Коберська Тетяна Ананівна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Коберська Тетяна Ананіївна

З 2005 року – доцент кафедри філософії Національного університету водного господарства та природокористування. Автор понад 50 наукових і навчально-методичних праць у вітчизняних та зарубіжних (Web of Science) фахових виданнях присвячених проблемам філософської антропології, філософії релігії, української та світової культури. З 2015 р. - заступник завідувача кафедри філософії з наукової роботи та куратор філософського гуртка. Активно проводить наукову та навчально-виховну роботу з молоддю, готує студентів до участі в університетських, всеукраїнських та міжнародних конференціях, олімпіадах, конкурсах есе й студентських наукових робіт, займається розробкою нових курсів з фахових дисциплін із урахуванням компетентнісних пріоритетів вищої школи України. Співорганізатор проектів відкриття спеціальностей «Релігієзнавство» та «Культурологія» у НУВГП. Пройшла стажування "Інноваційні методики викладання філософських дисциплін" у Національному педагогічному університеті ім. М.П.Драгоманова. Протягом шести років є редактором збірника праць здобувачів вищої освіти та молодих вчених "Людина у світі духовної культури. Філософські, культурологічні, морально-естетичні та релігійні виміри буття людини у світі". Учасниця громадської організації "Українська асоціаціація релігієзнавців".

2004 року у спеціалізованій раді Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України захистила кандидатську дисертацію на тему: «Структурно-функціональний аналіз міфологічно-релігійних уявлень і вірувань українців та їх інкорпорація в монотеїзм» і здобула науковий ступінь кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство.

З відзнакою закінчила Рівненський державний інститут культури. Викладацьку діяльність розпочала у 1994 році на кафедрі культурології Рівненського державного інституту культури. З 1994-1998 р.р. – аспірант кафедри філософії Українського інституту інженерів водного господарства, з 1998-2000 р.р. – асистент кафедри філософії Української державної академії водного господарства, 2000-2005 р.р. – старший викладач кафедри філософії.

Основні дисципліни

Філософія, релігієзнавство, етика ділового спілкування, культурологія, українська культура, корпоративна культура, семіотика культури

Коло наукових інтересів

Філософська антропологія, соціальна філософія, феноменологія релігії, філософія культури

Відзнаки

Нагороджена Почесною грамотою Національного університету водного господарства та природокористування за активну участь в організації навчального процесу, наукової та виховної роботи, 2016; оголошено Подяку від Національного університету водного господарства та природокористування за підготовку студентів-переможців відкритого конкурсу студентських наукових робіт з філософії та з нагоди Дня науки, 2021

