 8 (63) 15. – С. 41–44. (фахове видання)
 5. Кузнєцова О.Т. Системний підхід як засіб управління якістю навчання студентів у вищому навчальному закладі / О.Т. Кузнєцова // Науковий вісник Кременецької гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Серія «Педагогіка» // За заг. ред. Ломаковича А.М., Бенери В.Є. – Кременець : ВЦ КОГПА ім. Тараса Шевченка, 2015. – Вип. 5. – C. 80–87. (фахове видання)
 6. Кузнєцова Олена. Педагогічна взаємодія як основа системного підходу у педагогіці та дидактиці вищої школи / Олена Кузнєцова // Вісник Чернігівського нац. пед. універ. ім. Т. Г. Шевченка. Серія: «Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт». – Чернігів, 2015. – Випуск 129. – Т. 1. – С. 142–146. (фахове видання)
 7. Кузнєцова О.Т. Узагальнення і систематизація сучасних наукових досліджень з питання вдосконалення програмно-методичного забезпечення процесу фізичного виховання студентів / О.Т. Кузнєцова // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – Вип. 19. – С. 43–49. (фахове видання)
 8. Кузнєцова О.Т. Оптимізація процесу фізичного виховання студентів спеціальних медичних груп з використанням комп’ютерних технологій / О.Т.Кузнєцова // Технології навчання : наук.-метод. зб. (в електр. вигляді). Вип. 14. – Рівне : НУВГП, 2015. – 130 с. – С. 59–64. [Ел. ресурс] – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/cgi/search/archive/advanced?screen
 9. Кузнєцова Олена. Сутність, взаємозв’язок та місце педагогічних технологій в системі фізичного виховання студентської молоді / Олена Кузнєцова // Фізичне виховання та спорт у контексті державної програми розвитку фізичної культури в Україні : досвід, проблеми, перспективи : зб. наук. пр. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – Вип. 2. – С. 83–89.
 10. Кузнєцова О.Т. Мотивація студентів університету до систематичних занять фізичним вихованням / О.Т. Кузнєцова // Технології навчання : наук.-метод. зб. (в електр. вигляді). Вип. 15. – Рівне : НУВГП, 2015. – 218 с. – С. 108–115. [Ел. ресурс] – Режим доступу: http:// nuwm.edu.ua/view/subjects/nmztnv15/2015.html ep3. зміст збірника http://ep3.nuwm.edu.ua/3654/

2014 рік

 1. Кузнєцова О.Т. Оцінка фізкультурно-оздоровчої діяльності у навчальних закладах Рівненської області / О.Т. Кузнєцова. – Науковий журнал «Фізична активність, здоров’я і спорт». – Львів : ЛДУФК, 2014. – № 4 (18). (фахове видання, зареєстроване в «Index Copernicus Journals Master List»). http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/fazis/issue/archive
 2. Кузнецова Е.Т. Эффективность физкультурно-оздоровительной деятельности учреждений образования в формировании здорового образа жизни молодежи / Е.Т. Кузнецова // [Человек, здоровье, физическая культура и спорт в изменяющемся мире]. – Сб. матер. XXIV Межд. научн.-практ. конф. по проблемам физ. восп. учащихся (26–28.09.2014 г.). Мин-во образования Моск. обл. ГАОУ ВПО «Московский государственный областной социально-гуманитарный институт» [и др.] – Коломна : МГОСГИ, 2014. – 481 с. – C. 229–236. ISBN 978-5-98492-203-6
 3. Олена Кузнєцова. Динаміка рівнів фізичної підготовленості студентів-першокурсників технічних ВНЗ / Олена Кузнєцова // [Молода спортивна наука України]. – Наук. зб. ХVІІІ Міжнар. наук. конф. (27–29 березня 2014 р.). – Львів : ЛДУФК, 2014. – Т. 2. – С. 69–74. (фахове видання, зареєстроване в «IndexCopernicusJournalsMasterList»).
 4. Кузнєцова О.Т. Комп’ютерна програма тестового контролю у системі оцінки знань студентів / О.Т. Кузнєцова // [Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення]. – Матер. ХІV Міжнар. наук.-пр. конф. молод. учених (24–25 квітня 2014 р.). – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Т. 1. – С. 166–171.
 5. Кузнєцова О.Т. Впровадження інноваційних технологій в навчальний процес фізичного вдосконалення студентів спеціальних медичних груп / О.Т. Кузнєцова // [Фізичне виховання та спорт у контексті державної програми розвитку фізичної культури в Україні : досвід, проблеми, перспективи]. – Зб.наук. пр. І Всеукр. наук.-практ. конф. (4–5. 12. 2014 р.). – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – С. 124–126.

