Крутько Тетяна Валеріївна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Крутько Тетяна Валеріївна

Освіта

 • У 1998 р. закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю “Англійська мова та література” та здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської мови та літератури.
 • У 2006 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04- Германські мови (тема «Англомовна реклама у віртуальному просторі»).
 • У 2014 році присвоєно вчене звання доцента кафедри іноземних мов та українознавства.

Професійний шлях

 • З 1998 по 2013 працювала в Рівненському інституті слов’янознавства Київського славістичного університету на посадах викладача, старшого викладача, доцента.
 • З вересня 2013 р. працює в університеті на посаді доцента.

Автор біля 50 наукових та методичних праць, зокрема монографії.

Основні дисципліни

«Англійська мова (за професійним спрямуванням)», «Ділова англійська мова».

Сфера наукових інтересів

Лінгводидактика, стилістика, прагмалінгвістика, теорія комунікації, теорія дискурсу.

Наукові праці 2018 року

 • 1. Бондарчук К. Ю., Крутько Т. В. Тропи в усних жанрових формах мережевого бізнес-дискурсу / Т. В. Крутько, К.Ю. Бондарчук // Сучасні тенденції розвитку лінгвістики та лінгводидактики: Збірник матеріалів І Міжвузівської науково-практичної конференції (23 травня 2018 р.). – Рівне: НУВГП, 2018. – С.10-12.
 • 2. Крутько Т. В. Лексичні засоби дерегламентації мережевого бізнес-дискурсу/ Т. В. Крутько // Сучасні тенденції розвитку лінгвістики та лінгводидактики: Збірник матеріалів І Міжвузівської науково-практичної конференції (23 травня 2018 р.). – Рівне: НУВГП, 2018. – С. 44-47.
 • 3. Крутько Т.В. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова (англійська)» /рівень володіння мовою В1/ для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти усіх спеціальностей НУВГП / Крутько Т.В. – Рівне : НУВГП, 2018. – 43 с.

Наукові праці 2017 року

 • 1. Крутько Т.В. Терміни у текстах віртуальної реклами /Т.В.Крутько// Наукові записки. – Вип. 153. – Серія: Філологічні науки : [зб. наук. праць]. – Кропивницький : Видавець Лисенко В.Ф., 2017. – С. 247-250.
 • 2. Крутько Т.В. Стратегії мовленнєвого впливу у промовах бізнес- коучів (на матеріалі персональних сторінок соціальної мережі Facebook / Т.В.Крутько // Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи : [зб. наук. праць]/НАН України. Центр наук. досліджень і викладання іноз. мов; [редкол. :А. Д. Бєлова]. – К. : Логос, 2017. – С. 106-112.
 • 3. Крутько Т. В. Соціальні мережі як жанр віртуального дискурсу / Т. В. Крутько // Проблеми лінгвістичної семантики : матеріали II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, Рівне, 23 листопада 2017 р. – Рівне: РДГУ, 2017. – C. 105-107.
 • 4. Крутько Т.В. Збірник тестових завдань з англійської мови для вступників в магістратуру усіх спеціальностей НУВГП / Т. В. Крутько, Л. Є. Купчик, А. Т. Літвінчук. – Рівне : НУВГП, 2017. – 39 с.

Наукові праці 2016 року

 • 1. Крутько Т. В. Різнорівневі засоби компресії у приватних повідомленнях соціальних мереж (на матеріалі англійської мови) / Т. В. Крутько // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : [зб. наук. праць]. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип. 61. – С. 90-92.
 • 2. Крутько Т. В. Чинники поширення англійської мови у країнах Європи / Т. В. Крутько // Інституціоналізація процесів євроінтеграції: суспільство, економіка, адміністрування : зб. Матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції, Рівне, 21-22 квітня 2016 р. – Рівне : НУВГП, 2016. – С. 226-228.
 • 3. Krutko T. Terms in online advertising / T.Krutko // Terminology of the New Century: Theoretical and Practical Aspects : Proceedings of the International Conference, Rivne, September 15-16, 2016. – Rivne : NUWEE, 2016. – PP. 122-123.
 • 4. Krutko, T. Comparison as means of evaluation in banner advertising / T. Krutko // Philology, Literatures and Linguistics. – San Francisco (CA), USA : B&M Publishing, 2016.- P.19-23.