Наукові праці

 • Tetiana KOBERSKA et al.(2021). Historical Evolution of Knowledge: Interpretation of Truth in Postmodernism. Postmodern Openings, 2021. Volume 12, ApriL Issue 1Sup1, pages: 215-227| DOI: https://doi.org/10.18662/po/12.1Sup1/280. Covered in: Web of Science (WOS)
 • Koberska, T., Sarnavska, O., Yakovyshyna, T., Kachmar, O., Sherman, M., Shadiuk, T. (2021). The Influence of the Culture of the Third Information Revolution on the Formation of Personality in the M. Serres Philosophical Discourse. Postmodern Openings, 2021. 12(1), March, pages: 241-253. https://doi.org/10.18662/po/12.1/257 Web of Sciences (WOS)
 • Коберська Т.А. Екзистенційний інтелект у стратегії розвитку особистості //Соціальні інновації в контексті реформаційних змін. зб. матер. міжнарод. конфер. Чернігів, 2021. С.40-43.
 • Коберська Т.А. Бакун Я.В. Семіотичний аналіз невербального коду //Мова, освіта, наука в контексті міжкультурної комунікації: зб. матер. ІІ Всеукр. студ. наук.-практ. конф.Тернопіль:ТНПУ, 2021.С.10-12.
 • Коберська Т.А. Мельничук О.Ю. Невербальна семіотика у міжкультурній комунікації //Мова, освіта, наука в контексті міжкультурної комунікації: зб. матер. ІІ Всеукр. студ. наук.-практ. конф.Тернопіль:ТНПУ,2021.С.109-111.
 • Коберська Т.А., Ласкевич Р.Л. Філософський аспект природи злочину //Людина у світі духовної культури. Філософські, культурологічні, морально-естетичні та релігійні виміри буття людини у світі. Зб. матер. доп. учасн. ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених. Рівне: НУВГП. 2020. С.76-78.
 • Коберська Т.А., Ласкевич Р. Л. Філософсько-правові погляди Петра Лодія //Людина у світі духовної культури. Філософські, культурологічні, морально-естетичні та релігійні виміри буття людини у світі. Зб. матеріалів доп. учасн. ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених. Рівне: НУВГП. 2020. С.78-80.
 • Коберська Т.А., Сидорук Ю.М. Життєвий світ сучасної молоді //Людина у світі духовної культури. Філософські, культурологічні, морально-естетичні та релігійні виміри буття людини у світі. Зб.матеріалів доп. учасн. ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених. Рівне: НУВГП. 2020. С.128-131.
 • Коберська Т.А. Свобода як екзистенціал людського буття //Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії: збірник наукових праць. Рівне: КУП НАНУ, 2019. С.36-40.
 • Коберська Т.А., Ящук Д.А. Філософія гри у технотронну епоху //Філософські виміри техніки: Збірник тез Міжнародної конференції молодих вчених та студентів, 30 листопада – 1 грудня 2019 р. / За заг. ред. Н. В. Габрусєвої та А. О. Довганя. Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2019. С.38-41.
 • Коберська Т. А., Красько Б.В. Людина і техніка у вимірах сьогодення //Філософські виміри техніки: зб. тез Міжнародної конференції молодих вчених та студентів, 30 листопада – 1 грудня 2019 р. / За заг. ред. Н. В. Габрусєвої та А. О. Довганя. Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2019. С. 42-44.
 • Коберська Т.А. Інсталяції міфу у сучасній соціокультурній дійсності //Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії: збірник наукових праць. – Рівне: КУП НАНУ, 2018. – С.72-75.
 • Коберська Т.А. Міф як засіб сучасної комунікації //Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії: збірник наукових праць. – Рівне: КУП НАНУ, 2017. – С.106-108.
 • Коберська Т.А. Образи-символи в давньоукраїнській міфологічній та християнській традиції: аксіологічний аспект //Гуманітарний часопис: Збірник наукових праць. – Харків: ХАІ. – 2016. – № 4. – С.26-32 (Index Copernicus; Google Scholar)
 • Коберська Т.А. Міф як форма антропологічного виміру світу: український контекст //Modern scientific researches and developments: theoretical value and practical results – 2016: materials of international scientific and practical conference (Bratislava, 15-18 March 2016). - K.: LLC «NVP» Interservise», 2016.
 • Коберська Т.А. Онтологія міфу в сучасному соціумі //Інституалізація процесів євроінтеграції: суспільство, економіка, адміністрування: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. – Рівне, 2016.
 • Коберська Т.А. Світоглядні орієнтири: аксіологія релігії //Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Рівне, 2016.
 • Коберська Т.А. Релігійні цінності: структурний аналіз //Наукові записки. Збірник наукових праць. Серія «Культурологія» – Острог, 2007. – Вип. № 2. – С.38-46.
 • Коберська Т.А. Межові вияви буття в українській духовності //Людинознавчі студії: збірник наукових праць ДДПУ. Філософія. – Дрогобич, 2006. – Вип. № 14. – С.55-65.
 • Коберська Т.А. Граничні екзистенціали в українському міфо-релігійному світогляді //Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. – Львів, 2005. – С.60-65.
 • Коберська Т.А. Фундаментальні модуси буття в українській духовності: онтологічний та аксіологічний аспекти //Вісник національного університету «Львівська політехніка». Філософські науки. – Львів. – 2003. Вип. № 473. – С.130-137.
 • Полелюк Т.А. (Коберська Т.А.) Особливості інкорпорації міфологічно-язичницького елементу давніх українців у християнський монотеїзм //Мультиверсум. Філософський альманах. – 2003. – Вип. № 32. – С. 110-121.
 • Полелюк Т.А. Життя та смерть у контексті української соціонормативної культури //Мультиверсум. Філософський альманах. – 2003. – Вип. № 33. – С.132-142.
 • Полелюк Т.А. Християнство в українському соціокультурному просторі: демаркація конструктивного і деструктивного впливів //Українське релігієзнавство. – 1999. Вип. № 9. – С. 3-9.
 • Полелюк Т.А. Міфологія та культура слов’янського світу //Слов’янський вісник. Міжвідомчий науковий збірник. – Рівне, 1998. – Вип. 1. – С.188-193.
 • Полелюк Т.А. Онтологія міфу //Збірник наукових праць Української державної академії водного господарства. Гуманітарні науки. – Рівне, 1998.
 • Полелюк Т.А. Світоглядна культура праукраїнців //Слово молодим дослідникам. Зб. наук. праць. Тези доповідей. – Рівне, 1998. – С.125-131.
 • Полелюк Т.А. Демаркація конструктивного і деструктивного впливів у контексті формування християнської культури //Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: Наукові записки Рівненського державного інституту культури. – Вип. 3. – Рівне, 1998. – С.30-36.