2013 рік

 1. Кузнєцова О. Т. Наступність як актуальна проблема сучасної фізкультурної освіти / О. Т. Кузнєцова // Забезпечення наступності змісту в системі ступеневої вищої та післядипломної освіти. Секція 2. Наступність у професійній підготовці фахівців за напрямом підготовки /спеціальністю. – Наук.-метод. журнал «Нова педагогічна думка». – [Матер. ХІ Міжн. наук.-метод. конф.] – № 1. – Частина 1. – Рівне, 2013. – С. 198–200.
 2. Петрук Л. А. Особливості організації занять з фізичного виховання у спеціальній медичній групі університету / Л. А. Петрук, О. Т. Кузнєцова // Зб. наук. пр. «Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві» : [Медико-біологічні і педагогічні основи фізичного виховання і спорту. 24–25 квітня 2013 р., м. Кременець]. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – №1 (21). – С. 216–221.
 3. Петрук Л. А. Рівень фізичного стану як чинник мотивації студенток спеціальних медичних груп університету до фізкультурно-оздоровчої діяльності / Л. А. Петрук, О. Т. Кузнєцова // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка. Серія : «Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт» : [Матер. VІ міжн. наук. конф. "Актуальні проблеми сучасної біомеханіки фізичного виховання та спорту". 24–25 жовтня 2013 рік]. – Чернігів, 2013. – Випуск 112. – Т. ІІІ. – С. 286–289.
 4. Пасевич А. М. Спартакіада «Здоров’я» як запорука якісної професійної діяльності працівників вищого навчального закладу / А. М. Пасевич, Ю. Ф. Кособуцький, О. Т. Кузнєцова // «Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів». - [Матер. ХІІІ Міжнар. наук.-пр. конф. молод. учених (18–19 квітня 2013 р.)]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – Т. 1. – С. 166–171.
 5. Сініцина О. В. Динаміка показників фізичної підготовленості студентів-першокурсників / О. В. Сініцина, С. І. Кузіна, О. Т. Кузнєцова // Фізична культура та здоров’я різних груп населення. На сайті www.timfv.pdpu.edu.ua. – [Матер. ІУ Всеукр. електр. конф. «Фізична культура та здоров’я різних груп населення». – 18–25 квітня 2013 р. Південноукр. нац. пед. універ. ім. К. Д. Ушинського]. – Одеса, 2013. – С. 32. Ел. варіант збірн. http: //timfv.pdpu.edu.ua /imaqes/konferenciya2013/stud2013.pdf
 6. Кузнєцова Олена. Характеристика показників фізичної підготовленості студентів-першокурсників / Олена Кузнєцова // Матер. ІV Всеукр. наук.-пр. конф. «Проблеми формування здорового способу життя молоді». [Під заг. ред. Сіренко Р. Р.]. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – С. 295–297.

2012 рік

 1. Кузнєцова О. Т. Компетентнісний підхід до формування здорового способу життя студентів / О. Т. Кузнєцова // Нова педагогічна думка : наук.-метод. журнал : [Матер. Х Міжн. наук.-метод. конф. «Європейський простір вищої освіти як основа розвитку суспільства»]. – Вип. №1. – Частина ІІ. – Рівне, 2012. – С. 176–179.
 2. Петрук Л. А. Особливості організації фізичного виховання студентів за місцем проживання // Л. А. Петрук, А. М. Пасевич, О. Т. Кузнєцова // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка. Серія : «Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт» : [Матер. Міжн. наук.-практ. конф. «Сучасні технології формування особистості фахівця з фізичного виховання, спорту і основ здоров’я»]. – Чернігів, 2012. – Випуск 98. – Т. ІІІ. – С. 249–251.
 3. Кузнєцова О. Т. Здоров’язбереження студентської молоді в умовах вищого навчального закладу / О. Т. Кузнєцова, О. В. Сініцина, Л. А. Петрук // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : Матер. ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжн. уч. – Суми : Сум ДПУ, 2012. – Т. 1. – С. 130–135.
 4. Кисіль В. М. Аналіз розвитку жіночого баскетболу в університеті / В. М. Кисіль, О. Т. Кузнєцова // Матер. ІV Всеукр. наук.-пр. конф. [Під заг. ред. Сіренко Р. Р.]. – Львів : Вид центр ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – С. 125–131.
 5. Кузнєцова О. Т. Гуманізація процесу фізичного виховання студентів ВНЗ : тлумачення педагогічної проблеми у сучасних наукових дослідженнях / О. Т. Кузнєцова, Г. В. Стадніков // Матер. ІV Міжн. наук.-пр. конф. «Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх : досвід, досягнення, тенденції». – Тернопіль, 2012. – С. 102–106.

2011 рік

 1. Кузнєцова О. Т. Професійна компетентність : місце дефініції у термінологічному полі сучасних наукових досліджень / О. Т. Кузнєцова // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету : Зб. наук. пр. – Серія : «Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт». – Чернігів, 2011. – Вип. № 86. – С. 368–371.
 2. Кузнєцова О. Т. Проблеми формування здорового способу життя молоді / О. Т. Кузнєцова, Л. А. Петрук // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : Зб. наук. пр. – Т. 3. – Вип. 8. – Вінниця, 2011. – С. 207–214.
 3. Печенюк А. В. Трактування суті управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників / А. В. Печенюк, О. Т. Кузнєцова // Актуальні проблеми розвитку економіки України в умовах ризиків : Зб. матер. студ.-викл. наук.-практ. конф. – Секція ІІ. Менеджмент в Україні: проблеми, перспективи, ризики. – Рівне : Європейський університет, 2011. – С. 12–14.