Наукові праці 2015 року

 • 1. Крутько Т.В. Ергономічний аспект лінгвістичних досліджень / Т. В. Крутько // Формула компетентності перекладача : Матеріали VІ Міжнародної науково-методичної конференції, Київ, 25 березня 2015 р. – Київ : НТУУ «Київський політехнічний інститут», 2015.-С.177-180.
 • 2. Крутько Т. В. Лексичні та граматичні особливості приватних повідомлень у соціальних мережах (на матеріалі англійської мови) / Т. В. Крутько // Мова і соціум: етнокультурний аспект : матеріали. V Міжнародної наукової конференції молодих учених Бердянськ, 17-18 вересня 2015 р. – Бердянськ : Бердянський державний педагогічний університет, 2015.- С.33-35.
 • 3. Крутько Т. В. Фонографічні особливості приватних повідомлень у соціальних мережах (на матеріалі англійської мови) / Т. В. Крутько // Сучасні проблеми : гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії : зб. матеріалів V Всеукр. наук.-практ. конф., Рівне, 10 грудня 2015 р. – Рівне : РІРІ КУП НАН, 2015. - С.159-161.

Наукові праці 2014 року

 • 1. Крутько Т. В. Особливості відтворення парцельованих конструкцій в україномовному перекладі англомовної прози / Т. В. Крутько // Формула компетентності перекладача : Матеріали V Міжнародної науково-методичної конференції, Київ, 26 березня 2014 р. – Київ : НТУУ «КПІ». - С. 162-165.
 • 2. Крутько Т. В. Особливості перекладу метафори художнього тексту/ Т. В. Крутько // Мова і соціум: етнокультурний аспект : матеріали IV Міжнародної наукової конференції молодих учених, Бердянськ, 19-20 вересня 2014 р. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – С. 97-98.

Наукові праці 2013 року

 • 1. Крутько Т. В. Англомовна реклама у віртуальному просторі : монографія / Т. В. Крутько. - Рівне : Волинські обереги, 2013. – 156 с. - ISBN 978-966-416-309-2
 • 2. Крутько Т. В. Лексичні засоби компресії у рекламних текстах (на матеріалі віртуальної реклами) / Т. В. Крутько // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія». – Вип. 35. – 2013. – С. 183-186.
 • 3. Крутько Т. В. Особливості відтворення еліптичних речень з англомовних художніх текстів українською мовою / Т. В. Крутько // Проблеми зіставної семантики : [зб. наук. ст.]. – Вип. 11. – К. : Вид. Центр КНЛУ, 2013. – С. 458 – 463.
 • 4. Крутько Т. В. Образні порівняння у романі Дена Брауна “Inferno” / Т. В. Крутько // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – С. 197-199.
 • 5. Крутько Т. В. Використання прийомів мовної гри у викладанні іноземної мови / Т. В. Крутько, І. О. Тимощук // Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії : Матеріали IIІ Всеукр. наук.-практ. конф., Рівне, 5 грудня 2013 р. – Рівне : О. Зень, 2013. – С. 279–281.
 • 6. Крутько Т. В. Сравнение как средство выражения оценки в текстах виртуальной рекламы / Т. В. Крутько // Контрастивные исследования языков и культур : тезисы докл. І Междунар. науч. конф., Минск, 29-30 октября 2013 г. – Минск : МГЛУ, 2013. – С. 145-149.
 • 7. Крутько Т.В. Відтворення парцельованих конструкцій в україномовному перекладі англомовної прози / Т. В. Крутько // Актуальні проблеми прикладної лінгвістики : матеріали Міжнар. Інтернет-конф., Умань, 27-28 червня, 2013 р. – Умань, 2013. – С. 40-43.
 • 8. Крутько Т. В. Методичні рекомендації до написання дипломних та курсових робіт для студентів факультету романо-германської та слов’янської філології / Т. В. Крутько. - Рівне: РІС КСУ, 2013. – 28 с.

Наукові праці 2012 року

 • 1. Крутько Т. В. Стилістика англійської мови : практикум / Т. В. Крутько. - Рівне : РІС КСУ, 2012. – 55 с.
 • 2. Крутько Т. В. Посібник для домашнього читання за оповіданням Дж. Оруела «Колгосп тварин» : лексико-граматичний та стилістичний аналіз/ Т. В. Крутько. - Рівне : РІС КСУ, 2012. – 90 с.
 • 3. Крутько Т. В. Мовна гра як спосіб досягнення прагматичного ефекту рекламного тексту/ Т. В. Крутько // Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи /НАН України. Центр наук. досліджень і викладання іноз. мов ; [редкол. :А. Д. Бєлова]. – К. : Логос, 2012. – № 6. – С. 209-216.
 • 4. Крутько Т. В. Реалізація прийому протиставлення у текстах реклами / Т. В. Крутько // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 29. – 2012. – С. 99-101.
 • 5. Крутько Т. В. Прецедентні феномени у рекламному дискурсі

(на матеріалі банерної реклами) / Т. В. Крутько // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки : Філологічні науки. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки. – 2012. – № 6. – С. 104-107.

 • 6. Крутько Т. В. Телескопія як різновид компресійного словотвору (на матеріалі рекламних текстів) / Т. В. Крутько // Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії : зб. матеріалів II Всеукр. наук.-практ. конф., Рівне, 6 грудня 2012 р. – Рівне : РІ КУП НАН, 2012. – С. 110–112.
 • 7. Крутько Т. В. Эргономические характеристики виртуальной рекламы / Т. В. Крутько // Язык - когниция – социум : тезисы докл. Междунар. науч. конф., Минск, 12-13 ноября 2012 г. / редкол. : З. А. Харитончик (отв. ред.) [и др.]. – Минск : МГЛУ, 2012. – С. 183-184.
 • 8. Крутько Т. В. Прецедентні імена в текстах англомовної реклами (на матеріалі банерної реклами) / Т. В. Крутько // Актуальні проблеми сучасної філології : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 20 – 21 вересня 2012 р./ редкол.: С.М. Амеліна та інш. – К. : Вид-во НУБіП, 2012. – С. 47-49.
 • 9. Крутько Т. В. Еліпсис як засіб досягнення компресованості рекламних текстів / Т. В. Крутько // Питання сучасної науки і освіти : матеріали Восьмої Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 12-14 липня 2012 р. – К., 2012. – С. 53–55.

Наукові праці 2011 року

 • 1. Крутько Т. В. Прецедентні феномени у текстах англомовної реклами (на матеріалі банерної реклами) / Т. В. Крутько // Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи /НАН України. Центр наук. досліджень і викладання іноз. мов ; [редкол. :А. Д. Бєлова]. – К. : Логос, 2011. – № 5. – С. 190-197.

Наукові праці 2008 року

 • 1. Крутько Т. В. Мовні особливості рекламних текстів у гендерному аспекті (на матеріалі віртуальної реклами)/ Т. В. Крутько // Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи / НАН України. Центр наукових досліджень і викладання іноземних мов ; [редкол. : А. Д. Бєлова та ін.]. – К. : Логос, – 2008. – С. 226-231.

Наукові праці 2007 року

 • 1. Крутько Т. В. Маніпулятивний вплив віртуальної реклами / Т. В. Крутько // Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи / НАН України. Центр наукових досліджень і викладання іноземних мов ; [редкол. : А. Д. Бєлова та ін.]. – К. : Логос, 2007. – С. 167-173.

Наукові праці 2006 року

 • 1. Крутько Т. В. Банерна реклама як складова англомовного віртуального дискурсу / Т. В. Крутько // Когнітивно-прагматичні дослідження мов професійного спілкування : міжнародна наукова конференція : тези доповідей. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2006. – С. 84–88.

Наукові праці 2005 року

 • 1. Крутько Т. В. Вербальні способи переконання у банерній рекламі / Т. В. Крутько // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. * Іноземна філологія. – 2005. – № 39. – С. 32-35.
 • 2. Крутько Т. В. Засоби фонетичного впливу в англомовній банерній рекламі / Т. В. Крутько // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : зб. наук. праць. – К. : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2005. – Випуск 7. – С. 93-97.
 • 3. Крутько Т. В. Дейктичні знаки в англомовній банерній рекламі / Т. В. Крутько // Проблеми романо-германської філології : зб. наук. праць. – Ужгород : Ліра, 2005. – С. 88-94.
 • 4. Крутько Т. В. Відхилення від мовних норм як стратегія утворення рекламного гіпертексту / Т. В. Крутько// Проблеми семантики слова, речення та тексту : зб. наук. праць. – К.: КНЛУ, 2005. – Випуск 15. – С. 86-91.

Наукові праці 2004 року

 • 1. Крутько Т. В. Взаємодія вербальних та невербальних елементів в англомовній банерній рекламі / Т. В. Крутько// Слов’янський вісник. Серія «Філологічні науки» : зб. наук. праць. – Рівне: РІСКСУ, 2004. – Випуск 5. – С. 128-133.